Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Správa virtuálních počítačů v prostředcích infrastruktury VMM

Rayne Wiselman|Poslední aktualizace: 02.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Tento článek poskytuje přehled správy virtuálních počítačů ve výpočetních prostředcích infrastruktury služby System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM). Poskytuje informace o funkcích nabízených při zřizování. Jeho součástí jsou odkazy na články, které popisují různé způsoby, jak zřizovat a spravovat virtuální počítače.

Zřízení virtuálních počítačů

Virtuální počítače lze zřizovat pomocí několika metod:

 • Vytvoření virtuálních počítačů z prázdného virtuálního pevného disku: Vytvoříte virtuální počítač a nainstalujete operační systém z bitové kopie .iso, vyměnitelného média nebo ze spuštění ze sítě pomocí serveru PXE.
 • Vytvoření virtuálního počítače z existujícího virtuálního pevného disku: Vytvoříte virtuální počítač z virtuálního pevného disku v knihovně služby VMM. Doporučujeme použít virtuální pevný disk, který byl zobecněn pomocí nástroje Sysprep.
 • Klonování existujícího virtuálního počítače: Vytvoření nového virtuálního počítače klonováním existujícího v knihovně VMM. Doporučujeme klonovat virtuální počítač, který byl zobecněn pomocí nástroje Sysprep.
 • Vytvoření virtuálního počítače ze šablony: Vytvoření virtuálních počítačů s konzistentním nastavením nakonfigurovaným v šabloně virtuálního počítače. Šablony virtuálních počítačů jsou objekty jazyka XML uložené v knihovně VMM. Lze je použít pro řízení a omezení nastavení virtuálních počítačů, která jsou k dispozici samoobslužným uživatelům. Mezi nastavení v šabloně patří profil operačního systému hosta, profil hardwaru a jeden nebo více virtuálních pevných disků, které lze použít k vytvoření nového virtuálního počítače.
 • Vytvoření virtuálního počítače v nasazení služby: V nástroji VMM můžete vytvořit služby, které jsou logickým seskupením virtuálních počítačů nakonfigurovaných a nasazených jako jedna entita. Součástí služby jedné vrstvy je jeden virtuální počítač. Vícevrstvé služby mají více virtuálních počítačů.
 • Rychlé zřízení virtuálního počítače pomocí kopie sítě SAN (Storage Area Network): Nasaďte virtuální počítač pomocí možností kopírování přes síť SAN, například snímku a klonování. Můžete rychle zřídit samostatné virtuální počítače nebo virtuální počítače, které se zřizují ve službě.

Umístění virtuálního počítače

Při nasazení nebo migraci virtuálního počítače používá nástroj VMM k vyhodnocení dostupných hostitelů funkci inteligentního umístění virtuálního počítače.

 • Algoritmus umístění analyzuje data výkonu zatížení a hostitele a poté ohodnotí hostitele na škále od jedné do pěti hvězdiček signalizujících to nejlepší umístění.
 • Součástí umístění je funkce preferovaných a možných vlastníků, která umožňuje určit preferované a možné hostitele pro případ převzetí služeb při selhání virtuálních počítačů.
 • Při umístění jsou brány v úvahu klasifikace úložiště. Cloudy mohou být oborem pro omezení umístění virtuálního počítače pouze na vybrané klasifikace úložiště
 • Lze vybrat následující možnosti umístění:

  • Vytvořit nový virtuální počítač: Proces umístění doporučí hostitele. Pokud samoobslužný uživatel vytvoří virtuální počítač, hostitel je automaticky přiřazen nástrojem VMM podle nejvyššího hodnocení. Migrace virtuálního počítače Během migrace je v nástroji VMM uvedeno hodnocení hostitelů pro usnadnění výběru. Převést virtuální počítač na systém Hyper-V: V průvodci převodem je uvedeno hodnocení hostitelů, aby bylo možné vybrat toho nejlepšího.

Hodnocení hostitelů

 • VMM vyhodnocuje všechny hostitele ve vybrané skupině hostitelů a veškeré hostitele obsažené v podřízených skupinách hostitelů. Hodnocení hostitelů je vypočítáváno na škále od 0 do 5 hvězdiček, přičemž 5 hvězdiček signalizuje nejvyšší hodnocení. Hodnocení je založeno na výchozích kritériích, která neobsahují všechny informace. Není například brána v úvahu rychlost připojení k síti.
 • Hodnocení je založeno na jednotlivých hostitelích, nikoliv na relativní vhodnosti všech dostupných hostitelů. Hodnocení jednoho hostitele se v závislosti na hodnoceních ostatních hostitelů nemění.
 • VMM počítá hodnocení hostitelů podle specifických vzorců, které jsou popsané v následující tabulce.

  • Hodnocení procesoru: [1 - ( využití procesoru / (100 - rezerva procesoru)) ] × váha procesoru
  • Hodnocení paměti (RAM): [ 1 - ( používaná paměť / (celková paměť - paměťová rezerva)) ] × váha paměti
  • Hodnocení vstupně-výstupní kapacity disku: [ 1 - ( počet vstupně-výstupních operací disku za sekundu / maximální počet vstupně-výstupních operací disku za sekundu ] × váha disku
  • Hodnocení sítě: [ 1 - ( využití sítě / (100 - rezerva sítě)) ] × váha sítě
 • Hostitel je hodnocen pouze v případě, kdy je nutné umístit virtuální počítač.

 • Informace shromažďované o příslušném hostiteli jsou porovnávány s informacemi o prostředcích vyžadovaných virtuálních počítačem, přičemž hostiteli je následně přiřazeno určité hodnocení.
 • Během automatického umístění se VMM pokusí použít hostitele, kterému bylo přiřazeno nejvyšší hodnocení. Během ručního umístění se zobrazuje hodnocení hostitele, takže můžete vybrat vhodného hostitele. V nástroji VMM můžete od verze System Center 2012 SP1 vybrat hostitele, i když ještě nebyli ohodnoceni všichni hostitelé. Vybraný hostitel musí mít kladný počet hvězdiček.
 • VMM měří přibližně každých 10 minut využití procesoru, paměti, disku a sítě, a přepočítává průměrné hodnocení, které je průměrem všech měření pořízených od poslední akce, při níž bylo resetováno hodnocení hostitele. Hodnocení hostitelů jsou resetována při následujících událostech:
  • Vytvoření nového virtuálního počítače
  • Nasazení, uložení, migrace nebo odstranění virtuálního počítače
  • Zapnutí či vypnutí virtuálního počítače nebo přesun do zastaveného, pozastaveného nebo uloženého stavu

Nulové hodnocení

Hostiteli může být přiřazeno nulové hodnocení, nesplňuje-li podmínky pro přijetí nenulového hodnocení. Hostitel obdrží nenulové hodnocení při splnění následujících podmínek:

 • Hostitel musí mít alespoň jeden pevný disk s dostatečným místem úložiště pro uložení celkového místa na pevném disku vyžadovaného virtuální počítačem. U dynamických pevných disků je použita aktuální velikost pevného disku, nikoliv maximální velikost pevného disku.
 • Paměť vyžadovaná virtuálním počítačem nesmí být menší než aktuální paměť dostupná v hostiteli. Hostitel musí mít také dostatek dostupné paměti ke spuštění virtuálního počítače. Všimněte si, že nástroj VMM nenabízí možnost přetěžování kapacity cloudu a skupiny hostitelů u repliky virtuálního počítače.
 • Je-li povolena dynamická paměť, upozorňujeme na následující skutečnosti:

  • Je-li virtuální počítač (včetně všech souvisejících kontrolních bodů) konfigurován k používání dynamické paměti, musí být dynamická paměť povolena také v hostiteli. Není tato paměť povolena, bude umístění virtuálního počítače během vytvoření či migrace zablokováno.
  • Při umístění nového či zastaveného virtuálního počítače musí hostitel splňovat alespoň požadavek na paměť při spuštění virtuálního počítače.
  • Při umístění spuštěného virtuálního počítače musí hostitel splňovat alespoň požadavek na aktuální paměť virtuálního počítače.
  • Při umístění virtuálního počítače v uloženém stavu bude porovnána naposledy známá hodnota využití paměti virtuálního počítače s pamětí při spuštění virtuálního počítače.
 • Hostitel musí obsahovat veškeré virtuální sítě požadované virtuálním počítačem. Používáte-li značky sítě, musí se značky síťového umístění virtuálního počítače a hostitele shodovat.

 • Hostitel v režimu údržby obdrží automaticky nulové hodnocení.
 • Pokud je ve virtuálním počítači povolený grafický adaptér Microsoft RemoteFX 3D, musí hostitel podporovat technologii RemoteFX a mít jeden nebo více grafických procesorů (GPU) s podporou technologie RemoteFX a dostatkem dostupné paměti. Pokud nejsou tyto podmínky splněny a virtuální počítač je spuštěný, bude umístění blokováno. Je-li počítač v zastaveném nebo uloženém stavu, bude vystaveno nulové hodnocení s upozorněním, avšak umístění nebude zablokováno.
 • Virtuální počítače s vysokou dostupností je nutné umístit do clusterovaných hostitelů. Nástroj VMM přiřadí nulový počet hvězdiček neclusterovaným hostitelům, avšak ruční umístění nebude zablokováno. Migrujete-li virtuální počítač s vysokou dostupností do neclusterovaného hostitele, virtuální počítač již nebude mít po provedení migrace vysokou dostupnost.
 • VMM zablokuje migraci hostitelů Hyper-V do hostitelů, v nichž je spuštěn jiný virtualizační software. Migrace virtuálního počítače se specifickými funkcemi, které nejsou povoleny virtualizačním softwarem spuštěným v hostiteli, bude zablokována. Například hostitelé s technologií Hyper-V neumožňují spuštění z pevného disku s rozhraním SCSI.

Virtuální počítače 1. a 2. generace

V nástroji VMM můžete vytvářet virtuální počítače 1. a 2. generace.

 • Můžete přidat šablony virtuálních počítačů zadáním 1. generace nebo 2. generace do šablony služby. Zobrazí se vlastnosti pro vybranou generaci.
 • Virtuální počítače 2. generace se dají spustit jenom na hostitelích s hostitelským operačním systémem, který je podporuje, tedy Windows Server 2012 R2 a novější. Nástroj VMM například neumístí virtuální počítač 2. generace na hostitele se systémem Windows Server 2012.
 • Při použití virtuálního pevného disku ve formátu .vhd pro virtuální počítač nebo šablonu virtuálního počítače je automaticky zvolen virtuální počítač 1. generace, protože disk ve formátu .vhd nepodporuje 2. generaci. Pokud zvolíte formát .vhdx, můžete si vybrat, kterou možnost použijete.
 • Použijete-li stávající virtuální počítač nebo šablonu virtuálního počítače jako výchozí bod nového virtuálního počítače nebo šablony virtuálního počítače, bude generace určena podle stávajícího virtuálního počítače nebo šablony virtuálního počítače.
 • Pokud vytvoříte hardwarový profil, můžete si vybrat mezi 1. a 2. generací. Při začlenění tohoto profilu do virtuálního počítače nebo šablony virtuálního počítače určujete, jaká generace se má použít.
 • Ve všech průvodcích a rutinách prostředí PowerShell budou nabízeny možnosti konfigurace odpovídající dané generaci virtuálního počítače.
 • Virtuální počítače 1. a 2. generace nezpracovávají pořadí spouštění stejným způsobem.
  • Pořadí spouštění můžete pro virtuální počítače 1. generace přizpůsobit při vytváření virtuálního počítače v konzole nástroje VMM v nastavení hardwaru. K přizpůsobení lze použít také parametr BootOrder prostředí PowerShell.
  • Pokud chcete přizpůsobit pořadí spouštění virtuálních počítačů 1. generace, je třeba při vytváření virtuálního počítače použít v prostředí PowerShell parametr FirstBootDevice. Příklad nastavení síťového adaptéru jako prvního spouštěcího zařízení: Set-SCVMTemplate -Template "Generation2template" –FirstBootDevice "NIC,0"

Optimalizace zřizování virtuálních počítačů

Rozdílové disky

 • Rozdílový disk je virtuální pevný disk, který ukládá změny prováděné v jiném virtuálním pevném disku nebo hostujícím operačním systému do samostatného souboru.
 • Při vytváření rozdílového disku k němu přidružíte jiný virtuální pevný disk (nadřazený disk). Rozdílový disk ukládá veškeré změny, které by jinak (v případě neexistence rozdílového disku) byly provedeny přímo na nadřazeném disku.
 • Rozdílový disk tedy v podstatě zaznamenává změny bez toho, aby došlo ke změnám na nadřazeném disku.
 • Několik rozdílových disků může používat stejný virtuální pevný disk.

Nástroj VMM optimalizuje podporu rozdílových disků, což poskytuje následující výhody:

 • Optimalizovaná migrace úložiště s využitím rozdílových disků. Není-li to nezbytné, nástroj VMM nemigruje během migrace základní disky.
 • Optimalizace času nasazení virtuálního počítače s využitím rozdílových disků. Nástroj VMM se pokusí identifikovat a využít rozdílové disky v cílovém počítači.
 • Při používání rozdílových disků je optimalizováno nasazení základního virtuálního disku tím, že při kopírování souborů do hostovaného počítače je během nasazení služby využíváno funkce datových přenosů systému Windows se sníženou zátěží (ODX).
 • Optimalizace a ukládání klonů virtuálních počítačů s využitím rozdílových disků. VMM umožňuje během operace klonování vytvářet a využívat rozdílové disky.
 • Upozorňujeme, že pokud dojde ke ztrátě nebo poškození nadřazených disků, budou ztraceny i všechny virtuální pevné disky, které na nich závisejí. Měli byste mít připravený plán zálohování.

Pokud používáte rozdílové disky, doporučujeme optimalizovat správu tak, abyste zajistili, že nepoužívané nadřazené pevné disky budou pravidelně odebírány.

Rychlé kopírování souborů

Během nasazení virtuálních počítačů musí nástroj VMM přesunout a zkopírovat mezi dvěma umístěními velké soubory, například virtuální pevné disky (VHD).

Výkon při přesunu souborů je zvýšen díky rychlému kopírování souborů s využitím funkce datových přenosů systému Windows se sníženou zátěží (ODX). V nástroji VMM se jako mechanismus přenosu souborů i nadále používá služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS), ale pokud je to možné, využívá VMM funkci ODX (například při kopírování souborů do sítí SAN s podporou funkce ODX). Tím se výrazně zlepšuje časový výkon nasazení virtuálních počítačů.

Zřizování virtuálních počítačů VMware

Po nastavení serveru vCenter a hostitelů ESX/ESXi můžete virtuální počítače VMware zřizovat stejně jako jakékoli jiné virtuální počítače. Důležité informace:

 • Virtuální počítače VMware lze uspořádat a ukládat v knihovně nástroje VMM.
 • Virtuální počítače VMware, soubory .vmdk (VMDK) a šablony VMware můžete uspořádat a uložit v knihovně nástroje VMM. V
 • Ze šablon VMware uložených v knihovně můžete vytvářet virtuální počítače. Můžete také importovat šablony uložené v hostitelích vSphere (do nástroje VMM se importují jen metadata šablony). Nástroj VMM nepodporuje starší typy disků VMDK. Podporovány jsou tyto typy disků:
  • Běžné soubory VMDK (VMFS a moniolithic flat)
  • Soubory VMDK používané pro přístup k fyzickým diskům (vmfsPassthroughRawDeviceMap)
  • Snímky (vmfssparse).
 • Ze šablon VMDK můžete vytvářet nové virtuální počítače VMware.
 • Služby VMM lze nasazovat do hostitelů vSphere, nikoli však vApps.
 • Virtuální počítače lze umístit do hostitelů VMware podle hodnocení hostitelů při vytvoření, nasazení nebo migraci virtuálních počítačů VMware. To zahrnuje i souběžné nasazení virtuálního počítače při nasazení služby.
 • U virtuálních počítačů VMware lze používat dynamickou optimalizaci a optimalizaci výkonu.
 • Můžete provádět pravidelné síťové úlohy nástroje VMM, včetně přiřazování logických sítí, statických IP adres a adres MAC virtuálním počítačům se systémem Windows spuštěných ve VMware.
 • VMM nepodporuje virtuální počítače VMware s virtuálními pevnými disky připojenými ke sběrnici IDE.
 • Nástroj VMM podporuje pevné disky VMware s dynamickým zajišťováním prostřednictvím dynamického disku. Všimněte si, že pokud vytvoříte a nasadíte virtuální počítač do hostitele vSphere nakonfigurovaného pro použití dynamického disku, disk bude dynamicky zajišťován. Pokud byl virtuální počítač vytvořen jako dynamicky zajišťovaný vzdálený disk, virtuální počítač jej zobrazí jako dynamický. Pokud uložíte dynamicky zajišťovaný disk, bude nástrojem VMM uložen jako disk s konvenčním zajišťováním. Pokud z něj vytvoříte virtuální počítač, zůstane nastaveno konvenční zajišťování.

Převod virtuálních počítačů VMware na Hyper-V (V2V)

V současné době lze pro převod virtuálních počítačů VMware na Hyper-V použít několik postupů:

 • Průvodce převodem virtuálního počítače: V konzole nástroje VMM můžete použít tohoto průvodce. Tato metoda má několik omezení:
  • Je podporovaná pro vSphere 4.1 a vyšší.
  • Nejde převádět pracovní stanice VMware.
  • Nejde převádět virtuální počítače s virtuálními pevnými disky připojenými ke sběrnici IDE.
  • Není podporován převod online. Virtuální počítače s VMware je nutné vypnout.
  • Antivirové aplikace musejí být podporované.
  • Z hostujícího operačního systému virtuálního počítače je nutné odinstalovat nástroje VMware.
 • Nástroj Microsoft Virtual Machine Converter: Tento nástroj nebude po 3. červnu 2017 k dispozici. Další informace

Další kroky

© 2017 Microsoft