Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Služba IIS na Nano Serveru

Jaime Ondrusek|Poslední aktualizace: 25.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Přehled služby IIS na Nano Serveru

Roli serveru Internetové informační služby (IIS) můžete na Nano Server nainstalovat pomocí parametru -Package s rutinou Microsoft-NanoServer-IIS-Package. Informace o konfiguraci Nano Serveru, včetně instalačních balíčků, najdete v tématu Instalace Nano Serveru.

V této verzi Nano Serveru jsou k dispozici následující funkce služby IIS:

FunkceVe výchozím nastavení povolená
Společné funkce protokolu HTTP
Výchozí dokumentx
Procházení adresářůx
Chyby protokolu HTTPx
Statický obsahx
Přesměrování protokolu HTTP
Stav a diagnostika
Protokolování HTTPx
Vlastní protokolování
Monitorování žádostí
Trasování
Výkon
Komprese statického obsahux
Komprese dynamického obsahu
Zabezpečení
Filtrování žádostíx
Základní ověřování
Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta
Ověřování hodnotou hash
Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta služby IIS
Omezení IP adresy a domény
Autorizace URL
Ověřování systému Windows
Vývoj aplikací
Inicializace aplikací
CGI
Rozšíření ISAPI
Filtry ISAPI
Kódy vložené na straně serveru
Protokol WebSocket
Nástroje pro správu
Modul IISAdministration pro prostředí Windows PowerShellx

Řada článků o dalších konfiguracích služby IIS (jako používání jazyka ASP.NET, PHP a Java) a další související obsah jsou publikované na stránkách http://iis.net/learn.

Instalace služby IIS na Nano Server

Tuto roli serveru můžete nainstalovat buďto offline (s vypnutým Nano Serverem), nebo online (se spuštěným Nano Serverem); doporučuje se offline instalace.

Při offline instalaci přidejte balíček s parametrem -Packages rutiny New-NanoServerImage jako v tomto příkladu:

New-NanoServerImage -Edition Standard -DeploymentType Guest -MediaPath f:\ -BasePath .\Base -TargetPath .\Nano1.vhd -ComputerName Nano1 -Package Microsoft-NanoServer-IIS-Package

Pokud máte existující soubor virtuálního pevného disku, můžete nainstalovat službu IIS offline pomocí souboru DISM.exe připojením virtuálního pevného disku a následným použitím možnosti Add-Package.
Následující příklady postupu předpokládají, že provádíte spuštění z adresáře určeného možností BasePath vytvořené po spuštění rutiny New-NanoServerImage.

 1. mkdir mountdir
 2. .\Tools\dism.exe /Mount-Image /ImageFile:.\NanoServer.vhd /Index:1 /MountDir:.\mountdir
 3. .\Tools\dism.exe /Add-Package /PackagePath:.\packages\Microsoft-NanoServer-IIS-Package.cab /Image:.\mountdir
 4. .\Tools\dism.exe /Add-Package /PackagePath:.\packages\en-us\Microsoft-NanoServer-IIS-Package_en-us.cab /Image:.\mountdir
 5. .\Tools\dism.exe /Unmount-Image /MountDir:.\MountDir /Commit
Poznámka

V kroku 4 se přidá jazyková sada – v našem příkladu to je EN-US.

Teď můžete spustit Nano Server se službou IIS.

Online instalace služby IIS na Nano Serveru

I když se doporučuje offline instalace role serveru, můžete ji potřebovat nainstalovat online (se spuštěným Nano Serverem), a to v kontejnerových scénářích. Přitom postupujte takto:

 1. Zkopírujte složku Packages místně z instalačního média na spuštěný Nano Server (například do složky C:\packages).

 2. Vytvořte nový soubor Unattend.xml na jiném počítači a potom ho zkopírujte na Nano Server. Tento obsah XML můžete zkopírovat a vložit do souboru XML, který jste vytvořili:


  <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> 
  <servicing> 
    <package action="install"> 
      <assemblyIdentity name="Microsoft-NanoServer-IIS-Package" version="10.0.14393.0" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" /> 
      <source location="c:\packages\Microsoft-NanoServer-IIS-Package.cab" /> 
    </package> 
    <package action="install"> 
      <assemblyIdentity name="Microsoft-NanoServer-IIS-Package" version="10.0.14393.0" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="en-US" /> 
      <source location="c:\packages\en-us\Microsoft-NanoServer-IIS-Package_en-us.cab" /> 
    </package> 
  </servicing> 
  <cpi:offlineImage cpi:source="" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /> 
</unattend> 
 1. V novém souboru XML, který jste vytvořili (nebo zkopírovali), upravte složku C:\packages na adresář, do kterého jste zkopírovali obsah složky Packages.

 2. Přejděte do adresáře s nově vytvořeným souborem XML a spusťte příkaz

  dism /online /apply-unattend:.\unattend.xml

 3. Ověřte, že se správně nainstaloval balíček IIS a jeho přidružená jazyková sada. Použijte k tomu příkaz:

  dism /online /get-packages

  Měl by se zobrazovat údaj: Package Identity : Microsoft-NanoServer-IIS-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.14393.1000. Ten by měl být uvedený dvakrát, jednou jako Release Type : Language Pack a jednou jako Release Type : Feature Pack.

 4. Spusťte službu W3SVC pomocí příkazu net start w3svc nebo restartováním Nano Serveru.

Spuštění služby IIS

Jakmile službu IIS nainstalujete a spustíte, je připravená vyřizovat webové žádosti. Ověřte, že je služba IIS spuštěná, a to tak, že přejdete na výchozí webovou stránku služby IIS na adrese http://<IP adresa Nano Serveru>. Na fyzickém počítači můžete určit IP adresu pomocí Konzoly pro zotavení. Na virtuálním počítači můžete získat IP adresu pomocí příkazového řádku prostředí Windows PowerShell a spuštění příkazu:

Get-VM -name <VM name> | Select -ExpandProperty networkadapters | select IPAddresses

Pokud se vám nedaří přejít na výchozí webovou stránku služby IIS, znovu překontrolujte instalaci služby IIS v adresáři c:\inetpub directory na Nano Serveru.

Povolení a zakázání funkcí služby IIS

Řada funkcí IIS je povolených ve výchozím nastavení, když nainstalujete roli IIS (viz tabulka v části Přehled služby IIS na Nano Serveru v tomto tématu). Další funkce můžete povolit (nebo zakázat) pomocí příkazu DISM.exe

Jednotlivé funkce služby IIS existují jako sada elementů konfigurace. Funkce ověřování ve Windows například sestává z těchto elementů:

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="WindowsAuthenticationModule" image="%windir%\System32\inetsrv\authsspi.dll
<modules><add name="WindowsAuthenticationModule" lockItem="true" \/>
<windowsAuthentication><windowsAuthentication enabled="false" authPersistNonNTLM\="true"><providers><add value="Negotiate" /><add value="NTLM" /><br /></providers><br /></windowsAuthentication>

Úplná sada dílčích funkcí služby IIS je uvedena v Příloze 1 v tomto tématu a jejich odpovídající elementy konfigurace jsou uvedeny v Příloze 2 v tomto tématu.

Příklad: instalace Ověřování systému Windows

 1. Otevřete konzolu vzdálené relace Windows PowerShellu na Nano Serveru.

 2. Nainstalujte modul Ověřování systému Windows pomocí souboru DISM.exe:

  dism /Enable-Feature /online /featurename:IIS-WindowsAuthentication /all
  

  Přepínač /all nainstaluje všechny funkce, na kterých vybraná funkce závisí.

Příklad: odinstalace ověřování systému Windows

 1. Otevřete konzolu vzdálené relace Windows PowerShellu na Nano Serveru.

 2. Odinstalujte modul ověřování systému Windows pomocí souboru DISM.exe:

  dism /Disable-Feature /online /featurename:IIS-WindowsAuthentication
  

Další běžné úkoly konfigurace služby IIS

Vytváření webů

Použijte tuto rutinu:

PS D:\> New-IISSite -Name TestSite -BindingInformation "*:80:TestSite" -PhysicalPath c:\test

Potom můžete pomocí příkazu Get-IISSite ověřit stav lokality (vrátí název webu, ID, stav, fyzickou cestu a vytváření vazby).

Odstranění webů

Spusťte Remove-IISSite -Name TestSite -Confirm:$false.

Vytváření virtuálních adresářů

Virtuální adresáře můžete vytvářet pomocí objektu IISServerManager vráceného rutinou Get-IISServerManager, která zveřejní .NET Microsoft.Web.Administration.ServerManager API. V tomto příkladu mají tyto příkazy přístup k elementu Default Web Site kolekce Sites a elementu kořenové aplikace ("/") oddílu Applications. Potom volají metodu Add() kolekce VirtualDirectories pro daný element aplikace, aby se vytvořil nový adresář:

PS C:\> $sm = Get-IISServerManager 
PS C:\> $sm.Sites["Default Web Site"].Applications["/"].VirtualDirectories.Add("/DemoVirtualDir1", "c:\test\virtualDirectory1") 
PS C:\> $sm.Sites["Default Web Site"].Applications["/"].VirtualDirectories.Add("/DemoVirtualDir2", "c:\test\virtualDirectory2") 
PS C:\> $sm.CommitChanges() 

Vytváření fondů aplikací

Podobně můžete pomocí příkazu Get-IISServerManager vytvářet fondy aplikací:

PS C:\> $sm = Get-IISServerManager 
PS C:\> $sm.ApplicationPools.Add("DemoAppPool") 

Konfigurace protokolu HTTPS a certifikátů

Pomocí nástroje Certoc.exe naimportujte certifikáty, jako v tomto příkladu, který ukazuje konfiguraci HTTPS pro web na Nano Serveru:

 1. Na jiném počítači, na kterém neběží Nano Server, vytvořte certifikát (s vlastním názvem a heslem) a exportujte ho do složky c:\temp\test.pfx.

  $newCert = New-SelfSignedCertificate -DnsName "www.foo.bar.com" -CertStoreLocation cert:\LocalMachine\my

  $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "YOUR_PFX_PASSWD" -Force -AsPlainText

  Export-PfxCertificate -FilePath c:\temp\test.pfx -Cert $newCert -Password $mypwd

 2. Zkopírujte soubor test.pfx do počítače s Nano Serverem.

 3. Na Nano Serveru importujte certifikát do úložiště My pomocí tohoto příkazu:

  certoc.exe -ImportPFX -p YOUR_PFX_PASSWD My c:\temp\test.pfx

 4. Načtěte kryptografický otisk tohoto nového certifikátu (v tomto příkladu 61E71251294B2A7BB8259C2AC5CF7BA622777E73) pomocí Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\my.

 5. Přidejte vytváření vazby HTTPS na výchozí web (nebo jakýkoli web, na který chcete vytváření vazby přidat) pomocí těchto příkazů Windows PowerShellu:

  $certificate = get-item Cert:\LocalMachine\my\61E71251294B2A7BB8259C2AC5CF7BA622777E73 
  # Use your actual thumbprint instead of this example 
  $hash = $certificate.GetCertHash() 
  
  Import-Module IISAdministration 
  $sm = Get-IISServerManager 
  $sm.Sites["Default Web Site"].Bindings.Add("*:443:", $hash, "My", "0")  # My is the certificate store name 
  $sm.CommitChanges() 
  

  Můžete také použít Indikaci názvu serveru (SNI) se specifickým názvem hostitele a touto syntaxí: $sm.Sites["Default Web Site"].Bindings.Add("*:443:www.foo.bar.com", $hash, "My", "Sni".

Příloha 1: Seznam dílčích funkcí služby IIS

 • IIS-WebServer
 • IIS-CommonHttpFeatures
 • IIS-StaticContent
 • IIS-DefaultDocument
 • IIS-DirectoryBrowsing
 • IIS-HttpErrors
 • IIS-HttpRedirect
 • IIS-ApplicationDevelopment
 • IIS-CGI
 • IIS-ISAPIExtensions
 • IIS-ISAPIFilter
 • IIS-ServerSideIncludes
 • IIS-WebSockets
 • IIS-ApplicationInit
 • IIS-Security
 • IIS-BasicAuthentication
 • IIS-WindowsAuthentication
 • IIS-DigestAuthentication
 • IIS-ClientCertificateMappingAuthentication
 • IIS-IISCertificateMappingAuthentication
 • IIS-URLAuthorization
 • IIS-RequestFiltering
 • IIS-IPSecurity
 • IIS-CertProvider
 • IIS-Performance
 • IIS-HttpCompressionStatic
 • IIS-HttpCompressionDynamic
 • IIS-HealthAndDiagnostics
 • IIS-HttpLogging
 • IIS-LoggingLibraries
 • IIS-RequestMonitor
 • IIS-HttpTracing
 • IIS-CustomLogging

Příloha 2: Elementy funkcí protokolu HTTP

Jednotlivé funkce služby IIS existují jako sada elementů konfigurace. Tato příloha uvádí seznam elementů konfigurace pro všechny funkce v této verzi Nano Serveru

Společné funkce protokolu HTTP

Výchozí dokument

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="DefaultDocumentModule" image="%windir%\System32\inetsrv\defdoc.dll" />
<modules><add name="DefaultDocumentModule" lockItem="true" />
<handlers><add name="StaticFile" path="*" verb="*" modules="DefaultDocumentModule" resourceType="EiSecther" requireAccess="Read" />
<defaultDocument><defaultDocument enabled="true"><br /><files><br /> <add value="Default.htm" /><br /> <add value="Default.asp" /><br /> <add value="index.htm" /><br /> <add value="index.html" /><br /> <add value="iisstart.htm" /><br /> </files><br /></defaultDocument>

Položka StaticFile <handlers> už může být uvedená. Pokud to tak je, stačí přidat elementy DefaultDocumentModule k atributu <modules> a oddělit je čárkami.

Procházení adresářů

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="DirectoryListingModule" image="%windir%\System32\inetsrv\dirlist.dll" />
<modules><add name="DirectoryListingModule" lockItem="true" />
<handlers><add name="StaticFile" path="*" verb="*" modules="DirectoryListingModule" resourceType="Either" requireAccess="Read" />

Položka StaticFile <handlers> už může být uvedená. Pokud to tak je, stačí přidat elementy DirectoryListingModule k atributu <modules> a oddělit je čárkami.

Chyby protokolu HTTP

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="CustomErrorModule" image="%windir%\System32\inetsrv\custerr.dll" />
<modules><add name="CustomErrorModule" lockItem="true" />
<httpErrors><httpErrors lockAttributes="allowAbsolutePathsWhenDelegated,defaultPath"><br /> <error statusCode="401" prefixLanguageFilePath="%SystemDrive%\inetpub\custerr" path="401.htm" ><br /> <error statusCode="403" prefixLanguageFilePath="%SystemDrive%\inetpub\custerr" path="403.htm" /><br /> <error statusCode="404" prefixLanguageFilePath="%SystemDrive%\inetpub\custerr" path="404.htm" /><br /> <error statusCode="405" prefixLanguageFilePath="%SystemDrive%\inetpub\custerr" path="405.htm" /><br /> <error statusCode="406" prefixLanguageFilePath="%SystemDrive%\inetpub\custerr" path="406.htm" /><br /> <error statusCode="412" prefixLanguageFilePath="%SystemDrive%\inetpub\custerr" path="412.htm" /><br /> <error statusCode="500" prefixLanguageFilePath="%SystemDrive%\inetpub\custerr" path="500.htm" /><br /> <error statusCode="501" prefixLanguageFilePath="%SystemDrive%\inetpub\custerr" path="501.htm" /><br /> <error statusCode="502" prefixLanguageFilePath="%SystemDrive%\inetpub\custerr" path="502.htm" /><br /></httpErrors>

Statický obsah

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="StaticFileModule" image="%windir%\System32\inetsrv\static.dll" />
<modules><add name="StaticFileModule" lockItem="true" />
<handlers><add name="StaticFile" path="*" verb="*" modules="StaticFileModule" resourceType="Either" requireAccess="Read" />

Položka StaticFile \<handlers> už může být uvedená. Pokud to tak je, stačí přidat elementy StaticFileModule k atributu <modules> a oddělit je čárkami.

Přesměrování protokolu HTTP

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="HttpRedirectionModule" image="%windir%\System32\inetsrv\redirect.dll" />
<modules><add name="HttpRedirectionModule" lockItem="true" />
<httpRedirect><httpRedirect enabled="false" />

Stav a diagnostika

Protokolování HTTP

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="HttpLoggingModule" image="%windir%\System32\inetsrv\loghttp.dll" />
<modules><add name="HttpLoggingModule" lockItem="true" />
<httpLogging><httpLogging dontLog="false" />

Vlastní protokolování

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="CustomLoggingModule" image="%windir%\System32\inetsrv\logcust.dll" />
<modules><add name="CustomLoggingModule" lockItem="true" />

Monitorování žádostí

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="RequestMonitorModule" image="%windir%\System32\inetsrv\iisreqs.dll" />

Trasování

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="TracingModule" image="%windir%\System32\inetsrv\iisetw.dll" \/><br /><add name="FailedRequestsTracingModule" image="%windir%\System32\inetsrv\iisfreb.dll" />
<modules><add name="FailedRequestsTracingModule" lockItem="true" />
<traceProviderDefinitions><traceProviderDefinitions><br /> <add name="WWW Server" guid\="{3a2a4e84-4c21-4981-ae10-3fda0d9b0f83}"><br /> <areas><br /> <clear /><br /> <add name="Authentication" value="2" /><br /> <add name="Security" value="4" /><br /> <add name="Filter" value="8" /><br /> <add name="StaticFile" value="16" /><br /> <add name="CGI" value="32" /><br /> <add name="Compression" value="64" /><br /> <add name="Cache" value="128" /><br /> <add name="RequestNotifications" value="256" /><br /> <add name="Module" value="512" /><br /> <add name="FastCGI" value="4096" /><br /> <add name="WebSocket" value="16384" /><br /> </areas><br /> </add><br /> <add name="ISAPI Extension" guid="{a1c2040e-8840-4c31-ba11-9871031a19ea}"><br /> <areas><br /> <clear /><br /> </areas><br /> </add><br /></traceProviderDefinitions>

Výkon

Komprese statického obsahu

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="StaticCompressionModule" image="%windir%\System32\inetsrv\compstat.dll" />
<modules><add name="StaticCompressionModule" lockItem="true" />
<httpCompression><httpCompression directory="%SystemDrive%\inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files"><br /> <scheme name="gzip" dll="%Windir%\system32\inetsrv\gzip.dll" /><br /> <staticTypes><br /> <add mimeType="text/*" enabled="true" /><br /> <add mimeType="message/*" enabled="true" /><br /> <add mimeType="application/javascript" enabled="true" \/><br /> <add mimeType="application/atom+xml" enabled="true" /><br /> <add mimeType="application/xaml+xml" enabled="true" /><br /> <add mimeType="\*\*" enabled="false" /><br /> </staticTypes><br /></httpCompression>

Komprese dynamického obsahu

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="DynamicCompressionModule" image="%windir%\System32\inetsrv\compdyn.dll" />
<modules><add name="DynamicCompressionModule" lockItem="true" />
<httpCompression><httpCompression directory\="%SystemDrive%\inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files"><br /> <scheme name="gzip" dll="%Windir%\system32\inetsrv\gzip.dll" \/><br /> \<dynamicTypes><br /> <add mimeType="text/*" enabled="true" \/><br /> <add mimeType="message/*" enabled="true" /><br /> <add mimeType="application/x-javascript" enabled="true" /><br /> <add mimeType="application/javascript" enabled="true" /><br /> <add mimeType="*/*" enabled="false" /><br /> <\/dynamicTypes><br /></httpCompression>

Zabezpečení

Filtrování žádostí

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="RequestFilteringModule" image="%windir%\System32\inetsrv\modrqflt.dll" />
<modules><add name="RequestFilteringModule" lockItem="true" />
`<requestFiltering><br /> <fileExtensions allowUnlisted="true" applyToWebDAV="true" /><br /> <verbs allowUnlisted="true" applyToWebDAV="true" /><br /> <hiddenSegments applyToWebDAV="true"><br /> <add segment="web.config" /><br /> </hiddenSegments><br /></requestFiltering>

Základní ověřování

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="BasicAuthenticationModule" image="%windir%\System32\inetsrv\authbas.dll" />
<modules><add name="WindowsAuthenticationModule" lockItem="true" />
<basicAuthentication><basicAuthentication enabled="false" />

Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="CertificateMappingAuthentication" image="%windir%\System32\inetsrv\authcert.dll" />
<modules><add name="CertificateMappingAuthenticationModule" lockItem="true" />
<clientCertificateMappingAuthentication><clientCertificateMappingAuthentication enabled="false" />

Ověřování hodnotou hash

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="DigestAuthenticationModule" image="%windir%\System32\inetsrv\authmd5.dll" />
<modules><add name="DigestAuthenticationModule" lockItem="true" />
<other><digestAuthentication enabled="false" />

Ověřování pomocí mapování certifikátu klienta služby IIS

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="CertificateMappingAuthenticationModule" image="%windir%\System32\inetsrv\authcert.dll" />
<modules><add name="CertificateMappingAuthenticationModule" lockItem="true"/>`
<clientCertificateMappingAuthentication><clientCertificateMappingAuthentication enabled="false" />

Omezení IP adresy a domény

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="IpRestrictionModule" image="%windir%\System32\inetsrv\iprestr.dll" /><br /><add name="DynamicIpRestrictionModule" image="%windir%\System32\inetsrv\diprestr.dll" />
<modules><add name="IpRestrictionModule" lockItem="true" \/><br /><add name="DynamicIpRestrictionModule" lockItem="true" \/>
<ipSecurity><ipSecurity allowUnlisted="true" />

Autorizace URL

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="UrlAuthorizationModule" image="%windir%\System32\inetsrv\urlauthz.dll" />
<modules><add name="UrlAuthorizationModule" lockItem="true" />
<authorization><authorization><br /> <add accessType="Allow" users="*" /><br /></authorization>

Ověřování systému Windows

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="WindowsAuthenticationModule" image="%windir%\System32\inetsrv\authsspi.dll" />
<modules><add name="WindowsAuthenticationModule" lockItem="true" />
<windowsAuthentication><windowsAuthentication enabled="false" authPersistNonNTLM\="true"><br /> <providers><br /> <add value="Negotiate" /><br /> <add value="NTLM" /><br /> <\providers><br /><\windowsAuthentication><windowsAuthentication enabled="false" authPersistNonNTLM\="true"><br /> <providers><br /> <add value="Negotiate" /><br /> <add value="NTLM" /><br /> <\/providers><br /><\/windowsAuthentication>

Vývoj aplikací

Inicializace aplikací

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="ApplicationInitializationModule" image="%windir%\System32\inetsrv\warmup.dll" />
<modules><add name="ApplicationInitializationModule" lockItem="true" />

CGI

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="CgiModule" image="%windir%\System32\inetsrv\cgi.dll" /><br /><add name="FastCgiModule" image="%windir%\System32\inetsrv\iisfcgi.dll" />
<modules><add name="CgiModule" lockItem="true" /><br /><add name="FastCgiModule" lockItem="true" />
<handlers><add name="CGI-exe" path="*.exe" verb="\*" modules="CgiModule" resourceType="File" requireAccess="Execute" allowPathInfo="true" />

Rozšíření ISAPI

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="IsapiModule" image="%windir%\System32\inetsrv\isapi.dll" />
<modules><add name="IsapiModule" lockItem="true" />
<handlers><add name="ISAPI-dll" path="*.dll" verb="*" modules="IsapiModule" resourceType="File" requireAccess="Execute" allowPathInfo="true" />

Filtry ISAPI

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="IsapiFilterModule" image="%windir%\System32\inetsrv\filter.dll" />
<modules><add name="IsapiFilterModule" lockItem="true" />

Kódy vložené na straně serveru

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="ServerSideIncludeModule" image="%windir%\System32\inetsrv\iis_ssi.dll" />
<modules><add name="ServerSideIncludeModule" lockItem="true" />
<handlers><add name="SSINC-stm" path="*.stm" verb="GET,HEAD,POST" modules="ServerSideIncludeModule" resourceType="File" \/><br /><add name="SSINC-shtm" path="*.shtm" verb="GET,HEAD,POST" modules="ServerSideIncludeModule" resourceType="File" /><br /><add name="SSINC-shtml" path="*.shtml" verb="GET,HEAD,POST" modules="ServerSideIncludeModule" resourceType="File" />
<serverSideInclude><serverSideInclude ssiExecDisable="false" />

Protokol WebSocket

OddílElementy konfigurace
<globalModules><add name="WebSocketModule" image="%windir%\System32\inetsrv\iiswsock.dll" />
<modules><add name="WebSocketModule" lockItem="true" />
© 2017 Microsoft