Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Přidání virtuální brány do virtuální sítě Tenanta

James McIllece|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Můžete v tomto tématu se dozvíte, jak nakonfigurovat klienta virtuální brány, pomocí rutin prostředí Windows PowerShell a skriptů, zajišťuje virtuální sítě vašich klientů připojení site-to-site k jejich webům organizace a k Internetu.

Brána RAS podporuje až stovky klientů, v závislosti na šířku pásma každého klienta. Síťový adaptér použijete k přidání klienta virtuální brány instancí brána RAS, které jsou členy fondů brány. Síťový adaptér automaticky určuje nejlepší brána RAS použít při nasazení nové virtuální brány pro vaše klienty.

Každý virtuální brána odpovídá konkrétní klientů a skládá z jedné nebo více připojení k síti (tunelech site-to-site VPN) a volitelně připojení protokolu BGP (Border Gateway). To umožňuje zákazníkům, aby jejich klienta virtuální sítě připojit k externí síti, například klienta rozlehlé sítě, síti poskytovatele služeb nebo k Internetu.

Při nasazení brány virtuálního klienta, máte následující možnosti konfigurace:

Možnosti síťových připojení

 • Virtuální privátní sítě IPSec site-to-site (VPN)
 • Generic Routing Encapsulation protokolu GRE)
 • Předávání vrstvy 3

Možnosti konfigurace protokolu BGP

 • Konfigurace směrovače protokolu BGP
 • Konfigurace partnerského uzlu BGP
 • Konfigurace zásad směrování protokolu BGP

Příklad skriptů prostředí Windows PowerShell a příkazy v tomto tématu ukazují, jak nasadit brány virtuálních klientů na bráně RAS s každou z těchto možností.

Toto téma obsahuje následující části.

Důležité

Než spustíte některé příklady příkazů prostředí Windows PowerShell a skriptů, které jsou k dispozici v tomto tématu, je nutné změnit všechny hodnoty proměnných tak, aby hodnoty jsou vhodné pro vaše nasazení.

Přidání virtuální brány pro tenanta

Krok 1: Ověřte, že objekt fondu brány existuje v síťový adaptér.

$uri = "https://ncrest.contoso.com"  

# Retrieve the Gateway Pool configuration 
$gwPool = Get-NetworkControllerGatewayPool -ConnectionUri $uri 

# Display in JSON format 
$gwPool | ConvertTo-Json -Depth 2  

Krok 2: Ověřte, že podsítě pro směrování paketů mimo virtuální síť klienta existuje v síťovém adaptéru; a načtení virtuální podsítě, která má být použit pro směrování mezi bránu a virtuální sítě.

$uri = "https://ncrest.contoso.com"  

# Retrieve the Tenant Virtual Network configuration 
$Vnet = Get-NetworkControllerVirtualNetwork -ConnectionUri $uri -ResourceId "Contoso_Vnet1"  

# Display in JSON format 
$Vnet | ConvertTo-Json -Depth 4  

# Retrieve the Tenant Virtual Subnet configuration 
$RoutingSubnet = Get-NetworkControllerVirtualSubnet -ConnectionUri $uri -ResourceId "Contoso_WebTier"  

# Display in JSON format 
$RoutingSubnet | ConvertTo-Json -Depth 4  

Krok 3: Vytvořte virtuální brány JSON objektu a přidat je do síťový adaptér.

# Create a new object for Tenant Virtual Gateway 
$VirtualGWProperties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VirtualGatewayProperties  

# Update Gateway Pool reference 
$VirtualGWProperties.GatewayPools = @()  
$VirtualGWProperties.GatewayPools += $gwPool  

# Specify the Virtual Subnet that is to be used for routing between the gateway and Virtual Network  
$VirtualGWProperties.GatewaySubnets = @()  
$VirtualGWProperties.GatewaySubnets += $RoutingSubnet  

# Update the rest of the Virtual Gateway object properties 
$VirtualGWProperties.RoutingType = "Dynamic"  
$VirtualGWProperties.NetworkConnections = @()  
$VirtualGWProperties.BgpRouters = @()  

# Add the new Virtual Gateway for tenant  
$virtualGW = New-NetworkControllerVirtualGateway -ConnectionUri $uri -ResourceId "Contoso_VirtualGW" -Properties $VirtualGWProperties -Force  

Přidání síťové připojení site-to-site VPN pro klienta (IPsec, GRE nebo L3)

Můžete vytvořit připojení site-to-site VPN s protokolu IPsec, GRE nebo vrstvy 3 (L3), předávání pomocí následující příklady pro každý typ brány.

Síťové připojení site-to-site VPN protokolu IPsec

Vytvořit objekt JSON síťových připojení a přidat je do síťový adaptér.

# Create a new object for Tenant Network Connection 
$nwConnectionProperties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.NetworkConnectionProperties  

# Update the common object properties 
$nwConnectionProperties.ConnectionType = "IPSec"  
$nwConnectionProperties.OutboundKiloBitsPerSecond = 10000  
$nwConnectionProperties.InboundKiloBitsPerSecond = 10000  

# Update specific properties depending on the Connection Type 
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.IpSecConfiguration  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.AuthenticationMethod = "PSK"  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.SharedSecret = "P@ssw0rd"  

$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.QuickMode = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.QuickMode  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.QuickMode.PerfectForwardSecrecy = "PFS2048"  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.QuickMode.AuthenticationTransformationConstant = "SHA256128"  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.QuickMode.CipherTransformationConstant = "DES3"  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.QuickMode.SALifeTimeSeconds = 1233  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.QuickMode.IdleDisconnectSeconds = 500  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.QuickMode.SALifeTimeKiloBytes = 2000  

$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.MainMode = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.MainMode  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.MainMode.DiffieHellmanGroup = "Group2"  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.MainMode.IntegrityAlgorithm = "SHA256"  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.MainMode.EncryptionAlgorithm = "AES256"  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.MainMode.SALifeTimeSeconds = 1234  
$nwConnectionProperties.IpSecConfiguration.MainMode.SALifeTimeKiloBytes = 2000  

# L3 specific configuration (leave blank for IPSec) 
$nwConnectionProperties.IPAddresses = @()  
$nwConnectionProperties.PeerIPAddresses = @()  

# Update the IPv4 Routes that are reachable over the site-to-site VPN Tunnel 
$nwConnectionProperties.Routes = @()  
$ipv4Route = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.RouteInfo  
$ipv4Route.DestinationPrefix = "14.1.10.1/32"  
$ipv4Route.metric = 10  
$nwConnectionProperties.Routes += $ipv4Route  

# Tunnel Destination (Remote Endpoint) Address 
$nwConnectionProperties.DestinationIPAddress = "10.127.134.121"  

# Add the new Network Connection for the tenant 
New-NetworkControllerVirtualGatewayNetworkConnection -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId $virtualGW.ResourceId -ResourceId "Contoso_IPSecGW" -Properties $nwConnectionProperties -Force  

Síťové připojení site-to-site GRE VPN

Vytvořit objekt JSON síťových připojení a přidat je do síťový adaptér.

# Create a new object for the Tenant Network Connection 
$nwConnectionProperties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.NetworkConnectionProperties  

# Update the common object properties 
$nwConnectionProperties.ConnectionType = "GRE"  
$nwConnectionProperties.OutboundKiloBitsPerSecond = 10000  
$nwConnectionProperties.InboundKiloBitsPerSecond = 10000  

# Update specific properties depending on the Connection Type 
$nwConnectionProperties.GreConfiguration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.GreConfiguration  
$nwConnectionProperties.GreConfiguration.GreKey = 1234  

# Update the IPv4 Routes that are reachable over the site-to-site VPN Tunnel 
$nwConnectionProperties.Routes = @()  
$ipv4Route = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.RouteInfo  
$ipv4Route.DestinationPrefix = "14.2.20.1/32"  
$ipv4Route.metric = 10  
$nwConnectionProperties.Routes += $ipv4Route  

# Tunnel Destination (Remote Endpoint) Address 
$nwConnectionProperties.DestinationIPAddress = "10.127.134.122"  

# L3 specific configuration (leave blank for GRE) 
$nwConnectionProperties.L3Configuration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.L3Configuration  
$nwConnectionProperties.IPAddresses = @()  
$nwConnectionProperties.PeerIPAddresses = @()  

# Add the new Network Connection for the tenant 
New-NetworkControllerVirtualGatewayNetworkConnection -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId $virtualGW.ResourceId -ResourceId "Contoso_GreGW" -Properties $nwConnectionProperties -Force  

L3 Předávání síťového připojení

Chcete-li konfigurovat L3 předávání připojení k síti, musíte rovněž nakonfigurovat odpovídající logické sítě.

Krok 1: Konfigurace logické sítě pro L3 předávání síťového připojení.

# Create a new object for the Logical Network to be used for L3 Forwarding 
$lnProperties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.LogicalNetworkProperties 

$lnProperties.NetworkVirtualizationEnabled = $false 
$lnProperties.Subnets = @() 

# Create a new object for the Logical Subnet to be used for L3 Forwarding and update properties 
$logicalsubnet = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.LogicalSubnet 
$logicalsubnet.ResourceId = "Contoso_L3_Subnet" 
$logicalsubnet.Properties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.LogicalSubnetProperties 
$logicalsubnet.Properties.VlanID = 1001 
$logicalsubnet.Properties.AddressPrefix = "10.127.134.0/25" 
$logicalsubnet.Properties.DefaultGateway = "10.127.134.1" 

$lnProperties.Subnets += $logicalsubnet 

# Add the new Logical Network to Network Controller 
$vlanNetwork = New-NetworkControllerLogicalNetwork -ConnectionUri $uri -ResourceId "Contoso_L3_Network" -Properties $lnProperties -Force 

Krok 2: Vytvoření objektu JSON sítě připojení a přidat do síťový adaptér.

# Create a new object for the Tenant Network Connection 
$nwConnectionProperties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.NetworkConnectionProperties  

# Update the common object properties 
$nwConnectionProperties.ConnectionType = "L3"  
$nwConnectionProperties.OutboundKiloBitsPerSecond = 10000  
$nwConnectionProperties.InboundKiloBitsPerSecond = 10000  

# GRE specific configuration (leave blank for L3) 
$nwConnectionProperties.GreConfiguration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.GreConfiguration  

# Update specific properties depending on the Connection Type 
$nwConnectionProperties.L3Configuration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.L3Configuration  
$nwConnectionProperties.L3Configuration.VlanSubnet = $vlanNetwork.properties.Subnets[0]  

$nwConnectionProperties.IPAddresses = @()  
$localIPAddress = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.CidrIPAddress  
$localIPAddress.IPAddress = "10.127.134.55"  
$localIPAddress.PrefixLength = 25  
$nwConnectionProperties.IPAddresses += $localIPAddress  

$nwConnectionProperties.PeerIPAddresses = @("10.127.134.65")  

# Update the IPv4 Routes that are reachable over the site-to-site VPN Tunnel 
$nwConnectionProperties.Routes = @()  
$ipv4Route = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.RouteInfo  
$ipv4Route.DestinationPrefix = "14.2.20.1/32"  
$ipv4Route.metric = 10  
$nwConnectionProperties.Routes += $ipv4Route  

# Add the new Network Connection for the tenant 
New-NetworkControllerVirtualGatewayNetworkConnection -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId $virtualGW.ResourceId -ResourceId "Contoso_L3GW" -Properties $nwConnectionProperties -Force  

Konfigurace brány jako směrovač protokolu BGP

Následující příklad skripty můžete bránu nakonfigurovat jako směrovač protokolu BGP (Border Gateway).

Přidejte směrovač protokolu BGP pro klienta

Vytvoření objektu JSON směrovač protokolu BGP a přidat je do síťový adaptér.

# Create a new object for the Tenant BGP Router 
$bgpRouterproperties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpRouterProperties  

# Update the BGP Router properties 
$bgpRouterproperties.ExtAsNumber = "0.64512"  
$bgpRouterproperties.RouterId = "192.168.0.2"  
$bgpRouterproperties.RouterIP = @("192.168.0.2")  

# Add the new BGP Router for the tenant 
$bgpRouter = New-NetworkControllerVirtualGatewayBgpRouter -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId $virtualGW.ResourceId -ResourceId "Contoso_BgpRouter1" -Properties $bgpRouterProperties -Force  

Přidat partnerský uzel protokolu BGP pro tohoto klienta odpovídá síťové připojení site-to-site VPN přidán nad

Vytvoření objektu JSON partnerský uzel protokolu BGP a přidat je do síťový adaptér.

# Create a new object for Tenant BGP Peer 
$bgpPeerProperties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpPeerProperties  

# Update the BGP Peer properties 
$bgpPeerProperties.PeerIpAddress = "14.1.10.1"  
$bgpPeerProperties.AsNumber = 64521  
$bgpPeerProperties.ExtAsNumber = "0.64521"  

# Add the new BGP Peer for tenant 
New-NetworkControllerVirtualGatewayBgpPeer -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId $virtualGW.ResourceId -BgpRouterName $bgpRouter.ResourceId -ResourceId "Contoso_IPSec_Peer" -Properties $bgpPeerProperties -Force  

Konfigurace brány se všemi připojení tři typy (IPsec GRE, L3) a protokolu BGP

Volitelně můžete kombinovat všechny předchozí kroky a konfiguraci brány virtuálního klienta se všemi možnostmi tři připojení:

# Create a new Virtual Gateway Properties type object 
$VirtualGWProperties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VirtualGatewayProperties 

# Update GatewayPool reference 
$VirtualGWProperties.GatewayPools = @() 
$VirtualGWProperties.GatewayPools += $gwPool 

# Specify the Virtual Subnet that is to be used for routing between GW and VNET 
$VirtualGWProperties.GatewaySubnets = @() 
$VirtualGWProperties.GatewaySubnets += $RoutingSubnet 

# Update some basic properties 
$VirtualGWProperties.RoutingType = "Dynamic" 

# Update Network Connection object(s) 
$VirtualGWProperties.NetworkConnections = @() 

# IPSec Connection configuration 
$ipSecConnection = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.NetworkConnection 
$ipSecConnection.ResourceId = "Contoso_IPSecGW" 
$ipSecConnection.Properties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.NetworkConnectionProperties 
$ipSecConnection.Properties.ConnectionType = "IPSec" 
$ipSecConnection.Properties.OutboundKiloBitsPerSecond = 10000 
$ipSecConnection.Properties.InboundKiloBitsPerSecond = 10000 

$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.IpSecConfiguration 

$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.AuthenticationMethod = "PSK" 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.SharedSecret = "P@ssw0rd" 

$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.QuickMode = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.QuickMode 

$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.QuickMode.PerfectForwardSecrecy = "PFS2048" 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.QuickMode.AuthenticationTransformationConstant = "SHA256128" 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.QuickMode.CipherTransformationConstant = "DES3" 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.QuickMode.SALifeTimeSeconds = 1233 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.QuickMode.IdleDisconnectSeconds = 500 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.QuickMode.SALifeTimeKiloBytes = 2000 

$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.MainMode = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.MainMode 

$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.MainMode.DiffieHellmanGroup = "Group2" 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.MainMode.IntegrityAlgorithm = "SHA256" 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.MainMode.EncryptionAlgorithm = "AES256" 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.MainMode.SALifeTimeSeconds = 1234 
$ipSecConnection.Properties.IpSecConfiguration.MainMode.SALifeTimeKiloBytes = 2000 

$ipSecConnection.Properties.IPAddresses = @() 
$ipSecConnection.Properties.PeerIPAddresses = @() 

$ipSecConnection.Properties.Routes = @() 

$ipv4Route = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.RouteInfo 
$ipv4Route.DestinationPrefix = "14.1.10.1/32" 
$ipv4Route.metric = 10 
$ipSecConnection.Properties.Routes += $ipv4Route 

$ipSecConnection.Properties.DestinationIPAddress = "10.127.134.121" 

# GRE Connection configuration 
$greConnection = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.NetworkConnection 
$greConnection.ResourceId = "Contoso_GreGW" 

$greConnection.Properties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.NetworkConnectionProperties 
$greConnection.Properties.ConnectionType = "GRE" 
$greConnection.Properties.OutboundKiloBitsPerSecond = 10000 
$greConnection.Properties.InboundKiloBitsPerSecond = 10000 

$greConnection.Properties.GreConfiguration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.GreConfiguration 
$greConnection.Properties.GreConfiguration.GreKey = 1234 

$greConnection.Properties.IPAddresses = @() 
$greConnection.Properties.PeerIPAddresses = @() 

$greConnection.Properties.Routes = @() 

$ipv4Route = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.RouteInfo 
$ipv4Route.DestinationPrefix = "14.2.20.1/32" 
$ipv4Route.metric = 10 
$greConnection.Properties.Routes += $ipv4Route 

$greConnection.Properties.DestinationIPAddress = "10.127.134.122" 

$greConnection.Properties.L3Configuration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.L3Configuration 

# L3 Forwarding connection configuration 
$l3Connection = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.NetworkConnection 
$l3Connection.ResourceId = "Contoso_L3GW" 

$l3Connection.Properties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.NetworkConnectionProperties 
$l3Connection.Properties.ConnectionType = "L3" 
$l3Connection.Properties.OutboundKiloBitsPerSecond = 10000 
$l3Connection.Properties.InboundKiloBitsPerSecond = 10000 

$l3Connection.Properties.GreConfiguration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.GreConfiguration 
$l3Connection.Properties.L3Configuration = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.L3Configuration 
$l3Connection.Properties.L3Configuration.VlanSubnet = $vlanNetwork.properties.Subnets[0] 

$l3Connection.Properties.IPAddresses = @() 
$localIPAddress = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.CidrIPAddress 
$localIPAddress.IPAddress = "10.127.134.55" 
$localIPAddress.PrefixLength = 25 
$l3Connection.Properties.IPAddresses += $localIPAddress 

$l3Connection.Properties.PeerIPAddresses = @("10.127.134.65") 

$l3Connection.Properties.Routes = @() 
$ipv4Route = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.RouteInfo 
$ipv4Route.DestinationPrefix = "14.2.20.1/32" 
$ipv4Route.metric = 10 
$l3Connection.Properties.Routes += $ipv4Route 

# Update BGP Router Object 
$VirtualGWProperties.BgpRouters = @() 

$bgpRouter = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpRouter 
$bgpRouter.ResourceId = "Contoso_BgpRouter1" 
$bgpRouter.Properties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpRouterProperties 

$bgpRouter.Properties.ExtAsNumber = "0.64512" 
$bgpRouter.Properties.RouterId = "192.168.0.2" 
$bgpRouter.Properties.RouterIP = @("192.168.0.2") 

$bgpRouter.Properties.BgpPeers = @() 

# Create BGP Peer Object(s) 
# BGP Peer for IPSec Connection 
$bgpPeer_IPSec = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpPeer 
$bgpPeer_IPSec.ResourceId = "Contoso_IPSec_Peer" 

$bgpPeer_IPSec.Properties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpPeerProperties 
$bgpPeer_IPSec.Properties.PeerIpAddress = "14.1.10.1" 
$bgpPeer_IPSec.Properties.AsNumber = 64521 
$bgpPeer_IPSec.Properties.ExtAsNumber = "0.64521" 

$bgpRouter.Properties.BgpPeers += $bgpPeer_IPSec 

# BGP Peer for GRE Connection 
$bgpPeer_Gre = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpPeer 
$bgpPeer_Gre.ResourceId = "Contoso_Gre_Peer" 

$bgpPeer_Gre.Properties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpPeerProperties 
$bgpPeer_Gre.Properties.PeerIpAddress = "14.2.20.1" 
$bgpPeer_Gre.Properties.AsNumber = 64522 
$bgpPeer_Gre.Properties.ExtAsNumber = "0.64522" 

$bgpRouter.Properties.BgpPeers += $bgpPeer_Gre 

# BGP Peer for L3 Connection 
$bgpPeer_L3 = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpPeer 
$bgpPeer_L3.ResourceId = "Contoso_L3_Peer" 

$bgpPeer_L3.Properties = New-Object Microsoft.Windows.NetworkController.VGwBgpPeerProperties 
$bgpPeer_L3.Properties.PeerIpAddress = "14.3.30.1" 
$bgpPeer_L3.Properties.AsNumber = 64523 
$bgpPeer_L3.Properties.ExtAsNumber = "0.64523" 

$bgpRouter.Properties.BgpPeers += $bgpPeer_L3 

$VirtualGWProperties.BgpRouters += $bgpRouter 

# Finally Add the new Virtual Gateway for tenant 
New-NetworkControllerVirtualGateway -ConnectionUri $uri -ResourceId "Contoso_VirtualGW" -Properties $VirtualGWProperties -Force 

Úprava nebo odebrání bránu pro virtuální síť

Následující příklad skripty můžete upravit nebo odebrat existující brány.

Upravte konfiguraci existující bránou

Chcete-li upravit existující bránou můžete použít následující příkazy.

Krok 1: Konfigurace pro tuto součást načíst a uložit jako proměnnou

$nwConnection = Get-NetworkControllerVirtualGatewayNetworkConnection -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId "Contoso_VirtualGW" -ResourceId "Contoso_IPSecGW" 

Krok 2: Přejděte proměnné struktura spojit požadovaná vlastnost a nastavte ji na hodnotu aktualizace

$nwConnection.properties.IpSecConfiguration.SharedSecret = "C0mplexP@ssW0rd" 

Krok 3: Přidání upravené konfigurace k nahrazení starší konfiguraci na síťový adaptér

New-NetworkControllerVirtualGatewayNetworkConnection -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId "Contoso_VirtualGW" -ResourceId $nwConnection.ResourceId -Properties $nwConnection.Properties -Force 

Odebrat brány

Následující příkazy prostředí Windows PowerShell můžete použít k odebrání samostatná brána funkce nebo celý brány.

Odstranění připojení k síti

Remove-NetworkControllerVirtualGatewayNetworkConnection -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId "Contoso_VirtualGW" -ResourceId "Contoso_IPSecGW" -Force 

Odebrat partnerský uzel protokolu BGP

Remove-NetworkControllerVirtualGatewayBgpPeer -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId "Contoso_VirtualGW" -BgpRouterName "Contoso_BgpRouter1" -ResourceId "Contoso_IPSec_Peer" -Force 

Odebrat směrovač protokolu BGP

Remove-NetworkControllerVirtualGatewayBgpRouter -ConnectionUri $uri -VirtualGatewayId "Contoso_VirtualGW" -ResourceId "Contoso_BgpRouter1" -Force 

Odebrat brány

Remove-NetworkControllerVirtualGateway -ConnectionUri $uri -ResourceId "Contoso_VirtualGW" -Force  
© 2017 Microsoft