Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Známé problémy s replikou úložiště

Ned pyle|Poslední aktualizace: 14.04.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Tato část pojednává o známých problémech s replikou úložiště ve Windows Serveru 2016.

Po odebrání replikace jsou disky offline a replikace nejde znovu nakonfigurovat

Ve Windows Serveru 2016 možná nepůjde zřídit replikace u svazku, který byl předtím replikovaný, nebo můžete narazit na svazky, které se nedají připojit. K tomu může dojít, když určitý chybový stav zabraňuje odebrání replikace nebo když přeinstalujete operační systém na počítači, který předtím replikoval data.

Při řešení tohoto problému musíte vymazat skrytý oddíl repliky úložiště z disků a vrátit disky do zapisovatelného stavu pomocí rutiny Clear-SRMetadata.

 • K odebrání všech osamocených úseků databáze oddílů repliky úložiště a opětovnému připojení všech oddílů použijte parametr -AllPartitions:

  Clear-SRMetadata -AllPartitions 
  
 • K odebrání všech osamocených dat protokolu repliky úložiště použijte parametr -AllLogs:

  Clear-SRMetadata -AllLogs 
  
 • K odebrání všech osamocených dat konfigurace clusteru s podporou převzetí služeb při selhání použijte parametr -AllConfiguration:

  Clear-SRMetadata -AllConfiguration 
  
 • K odebrání metadat jednotlivých skupin replikace použijte parametr -Name a zadejte skupinu replikace:

  Clear-SRMetadata -Name RG01 -Logs -Partition 
  

Je možné, že po vyčištění databáze oddílů bude potřeba server restartovat; dočasně to můžete potlačit parametrem -NoRestart, ale restartování serveru byste neměli přeskočit, pokud ho tato rutina vyžaduje. Tato rutina neodebere datové svazky ani data obsažená na těchto svazcích.

Během počáteční synchronizace se v protokolu událostí zobrazují upozornění 4004

Když ve Windows Serveru 2016 konfigurujete replikaci, může se během počáteční synchronizace na zdrojovém i cílovém serveru zobrazovat v sekci StorageReplica\Admin několik upozornění 4004 se stavem „Pro dokončení API není dostatek prostředků“. Pravděpodobně uvidíte také chyby 5014. Tyto zprávy značí, že servery nemají dostatek volné paměti (RAM) k provedení počáteční synchronizace a ke spuštění úloh. Buď přidejte paměť RAM, nebo omezte množství paměti RAM, kterou využívají jiné součásti a aplikace než replika úložiště.

Při použití clusteru hostů se sdílenými soubory VHDX a hostitelem bez sdíleného svazku clusteru přestanou virtuální počítače po konfiguraci replikace reagovat

Pokud pro testování repliky úložiště nebo demonstrační účely používáte ve Windows Serveru 2016 clustery hostů Hyper-V a jako úložiště clusteru hostů použijete sdílený soubor VHDX, přestanou virtuální počítače po nakonfigurování replikace reagovat. Když restartujete hostitele Hyper-V, začnou virtuální počítače reagovat, ale konfigurace replikace nebude úplná a replikace neproběhne.

Toto chování se projeví, když příkazem fltmc.exe attach svhdxflt obejdete požadavek, aby na hostiteli Hyper-V běžel sdílený svazek clusteru. Tento příkaz se nepodporuje a je určený jenom pro testovací a demonstrační účely.

Příčinou zpomalení je záměrný problém s interoperabilitou mezi funkcí Kvalita služeb úložiště ve Windows Serveru 2016 a filtrem ručně připojeného sdíleného souboru VHDX. Tento problém vyřešíte tak, že zakážete ovladač filtru Kvality služeb úložiště a restartujete hostitele Hyper-V:

SC config storqosflt start= disabled 

Při použití rutiny New-Volume a rozdílového úložiště nejde nakonfigurovat replikaci

Když použijete rutinu New-Volume spolu s rozdílovými sadami úložišť na zdrojovém a cílovém serveru, jako jsou například dvě různé sítě SAN nebo dvě zařízení JBOD s rozdílovými disky, nemusíte být následně schopni nakonfigurovat replikaci rutinou New-SRPartnership. Může se zobrazit tato chyba:

Data partition sizes are different in those two groups 

K vytvoření svazů a jejich naformátování použijte rutinu New-Partition** místo rutiny New-Volume, která může u polí rozdílového úložiště zaokrouhlit velikost svazku. Pokud jste už vytvořili svazek NTFS, můžete rutinou Resize-Partition zvětšit nebo zmenšit jeden z těchto svazků tak, aby se shodoval s druhým (to nejde udělat u svazků ReFS). Při použití nástroje Diskmgmt nebo Správce serveru k zaokrouhlení nedojde.

Spuštění rutiny Test-SRTopology se nezdaří s chybami souvisejícími s názvem

Když se pokusíte použít rutinu Test-SRTopology, zobrazí se jedna z následujících chyb:

UKÁZKA CHYBY 1:

WARNING: Invalid value entered for target computer name: sr-srv03. Test-SrTopology cmdlet does not accept IP address as 
input for target computer name parameter. NetBIOS names and fully qualified domain names are acceptable inputs 
WARNING: System.Exception 
WARNING:  at Microsoft.FileServices.SR.Powershell.TestSRTopologyCommand.BeginProcessing() 
Test-SRTopology : Invalid value entered for target computer name: sr-srv03. Test-SrTopology cmdlet does not accept IP 
address as input for target computer name parameter. NetBIOS names and fully qualified domain names are acceptable 
inputs 
At line:1 char:1 
+ Test-SRTopology -SourceComputerName sr-srv01 -SourceVolumeName d: -So ... 
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  + CategoryInfo     : InvalidArgument: (:) [Test-SRTopology], Exception 
  + FullyQualifiedErrorId : TestSRTopologyFailure,Microsoft.FileServices.SR.Powershell.TestSRTopologyCommand 

UKÁZKA CHYBY 2:

WARNING: Invalid value entered for source computer name

UKÁZKA CHYBY 3:

The specified volume cannot be found G: cannot be found on computer SRCLUSTERNODE1

Tato rutina neměla ve Windows Serveru 2016 ošetřené všechny chyby a vrací stejný výstup u mnoha běžných problémů. Tato chyba se může zobrazit z následujících důvodů:

 • Ke zdrojovému počítači jste přihlášení jako místní uživatel, ne jako uživatel domény.
 • Cílový počítač není spuštěný nebo není dostupný přes síť.
 • Zadali jste nesprávný název cílového počítače.
 • Zadali jste IP adresu cílového serveru.
 • Firewall na cílovém počítači blokuje přístup k voláním PowerShellu a/nebo CIM.
 • Na cílovém počítači není spuštěná služba WMI.
 • Při vzdáleném spuštění rutiny Test-SRTopology z počítače pro správu jste nepoužili CREDSSP.
 • Zadaný zdrojový nebo cílový svazek označuje místní disky v uzlu clusteru, ne clusterované disky.

Při konfiguraci nového partnerství repliky úložiště se zobrazí chyba, že „se nepodařilo zřídit oddíl“

Když se pokusíte vytvořit nové partnerství replikace rutinou New-SRPartnership, zobrazí se následující chyba:

New-SRPartnership : Unable to create replication group test01, detailed reason: Failed to provision partition ed0dc93f-107c-4ab4-a785-afd687d3e734.
At line: 1 char: 1
+ New-SRPartnership -SourceComputerName srv1 -SourceRGName test01
+ Categorylnfo : ObjectNotFound: (MSFT_WvrAdminTasks : root/ Microsoft/. . s) CNew-SRPartnership], CimException
+ FullyQua1ifiedErrorId : Windows System Error 1168 ,New-SRPartnership

Příčinou je výběr datového svazku, který je ve stejném oddílu jako systémová jednotka (třeba jednotka C: se složkou Windows). Například na jednotce, která obsahuje svazky C: a D: vytvořené ze stejného oddílu. Replika úložiště to nepodporuje; musíte vybrat jiný svazek k replikaci.

Pokus o rozšíření replikovaného svazku se nezdaří kvůli chybějící aktualizaci

Při pokusu o rozšíření nebo zvětšení replikovaného svazku se zobrazí následující chyba:

PS C:\> Resize-Partition -DriveLetter d -Size 44GB
Resize-Partition : The operation failed with return code 8
At line:1 char:1
+ Resize-Partition -DriveLetter d -Size 44GB
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo     : NotSpecified: (StorageWMI:ROOT/Microsoft/.../MSFT_Partition
[Resize-Partition], CimException
+ FullyQualifiedErrorId : StorageWMI 8,Resize-Partition

Při použití modulu snap-in Správa disků konzoly MMC se zobrazí tato chyba:

Element not found

Ta nastane, i když správně povolíte změnu velikosti svazku na zdrojovém serveru pomocí Set-SRGroup -Name rg01 -AllowVolumeResize $TRUE.

Tento problém byl vyřešen v kumulativní aktualizaci pro Windows 10 verze 1607 a Windows Server 2016: 9. prosince 2016 (KB3201845).

Pokus o rozšíření replikovaného svazku se nezdaří kvůli chybějícímu kroku

Pokud se pokusíte změnit velikost replikovaného svazku na zdrojovém serveru, aniž byste nejprve nastavili -AllowResizeVolume $TRUE, zobrazí se následující chyby:

PS C:\> Resize-Partition -DriveLetter I -Size 8GB
Resize-Partition : Failed
Activity ID: {87aebbd6-4f47-4621-8aa4-5328dfa6c3be}
At line:1 char:1
+ Resize-Partition -DriveLetter I -Size 8GB
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : NotSpecified: (StorageWMI:ROOT/Microsoft/.../MSFT_Partition) [Resize-Partition], CimException
  + FullyQualifiedErrorId : StorageWMI 4,Resize-Partition

Chyba protokolu událostí repliky úložiště 10307:

Attempted to resize a partition that is protected by Storage Replica .

DeviceName: \Device\Harddisk1\DR1
PartitionNumber: 7
PartitionId: {b71a79ca-0efe-4f9a-a2b9-3ed4084a1822}

Guidance: To grow a source data partition, set the policy on the replication group containing the data partition.

Set-SRGroup -ComputerName [ComputerName] -Name [ReplicationGroupName] -AllowVolumeResize $true

Before you grow the source data partition, ensure that the destination data partition has enough space to grow to an equal size. Shrinking of data partition protected by Storage Replica is blocked.

Chyba modulu snap-in Správa disků:

An unexpected error has occurred 

Po změně velikosti svazku nezapomeňte zakázat změnu velikosti pomocí Set-SRGroup -Name rg01 -AllowVolumeResize $FALSE. Tento parametr zabrání správcům v pokusu o změnu velikosti svazků předtím, než se ověří dostatek místa na cílovém svazku, obvykle proto, že nevěděli o přítomnosti repliky úložiště.

Pokus o přesunutí prostředku fyzického disku mezi lokalitami na asynchronním roztaženém clusteru selže

Když se kvůli přesunutí přidruženého úložiště v asynchronním roztaženém clusteru pokusíte přesunout roli související s prostředkem fyzického disku – například souborový server pro obecné použití – zobrazí se chyba.

Při použití modulu snap-in Správce clusteru s podporou převzetí služeb při selhání:

Error
The operation has failed.
The action 'Move' did not complete.
Error Code: 0x80071398
The operation failed because either the specified cluster node is not the owner of the group, or the node is not a possible owner of the group

Při použití rutiny PowerShellu pro cluster:

PS C:\> Move-ClusterGroup -Name sr-fs-006 -Node sr-srv07
Move-ClusterGroup : An error occurred while moving the clustered role 'sr-fs-006'.
The operation failed because either the specified cluster node is not the owner of the group, or the node is not a
possible owner of the group
At line:1 char:1
+ Move-ClusterGroup -Name sr-fs-006 -Node sr-srv07
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo     : NotSpecified: (:) [Move-ClusterGroup], ClusterCmdletException
+ FullyQualifiedErrorId : Move-ClusterGroup,Microsoft.FailoverClusters.PowerShell.MoveClusterGroupCommand

Dochází k tomu z důvodu výchozího chování ve Windows Serveru 2016. K přesunutí těchto disků s prostředky fyzických disků v asynchronním roztaženém clusteru použijete rutinu Set-SRPartnership.

Při pokusu o přidání disků do asymetrického clusteru se dvěma uzly se zobrazí chyba s oznámením, že „se nenašly žádné disky vhodné pro disky clusteru“

Při zřizování clusteru s pouhými dvěma uzly se před přidáním roztažené replikace repliky úložiště pokusíte v druhé lokalitě přidat disky mezi Dostupné disky. Zobrazí se následující chyba:

"No disks suitable for cluster disks found. For diagnostic information about disks available to the cluster, use the Validate a Configuration Wizard to run Storage tests." 

Tato chyba se nezobrazí, pokud má cluster alespoň tři uzly. Příčinou tohoto problému je záměrná změna kódu ve Windows Serveru 2016 ovlivňující chování úložiště asymetrického clusteru.

Úložiště přidáte tak, že na uzlu v druhé lokalitě spustíte následující příkaz:

Get-ClusterAvailableDisk -All | Add-ClusterDisk

Omezovači šířky pásma protokolu SMB se nezdaří omezit šířku pásma repliky úložiště

Při zadávání limitu šířky pásma pro repliku úložiště je tento limit ignorován a použije se úplná šířka pásma. Například:

Set-SmbBandwidthLimit -Category StorageReplication -BytesPerSecond 32MB

Příčinou tohoto problému je problém s interoperabilitou mezi replikou úložiště a protokolem SMB. Tento problém bude vyřešen v pozdější aktualizaci Windows Serveru 2016. Neexistuje žádné alternativní řešení pomocí Windows Serveru, ale požadovaného efektu můžete dosáhnout použitím externích síťových zásad QoS.

Opakovaná upozornění na událost 1241 během počáteční synchronizace

Pokud určíte, že partnerství replikace je asynchronní, bude zdrojový počítač opakovaně zaznamenávat upozornění na událost 1241 v kanálu správy repliky úložiště. Například:

Log Name:   Microsoft-Windows-StorageReplica/Admin
Source:    Microsoft-Windows-StorageReplica
Date:     3/21/2017 3:10:41 PM
Event ID:   1241
Task Category: (1)
Level:     Warning
Keywords:   (1)
User:     SYSTEM
Computer:   sr-srv05.corp.contoso.com
Description:
The Recovery Point Objective (RPO) of the asynchronous destination is unavailable.

LocalReplicationGroupName: rg01
LocalReplicationGroupId: {e20b6c68-1758-4ce4-bd3b-84a5b5ef2a87}
LocalReplicaName: f:\
LocalPartitionId: {27484a49-0f62-4515-8588-3755a292657f}
ReplicaSetId: {1f6446b5-d5fd-4776-b29b-f235d97d8c63}
RemoteReplicationGroupName: rg02
RemoteReplicationGroupId: {7f18e5ea-53ca-4b50-989c-9ac6afb3cc81}
TargetRPO: 30

Guidance: This is typically due to one of the following reasons: 

Asynchronní cíl je momentálně odpojený. Po obnovení připojení může být k dispozici plánovaný bod obnovení.

The asynchronous destination is unable to keep pace with the source such that the most recent destination log record is no longer present in the source log. The destination will start block copying. The RPO should become available after block copying completes.

Toto chování během počáteční synchronizace je očekávané a můžete ho bezpečně ignorovat. Toto chování se v některé novější verzi může změnit. Pokud se s tímto chováním setkáte během probíhající asynchronní replikace, zkontrolujte nastavení partnerství, abyste zjistili, proč dochází ke zpoždění replikace nad rámec nakonfigurovaného plánovaného bodu obnovení (ve výchozím nastavení je to 30 sekund).

Opakovaná upozornění na událost 4004 po restartování replikovaného uzlu

K této situaci dochází zřídka a obvykle ji nelze reprodukovat. Restartování serveru, který je v nějakém partnerství, vede k selhání replikace a zaznamenání události protokolování 4004 s chybou odepření přístupu u uzlu, který je restartován.

Log Name:   Microsoft-Windows-StorageReplica/Admin
Source:    Microsoft-Windows-StorageReplica
Date:     3/21/2017 11:43:25 AM
Event ID:   4004
Task Category: (7)
Level:     Warning
Keywords:   (256)
User:     SYSTEM
Computer:   server.contoso.com
Description:
Failed to establish a connection to a remote computer.

RemoteComputerName: server
LocalReplicationGroupName: rg01
LocalReplicationGroupId: {a386f747-bcae-40ac-9f4b-1942eb4498a0}
RemoteReplicationGroupName: rg02
RemoteReplicationGroupId: {a386f747-bcae-40ac-9f4b-1942eb4498a0}
ReplicaSetId: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
RemoteShareName:{a386f747-bcae-40ac-9f4b-1942eb4498a0}.{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Status: {Access Denied}
A process has requested access to an object, but has not been granted those access rights.

Guidance: Possible causes include network failures, share creation failures for the remote replication group, or firewall settings. Make sure SMB traffic is allowed and there are no connectivity issues between the local computer and the remote computer. You should expect this event when suspending replication or removing a replication partnership.

Všimněte si následujících informací: Status: "{Access Denied}" a zpráva A process has requested access to an object, but has not been granted those access rights. Jedná se o známý problém repliky úložiště. Jako alternativní řešení jednoduše restartujte službu Replika úložiště.

Pracujeme na poskytnutí aktualizace, která tento problém trvale vyřeší. Pokud máte zájem nám pomoci a máte smlouvu Microsoft Premier Support, pošlete e-mail na adresu SRFEED@microsoft.com, abychom s vámi mohli spolupracovat na podání žádosti o opravu backport.

Chyba převedení prostředku clusterového disku x do online režimu u roztaženého clusteru

Když se pokusíte převést disk clusteru do online režimu po úspěšném převzetí služeb při selhání v případě, že se snažíte nastavit původní zdrojovou lokalitu znovu jako primární, zobrazí se chybová zpráva ve Správci clusteru s podporou převzetí služeb při selhání. Například:

Error
The operation has failed.
Failed to bring the resource 'Cluster Disk 2' online.

Error Code: 0x80071397
The operation failed because either the specified cluster node is not the owner of the resource, or the node is not a possible owner of the resource.

Pokud se pokusíte disk nebo sdílený svazek clusteru přesunout ručně, zobrazí se další chybová zpráva. Například:

Error
The operation has failed.
The action 'Move' did not complete.

Error Code: 0x8007138d
A cluster node is not available for this operation

Tento problém nastává při připojování jednoho nebo více neinicializovaných disků k jednomu nebo více uzlům clusteru. Tento problém vyřešíte tak, že inicializujete všechna připojená úložiště pomocí nástrojů DiskMgmt.msc, DISKPART.EXE nebo rutiny PowerShellu Initialize-Disk.

Pracujeme na poskytnutí aktualizace, která tento problém trvale vyřeší. Pokud máte zájem nám pomoci a máte smlouvu Microsoft Premier Support, pošlete e-mail na adresu SRFEED@microsoft.com, abychom s vámi mohli spolupracovat na podání žádosti o opravu backport.

Chyba GPT při pokusu vytvořit nové partnerství SR

Při spuštění rutiny New-SRPartnership se spuštění nezdaří s následující chybou:

Disk layout type for volume \\?\Volume{GUID}\ is not a valid GPT style layout.
New-SRPartnership : Unable to create replication group SRG01, detailed reason: Disk layout type for volume
\\?\Volume{GUID}\ is not a valid GPT style layout.
At line:1 char:1
+ New-SRPartnership -SourceComputerName nodesrc01 -SourceRGName SRG01 ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : NotSpecified: (MSFT_WvrAdminTasks:root/Microsoft/...T_WvrAdminTasks) [New-SRPartnership]
, CimException
+ FullyQualifiedErrorId : Windows System Error 5078,New-SRPartnership

Grafické uživatelské rozhraní Správce clusteru s podporou převzetí služeb při selhání neobsahuje žádnou možnost nastavení replikace u disku.

Při spuštění rutiny Test-SRTopology se spuštění nezdaří s následující chybou:

WARNING: Object reference not set to an instance of an object.
WARNING: System.NullReferenceException
WARNING:  at Microsoft.FileServices.SR.Powershell.MSFTPartition.GetPartitionInStorageNodeByAccessPath(String AccessPath, String ComputerName, MIObject StorageNode)
  at Microsoft.FileServices.SR.Powershell.Volume.GetVolume(String Path, String ComputerName)
  at Microsoft.FileServices.SR.Powershell.TestSRTopologyCommand.BeginProcessing()
Test-SRTopology : Object reference not set to an instance of an object.
At line:1 char:1
+ Test-SRTopology -SourceComputerName nodesrc01 -SourceVolumeName U: - ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [Test-SRTopology], NullReferenceException
+ FullyQualifiedErrorId : TestSRTopologyFailure,Microsoft.FileServices.SR.Powershell.TestSRTopologyCommand 

Je to způsobeno tím, že úroveň funkčnosti clusteru je stále nastavena pro Windows Server 2012 R2 (to znamená úroveň 8). Replika úložiště by v tomto případě měla vrátit konkrétní chybu, ale místo toho vrátí nesprávné mapování chyby.

Na každém uzlu spusťte rutinu Get-Cluster | fl *.

Pokud zjistíte, že ClusterFunctionalLevel = 9, jedná se o správnou verzi úrovně ClusterFunctionalLevel pro Windows 2016 potřebnou k implementaci repliky úložiště na tomto uzlu. Pokud ClusterFunctionalLevel nemá hodnotu 9, budete muset úroveň ClusterFunctionalLevel aktualizovat, abyste mohli repliku úložiště na tomto uzlu implementovat.

Pokud chcete tento problém vyřešit, zvyšte úroveň funkčnosti clusteru spuštěním rutiny PowerShellu: Update-ClusterFunctionalLevel https://technet.microsoft.com/itpro/powershell/windows/failoverclusters/update-clusterfunctionallevel.

Viz také

© 2017 Microsoft