Skip to main content

Aftale om Microsoft-udviklertjenester

Nærværende aftale er indgået mellem Dem, den part, der accepterer aftalen, og os, den Microsoft-enhed, der er anført i Bilag A, gældende for Deres primære forretningssted, og gælder for Deres brug af Tjenesterne. Nærværende aftale består af vilkårene herunder, Bilag A, Bilag B, vilkår inkorporeret som reference, vilkår gældende for andre Microsoft-websteder og -tjenester, som er nødvendige for at bruge Tjenesterne (f.eks. Deres Microsoft-konto) og Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330). Nøglebegreber er defineret i Afsnit 11. Hvis De er Windows Azure-kunde, supplerer denne aftale derudover Deres eksisterende Windows Azure-aftale, og med undtagelse af faktureringsbetingelser gælder denne aftale i tilfælde af konflikt med vilkårene for Windows Azure.

 1. Serviceydelser.

  1. Ret til brug. Vi tildeler Dem ret til at få adgang til og bruge Tjenesterne som beskrevet i denne aftale, og kun i overensstemmelse med denne aftale.
  2. Anvendelsesområde. De må ikke: foretage reverse engineer, dekompilere, opdele eller korrigere de tekniske begrænsninger i Tjenesterne, undtagen hvor sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning; deaktivere, forfalske eller på anden måde forsøge at omgå enhver mekanisme, der begrænser Deres brug af Tjenesterne; udleje, lease, udlåne, forhandle, overdrage eller underlicensere nogen Tjenester til eller for tredjemand, undtagen hvor dette udtrykkeligt er tilladt heri eller i licensbetingelserne, der følger med enhver Tjeneste-komponent; bruge Tjenesterne til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til denne aftale; bruge Tjenesterne på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nogen Microsoft-tjeneste eller netværk tilknyttet til nogen Microsoft-tjeneste eller gribe ind i andre parters brug og nytte af nogen Tjeneste.
  3. Opdateringer. Vi kan ændre Tjenesterne fra tid til anden, inklusive: tilgængeligheden af funktioner; hvor længe, hvor meget og hvor ofte enhver given funktion kan anvendes og funktioners afhængighed af andre tjenester eller anden software. Vi vil give Dem forudgående varsel før fjernelse af enhver materialefunktion eller -funktionalitet i udviklertjenester (med undtagelse af Previews), medmindre sikkerheds- eller retshensyn eller hensyn til systemets ydeevne kræver en fremskyndet fjernelse.
  4. Preview-funktioner. Vi kan gøre funktioner tilgængelige på Preview-basis. Previews kan være underlagt lempeligere eller andre sikkerheds- og supportforpligtelser, som nærmere forklaret i yderligere meddelelser, der leveres med et Preview. Vi kan ændre eller afbryde Previews til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive et Preview i “Generel Tilgængelighed”, og hvis vi gør Previews “Generelt Tilgængelige”, kan vi vælge at opkræve betaling for sådanne funktioner.

  Toppen af siden

 2. Software.

  1. Microsoft-software. Alt Microsoft-software er ophavsretligt beskyttet arbejde tilhørende Microsoft eller Microsofts leverandører. Retten til at få adgang til Microsoft-software på enhver enhed giver Dem ikke ret til at implementere Microsoft-patenter eller andre af Microsofts immaterielle rettigheder i software eller enheder, der har adgang til denne enhed. Hvis Microsoft-softwaren er distribueret til Dem med sine egne licensvilkår, er det disse vilkår, der er gældende, undtagen som redigeret af resten af dette Afsnit 2.a. Hvis vi giver Dem mulighed for at køre Microsoft-softwaren inden for Udviklertjenesterne (f.eks. i et build), der er underlagt Microsofts licensvilkår, ændres disse vilkår af følgende:
   1. De må kun bruge sådan Microsoft-software inden for Udviklertjenesterne med Deres tilladte brug af gældende rolle i udviklertjenester. I tilfælde af konflikt mellem nærværende afsnit og licensvilkårene for Microsoft-softwaren, er det dette afsnit, der er gældende.
   2. Nærværende aftale giver Dem ingen rettigheder til at køre Softwaren uden for udviklertjenester (f.eks. må De ikke køre kopier på Deres på-stedet-servere eller andre enheder, medmindre De særskilt opnår licens til at gøre det).
   3. Hvis aftalen ophører, skal De slette alle kopier af Microsoft-software licenseret under denne aftale og ødelægge alle associerede medier.
  2. Software fra tredjemand. De er eneansvarlig for software fra tredjemand, som De installerer eller forbinder til enhver Tjeneste. De må kun installere eller bruge software fra tredjemand med enhver Tjeneste på en måde, som ikke underlægger vores immaterielle rettigheder nogen vilkår, der gælder for sådan software. Vi er ikke part i og er ikke bundet af nogen af de vilkår, der gælder for Deres brug af enhver software fra tredjemand. Vi tildeler ingen licenser eller rettigheder, udtrykkelige eller stiltiende, til sådan software fra tredjepart. I forlængelse af ovenstående:
   1. Ejendomsretlig software. Hvis Tjenesten giver Dem mulighed for adgang til nogen software fra tredjepart med ejendomsretlige licensvilkår, er det disse vilkår, der er gældende.
   2. Software med åben kildekode. Hvis Tjenesten giver Dem mulighed for adgang til nogen software med licensvilkår for software med åben kildekode (“Åben Kildekode”) er følgende vilkår gældende:
    1. Relicenseret via Tjenesten. Åben Kildekode, der kan opnås adgang til gennem Tjenesten, er givet i licens til Dem af Microsoft, udelukkende så De har mulighed for at interagere med Tjenesten under denne aftale. Kopier af disse gældende licenser med Åben Kildekode og andre meddelelser, om nogen, er kun medtaget til Deres orientering. Åben Kildekode, der kan opnås adgang til via Dokumentationsportaler, som klart er markeret for download under en licens med åben kildekode, leveres til Dem under disse vilkår.
    2. Henvist til at tredjemand. Tjenesten kan linke eller henvise til scripts eller kode med Åben Kildekode. Disse scripts eller koder fra tredjemand er givet til Dem i licens af tredjepartslicensgivere, ikke af Microsoft.
  3. Software uden licensvilkår. De må bruge anden software, som vi gør tilgængelig på Dokumentationsportalerne uden licensvilkår, udelukkende til at designe, udvikle og teste Deres programmer til at køre på Microsoft-produkter og -tjenester, forudsat at software, der gøres tilgængelige via Dokumentationsportalerne, er mærket “prøve” eller “eksempel” og uden licensvilkår er givet til Dem i licens under vilkårene i Microsoft Begrænset Offentlig Licens.
 3. Toppen af siden

 4. Microsoft-indhold.

  Alt Microsoft-indhold er ophavsretligt arbejde tilhørende Microsoft eller Microsofts leverandører og er underlagt vilkårene i den licensaftale, som følger med eller er inkluderet i Microsoft-indhold.

  1. Ret til at genbruge Microsoft-indhold. De må tage et rimeligt antal kopier af Microsoft-indholdet til Deres interne brug i forbindelse med design, udvikling og test af Deres software, produkter og tjenester, som vi gør tilgængelig for Dem på Dokumentationsportalerne, uden en licensaftale. De skal bevare ophavsretsnotitser i alle kopier af Microsoft-indholdet og sikre, at både ophavsretsnotitsen og denne meddelelse om tilladelse fremstår i kopierne. Akkrediterede uddannelsesinstitutioner, som f.eks. K-12-skoler, universiteter og private eller offentlige gymnasier, kan downloade og reproducere Microsoft-indholdet til distribution til undervisningsformål.
  2. Applikationsprogrammeringsgrænseflader. Microsoft fremsætter ikke nogen af Microsofts patentrettigheder i forbindelse med, at Deres produkter henter applikationsprogrammeringsgrænseflader, som Microsoft offentliggør på Dokumentationsportalerne (“API’er”), for at modtage tjenester fra det Microsoft-produkt, der offentliggør API’erne.
 5. Toppen af siden

 6. Sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og Kundedata.

  1. Sikkerhed. Vi opretholder passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der skal beskytte Kundedata mod hændeligt tab eller ændring, uautoriseret afsløring eller adgang eller ulovlig tilintetgørelse.
  2. Beskyttelse af personlige oplysninger og dataplacering. Vi behandler Kundedata i overensstemmelse med vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi må overføre til, opbevare og behandle Kundedata i ethvert land, hvor vi eller vores Associerede virksomheder eller underleverandører har faciliteter, der anvendes til Udviklertjenester. Vi er en databehandler (eller underbehandler), der handler på Deres vegne, og De udnævner os til at gøre disse ting med Kundedata med henblik på at levere Udviklertjenester til Dem.
  3. Rettigheder til at levere Kundedata De er eneansvarlig for indholdet af Deres Kundedata. De skal have, og De giver hermed os, tilstrækkelige rettigheder til at bruge og distribuere Kundedata (herunder Kundedata fra tredjemand), der er nødvendige for, at vi kan levere Udviklertjenester til Dem uden at bryde tredjemands rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for Dem eller tredjemand. Vi accepterer ikke nogen yderligere forpligtelser, der kan gælde for Kundedata.
  4. Ejerskab af Kundedata. Undtagen for software og indhold vi licenserer til Dem, sagens parter imellem, beholder De alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til Kundedata. Vi erhverver ingen rettigheder i Kundedata, bortset fra som beskrevet i dette Afsnit 4.
  5. Brug af Kundedata. Vi vil kun bruge Kundedata til at levere Udviklertjenester til Dem. Denne brug kan omfatte fejlfinding for at forebygge, finde og løse problemer med driften af Udviklertjenester og sikre, at denne aftale overholdes. Det kan også omfatte forbedring af funktioner til at finde og beskytte brugere mod trusler. Vi må bruge brugsmønstre, tendenser og andre statistiske data, der hentes fra Kundedata, til at udbyde, drive, vedligeholde og forbedre vores produkter og tjenester.
  6. Returnering og sletning af Kundedata. De kan slette Deres Kundedata til enhver tid. Hvis De bringer Deres konto til ophør, kan vi slette Kundedata øjeblikkeligt uden opbevaringsperiode. Vi har ikke nogen ekstra forpligtelse til fortsat at opbevare, eksportere eller returnere Kundedata, og vi kan på ingen måde holdes til ansvar for sletning af Kundedata i henhold til denne aftale.
  7. Forespørgsler fra tredjemand vedrørende Kundedata. Vi afslører ikke Kundedata til en tredjemand (herunder håndhævere af loven, anden offentlig myndighed eller civil part i en retssag, med undtagelse af vores underleverandører), medmindre De angiver dette, eller det er påkrævet af lovgivningen. Vi vil bede enhver tredjemand, der anmoder om af opnå adgang til Deres Kundedata, om at kontakte Dem direkte via Deres grundlæggende kontaktoplysninger. Vi vil gøre alt, hvad der er forretningsmæssigt rimeligt for at underrette Dem på forhånd om en tvunget afsløring, medmindre det er forbudt. De er ansvarlig for at besvare forespørgsler fra tredjemand vedrørende Deres brug af Services, som f.eks. en forespørgsel, om at tage indhold ned under Digital Millennium Copyright Act.
  8. Underleverandører. Vi kan engagere andre firmaer til at levere begrænsede tjenester på vores vegne, såsom kundesupport. Vi vil kun give sådanne underleverandører den Kundedata, de skal bruge for at levere de tjenester, vi har engageret dem til at yde. Vi vil fortsat være ansvarlig for, at vores underleverandører overholder de forpligtelser, der er fastsat i denne aftale.
  9. Overholdelse af lovgivning. Vi vil overholde alle love, der gælder for vores levering af Services, herunder gældende love om underretning om sikkerhedsbrud, men ikke inklusive love, der gælder for Dem eller Deres branche, der ikke er almindeligt gældende for tjenesteudbydere af informationsteknologi. De vil overholde alle love, der gælder for Deres Kundedata og brug af Tjenester, herunder alle love gældende for Dem eller Deres branche.
  10. Certificeringer og overensstemmelse. Udviklertjenesterne vil være underlagt enhver praksis vedrørende sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og overensstemmelse, der specifikt er beskrevet for Udviklertjenester i Windows Azure Trust Center ( http://www.windowsazure.com/da-dk/support/trust-center/). Disse forpligtelser gælder ikke for andre elementer af Tjenesterne.
 7. Toppen af siden

 8. Kundekonti, kundereglement, identitetstjenester og feedback.

  1. Oprettelse af konto. Hvis nogen af Tjenesterne kræver, at De åbner en konto, skal De fuldende registreringsprocessen med aktuelle, komplette og nøjagtige oplysninger. De må ikke vælge et kontobrugernavn eller et bruger-id, der giver sig ud for at være en anden, som er eller kan være ulovligt, eller som kan være beskyttet af varemærke eller andre immaterielle rettigheder, er vulgært eller stødende, eller som kan forårsage forvirring. Vi forbeholder os ret til efter eget valg at afvise og/eller overflytte disse brugernavne og Tjeneste-id’er.
  2. Ejerskab af konto. Hvis en konto blev oprettet inden for omfanget af beskæftigelse eller på anden vis som agent for en anden part, er nævnte part ejer af kontoen og underlagt denne aftale.
  3. Ansvar for Deres konti. De er ansvarlig for: enhver aktivitet, der foregår på Deres konto; bevarelse af fortroligheden af alle ikke-offentlige legitimationsoplysninger, der er tilknyttet Deres brug af Tjenesterne, og skal straks meddele vores kundesupport om muligt misbrug af Deres konti eller legitimationsoplysninger, eller øvrige sikkerhedsbrister, der er relateret til Tjenesterne.
  4. Deres opførsel og tilgængelighed af indhold fra tredjemand og links til indhold fra tredjemand. For enhver offentlig, fællesskabsinteraktion, De gennemfører på Tjenesterne, skal De følge spillereglerne for Tjenesterne ( http://answers.microsoft.com/da-dk/Page/faq?auth=1#faqCodeConduct). Vi har ingen forpligtelse til at overvåge indhold og kommunikation fra tredjemand vedrørende Tjenesterne, men vi forbeholder os dog retten til efter eget valg at gennemse og fjerne materialer, der er uploadet til Dokumentationsportalerne. Tredjemand, der deltager i Tjenesterne, er ikke godkendte Microsoft-talspersoner, og deres meninger afspejler ikke nødvendigvis Microsofts.
  5. Brug af identitet på tværs af Tjenester. Vi kan levere Tjenester, der supplerer Microsoft-software og er afhængige af Deres brugerkonto eller anden identitetsmekanisme. Vi kan bruge disse oplysninger til at identificere Dem og autorisere Dem til at få adgang til Microsoft-indhold, Microsoft-software og andre ressourcer på tværs af Tjenesterne.
  6. Fremsendelser og feedback. Vi gør ikke krav på ejerskab af nogen Fremsendelse, medmindre parterne indgår aftale herom. Ved en Fremsendelse giver De imidlertid uigenkaldeligt Microsoft og dets Associerede virksomheder ret til at fremstille, bruge, ændre, distribuere eller på anden måde kommercialisere Fremsendelsen på alle måder og til alle formål (inklusive at tildele den generelle offentlighed ret til at bruge Deres Fremsendelse i overensstemmelse med denne aftale, der kan ændres over tiden). For Fremsendelser, der leveres til Dokumentationsportalerne, giver De yderligere ret til at offentliggøre specifikke identificerende oplysninger, som beskrevet i detaljer i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, i forbindelse med Deres Fremsendelse. Disse rettigheder er tildelt under alle gældende immaterielle rettigheder, De ejer eller administrerer. Der betales ingen kompensation for brugen af Deres Fremsendelser. Microsoft er ikke forpligtet til at dele eller bruge nogen Fremsendelse, og Microsoft kan fjerne enhver Fremsendelse når som helst. Ved en Fremsendelse garanterer og De, at De ejer eller på anden måde administrerer alle rettighederne til Deres Fremsendelse, og at Deres Fremsendelse ikke er underlagt tredjemands rettigheder (inklusive en hvilken som helst personlig rettighed eller udgivelsesrettighed tilhørende en hvilken som helst person).
  7. Tjenester, der kun er tilgængelige for inviterede kunder. Elementer af Tjenesterne er muligvis kun tilgængelige for Dem på invitationsbasis, f.eks. som en del af et program til brug af foreløbige Tjenester og indsendelse af feedback (f.eks. gennem portalen Forbind). Disse Tjenester er fortrolige oplysninger tilhørende Microsoft. De må ikke videregive disse fortrolige oplysninger til nogen tredjemand i en periode på fem år. Denne begrænsning gælder ikke oplysninger, der er eller bliver offentligt tilgængelige uden misligholdelse af denne begrænsning, på lovlig vis var bekendt af modtageren af oplysningerne, uden at være forpligtet til at holde dem fortrolige, modtages fra en anden kilde, som på lovlig vis kan videregive dem, og som ikke er forpligtet til at holde dem fortrolige eller er udviklet uafhængigt. De må videregive disse fortrolige oplysninger, hvis dette er påkrævet i henhold til en retskendelse eller et andet gyldigt myndighedskrav. Før dette sker, skal De søge det højeste mulige niveau af beskyttelse, og hvis det er muligt, give os rimelig forudgående meddelelse herom, så vi har en rimelig mulighed for at søge om retslig beskyttelse.
 9. Toppen af siden

 10. Løbetid, ophør og suspension.

  1. Aftale om Løbetid og suspension. De kan til enhver tid opsige nærværende aftale. Hvis De har købt adgang til Udviklertjenester via Windows Azure, skal De betale alle udestående beløb, før ophøret træder i kraft.
  2. Lovmæssigt. I et hvilket som helst land, hvor enhver aktuel eller fremtidig offentlig regulering eller krav gælder for os, men ikke generelt for virksomheder på stedet, har det været meget vanskeligt for os at udføre Services uden ændringer, og/eller det giver os den overbevisning, at denne aftale eller Services kan være i strid med en sådan regulering eller krav, kan vi ændre Services eller opsige aftalen. Deres eneste kompensation for nævnte ændringer til Tjenesterne under dette Afsnit er at opsige nærværende aftale.
  3. Suspension. Vi kan suspendere Deres brug af Services hvis: (1) dette på rimelig vis kræves for at forhindre uautoriseret adgang til Kundedata; (2) De ikke reagerer på en påstand om påstået krænkelse under Afsnit 8 inden for en rimelig periode eller (3) De overtræder nærværende aftale. Vi vil forsøge at suspendere adgang til den nødvendige mindstedel af Tjenesterne, mens betingelsen eller behovet eksisterer. Vi giver meddelelse, før vi suspenderer, undtagen hvor vi med rimelighed finder, at vi er nødt til at suspendere med øjeblikkelig virkning. Hvis De ikke fuldt ud adresserer årsagerne til suspensionen inden for 60 dage efter, denne er trådt i kraft, kan vi bringe nærværende aftale til ophør og slette Deres Kundedata uden nogen form for opbevaringsperiode.
  4. Ophævelse på grund af manglende brug. Vi kan suspendere eller bringe en Tjeneste-konto til ophør efter en længere periode med inaktivitet. For Udviklertjenester kan vi, såfremt De har en gratis konto, bringe nærværende aftale til ophør og/eller slette alle Kundedata, der automatisk genereres under tilmeldingsprocessen til Udviklertjenester, såfremt De ikke overfører eller opretter Kundedata inden for 90 dage efter Deres oprindelige provisionering af Udviklertjenester. Vi underretter Dem på forhånd om enhver kontosuspension eller ethvert ophør eller sletning af Kundedata.
  5. Ophør af adgang til Dokumentationsportaler. Vi forbeholder os retten til at afslutte Deres adgang til Dokumentationsportalerne når som helst, uden varsel, af en hvilken som helst grund.
 11. Toppen af siden

 12. Indeståelser. 

  1. Microsoft-tjenestegaranti. Hvis De er Windows Azure-kunde og har købt adgang til Udviklertjenesterne, garanterer vi, at Udviklertjenesterne opfylder SLA’en i perioden for den del af Udviklertjenesterne, der er betalt for. Deres eneste muligheder for kompensation for denne begrænsede indeståelse er de, der er nævnt i SLA’en. Denne garanti er underlagt følgende begrænsninger:
   1. alle uudtalte indeståelser, indeståelser eller betingelser, der ikke kan fralægges i medfør af lovgivningen, er gældende i et år fra starten på den begrænsede garanti.
   2. denne begrænsede indeståelse dækker ikke problemer forårsaget af uheld, misbrug eller brug af Udviklertjenesterne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med nærværende aftale, eller som følge af handlinger uden for vores kontrol.
   3. Denne begrænsede indeståelse dækker ikke problemer forårsaget af manglende opfyldelse af minimumskravene til systemet;
   4. denne begrænsede garanti dækker ikke Previews eller gratis produkter.
   UD OVER DENNE INDESTÅELSE, ELLER UNDTAGEN SOM ANGIVET I EN SEPARAT AFTALE, LEVERER MICROSOFT OG MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER TJENESTERNE (INKLUSIVE INDHOLDET OG API’ER) “SOM DE ER OG FOREFINDES”, “MED ALLE MANGLER” OG “I DET OMFANG, DE ER TILGÆNGELIGE.” DE BÆRER SELV ANSVARET FOR AT BRUG DEM. VI GIVER INGEN INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE, UUDTALTE, LOVBESTEMTE ELLER ANDRE INDESTÅELSER, HERUNDER INDESTÅELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. DE KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER I HENHOLD TIL DERES LOKALE LOVGIVNING, HVILKET DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. DISSE FRASKRIVELSER GÆLDER, MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER DEM, HERUNDER ANVENDELSE PÅ DE STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.
  2. Tredjepartsindhold og -materialer. MICROSOFT VIL IKKE ADMINISTRERE, GENNEMGÅ, REVIDERE, GODKENDE ELLER ACCEPTERE ANSVAR FOR INDHOLD, OPLYSNINGER, MEDDELELSER OG MATERIALER FRA TREDJEMAND, PROJEKTTILGÆNGELIGHED FRA ELLER TILKNYTTET TIL TJENESTERNE, OG, UNDTAGEN SOM ANGIVET I EN SEPARAT AFTALE, MICROSOFT FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM OG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET FOREGÅENDE. ALLE TRANSAKTIONER, DE HAR MED NÆVNTE TREDJEMAND, ER FOR EGEN RISIKO.
 13. Toppen af siden

 14. Forsvar i forbindelse med krav.

  1. Forsvar. Vi vil forsvare Dem imod alle krav fra en ikke-koncernforbunden tredjemand om, at Udviklertjenesterne eller software til Udviklertjenesterne krænker denne parts patent, ophavsret eller varemærke eller gør ulovlig brug af dennes forretningshemmeligheder. De vil forsvare os mod eventuelle krav fra en ikke-koncernforbundet tredjemand om at, (1) ikke-Microsoft-produkt, der ikke gøres tilgængeligt via Udviklertjenesterne eller softwaren til Udviklertjenesterne eller (2) Kundedata, De leverer direkte eller indirekte ved brug af Tjenesterne, krænker denne tredjemands patent, ophavsret eller varemærke eller gør bevidst ulovlig brug af dennes forretningshemmeligheder.
  2. Begrænsninger. Vores forpligtelser i Afsnit 8.a gælder ikke for et krav eller en kendelse baseret på: (1) Kundedata, ikke-Microsoft-software, ændringer, De foretager i Tjenesterne, eller materialer, De leverer eller gør tilgængelige som en del af brugen af Tjenesterne; (2) Deres kombination af Tjenesterne med, eller skader baseret direkte på værdien af, et Ikke-Microsoft-produkt, data eller forretningsproces (3) Deres brug af et af Microsofts varemærker uden udtrykkeligt skriftligt samtykke, eller Deres brug af Tjenesterne, efter vi har givet besked om at ophøre med denne brug på grund af et krav fra en tredjemand, eller (4) Deres videredistribuering af Tjenesterne til, eller brug til fordel for, en ikke-koncernforbundet tredjemand.
  3. Beføjelser. Hvis vi med rimelighed mener, at et krav under Afsnit 8.a kan forhindre Deres brug af Udviklertjenesterne eller softwaren til Udviklertjenesterne, vil vi forsøge at: (1) skaffe Dem retten til at fortsætte brugen heraf, eller (2) ændre eller erstatte det med en tilsvarende funktionsdygtighed Hvis disse muligheder ikke er kommercielt rimelige, kan vi bringe Deres rettigheder til at bruge Udviklertjenesterne eller softwaren til Udviklertjenesterne til ophør.
  4. Forpligtelser. Hver part skal straks skriftligt underrette den anden part om et krav under nærværende afsnit 8. Den part, der søger beskyttelse, skal (1) give den anden uindskrænket kontrol over forsvaret og indgåelse af forlig og (2) yde rimelig assistance i forsvaret af kravet. Den part, der yder beskyttelse, skal (1) godtgøre den anden part for rimelige umiddelbare omkostninger for nævnte hjælp, og (2) betale det beløb, der måtte følge af en ugunstig endelig domstolsafgørelse (eller et forlig, som den anden part indgår). Parternes respektive rettigheder til forsvar og betaling af domme eller forlig under dette Afsnit træder i stedet for en fælles lovgivning eller lovbestemte rettigheder om skadesløsholdelse eller tilsvarende rettigheder, og hver part giver afkald på sådanne almindelige lovmæssige rettigheder.
 15. Toppen af siden

 16. Ansvarsbegrænsning.

  1. Begrænsning. Hver parts samlede ansvar i henhold til denne aftale er begrænset til direkte tab på op til det beløb, der i henhold til denne aftale er betalt for Udviklertjenester, der giver anledning til ansvaret i løbet af de 12 måneder, før ansvaret opstod, eller for Tjenester, der leveres gratis, fem tusind amerikanske dollar (USD 5,00).
  2. UDELUKKELSE. INGEN AF PARTERNE VIL BLIVE HOLDT ANSVARLIGE FOR TAB AF OMSÆTNING ELLER INDIREKTE TAB, SÆRLIGE TAB, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, PØNALE SKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, SELVOM DENNE PART VIDSTE, AT DISSE KUNNE OPSTÅ.
  3. Undtagelser for begrænsninger. Begrænsningerne af ansvar i denne Afsnit gælder i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, men gælder ikke for: (1) parternes forpligtelser under Afsnit 8 eller Bilag A, eller (2) brud på fortrolighedsforpligelse eller krænkelse af den anden parts immaterielle rettigheder.
 17. Toppen af siden

 18. Diverse.

  1. Der tildeles ingen yderligere rettigheder. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet under nærværende aftale, og ingen andre rettigheder tildeles under nærværende aftale hverken gennem underforståelse, antagelse eller på anden måde.
  2. Meddelelser.
   De skal sende meddelelser med posten til den adresse, der er anført for Microsofts kontraktindgående enhed i Bilag A, gældende for Deres primære forretningssted, med kopi til:
                   Microsoft Legal and Corporate Affairs (Developer Division)
                   One Microsoft Way
                   Redmond, WA 98052 USA
   De accepterer at modtage elektroniske meddelelser fra os, der vil blive sendt via e-mail til den kontoadministrator, De angiver for Udviklertjenestene, eller til Deres registrerede kontaktoplysninger for enhver anden Tjeneste. Meddelelser træder i kraft på datoen på postkvitteringen eller for e-mails på datoen for afsendelse.
  3. Overdragelse. De må ikke overdrage denne aftale, hverken helt eller delvist.
  4. Opretholdelse ved ugyldighed. Såfremt nogen del af denne aftale måtte blive dømt uden retskraft, forbliver resten fuldt gyldige.
  5. Frafald. Mangel på håndhævelse af enhver bestemmelse i denne aftale udgør ikke et afkald.
  6. Intet agentur. Vi er uafhængige kontrahenter. Denne aftale skaber ikke et agentur, partnerskab eller joint venture.
  7. Ingen begunstiget tredjemand. Der er ingen begunstiget tredjemand i denne aftale.
  8. Gældende lovgivning og værneting. Valg af lovgivning og værneting gældende for geografien for deres primære forretningssted, er anført i Bilag A.
  9. Fuldstændig aftale. Denne aftale er den fuldstændige aftale vedrørende dens genstand og træder i stedet for alle andre tidligere eller samtidige meddelelser. Yderligere vilkår gældende for nærværende aftale baseret på geografien for Deres primære forretningssted er anført i Bilag A.
  10. Forbliven i kraft. Følgende bestemmelser forbliver i kraft efter denne aftales ophør: 1.b, 2.a-b, 4, 5.a-d, 5.f-g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bilag A og alle andre definitioner.
  11. Amerikansk eksport jurisdiktion. Tjenesterne er underlagt amerikansk eksportjurisdiktion. De skal overholde gældende lovgivning, herunder de amerikanske bestemmelser om eksport (Export Administration Regulations), ITAR (International Traffic in Arms Regulations) og begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og destination, der er vedtaget af USA og andre lande. Yderligere oplysninger findes på http://www.microsoft.com/exporting/.
  12. Geografisk tilgængelighed. Tilgængeligheden af Services, herunder specifikke funktioner og sprogversioner, varierer fra land til land.
  13. Force majeure. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for manglende ydelse, i det omfang dette skyldes forhold, som ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol (f.eks. brand, eksplosion, strømafbrydelse, jordskælv, oversvømmelse, alvorligt stormvejr, strejke, embargo, arbejdsstridigheder, civile eller militære myndigheders handlinger, krig, terrorisme (herunder cyberterrorisme), udefra kommende omstændigheder, som mennesket ikke kan afværge, handlinger eller undladelser, der foretages af internetudbydere, handlinger eller undladelser, der foretages af offentlige myndigheder (herunder handlinger eller undladelser, der foretages af regeringsorganer, der påvirker leveringen af Tjenester).
  14. Ændringer. Vi kan ændre denne aftale til enhver tid med eller uden forudgående varsel ved at offentliggøre en revideret udgave i afsnittet om den juridiske information i Udviklertjenesterne og Dokumentationsportalerne (eller på et andet websted, som vi angiver) eller ved at meddele Dem herom i overensstemmelse med underafsnit 10.b. Alle ændringer træder i kraft ved Deres fortsatte brug af en Tjeneste.
  15. Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret. I henhold til Title 17, United States Code, Paragraf 512(c)(2) skal meddelelser om påstand om krænkelse af ophavsret sendes til vores udpegede agent. ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANT TIL FØLGENDE PROCEDURE VIL IKKE MODTAGE ET SVAR. Se Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende Krænkelse af Ophavsret ( http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).
 19. Toppen af siden

 20. Definitioner.

  Alle referencer til “dag” i denne aftale er til en kalenderdag.

  “Associeret Virksomhed” betyder enhver juridisk enhed, som en part ejer eller som ejer en part, med 50 % eller mere.

  “Indhold” betyder dokumenter, fotografier, videoer og andet grafisk, tekstmæssigt eller audiovisuelt indhold, der kan være underlagt ophavsretlig beskyttelse.

  “Kundedata” betyder alt Indhold eller andre data, herunder al tekst, lyd, software eller billedfiler, som De har leveret, eller som leveres på Deres vegne, til os via Deres brug af Udviklertjensterne eller via Deres eller Deres autoriserede brugeres brug. Kundedata inkluderer ikke Fremsendelser eller andet Indhold eller andre Data, som De indsender til Dokumentationsportalerne eller på anden måde leverer via Udviklertjenesterne til offentlig adgang.

  “Udviklertjenester” betyder Team Foundation-tjenesten, Tjenesteportalen, Visual Studio-profiltjenesterne og andre tjenester, vi identificerer som værende omfattet af denne aftale.

  “Software til Udviklertjenester” betyder Microsoft-software, som vi leverer til Dem som en del af Udviklertjenesterne til brug med Udviklertjenesterne.

  “Dokumentationsportaler” betyder indhold på Microsoft-udviklernetværket og marketingswebstedet på http://msdn.microsoft.com og indhold for it-specialister, marketingswebsted på http://technet.microsoft.com, eller et andet websted, som vi angiver.

  “Microsoft-indhold” betyder Indhold på Tjenesterne leveret af Microsoft og dets leverandører.

  “Microsoft Begrænset Offentlig Licens” betyder softwarelicens til Microsoft Begrænset Offentlig Licens, en kopi af hvilken tilvejebringes i Bilag B.

  “Microsoft-software” betyder Microsoft-software og computerkode, herunder eksempelkode og software til Udviklertjenester.

  “Ikke-Microsoft-produkt” er enhver software, data, service, websted eller andet produkt i licens, solgt eller på anden måde leveret til Dem af en anden virksomhed end os, uanset om De har fået det via vores Tjenester eller andetsteds.

  “Preview” betyder preview, beta eller andre foreløbige versioner af Udviklertjenester eller software til Udviklertjenester, der tilbydes af Microsoft for at få feedback fra kunderne.

  “Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger” betyder Tjenesternes Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330).

  “Tjenester” betyder Udviklertjenesterne, Dokumentationsportalerne, Microsoft-partnerwebstedet på http://connect.microsoft.com og Microsoft-software, som vi gør tilgængelig for Dem under nærværende aftale.

  “SLA” betyder de forpligtelser, vi påtager os med hensyn til levering eller ydeevne af Udviklertjenesterne ( http://www.windowsazure.com/da-dk/support/legal/sla/).

  “Fremsendelser” betyder Indhold, kode, kommentarer, feedback, forslag, oplysninger eller materialer, som De leverer via Dokumentationsportalerne eller enhver Tjeneste til offentlig adgang (frem for til Deres personlige brug eller til brug af autoriserede brugere). Fremsendelser inkluderer ikke Kundedata.

  “vi” og “os” betyder den Microsoft-enhed, der er angivet i Bilag gældende for Deres placering og dets Associerede virksomheder, som relevant.

  “De” og “Deres” betyder den person eller enhed, der accepterer nærværende aftale om at bruge Tjenesterne.

Toppen af siden

OPHAVSRETSNOTITSER

© 2013 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Toppen af siden

Bilag A

Tillæg til Aftale om Kundens Beliggenhed

Den Microsoft-enhed, der indgår nærværende aftale, de gældende kontaktoplysninger for Microsoft-enheden, gældende lovgivning og værneting, og yderligere vilkår, der gælder for nærværende aftale med Dem, er anført i tabellen herunder for det land eller den region, der er Deres primære forretningssted.

Hvis Deres primære forretningssted er i Afrika, Europa eller Mellemøsten, gælder disse vilkår for Deres aftale.
Microsoft-enhed og KontaktoplysningerGældende lovgivning og værnetingYderligere vilkår
Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irland
Denne aftale er underlagt lovgivningen i Irland, uden hensyntagen til konflikt mellem lovprincipper, bortset fra, (1) hvis De er en offentlig myndighed i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i USA, og (2) hvis De er en statslig eller lokal offentlig myndighed i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i den pågældende stat. Hvis vi lægger sag an for at håndhæve nærværende aftale, vil vi anlægge sagen ved den jurisdiktion, hvor De har Deres hovedkontor. Hvis De lægger sag an for at håndhæve nærværende aftale, skal denne anlægges i Irland. Valget af jurisdiktion forhindrer ikke parterne i at begære nedlæggelse af forbud, hvad angår krænkelse af immaterielle rettigheder, i en hvilken som helst relevant jurisdiktion.De vil forsvare os mod ethvert krav, som måtte opstå som følge af (1) ethvert aspekt af nuværende eller tidligere ansættelsesforhold mellem Dem og enhver af Deres nuværende eller tidligere personale eller kontrahenter eller under nogen kollektive overenskomster, herunder, uden begrænsning, krav om uretmæssig opsigelse, overtrædelse af udtrykkelige eller stiltiende ansættelseskontrakter, eller udbetaling af ydelser eller lønninger, uberettiget afskedigelsesomkostninger eller fratrædelsesomkostninger, eller (2) alle forpligtelser eller ansvar, der måtte opstå under direktivet om erhvervede rettigheder (Rådets direktiv 2001/23/EF, tidligere Rådets direktiv 77/187/EF, som ændret ved Rådets direktiv 98/50/EF) eller nationale love eller regler om anvendelse af samme eller lignende love eller regler, (herunder overførsel af virksomheder (arbejdsbeskyttelseslov) Reguleringer 2006 i Storbritannien), herunder et krav fra Deres nuværende eller tidligere personale eller kontrahenter (herunder et krav i forbindelse med ophøret af Deres ansættelse hos os efter enhver overdragelse af Deres ansættelse til os i henhold til sådanne love eller regler). De skal betale det beløb, der måtte følge af en ugunstig endelig domstolsafgørelse (eller et forlig, som De kan acceptere). Dette afsnit udgør vores eneste beføjelse mod disse krav. Vi vil straks meddele Dem skriftligt om et krav, der er underlagt dette afsnit. Vi skal (1) give Den uindskrænket kontrol over forsvaret eller indgåelse af forlig af sådanne krav, og (2) yde rimelig assistance i forsvaret af kravet. De skal godtgøre os alle rimelige umiddelbare omkostninger, som vi pådrager os under denne assistance.

 

Hvis Deres primære forretningssted er i Amerikansk Samoa, Australien, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, Østtimor, Hong Kong S.A.R., Indien, Indonesien, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Macau S.A.R., Malaysia, Maldiverne, Nepal, New Zealand, Folkerepublikken Kina, Filippinerne; Republikken Korea, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu eller Vietnam, gælder disse vilkår for vores aftale.
Microsoft-enhed og KontaktoplysningerGældende lovgivning og værnetingYderligere vilkår
Microsoft Regional Sales Corporation
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Denne aftale er underlagt lovgivningen i Staten Washington uden hensyn til konflikt mellem lovprincipper. I henhold til afsnit (i) og (ii) herunder, hvis vi lægger sag an for at håndhæve nærværende aftale, vil vi anlægge sagen ved det værneting, hvor De har Deres hovedkontor. Hvis De lægger sag an for at håndhæve nærværende aftale, vil De anlægge sagen i Staten Washington, USA. Valget af jurisdiktion forhindrer ikke parterne i at begære nedlæggelse af forbud, hvad angår krænkelse af immaterielle rettigheder.

 1. Hvis Deres primære forretningssted er i Brunei, Malaysia eller Singapore, accepterer De den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Singapore.
 2. Hvis Deres primære forretningssted er Bangladesh, Cambodja, Indien, Indonesien, Macau S.A.R., Folkerepublikken Kina, Sri Lanka, Thailand, Filippinerne eller Vietnam, skal enhver tvist som udspringer af eller opstår i forbindelse med nærværende aftale, herunder ethvert spørgsmål om dens eksistens, gyldighed eller ophør, varetages af og endelig afgøres ved voldgift i Singapore i henhold til Regler for behandling af sager ved Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”), hvilke regler er inkorporeret i nærværende aftale ved dette underafsnit. Voldgiftsretten skal bestå af en voldgiftsmand som udpeges af Formanden for SIAC. Processproget er engelsk. Voldgiftsmandens beslutning er endelig, bindende og uomtvistelig og kan danne grundlag for dom herom i ovennævnte lande eller andetsteds. Parterne fraskriver sig i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning retten til enhver form for appel eller anden henvisning til de almindelige domstole. Udelukkende for nærværende aftale inkluderer Folkerepublikken Kina ikke Hong Kong S.A.R., Macau S.A.R. og Taiwan.

De vil forsvare os mod ethvert krav, som måtte opstå som følge af (1) ethvert aspekt af nuværende eller tidligere ansættelsesforhold mellem Dem og enhver af Deres nuværende eller tidligere personale eller kontrahenter eller under nogen kollektive overenskomster, herunder, uden begrænsning, krav om uretmæssig opsigelse, overtrædelse af udtrykkelige eller stiltiende ansættelseskontrakter, eller udbetaling af ydelser eller lønninger, uberettiget afskedigelsesomkostninger eller fratrædelsesomkostninger, eller (2) alle forpligtelser eller ansvar, der måtte opstå under direktivet om erhvervede rettigheder (Rådets direktiv 2001/23/EF, tidligere Rådets direktiv 77/187/EF, som ændret ved Rådets direktiv 98/50/EF) eller nationale love eller regler om anvendelse af samme eller lignende love eller regler, (herunder overførsel af virksomheder (arbejdsbeskyttelseslov) Reguleringer 2006 i Storbritannien), herunder et krav fra Deres nuværende eller tidligere personale eller kontrahenter (herunder et krav i forbindelse med ophøret af Deres ansættelse hos os efter enhver overdragelse af Deres ansættelse til os i henhold til sådanne love eller regler). De skal betale det beløb, der måtte følge af en ugunstig endelig domstolsafgørelse (eller et forlig, som De kan acceptere). Dette afsnit udgør vores eneste beføjelse mod disse krav. Vi vil straks meddele Dem skriftligt om et krav, der er underlagt dette afsnit. Vi skal (1) give Den uindskrænket kontrol over forsvaret eller indgåelse af forlig af sådanne krav, og (2) yde rimelig assistance i forsvaret af kravet. De skal godtgøre os alle rimelige umiddelbare omkostninger, som vi pådrager os under denne assistance.

Parterne accepterer, at nærværende aftale skal skrives og udføres på engelsk, og at, i tilfælde af at nærværende aftale oversættes til Bahasa Indonesia i overensstemmelse med forordninger under indonesisk lovgivning nr. 24/2009, den engelske version af nærværende aftale vil have forrang.

 

Hvis Deres primære forretningssted er Nordamerika, Sydamerika eller alle resterende regioner og lande, der ikke er inkluderet i ovennævnte, og hvor Tjenesterne er tilgængelige på lovlig vis, gælder disse vilkår for vores aftale.
Microsoft-enhed og KontaktoplysningerGældende lovgivning og værnetingYderligere vilkår
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (USA)
Denne aftale er underlagt lovgivningen i Staten Washington uden hensyn til konflikt mellem lovprincipper. Hvis der lægges sag an for at håndhæve denne aftale, skal den anlægges i staten Washington. Valget af jurisdiktion forhindrer ikke parterne i at begære nedlæggelse af forbud, hvad angår krænkelse af immaterielle rettigheder, i en hvilken som helst relevant jurisdiktion.De vil forsvare os mod ethvert krav, som måtte opstå som følge af (1) ethvert aspekt af nuværende eller tidligere ansættelsesforhold mellem Dem og enhver af Deres nuværende eller tidligere personale eller kontrahenter eller under nogen kollektive overenskomster, herunder, uden begrænsning, krav om uretmæssig opsigelse, overtrædelse af udtrykkelige eller stiltiende ansættelseskontrakter, eller udbetaling af ydelser eller lønninger, uberettiget afskedigelsesomkostninger eller fratrædelsesomkostninger, eller (2) alle forpligtelser eller ansvar, der måtte opstå under direktivet om erhvervede rettigheder (Rådets direktiv 2001/23/EF, tidligere Rådets direktiv 77/187/EF, som ændret ved Rådets direktiv 98/50/EF) eller nationale love eller regler om anvendelse af samme eller lignende love eller regler, (herunder overførsel af virksomheder (arbejdsbeskyttelseslov) Reguleringer 2006 i Storbritannien), herunder et krav fra Deres nuværende eller tidligere personale eller kontrahenter (herunder et krav i forbindelse med ophøret af Deres ansættelse hos os efter enhver overdragelse af Deres ansættelse til os i henhold til sådanne love eller regler). De skal betale det beløb, der måtte følge af en ugunstig endelig domstolsafgørelse (eller et forlig, som De kan acceptere). Dette afsnit udgør vores eneste beføjelse mod disse krav. Vi vil straks meddele Dem skriftligt om et krav, der er underlagt dette afsnit. Vi skal (1) give Den uindskrænket kontrol over forsvaret eller indgåelse af forlig af sådanne krav, og (2) yde rimelig assistance i forsvaret af kravet. De skal godtgøre os alle rimelige umiddelbare omkostninger, som vi pådrager os under denne assistance.

Toppen af siden

Bilag B

Microsoft Begrænset Offentlig Licens

Nærværende licens er underlagt brug af kode mærket som “prøve” eller “eksempel” tilvejebragt på dette websted uden en licensaftale under afsnittet ovenfor benævnt “SPECIFIK MEDDELELSE PÅ SOFTWARE, DER ER TILGÆNGELIG PÅ DETTE WEBSTED.” Hvis De bruger koden (“softwaren”), accepterer De denne nærværende licens. Såfremt De ikke accepterer licensen, har De ikke ret til at bruge softwaren.

 1. Definitioner
 2. Udtrykkene “reproducere”, “reproduktion”, “afledte arbejder” og “distribution” har samme betydning her som under amerikansk lov om ophavsret.

  Et “bidrag” er den oprindelige software eller enhver tilføjelse til eller ændring i softwaren.

  En “bidragsyder” er enhver person, der distribuerer sit bidrag under nærværende licens.

  “Licenserede patenter” er en bidragsyders patentkrav, der er angivet direkte på bidraget.

 3. Tildeling af Rettigheder
  1. Tildeling af Ophavsret - I henhold til vilkårene i nærværende licens, herunder licensbetingelserne og begrænsningerne i afsnit 3, tildeler hver bidragsyder Dem en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri ophavsretslicens til at reproducere dennes bidrag, forberede afledte arbejder af dennes bidrag og distribuere dennes bidrag og alle afledte arbejder, som De opretter.
  2. Tildeling af patent - I henhold til vilkårene i nærværende licens, herunder licensbetingelserne og begrænsningerne i afsnit 3, tildeler hver bidragsyder Dem en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens under dennes licenserede patenter til at fremstille, få fremstillet, bruge, sælge, udbyde til salg, importere og/eller på anden vis disponere over dennes bidrag til softwaren eller afledte arbejder af bidraget til softwaren.
 4. Vilkår og begrænsninger
  1. Ingen Varemærkelicens- Denne licens tildeler Dem ikke rettigheder til at bruge nogen bidragsyders navn, logo eller varemærker.
  2. Hvis De fremsætter et patentkrav imod en hvilken som helst bidragsyder for patenter, som De mener, softwaren krænker, stopper deres patentlicens fra nævnte bidragsyder til softwaren automatisk.
  3. Hvis De distribuerer nogen del af softwaren, skal De beholde alle ophavsrettigheder, patenter, varemærker og tilskrivningsmeddelelser, der findes i softwaren.
  4. Hvis De distribuerer nogen del af softwaren i kildekodeform, må De kun gøre dette under nærværende licens ved at inkludere en fuld kopi af nærværende licens med deres distribution. Hvis De distribuerer nogen del af softwaren i kompileret eller objektkodeform, må De kun gøre dette under en licens, der overholder nærværende licens.
  5. Softwaren er givet i licens, “som den er og forefindes”. De bærer risikoen for brug af den. Bidragsyderne stiller ingen udtrykkelige indeståelser, garantier eller betingelser. De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende licens ikke kan ændre. Såfremt det er tilladt i henhold til Deres lokale lovgivning, udelukker bidragsyderne stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder.
  6. Begrænsning af platform - De licenser, der tildeles i afsnit 2(A) og 2(B) omfatter udelukkende softwaren eller afledte arbejder, som De opretter, der kører på Microsoft Windows-operativsystemprodukt.

Toppen af siden