AsymmetricKey.KeyEncryptionAlgorithm Property

 

Gets the encryption algorithm used to encrypt the asymmetric key.

Namespace:   Microsoft.SqlServer.Management.Smo
Assembly:  Microsoft.SqlServer.Smo (in Microsoft.SqlServer.Smo.dll)

[SfcPropertyAttribute(SfcPropertyFlags.None | SfcPropertyFlags.Standalone | SfcPropertyFlags.SqlAzureDatabase)]
public AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm KeyEncryptionAlgorithm { get; }

Property Value

Type: Microsoft.SqlServer.Management.Smo.AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm

A AsymmetricKeyEncryptionAlgorithm object value that specifies the encryption algorithm used to encrypt the asymmetric key.

Return to top
Show: