SymmetricKeyEncryptionType Enumeration

 

The SymmetricKeyEncryptionType enumeration contains constant values that specify the type of symmetric key encryption.

Namespace:   Microsoft.SqlServer.Management.Smo
Assembly:  Microsoft.SqlServer.SqlEnum (in Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll)

Public Enumeration SymmetricKeyEncryptionType

Member nameDescription
AsymmetricKey

Encrypted by an asymmetric key.

Certificate

Encrypted by a certificate.

MasterKey

Encrypted by a master key.

Password

Encrypted by a password.

SymmetricKey

Encrypted by a symmetric key.

The SymmetricKeyEncryptionType enumeration class is served by the M:Microsoft.SqlServer.Management.Smo.KeyEncryption.SetEncryptionOptions(Microsoft.SqlServer.Management.Smo.SymmetricKeyEncryptionType,System.String) method.

Return to top
Show: