Skip to main content

Microsoftin Kehittäjäpalveluiden sopimus

Tämä sopimus on asiakkaan, sopimuksen hyväksyvän osapuolen, ja Liitteessä A ensisijaista liiketoimintapaikkaa vastaavaksi ilmoitetun Microsoft-yhtiön, välinen ja koskee asiakkaan suorittamaa palveluiden käyttöä. Tämä sopimus koostuu seuraavista ehdoista, Liitteestä A, Liitteestä B, viittauksena sisällytetyistä ehdoista, palveluiden käyttöön vaadittavien muiden Microsoft-sivustojen ja -palveluiden (esimerkiksi Microsoft-tilin) ehdoista ja tietosuojatiedoista ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330). Keskeisimmät termit on määritelty kohdassa 11. Jos asiakas on Windows Azure -asiakas, tämä sopimus täydentää nykyistä Windows Azure -sopimusta ja, laskutusehtoja lukuun ottamatta, ohittaa ristiriitatilanteissa Windows Azure -ehdot.

 1. Palvelut.

  1. Käyttöoikeus. Microsoft myöntää asiakkaalle palveluiden käyttöoikeuden tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla ja vain tämän sopimuksen mukaisesti.
  2. Käyttötapa. Asiakas ei saa: selvittää Palveluiden valmistustapaa, purkaa tai hajottaa Palveluita tai kiertää niiden teknisiä rajoituksia muutoin kuin sellaisissa tapauksissa, joissa sovellettava laki tämän sallii tästä rajoituksesta huolimatta; ottaa mitään Palveluiden käyttöä rajoittavia mekanismeja pois käytöstä, käsitellä niitä luvattomasti tai yrittää kiertää niitä; julkaista, kopioida, vuokrata, liisata eikä lainata ohjelmistoa tai palveluja, eikä siirtää Palveluita, mitään ohjelmiston käyttöoikeuksia eikä mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia, ellei toimenpidettä ole erikseen sallittu tässä sopimuksessa; käyttää Palveluita mihinkään laittomaan tai sellaiseen tarkoitukseen, jonka tämä sopimus kieltää; käyttää Palveluita tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai heikentää jotakin Microsoftin palvelinta tai Microsoftin palvelimeen liitettyjä verkkoja tai tehdä niistä toimintakyvyttömiä tai joka voi häiritä Palveluita käyttäviä muita osapuolia.
  3. Päivitykset. Microsoft tekee toisinaan muutoksia Palveluihin, kuten: ominaisuuksien saatavuus, se, kuinka pitkään, kuinka paljon tai kuinka usein tiettyä ominaisuutta voi käyttää, ja ominaisuuksien riippuvuus muista palveluista tai ohjelmistosta. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle etukäteen Kehittäjäpalveluiden tärkeiden ominaisuuksien ja toimintojen poistamisesta (Esikatseluversioita lukuun ottamatta), jolleivät turvallisuuteen, lakiin tai järjestelmän suorituskykyyn liittyvät seikat edellytä nopeampaa poistoa.
  4. Esikatselutoiminnot Microsoft voi asettaa toimintoja saataville esikatseluversiona. Esikatseluversioiden tietoturva- ja tukiominaisuudet voivat olla tavallista heikompia tai erilaisia kuin muissa Palveluissa, kuten Esikatseluversion mukana mahdollisesti toimitetuissa ylimääräisissä ilmoituksissa on tarkemmin kerrottu. Microsoft voi muuttaa Esikatseluversioita tai lopettaa niiden toimittamisen milloin tahansa ilmoittamatta tästä asiakkaalle. Microsoft ei myöskään välttämättä julkaise esikatseluversiota yleisesti saataville, ja yleisesti saataville julkaistun esikatseluversion toiminnot voivat olla maksullisia.

  Sivun alkuun

 2. Ohjelmistot.

  1. Microsoftin Ohjelmisto. Kaikki Microsoftin Ohjelmisto on Microsoftin ja/tai sen toimittajien tekijänoikeuksin suojattua aineistoa. Asiakkaan oikeudet käyttää Microsoftin Ohjelmistoa missä tahansa laitteessa eivät anna asiakkaalle minkäänlaista oikeutta ottaa Microsoftin patentteja tai muita Microsoftin immateriaalioikeuksia käyttöön kyseistä laitetta käyttävissä ohjelmistossa tai laitteissa. Jos Microsoftin Ohjelmisto on toimitettu asiakkaalle omilla käyttöoikeusehdoillaan, kyseiset ehdot ovat voimassa tämän kohdan 2 a loppuosan mukaan muokattuna. Jos Microsoft tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää Kehittäjäpalveluissa (esimerkiksi koontikäännöksessä) Microsoftin Ohjelmistoa, jota koskevat Microsoftin käyttöoikeusehdot, näitä ehtoja muokataan seuraavasti:
   1. Asiakas saa käyttää Microsoftin Ohjelmistoa ainoastaan Kehittäjäpalveluiden kanssa ja vain mahdollisesti sovellettavan Kehittäjäpalveluiden roolin sallitun käytön yhteydessä. Jos tämä kappale ja Microsoftin Ohjelmiston käyttöoikeusehdot ovat ristiriidassa, tämä kappale on voimassa.
   2. Asiakkaalla ei ole tämän sopimuksen nojalla mitään oikeuksia suorittaa ohjelmistoa Kehittäjäpalveluiden ulkopuolella (asiakas ei esimerkiksi saa suorittaa ohjelmiston kopioita omissa tiloissaan sijaitsevissa palvelimissa tai muissa laitteissa, jollei asiakas hanki tällaiselle käytölle erillistä käyttöoikeutta).
   3. Asiakkaan on poistettava kaikki tämän sopimuksen nojalla saatu Microsoftin Ohjelmisto ja tuhottava niihin liittyvät tallennusvälineet, jos tämä sopimus irtisanotaan.
  2. Kolmansien osapuolten ohjelmisto. Asiakas on yksin vastuussa minkä tahansa palvelun yhteydessä asentamastaan tai käyttämästään, kolmannen osapuolen valmistamasta ohjelmistosta. Asiakas saa asentaa tai käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoa minkä tahansa Palvelun yhteydessä vain sellaisella tavalla, ettei se riko ohjelmiston ehtoja koskevia Microsoftin immateriaalioikeuksia tai teknologiaa. Microsoft ei ole minkään sellaisten sopimusten osapuoli tai sellaisten ehtojen sitoma, jotka koskevat kolmannen osapuolen valmistaman ohjelmiston käyttöä. Microsoft ei myönnä mitään käyttöoikeuksia tai oikeuksia kyseiselle kolmannen osapuolen ohjelmistolle. Edellä mainitut huomioon ottaen:
   1. Omistusoikeudellinen ohjelmisto. Jos Palvelu antaa asiakkaan käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoa omistusoikeudellisilla käyttöoikeusehdoilla, kyseiset ehdot ovat voimassa.
   2. Open source -ohjelmisto. Jos Palvelu antaa asiakkaan käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoa open source -ohjelmistokäyttöoikeusehdoilla (”Open Source”), seuraavat ehdot ovat voimassa:
    1. Käyttöoikeus myönnetty Palvelun kautta. Microsoft myöntää tämän Palvelun kautta käytettävän Open Sourcen käyttöoikeuden asiakkaalle vain tämän sopimuksen nojalla tapahtuvaa Palvelun käyttöä varten. Käytettävien Open Source -käyttöoikeuksien kopiot ja muut ilmoitukset toimitetaan vain tiedoksi. Open Source, joka on saatavilla Dokumentaatioportaalien kautta ja joka on selvästi merkitty ladattavaksi open source -käyttöoikeudella, toimitetaan asiakkaalle kyseisillä ehdoilla.
    2. Kolmannen osapuolen viittaama. Palvelu voi linkittää Open Source -komentosarjoja tai -koodia tai viitata niihin. Kolmannen osapuolen käyttöoikeuden myöntäjät myöntävät kyseisten kolmannen osapuolten komentosarjojen tai koodin käyttöoikeuden asiakkaalle Microsoftin asemesta.
  3. Ohjelmisto, jolla ei ole käyttöoikeusehtoja. Asiakas saa käyttää muuta ohjelmistoa, jonka Microsoft asettaa saataville Dokumentaatioportaaleihin ilman käyttöoikeusehtoja, vain asiakkaan ohjelmien suunnittelemiseen, kehittämiseen ja testaamiseen Microsoftin tuotteiden ja palveluiden kanssa sillä ehdolla, että Dokumentaatioportaaleissa saatavilla oleva ohjelmisto on merkitty malliksi tai esimerkiksi ja ilman käyttöoikeusehtoja sen käyttöoikeus on myönnetty Microsoftin rajoitetun julkisen käyttöoikeuden nojalla.
 3. Sivun alkuun

 4. Microsoft-sisältö.

  Kaikki Microsoft-sisältö on Microsoftin tai sen toimittajien tekijänoikeudellista aineistoa, ja sitä koskevat Microsoft-sisällön mukana toimitetun tai siihen sisältyvän käyttöoikeussopimuksen ehdot.

  1. Microsoft-sisällön uudelleenkäyttöoikeudet. Asiakas saa luoda Microsoft-sisällöstä kohtuullisen määrän kopioita sisäiseen käyttöön ilman käyttöoikeussopimusta Dokumentaatioportaaleiden kautta toimitetun ohjelmiston, tuotteiden ja palveluiden suunnittelua, kehittämistä ja testaamista varten. Asiakkaan on säilytettävä kaiken Microsoft-sisällön tekijänoikeusmerkinnät ja varmistettava, että sekä tekijänoikeusmerkintä että tämä lupamerkintä näkyvät kyseisissä kopioissa. Valtuutetut oppilaitokset, kuten toisen asteen oppilaitokset, yliopistot ja tai julkiset korkeakoulut, saavat ladata ja jäljentää Microsoft-sisältöä opetustarkoituksessa käytettäväksi luokkahuoneissa.
  2. Ohjelmointirajapinnat. Microsoft ei nosta patenttioikeuksiaan koskevaa kannetta, jos asiakkaan tuotteet hyödyntävät Dokumentaatioportaaleissa julkaistuja ohjelmointirajapintoja (”API”), joiden avulla asiakkaan tuotteisiin saadaan palveluja jostakin nämä API-liittymät sisältävästä Microsoftin tuotteesta.
 5. Sivun alkuun

 6. Tietoturva, yksityisyys ja asiakastiedot.

  1. Tietoturva. Microsoft käyttää erilaisia teknisiä ja rakenteellisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata Asiakastiedot tahattomalta katoamiselta tai muokkaukselta sekä estää tietojen luvaton paljastaminen ja käyttö tai niiden lainvastainen tuhoaminen.
  2. Yksityisyys ja tietojen sijaintipaikka. Microsoft käsittelee Asiakastietoja tietosuojatietojen mukaan. Microsoft voi siirtää, tallentaa ja käsitellä Asiakastietoja missä tahansa sellaisessa maassa, jossa Microsoftilla, sen konserniyhtiöillä tai alihankkijoilla on Kehittäjäpalveluihin liittyvät tilat. Microsoft toimii tietojen käsittelijänä (tai toissijaisena käsittelijänä) asiakkaan puolesta, ja asiakas antaa Microsoftin käsitellä Asiakastietoja tällä tavoin, jotta Microsoft voisi toimittaa Kehittäjäpalveluita asiakkaalle.
  3. Asiakastietojen toimitusoikeus. Asiakas on yksin vastuussa Asiakastiedoista. Asiakkaalla on oltava ja asiakas täten myöntää Microsoftille riittävät oikeudet käyttää ja jakaa Asiakastietoja (mukaan lukion kolmannelta osapuolelta peräisin olevat Asiakastiedot), joiden avulla asiakkaalle voidaan toimittaa Kehittäjäpalveluita minkään kolmannen osapuolen oikeuksia rikkomatta tai asettamatta Microsoftia muulla tavalla vastuuseen asiakasta tai kolmatta osapuolta kohtaan. Microsoft ei hyväksy mitään muita Asiakastietoihin mahdollisesti liittyviä velvoitteita.
  4. Asiakastietojen omistus. Lukuun ottamatta sitä ohjelmistoa ja sisältöä, joiden käyttöoikeuden Microsoft myöntää asiakkaalle sovitulla tavalla, asiakkaalla itsellään on kaikki omistusoikeudet ja muut oikeudet Asiakastietoihin. Microsoft ei hanki mitään Asiakastietoihin liittyviä oikeuksia, joita ei ole kuvattu tässä kohdassa 4.
  5. Asiakkaan tietojen käyttö. Microsoft käyttää Asiakasietoja ainoastaan Kehittäjäpalveluiden tarjoamiseen asiakkaalle. Tämä käyttö voi sisältää vianmäärityksen, jolla pyritään estämään, etsimään ja korjaamaan Kehittäjäpalveluiden toimintaan liittyviä ongelmia ja varmistamaan tämän sopimuksen noudattaminen. Siihen saattaa sisältyä myös ominaisuuksien parantaminen muita käyttäjiä koskevien uhkien löytämiseksi tai niiltä suojaamiseksi. Microsoft voi käyttää Asiakastiedoista saatavia käyttökuvioita, trendejä ja muita tilastotietoja tarjoamaan, käyttämään, ylläpitämään ja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan.
  6. Asiakastietojen palauttaminen ja poistaminen. Asiakas saa poistaa Asiakastietonsa milloin tahansa. Jos asiakas lopettaa tilinsä, Microsoft voi poistaa Asiakastiedot heti ilman säilytysaikaa. Microsoftilla ei ole mitään lisävelvoitteita jatkaa Asiakastietojen ylläpitoa, vientiä tai palauttamista, eikä Microsoft ole minkäänlaisessa vastuussa tämän sopimuksen alaisten Asiakastietojen poistamisesta.
  7. Kolmannen osapuolen Asiakastietoihin liittyvät pyynnöt. Microsoft ei (alihankkijoitaan lukuun ottamatta) paljasta Asiakastietoja kolmansille osapuolille (esimerkiksi lainvalvontaviranomaisille, muulle valtiolliselle taholle tai siviiliosapuolille) muutoin kuin asiakkaan pyytämällä tai lain vaatimalla tavalla. Microsoft pyytää kolmatta osapuolta, joka pyytää asiakkaan Asiakastietoja, ottamaan asiakkaaseen suoraan yhteyttä perusyhteystietojen avulla. Microsoft tekee kannattavuuden kannalta kohtuullisessa mielessä kaikkensa ilmoittaakseen asiakkaalle etukäteen pakollisesta tietojen paljastamisesta, jollei laki tätä kiellä. On asiakkaan omalla vastuulla vastata Palvelujen käyttöä koskeviin kolmansien osapuolten asiakkaalle esittämiin pyyntöihin, esimerkiksi Yhdysvaltain tekijänoikeuslain mukaisiin sisällön poistamispyyntöihin.
  8. Alihankkijat. Microsoft saattaa palkata muita yrityksiä toimittamaan puolestaan joitakin rajattuja palveluita, esimerkiksi asiakastukea. Kyseiset alihankkijat saavat hankkia Asiakastietoja vain siinä määrin, että ne voivat toimittaa palvelut, joiden toimittamiseksi ne on palkattu. Microsoft on vastuussa siitä, että sen alihankkijat noudattavat tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.
  9. Lain noudattaminen. Microsoft noudattaa kaikkia niitä lakeja, jotka koskevat Palvelujen toimittamista. Näihin lukeutuvat soveltuvat lait tietoturvarikkomuksista ilmoittamisesta, mutta eivät kuitenkaan sellaiset lait, jotka koskevat asiakasta tai tämän toimialaa ja joita ei sovelleta yleisesti tietoteknisten palvelujen toimittajiin. Asiakas noudattaa kaikkia sellaisia lakeja, joita sovelletaan Asiakastietoihin ja Palveluiden käyttöön, mukaan lukien asiakasta tai sen toimialaa koskevat lait.
  10. Varmennukset ja ehtojen noudattaminen. Kehittäjäpalveluita koskevat tietosuoja-, yksityisyys- ja määräystenmukaisuuskäytännöt, jotka on kuvattu nimenomaisesti Kehittäjäpalveluille Windows Azuren valvontakeskuksessa ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303817). Nämä velvollisuudet eivät koske mitään muuta Palveluiden osaa.
 7. Sivun alkuun

 8. Asiakastilit, asiakkaan toiminta, henkilöllisyyspalvelut ja palaute.

  1. Tilin luominen. Jos asiakkaan on avattava tili jonkin palvelun myötä, asiakkaan on rekisteröidyttävä toimittamalla Microsoftille ajantasaiset, täydelliset ja täsmälliset tiedot. Asiakas ei saa valita tilin käyttäjätunnusta tai tunnistetta, joka matkii jonkun muun henkilöllisyyttä, joka on tai voi olla laiton tai joka on suojattu tavaramerkillä tai muilla omistusoikeudellisilla oikeuksilla, joka on loukkaava tai joka voi aiheuttaa hämmennystä. Microsoft pidättää itsellään oikeuden hylätä ja/tai osoittaa nämä käyttäjätunnukset ja Palvelun tunnisteet uudelleen oman päätöksensä mukaan.
  2. Tilin omistus. Jos tili on luotu työsuhteen puitteissa tai muulla tavalla toisen osapuolen edustajana, kyseinen osapuoli on tilin omistaja ja sitä sitovat tämän sopimuksen ehdot.
  3. Asiakkaan vastuu omista tileistään. Asiakas on vastuussa: kaikesta käyttäjätilin toiminnasta; myös kaikkien ei-julkisten, Palvelun yhteydessä tunnistautumiseen käytettävien tunnusten luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja Microsoftin asiakastukitiimille viipymättä tilien tai tunnistautumiseen käytettävien tunnusten mahdollisesta väärinkäytöstä tai Palveluun liittyvistä turvallisuusongelmista ilmoittamisesta.
  4. Asiakkaan toiminta, ja kolmannen osapuolen sisällön ja kolmannen osapuolen sisältöön johtavien linkkien saatavuus. Asiakkaan Palvelussa suorittaman julkisen yhteisötapahtuman on noudatettava Palvelun käyttäytymissääntöjä ( http://answers.microsoft.com/fi-fi/Page/faq?auth=1#faqCodeConduct). Microsoftilla ei ole velvollisuutta tarkkailla Palvelun kolmansien osapuolten sisältöä ja viestintää, mutta Microsoft pidättää itsellään oikeuden tarkastaa ja poistaa tällaisen Dokumentaatioportaaleihin julkaistun materiaalin omasta päätöksestään. Palveluun osallistuvat kolmannet osapuolet eivät ole Microsoftin valtuuttamia edustajia, joten niiden näkökannat eivät välttämättä vastaa Microsoftin näkökantoja.
  5. Henkilöllisyyden käyttö eri Palveluissa. Microsoft voi tarjota Microsoftin Ohjelmistoa täydentäviä Palveluita, jotka käyttävät asiakkaan käyttäjätiliä tai muuta tunnistusmenetelmää. Microsoft voi käyttää näitä tietoja tunnistamaan asiakkaan ja valtuuttamaan Microsoft-sisällön, Microsoftin Ohjelmiston ja muiden resurssien käytön Palveluissa.
  6. Lähetykset ja palaute. Microsoft ei ota minkään Lähetyksen omistajuutta, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Toimittamalla Lähetyksen asiakas kuitenkin peruuttamattomasti myöntää Microsoftille ja sen konserniyhtiöille oikeuden valmistaa, käyttää, muokata, jakaa ja muulla tavalla kaupallistaa Lähetys millä tahansa tavalla mihin tahansa tarkoitukseen (mukaan lukien myöntämällä yleisölle oikeuden käyttää asiakkaan Lähetystä tämän sopimuksen mukaisesti. Sopimus voi muuttua ajan myötä.) Dokumentaatioportaaleihin lähetetyn Lähetyksen osalta asiakas myös myöntää oikeuden julkaista Lähetyksen yhteydessä tiettyjä tunnistetietoja, jotka on eritelty tietosuojatiedoissa. Nämä oikeudet myönnetään kaikkien asiakkaan omistamien tai hallitsemien sovellettavien immateriaalioikeuksien nojalla. Asiakkaan Lähetysten käytöstä ei makseta mitään korvausta. Microsoftilla ei ole velvollisuutta julkaista tai käyttää mitä tahansa Lähetystä, ja Microsoft voi poistaa minkä tahansa Lähetyksen koska tahansa. Toimittamalla Lähetyksen asiakas takaa, että hänellä on Lähetyksen kaikki oikeudet tai hän hallitsee niitä ja että Lähetys ei kuulu minkään kolmannen osapuolen oikeuksien piiriin (mukaan lukien minkään henkilön henkilöllisyys- tai julkisuusoikeudet).
  7. Vain kutsuttujen asiakkaiden käytettävissä olevat palvelut. Palveluiden osat voivat olla asiakkaan käytettävissä vain kutsusta -periaatteella, esimerkiksi osana julkaisua edeltävän Palvelun käyttöä ja palautteen antamista (esimerkiksi Connect-portaalin kautta). Nämä Palvelut ovat Microsoftin luottamuksellisia tietoja. Asiakas ei saa julkaista näitä luottamuksellisia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle viiteen vuoteen. Tämä rajoitus ei koske tietoja, jotka ovat tai tulevat julkisesti saataville ilman tämän rajoituksen rikkomista, jotka olivat tietojen vastaanottajan tiedossa laillisesti ilman salassapitovelvollisuutta, jotka on saatu muusta lähteestä, joka voi laillisesti julkistaa ne ja ilman salassapitovelvollisuutta tai jotka on kehitetty itsenäisesti. Asiakas voi luovuttaa näitä luottamuksellisia tietoja, jos tuomioistuimen määräyksen tai muun viranomaismääräyksen noudattaminen sitä edellyttää. Ennen tätä asiakkaan on pyrittävä käyttämään parasta saatavilla olevaa tietosuojaa ja mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava Microsoftille riittävän ajoissa, jotta tällä on kohtuulliset mahdollisuudet hakea tietojen luovuttamisen kieltävää määräystä.
 9. Sivun alkuun

 10. Voimassaoloaika, päättäminen ja keskeyttäminen.

  1. Sopimuksen Voimassaoloaika ja päättäminen. Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen koska tahansa. Jos asiakas on hankkinut Kehittäjäpalveluiden käyttöoikeuden Windows Azuren kautta, hänen on maksettava mahdolliset jäljellä olevat maksut, ennen kuin irtisanominen astuu voimaan.
  2. Sääntely. Microsoft voi muuttaa Palveluita tai perua tämän sopimuksen sellaisissa maissa, joissa on jokin nykyinen tai tuleva valtionhallinnon säädös tai vaatimus, joka koskee Microsoftia, mutta ei kyseisissä maissa toimivia yrityksiä yleensä, tai joka hankaloittaa Palveluiden tarjoamista muuttamattomina ja/tai antaa Microsoftille syyn uskoa, että tämä sopimus tai Palvelut voisivat olla ristiriidassa kyseisen säädöksen tai vaatimuksen kanssa. Asiakkaan ainoa korvaus kyseisistä Palveluiden muutoksista tässä kohdassa on sopimuksen irtisanominen.
  3. Keskeyttäminen. Microsoft voi keskeyttää Palvelujen käytön, jos (1) tämä on kohtuuden nimissä tarpeellista Asiakastietojen luvattoman käytön estämiseksi, (2) asiakas ei vastaa oletettua oikeudenloukkausta koskevaan, kohdan 8 mukaiseen vaatimukseen kohtuullisen ajan sisällä, (3) asiakas ei noudata tätä sopimusta. Microsoft pyrkii keskeyttämään Palvelujen pienimmän mahdollisen osan käytön, ja keskeytys tulee voimaan ainoastaan silloin, kun jokin edellä mainituista ehdoista tai tarpeista täyttyy. Microsoft ilmoittaa keskeyttämisestä etukäteen, paitsi jos sillä on kohtuuden nimissä syytä olettaa, että keskeyttäminen on tehtävä välittömästi. Jos asiakas ei korjaa keskeytykseen johtaneita syitä täysin 60 päivän kuluessa keskeytyksestä, Microsoft voi irtisanoa tämän sopimuksen ja poistaa Asiakastiedot ilman säilytysaikaa.
  4. Irtisanominen käyttämättömyyden vuoksi. Microsoft voi keskeyttää tai lopettaa Palvelun tilin, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Kehittäjäpalveluiden osalta jos asiakkaalla on ilmainen tili, Microsoft voi irtisanoa tämän sopimuksen ja/tai poistaa Kehittäjäpalveluiden tilaamisen yhteydessä luodut Asiakastiedot, jos asiakas ei lataa tai luo mitään Asiakastietoja 90 päivän kuluessa Kehittäjäpalveluiden käyttöön ottamisesta. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle ennen tilin keskeyttämistä tai lopettamista tai Asiakastietojen poistamista.
  5. Dokumentaatioportaaleiden käyttöoikeuden lopettaminen. Microsoft pidättää oikeuden estää asiakkaan pääsy Dokumentaatioportaaleihin milloin tahansa, ilman ilmoitusta asiakkaalle ja mistä syystä tahansa.
 11. Sivun alkuun

 12. Takuut

  1. Microsoft-palveluiden takuu. Jos asiakas on Windows Azure -asiakas, joka on hankkinut Kehittäjäpalveluiden käyttöoikeuden, Microsoft takaa, että Kehittäjäpalvelut täyttävät palvelutasosopimuksen Kehittäjäpalveluiden maksullisen osan ajan. Palvelutasosopimuksessa on kuvattu asiakkaan ainoat oikeudet korvauksiin tämän rajoitetun takuun rikkomista koskevissa tapauksissa. Tätä takuuta koskevat seuraavat rajoitukset:
   1. Mahdolliset oletetut takuut, sitoumukset tai ehdot, joita ei voida oikeudellisesti kiistää, ovat voimassa yhden vuoden ajan rajoitetun takuun voimassaolon alkamisesta.
   2. Tämä rajoitettu takuu ei kata sellaisia ongelmia, jotka johtuvat jostakin onnettomuudesta, Kehittäjäpalveluiden väärinkäytöstä tai tämän sopimuksen vastaisesta käytöstä, tai jotka eivät kohtuuden rajoissa ole Microsoftin hallinnassa.
   3. Tämä rajoitettu takuu ei koske ongelmia, jotka ovat seurausta järjestelmän vähimmäisvaatimusten noudattamatta jättämisestä ja
   4. Tämä rajoitettu takuu ei koske Esikatseluversioita eikä ilmaistuotteita.
   ELLEI TÄSSÄ TAKUUSSA TAI ERILLISEN SOPIMUKSEN TAKUUSSA TOISIN MAINITA, MICROSOFT JA SEN TOIMITTAJAT TARJOAVAT PALVELUT (SISÄLTÖ JA API:T MUKAAN LUKIEN) ”SELLAISENAAN”, ”KAIKKINE VIKOINEEN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN”. ASIAKAS KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUITA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. KÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA PAIKALLISTEN LAKIEN NOJALLA MUITA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, EIKÄ TÄMÄ SOPIMUS MUUTA NIITÄ. NÄMÄ HUOMAUTUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
  2. Kolmannen osapuolen sisältö ja materiaalit. MICROSOFT EI HALLITSE, TARKASTA, MUUTA TAI MAINOSTA PALVELUN KAUTTA SAATAVILLA OLEVIA TAI LINKITETTYJÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖÄ, TIETOJA, VIESTEJÄ, MATERIAALIA TAI PROJEKTEJA EIKÄ HYVÄKSY VASTUUTA NIISTÄ JA, ELLEI ERILLISESSÄ SOPIMUKSESSA MUUTA TAATA, MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN TAKUITA NIISTÄ EIKÄ OLE MINKÄÄNLAISESSA VASTUUSSA NIISTÄ. ASIAKKAAN TOIMINTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA TAPAHTUU OMALLA VASTUULLA.
 13. Sivun alkuun

 14. Puolustautuminen kannetta vastaan.

  1. Puolustaminen. Microsoft puolustaa asiakasta kaikilta sellaisilta konsernin ulkopuolisten kolmansien osapuolten vaatimuksilta, joiden mukaan Kehittäjäpalvelut tai Kehittäjäpalveluiden Ohjelmisto loukkaavat kyseisen kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä tai käyttävät kyseisen kolmannen osapuolen liikesalaisuutta lainvastaisella tavalla. Asiakas puolustaa Microsoftia kaikilta sellaisilta konsernin ulkopuolisten kolmansien osapuolten vaatimuksilta, joiden mukaan jotkin (1) muun kuin Microsoftin tuote, joka ei ole saatavilla Kehittäjäpalveluiden tai Kehittäjäpalveluiden Ohjelmiston kautta tai (2) Asiakastiedot, jotka asiakas toimittaa joko suoraan tai epäsuorasti Palveluita käyttäessään, rikkovat kyseisen kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä, käyttävät tämän liikesalaisuutta lainvastaisella tavalla.
  2. Rajoitukset. Microsoftin kohdan 8.a mukaiset velvoitteet eivät koske seuraaviin perustuvia vaatimuksia tai tuomioita: (1) Asiakastiedot, muun kuin Microsoftin ohjelmisto, asiakkaan Palveluihin tekemät muutokset tai ne materiaalit, jotka asiakas toimittaa tai tuo saataville osana Palveluiden käyttöä, (2) se, että asiakas yhdistää Palvelut jonkun muun kuin Microsoftin tuotteeseen, tietoihin tai liiketoimintaprosesseihin, tai sellaiset vahingonkorvaukset, jotka perustuvat jälkimmäisten arvoon, (3) se, että asiakas käyttää Microsoftin tavaramerkkiä ilman Microsoftin erillistä kirjallista suostumusta tai että asiakas käyttää Palveluita sen jälkeen, kun Microsoft on ilmoittanut, että käyttö tulee lopettaa jonkin kolmannen osapuolen esittämän vaatimuksen vuoksi, tai (4) se, että asiakas levittää Palveluita jollekin konsernin ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palveluita kyseisen osapuolen hyväksi.
  3. Oikeudet korvauksiin. Jos Microsoftilla on kohtuuden nimissä syytä uskoa, että jokin kohdan 8.a perusteella tehty vaatimus voi estää asiakasta käyttämästä Kehittäjäpalveluita tai Kehittäjäpalveluiden Ohjelmistoa, Microsoft pyrkii (1) hankkimaan asiakkaalle oikeuden jatkaa Tuotteen käyttöä, tai (2) muokkaamaan Tuotetta tai korvaamaan sen jollakin toiminnallisesti vastaavalla Tuotteella. Jos nämä vaihtoehdot eivät ole kaupallisesti kohtuullisia,Microsoft voi lopettaa asiakkaan oikeuden käyttää Kehittäjäpalveluita tai Kehittäjäpalveluiden Ohjelmistoa.
  4. Velvoitteet. Sopimuksen kummankin osapuolen on ilmoitettava toiselle viipymättä tämän kohdan 8 mukaisista vaatimuksista. Puolustusta hakevan osapuolen on (1) luovutettava kyseisen vaatimuksen kaikki puolustus ja sopiminen kokonaisuudessaan toiselle osapuolelle ja (2) avustettava oikeustoimissa kohtuullisessa määrin. Puolustava osapuoli (1) korvaa toiselle osapuolelle avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut ja (2) maksaa lopullisen epäedullisen tuomion (tai molempien osapuolten hyväksymän sovittelun) edellyttämän summan. Osapuolten keskinäinen oikeus puolustukseen ja tähän kohtaan perustuvista tuomioista tai sovitteluista aiheutuvat maksut korvaavat kaikki mahdolliset tapaoikeuden määrittelemät tai muut lakisääteiset oikeudet korvauksiin, ja kumpikin osapuoli luopuu tällaisista tapaoikeuden määrittelemistä oikeuksista.
 15. Sivun alkuun

 16. Vastuunrajoitus

  1. Rajoitus. Tämän sopimuksen kummankin osapuolen kokonaisvastuu rajoittuu suoriin vahinkoihin ja enintään siihen summaan, jonka asiakas on tämän sopimuksen nojalla ja vastuuta edeltävien 12 kuukauden aikana maksanut niistä Kehittäjäpalveluista, joita vastuu koskee, tai ilmaiseksi toimitettujen Palveluiden tapauksessa viiteen Yhdysvaltain dollariin (5 USD).
  2. VASTUUN POISSULKEMINEN. KUMPIKAAN OSAPUOLI TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA TULOJEN MENETYKSISTÄ TAI EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTOISISTA TAI RANKAISEVISTA VAHINGOISTA, VAIKKA OSAPUOLI OLISI OLLUT TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.
  3. Rajoitusten poikkeukset. Tämän kohdan vastuurajoituksia sovelletaan sovellettavan lain sallimissa enimmäisrajoissa, mutta ei kuitenkaan seuraaviin: (1) kohdan 8 tai Liitteen A mukaiset osapuolten velvollisuudet tai (2) salassapitovelvollisuuden rikkominen tai toisen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaaminen.
 17. Sivun alkuun

 18. MUUT EHDOT

  1. Muita oikeuksia ei myönnetä. Microsoft pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti tässä sopimuksessa myönnetty, eikä tässä sopimuksessa myönnetä muita oikeuksia epäsuorasti, vastaväitteitä rajoittamalla tai muulla keinoin.
  2. Ilmoitukset.
   Asiakkaan on lähetettävä ilmoitukset postitse Liitteessä A liiketoimintapaikan mukaisen Microsoft-sopimusosapuolen osoitteeseen ja kopio osoitteeseen:
                   Microsoft Legal and Corporate Affairs (Developer Division)
                   One Microsoft Way
                   Redmond, WA 98052 USA
   Asiakas hyväksyy sen, että Microsoft lähettää sähköisiä ilmoituksia, jotka lähetetään Kehittäjäpalveluihin määritetylle tilin järjestelmänvalvojalle, Dokumentaatioportaaleissa tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen tai muissa Palveluissa käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitukset tulevat voimaan vastaanottokuittauspäivänä tai sähköpostin tapauksessa silloin, kun ilmoitus on lähetetty.
  3. Sopimuksen siirto. Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta kokonaisuudessaan eikä osittain.
  4. Sopimusehtojen erillisyys. Jos mikä tahansa tämän sopimuksen osa todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, sopimuksen muut osat pysyvät kuitenkin täysin voimassa.
  5. Oikeudesta luopuminen. Jos jotakin tämän sopimuksen ehtoa ei panna täytäntöön, se ei tarkoita kyseisestä oikeudesta luopumista.
  6. Ei edustajasuhdetta. Sopimuksen osapuolet ovat itsenäisiä toimijoita. Tämä Sopimus ei luo osapuolten välille edustajasuhdetta, kumppanuutta tai yhteisyritystä.
  7. Ei kolmannen osapuolen edunsaajia. Tällä sopimuksella ei ole kolmannen osapuolen edunsaajia.
  8. Sovellettava laki ja oikeudenkäyntipaikka. Oikeustoimipaikka määräytyy liiketoimintapaikan mukaan Liitteen A mukaisesti.
  9. Koko sopimus. Tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä osapuolten välillä on sovittu sopimuksen aiheesta, ja syrjäyttää kaiken muun aiheeseen liittyvän aiemman tai parhaillaan käytävän viestinnän. Tähän sopimukseen sovellettavat muut ehdot määräytyvät liiketoimintapaikan mukaan Liitteen A mukaisesti.
  10. Voimassa pysyminen. Seuraavat ehdot pysyvät voimassa myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen: 1.b, 2.a-b, 4, 5.a-d, 5.f-g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Liite A ja kaikki muut määritykset.
  11. Yhdysvaltain vientirajoitukset. Palveluihin sovelletaan Yhdysvaltain vientirajoituksia. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten säännöt, kansainväliset ampumatarvikkeiden ja maanpuolustukseen liittyvien palveluiden vientiä koskevat säädökset sekä Yhdysvaltain ja muiden valtioiden asettamat, loppukäyttäjää, loppukäyttöä ja määränpäätä koskevat rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/exporting/.
  12. Kansainvälinen saatavuus. Palvelujen sekä niiden tiettyjen ominaisuuksien ja kieliversioiden saatavuus vaihtelee maittain.
  13. Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa sellaisesta syystä johtuvasta suorittamatta jättämisestä, josta osapuolten ei voida kohtuudella katsoa olevan vastuussa (kuten tulipalosta, räjähdyksestä, sähkökatkoksesta, maanjäristyksestä, tulvasta, rajumyrskyistä, lakosta, kauppasaarrosta, työselkkauksista, siviili- tai sotilasviranomaisten toimista, sodasta, terrorismista myös verkkoterrorismista), luonnonmullistuksista, Internet-palveluntarjoajien toimista tai toimien suorittamatta jättämisestä, sääntelyviranomaisten tai valtiollisten elinten toimista tai toimien suorittamatta jättämisestä (mukaan lukien lakien tai asetusten voimaantulo tai muut sellaiset hallituksen toimet, jotka vaikuttavat Palvelujen toimittamiseen).
  14. Muutokset. Microsoft voi milloin tahansa muuttaa tätä sopimusta ilmoittamalla tai ilman ilmoitusta julkaisemalla siitä tarkistetun version Kehittäjäpalveluiden ja Dokumentaatioportaaleiden (tai muun ilmoitetun sivuston) oikeudellisia tietoja sisältävässä osiossa tai ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kohdan 10.b mukaisesti. Muutokset astuvat voimaan, kun asiakas jatkaa Palvelun käyttämistä.
  15. Tekijänoikeusrikkomusten ilmoitukset ja korvausmenettely. Yhdysvaltain United States Code -säädöksen luvun 17 kohdan 512(c)(2) nojalla ilmoitukset väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta tulee toimittaa palveluntarjoajan nimeämälle asiamiehelle. ASIAANKUULUMATTOMIIN YHTEYDENOTTOIHIN EI VASTATA. Katso lisätietoja tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksista ja korvausmenettelyistä ( http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).
 19. Sivun alkuun

 20. Määritelmät

  Kaikki tässä sopimuksessa esiintyvät viittaukset ”päivään” tarkoittavat kalenteripäiviä.

  ”Konserniyhtiö” tarkoittaa mitä tahansa sellaista juridista henkilöä, josta osapuoli omistaa vähintään 50 % tai joka omistaa osapuolesta vähintään 50 %.

  ”Sisältö” tarkoittaa tiedostoja, valokuvia, videoita ja muuta graafista, tekstimuotoista tai audiovisuaalista sisältöä, joka voi olla suojattu tekijänoikeudella.

  ”Asiakastiedot” tarkoittavat mitä tahansa sisältöä tai tietoja – teksti-, ääni- ja kuvatiedostot sekä ohjelmisto mukaan lukien – jotka asiakas antaa tai jotka annetaan asiakkaan puolesta Microsoftille Kehittäjäpalveluiden käytön yhteydessä. Asiakastiedot eivät sisällä Lähetyksiä tai muuta sisältöä tai tietoja, jotka asiakas lähettää Dokumentaatioportaaleihin tai antaa muulla tavalla julkisesti käytettäväksi Kehittäjäpalveluissa.

  ”Kehittäjäpalvelut” tarkoittavat Team Foundation Service -palvelua, Services Portalia, Visual Studio -profiilipalveluita ja muita palveluita, jotka on osoitettu kuuluvan tähän sopimukseen.

  ”Kehittäjäpalveluiden Ohjelmisto” tarkoittaa sitä Microsoftin ohjelmistoa, jonka Microsoft toimittaa asiakkaalle Kehittäjäpalveluiden osana ja käytettäväksi Kehittäjäpalveluiden kanssa.

  ”Dokumentaatioportaalit” tarkoittavat Microsoft-kehittäjäverkon sisältö- ja -markkinointisivustoa, joka on osoitteessa http://msdn.microsoft.com, ja tietotekniikka-asiantuntijan sisältö- ja markkinointisivustoa, joka on osoitteessa http://technet.microsoft.com tai muissa nimetyissä sivustoissa.

  ”Microsoft-sisältö” tarkoittaa Palveluiden Sisältöä, jonka Microsoft ja sen toimittajat tarjoavat.

  ”Microsoftin rajoitettu julkinen käyttöoikeus” tarkoittaa Microsoftin rajoitettu julkinen käyttöoikeus -ohjelmistokäyttöoikeutta, jonka kopio on Liitteessä B.

  ”Microsoftin Ohjelmisto” tarkoittaa Microsoft-ohjelmistoa ja -tietokonekoodia, mallikoodi ja Kehittäjäpalveluiden Ohjelmisto mukaan lukien.

  ”Muiden kuin Microsoftin Tuote” tarkoittaa mitä tahansa sellaista ohjelmistoa, tietoja, palveluita, sivustoa tai muuta tuotetta, jonka käyttöoikeuden asiakas saa joltakin muulta kuin Microsoftilta, hankittiinpa kyseinen käyttöoikeus sitten Microsoftin Palveluiden kautta tai jollakin muulla tavoin.

  ”Esikatseluversio” tarkoittaa sellaisia Kehittäjäpalveluiden tai Kehittäjäpalveluiden Ohjelmiston esikatseluversioita, beetaversioita tai muita ennakkoversioita, jotka Microsoft tuo saataville.

  ”Tietosuojatiedot” tarkoittavat Palveluiden tietosuojatietoja ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330).

  ”Palvelut” tarkoittavat Kehittäjäpalveluita, Dokumentaatioportaaleita, Microsoft-kumppanisivustoa, joka on osoitteessa http://connect.microsoft.com, ja Microsoftin Ohjelmistoa, joka on asiakkaan saatavilla tämän sopimuksen nojalla.

  ”Palvelutasosopimus” tarkoittaa Microsoftin lupauksia, jotka liittyvät Kehittäjäpalveluiden toimittamiseen tai suorituskykyyn ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309360).

  ”Lähetykset” tarkoittavat Sisältöä, koodia, kommentteja, palautetta, ehdotuksia, tietoja tai materiaalia, jotka asiakas toimittaa Dokumentaatioportaaleiden tai muiden Palveluiden kautta julkiseen käyttöön (henkilökohtaisen tai valtuutettujen käyttäjien käytön asemesta). Lähetykset eivät sisällä Asiakastietoja.

  ”Microsoft” tarkoittaa Liitteessä A sijaintia vastaavaa Microsoft-yhtiötä ja sen konserniyhtiöitä.

  ”Asiakas” tarkoittaa sitä henkilöä tai yhtiötä, joka hyväksyy tämän sopimuksen käyttääkseen Palveluita.

Sivun alkuun

TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS

© 2013 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sivun alkuun

Liite A

Asiakkaan sijainti -sopimusliite

Tämän sopimuksen solmiva Microsoft-yhtiö, Microsoft-yhtiön yhteystiedot, käytettävä laki ja tuomioistuin ja sopimuksen lisäehdot osoitetaan seuraavassa taulukossa asiakkaan liiketoimintapaikan mukaisen maan tai alueen mukaan.

Jos asiakkaan ensisijainen liiketoimintapaikka on Afrikassa, Euroopassa tai Lähi-idässä, nämä ehdot koskevat sopimusta.
Microsoft-yhtiö ja yhteystiedotSovellettava laki ja oikeudenkäyntipaikkaLisäehdot
Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Ireland
Tähän sopimukseen sovelletaan Irlannin lakeja ottamatta huomioon keskenään ristiriitaisten lakien tulkintaa koskevia periaatteita, paitsi (1) jos asiakas on Yhdysvaltain valtionhallinnon yksikkö, tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltain lakeja, ja (2) jos asiakas on jonkin Yhdysvaltain osavaltion tai paikallishallinnon yksikkö, tähän sopimukseen sovelletaan kyseisen osavaltion lakeja. Jos Microsoft nostaa kanteen tämän sopimuksen nojalla, kanne nostetaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa Asiakkaan pääkonttori sijaitsee. Jos asiakas nostaa kanteen tämän sopimuksen toimeenpanemiseksi, kanne nostetaan Irlannissa. Nämä oikeusistuimen valintaa koskevat ehdot eivät estä kumpaakaan osapuolta hakemasta kieltomääräyksen lievennystä immateriaalioikeuksien loukkauksen vuoksi miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta.Asiakas puolustaa Microsoftia kaikkia sellaisia vaatimuksia vastaan, jotka aiheutuvat (1) mistä tahansa nykyisestä tai aiemmasta asiakkaan ja tämän entisen työntekijän tai alihankkijan välisestä työsuhteesta tai mahdollisista työehtosopimuksista, mukaan lukien rajoituksetta luvatonta irtisanomista, suoran tai oletetun työsopimuksen rikkomista, etujen tai palkkojen maksamista, laittomasta irtisanomisesta aiheutuneita kustannuksia tai irtisanomiskustannuksia koskevat vaatimukset, tai (2) mistä tahansa sellaisista velvoitteista tai vastuista, jotka johtuvat työntekijöiden oikeuksista annetusta direktiivistä (neuvoston direktiivi 2001/23/EY, aiemmin neuvoston direktiivi 77/187/EY, jota muutettiin neuvoston direktiivillä 98/50/EY) tai mistä tahansa samaa aihetta koskevista kansallisista laeista tai säännöksistä tai samanlaisista laeista tai säännöksistä (mukaan lukien Ison-Britannian vuonna 2006 voimaan tulleet, yritysten luovutusta [työsuhdeturvaa] koskevat säännökset). Näihin lukeutuvat myös nykyisten tai entisten työntekijöiden tai alihankkijoiden esittämät vaatimukset (ja vaatimukset, jotka liittyvät tällaisten työntekijöiden tai alihankkijoiden työsuhteen päättämiseen Microsoftin toimesta sen jälkeen, kun työsuhde on siirretty Microsoftille edellä mainittujen lakien nojalla). Asiakkaan täytyy maksaa lopullisen epäedullisen tuomion (tai Asiakkaan hyväksymän sovintoesityksen) mukaiset summat. Tässä osiossa kuvataan Microsoftin yksinomaiset oikeudet korvauksiin näihin vaateisiin liittyen. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle viipymättä kirjallisesti tämän kohdan mukaisista vaatimuksista. Microsoftin on (1) luovutettava kyseistä vaatimusta koskevan puolustuksen tai sopimisen hallinta kokonaisuudessaan asiakkaalle ja (2) avustettava asiakasta oikeustoimissa kohtuullisessa määrin. Asiakas sitoutuu korvaamaan Microsoftille avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

 

Jos asiakkaan ensisijainen liiketoimintapaikka on Yhdysvaltain Samoa, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodža, Itä-Timor, Hongkong, Intia, Indonesia, Laos, Macao, Malesia, Malediivit, Nepal, Uusi-Seelanti, Kiina, Filippiinit, Etelä-Korea, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thaimaa, Vanuatu tai Vietnam, nämä ehdot koskevat sopimusta.
Microsoft-yhtiö ja yhteystiedotSovellettava laki ja oikeudenkäyntipaikkaLisäehdot
Microsoftin paikallinen myyntiyhtiö
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Tähän sopimukseen sovelletaan Washingtonin osavaltion lakia lakien ristiriitaperiaatteesta riippumatta. Seuraavien kohtien (i) ja (ii) puitteissa, jos Microsoft nostaa kanteen tämän sopimuksen nojalla, kanne nostetaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa Asiakkaan pääkonttori sijaitsee. Jos asiakas nostaa kanteen tämän sopimuksen nojalla, kanne nostetaan Washingtonin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Edellä mainitut tuomioistuimen valintaa koskevat ehdot eivät estä osapuolta hakemasta kieltotuomiota immateriaalioikeuden loukkauksen vuoksi miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta.

 1. Jos asiakkaan ensisijainen liiketoimipaikka on Bruneissa, Malesiassa tai Singaporessa, asiakas hyväksyy, että toimivaltaa käyttävät Singaporen tuomioistuimet.
 2. Jos asiakkaan ensisijainen liiketoimintapaikka on Bangladeshissa, Kambodzhassa, Intiassa, Indonesiassa, Macaossa, Kiinassa, Sri Lankassa, Thaimaassa, Filippiineillä tai Vietnamissa, tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet, mukaan lukien erimielisyydet sen voimassaolosta, pätevyydestä tai päättämisestä, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Singaporessa Singapore International Arbitration Centren (”SIAC”) kansainvälisten välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, jotka säännöt otetaan tällä viittauksella osaksi tätä kohtaa. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä, jonka nimittää SIAC:n puheenjohtaja. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. Välimiehen päätös on lopullinen ja sitova eikä siitä voi valittaa. Se on täytäntöönpanokelpoinen edellä mainituissa maissa tai muualla. Osapuolet luopuvat kaikista valitusoikeuksistaan tai muista vastaavista kanneoikeuksistaan sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Tämän sopimuksen puitteissa Kiina ei sisällä Hongkongia, Macaota tai Taiwania.

Asiakas puolustaa Microsoftia kaikkia sellaisia vaatimuksia vastaan, jotka aiheutuvat (1) mistä tahansa nykyisestä tai aiemmasta asiakkaan ja tämän entisen työntekijän tai alihankkijan välisestä työsuhteesta tai mahdollisista työehtosopimuksista, mukaan lukien rajoituksetta luvatonta irtisanomista, suoran tai oletetun työsopimuksen rikkomista, etujen tai palkkojen maksamista, laittomasta irtisanomisesta aiheutuneita kustannuksia tai irtisanomiskustannuksia koskevat vaatimukset, tai (2) mistä tahansa sellaisista velvoitteista tai vastuista, jotka johtuvat työntekijöiden oikeuksista annetusta direktiivistä (neuvoston direktiivi 2001/23/EY, aiemmin neuvoston direktiivi 77/187/EY, jota muutettiin neuvoston direktiivillä 98/50/EY) tai mistä tahansa samaa aihetta koskevista kansallisista laeista tai säännöksistä tai samanlaisista laeista tai säännöksistä (mukaan lukien Ison-Britannian vuonna 2006 voimaan tulleet, yritysten luovutusta [työsuhdeturvaa] koskevat säännökset). Näihin lukeutuvat myös nykyisten tai entisten työntekijöiden tai alihankkijoiden esittämät vaatimukset (ja vaatimukset, jotka liittyvät tällaisten työntekijöiden tai alihankkijoiden työsuhteen päättämiseen Microsoftin toimesta sen jälkeen, kun työsuhde on siirretty Microsoftille edellä mainittujen lakien nojalla). Asiakkaan täytyy maksaa lopullisen epäedullisen tuomion (tai Asiakkaan hyväksymän sovintoesityksen) mukaiset summat. Tässä osiossa kuvataan Microsoftin yksinomaiset oikeudet korvauksiin näihin vaateisiin liittyen. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle viipymättä kirjallisesti tämän kohdan mukaisista vaatimuksista. Microsoftin on (1) luovutettava kyseistä vaatimusta koskevan puolustuksen tai sopimisen hallinta kokonaisuudessaan asiakkaalle ja (2) avustettava asiakasta oikeustoimissa kohtuullisessa määrin. Asiakas sitoutuu korvaamaan Microsoftille avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Osapuolet sopivat, että tämän sopimuksen laadinta- ja täytäntöönpanokielenä on englanti. Lisäksi osapuolet sopivat, että mikäli tämä sopimus käännetään bahasa indonesian kielelle Indonesian lain nro 24/2009 täytäntöönpanoasetusten noudattamiseksi, sopimuksen englanninkielinen versio on ratkaiseva.

 

Jos ensisijainen liiketoimintapaikka on Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa tai muulla alueella tai muussa maassa, jota ei ole edellä mainittu ja jossa Palvelut ovat laillisesti saatavilla, nämä ehdot koskevat asiakkaan sopimusta.
Microsoft-yhtiö ja yhteystiedotSovellettava laki ja oikeudenkäyntipaikkaLisäehdot
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (U.S.A.)
Tähän sopimukseen sovelletaan Washingtonin osavaltion lakia lakien ristiriitaperiaatteesta riippumatta. Kaikki tämän sopimuksen nojalla nostettavat kanteet on nostettava Washingtonin osavaltiossa. Nämä oikeusistuimen valintaa koskevat ehdot eivät estä kumpaakaan osapuolta hakemasta kieltomääräyksen lievennystä immateriaalioikeuksien loukkauksen vuoksi miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta.Asiakas puolustaa Microsoftia kaikkia sellaisia vaatimuksia vastaan, jotka aiheutuvat (1) mistä tahansa nykyisestä tai aiemmasta asiakkaan ja tämän entisen työntekijän tai alihankkijan välisestä työsuhteesta tai mahdollisista työehtosopimuksista, mukaan lukien rajoituksetta luvatonta irtisanomista, suoran tai oletetun työsopimuksen rikkomista, etujen tai palkkojen maksamista, laittomasta irtisanomisesta aiheutuneita kustannuksia tai irtisanomiskustannuksia koskevat vaatimukset, tai (2) mistä tahansa sellaisista velvoitteista tai vastuista, jotka johtuvat työntekijöiden oikeuksista annetusta direktiivistä (neuvoston direktiivi 2001/23/EY, aiemmin neuvoston direktiivi 77/187/EY, jota muutettiin neuvoston direktiivillä 98/50/EY) tai mistä tahansa samaa aihetta koskevista kansallisista laeista tai säännöksistä tai samanlaisista laeista tai säännöksistä (mukaan lukien Ison-Britannian vuonna 2006 voimaan tulleet, yritysten luovutusta [työsuhdeturvaa] koskevat säännökset). Näihin lukeutuvat myös nykyisten tai entisten työntekijöiden tai alihankkijoiden esittämät vaatimukset (ja vaatimukset, jotka liittyvät tällaisten työntekijöiden tai alihankkijoiden työsuhteen päättämiseen Microsoftin toimesta sen jälkeen, kun työsuhde on siirretty Microsoftille edellä mainittujen lakien nojalla). Asiakkaan täytyy maksaa lopullisen epäedullisen tuomion (tai Asiakkaan hyväksymän sovintoesityksen) mukaiset summat. Tässä osiossa kuvataan Microsoftin yksinomaiset oikeudet korvauksiin näihin vaateisiin liittyen. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle viipymättä kirjallisesti tämän kohdan mukaisista vaatimuksista. Microsoftin on (1) luovutettava kyseistä vaatimusta koskevan puolustuksen tai sopimisen hallinta kokonaisuudessaan asiakkaalle ja (2) avustettava asiakasta oikeustoimissa kohtuullisessa määrin. Asiakas sitoutuu korvaamaan Microsoftille avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Sivun alkuun

Liite B

Microsoftin rajoitettu julkinen käyttöoikeus

Tämä käyttöoikeus koskee sellaisen koodin käyttämistä, joka on merkitty ”malliksi” tai ”esimerkiksi” ja joka on saatavilla tässä sivustossa ilman käyttöoikeussopimusta, joka on toimitettu edellä olevan kohdan ”TÄSSÄ SIVUSTOSSA OLEVAA OHJELMISTOA KOSKEVA ILMOITUS” mukaisesti. Jos asiakas käyttää tätä koodia (”ohjelmisto”), hän hyväksyy tämän käyttöoikeuden. Jos asiakas ei hyväksy käyttöoikeutta, hän ei saa käyttää ohjelmistoa.

 1. Määritelmät
 2. Termeillä ”jäljentää”, ”jäljennös”, ”johdannaisteos” ja ”jakelu” on sama merkitys kuin Yhdysvaltojen tekijänoikeuslaissa.

  ”Osallistuminen” on alkuperäinen ohjelmisto tai ohjelmiston mahdolliset lisäykset tai muutokset.

  ”Osallistuja” on kuka tahansa henkilö, joka jakaa osallistumisensa tämän käyttöoikeuden mukaisesti.

  ”Käyttöoikeudelliset patentit” ovat osallistujan patenttivaatimukset, jotka näkyvät suoraan osallistumisessa.

 3. Oikeuksien myöntäminen
  1. Tekijänoikeuden myöntäminen – Tämän käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti, kohdan 3 käyttöoikeusehdot ja -rajoitukset mukaan lukien, kukin osallistuja myöntää asiakkaalle ei-yksinoikeudellisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman tekijänoikeuskäyttöoikeuden jäljentää omaa osallistumistaan, valmistella osallistumisesta johdannaisteoksia ja jakaa sen osallistumista tai siitä luotuja johdannaisteoksia.
  2. Patentin myöntäminen – Tämän käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti, kohdan 3 käyttöoikeusehdot ja -rajoitukset mukaan lukien, kukin osallistuja myöntää asiakkaalle ei-yksinoikeudellisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman tekijänoikeuskäyttöoikeuden lisensoimiinsa patentteihin valmistaa, valmistuttaa, myydä, asettaa myytäväksi, tuoda ja/tai muulla tavalla hävittää osallistumisensa ohjelmistossa tai osallistumisensa johdannaisteoksia ohjelmistossa.
 4. Ehdot ja rajoitukset
  1. Ei tavaramerkin käyttöoikeutta – Tämä käyttöoikeus ei myönnä asiakkaalle oikeutta käyttää osallistujien nimeä, logoa tai tavaramerkkejä.
  2. Jos asiakas nostaa patenttikanteen mistä tahansa patentista, jota asiakas väittää ohjelmiston rikkovan, asiakkaan patenttikäyttöoikeus kyseiseltä ohjelmiston osallistujalta päättyy automaattisesti.
  3. Jos asiakas jakaa ohjelmiston minkä tahansa osan, hänen on säilytettävä kaikki ohjelmistossa olevat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja nimi-ilmoitukset.
  4. Jos asiakas jakaa ohjelmiston minkä tahansa osan lähdekoodimuodossa, asiakas saa tehdä sen tämän käyttöoikeuden mukaisesti vain sisällyttämällä tämän käyttöoikeuden täydellisen kopion jakeluun. Jos asiakas jakaa ohjelmiston minkä tahansa osan koodattuna tai objektikoodimuodossa, asiakas saa tehdä sen tämän käyttöoikeuden mukaisella käyttöoikeudella.
  5. Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään ”sellaisenaan”. Asiakas käyttää sitä omalla vastuullaan. Osallistujat eivät myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Asiakkaalla voi olla paikallisen lain säädöksistä johtuen muita kuluttajan oikeuksia, joihin tämä käyttöoikeus ei voi vaikuttaa. Ellei paikallisten lakien pakottavista säännöksistä muuta johdu, osallistujat sulkevat pois oletetut takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.
  6. Käyttöympäristörajoitus - Kohdissa 2(A) ja 2(B) myönnetyt käyttöoikeudet laajenevat vain kattamaan asiakkaan luomia ohjelmistoa tai johdannaisteoksia, jotka toimivat Microsoft Windows -käyttöjärjestelmätuotteessa.

Sivun alkuun