MDXValue Explicit 변환 (Hierarchy to MDXValue)

Explicitly converts a Hierarchy to an MDXValue object.

네임스페이스:  Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer
어셈블리:  msmgdsrv(msmgdsrv.dll)

public static explicit operator MDXValue (
	Hierarchy parameter
)

매개 변수

parameter
유형: Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer.Hierarchy
A Hierarchy object.

반환 값

유형: Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer.MDXValue
The converted hierarchy object into a MDX value object.
표시: