MDXValue Explicit 변환 (MDXValue to Level)

Explicitly converts an MDXValue object to a Level.

네임스페이스:  Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer
어셈블리:  msmgdsrv(msmgdsrv.dll)

public static explicit operator Level (
	MDXValue mpMDXValue
)

매개 변수

mpMDXValue
유형: Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer.MDXValue
An MDXValue object.

반환 값

유형: Microsoft.AnalysisServices.AdomdServer.Level
The converted MDX value object into a level object.

커뮤니티 추가 항목

추가
표시: