Skip to main content

Avtale for Microsoft Utviklertjenester

Denne avtalen er mellom deg, parten som godtar denne avtalen, og oss, Microsoft-enheten som er angitt i Vedlegg A for det geografiske området som hovedkontoret ditt befinner seg i, og gjelder din bruk av Tjenestene. Avtalen består av vilkårene angitt nedenfor, Vedlegg A, Vedlegg B, vilkårene som er innarbeidet ved henvisning, vilkårene som gjelder andre Microsoft-nettsteder og -tjenester som er nødvendige for bruk av Tjenestene (for eksempel Microsoft-kontoen din) og Personvernerklæringen ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330). Viktige begrep er definert i Punkt 11. Hvis du er Windows Azure-kunde, supplerer avtalen din eksisterende Windows Azure-avtale og vil ved eventuell motstrid ha forrang over Windows Azure-vilkårene, med unntak av betalingsvilkårene.

 1. Tjenester.

  1. Bruksrettighet. Vi gir deg tilgang til og rett til å bruke Tjenestene slik det er beskrevet i denne avtalen, og bare i samsvar med denne avtalen.
  2. Bruksmåte. Du har ikke rett til å: foreta omvendt utvikling av, dekompilere, demontere eller omgå tekniske begrensninger i Tjenestene, med mindre gjeldende lov tillater det til tross for denne begrensningen; deaktivere, endre eller på annen måte forsøke å omgå eventuelle mekanismer som begrenser din bruk av Tjenestene; leie ut, lease, låne bort, videreselge, overføre eller viderelisensiere noen av Tjenestene til eller for tredjeparter, bortsett fra det som er uttrykkelig er tillatt i avtalen eller i lisensvilkår som følger med noen av komponentene i Tjenestene; bruke Tjenestene til formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til denne avtalen; bruke Tjenestene på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe noen av Microsoft-tjenestene eller nettverkene som er koblet til noen av Microsoft-tjenestene, eller forstyrre andre parters bruk og nytte av noen av Tjenestene.
  3. Oppdateringer. Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i Tjenestene, inkludert: tilgjengeligheten av funksjoner; hvor lenge, hvor mye eller hvor ofte en gitt funksjon kan brukes; og funksjoners avhengighet av andre tjenester eller programvare. Vi skal gi deg forhåndsmelding før vi fjerner vesentlige funksjoner eller funksjonalitet i Utviklertjenestene (unntatt Forhåndsvisninger), med mindre sikkerhetsmessige eller rettslige hensyn eller hensyn knyttet til systemytelse krever rask fjerning.
  4. Forhåndsvisningsfunksjoner. Vi kan gjøre funksjoner tilgjengelige som Forhåndsvisninger. Forhåndsvisninger kan bli underlagt begrensede eller annerledes sikkerhets- og støtteforpliktelser, slik det er angitt i eventuelle tilleggsmeldinger som følger med Forhåndsvisningen. Vi kan endre eller avslutte Forhåndsvisninger når som helst uten varsel. Vi kan også velge å ikke gjøre en Forhåndsvisning "Generelt tilgjengelig", og hvis vi gjør Forhåndsvisninger "Generelt tilgjengelige", kan vi fakturere deg for slike funksjoner.

  Øverst på siden

 2. Programvare.

  1. Microsoft-programvare. All Microsoft-programvare er opphavsrettsbeskyttet arbeid som tilhører Microsoft eller dets leverandører. Rettigheter til å få tilgang til Microsoft-programvaren på en hvilken som helst enhet gir deg ikke rett til å implementere Microsoft-patenter eller andre immaterielle rettigheter som Microsoft eier, i programvare eller enheter som har tilgang til den enheten. Hvis Microsoft-programvare distribueres til deg med separate lisensvilkår, gjelder de separate lisensvilkårene med mindre annet er angitt i dette Punkt 2.a. Hvis vi gir deg mulighet til å kjøre Microsoft-programvare som del av Utviklertjenestene (for eksempel i en build) som er underlagt Microsofts lisensvilkår, endres vilkårene på følgende måter:
   1. Du kan bare bruke slik Microsoft-programvare som del av Utviklertjenestene gjennom tillatt bruk av eventuelle Utviklertjenester-roller. Ved motstrid mellom dette punktet og lisensvilkårene for Microsoft-programvare skal dette punktet gjelde.
   2. Denne avtalen gir deg ingen rettigheter til å kjøre programvaren utenfor Utviklertjenestene (for eksempel kan du ikke kjøre eksemplarer på servere eller andre enheter i lokalene dine med mindre du skaffer deg en egen tillatelse til å gjøre det).
   3. Du må slette alle eksemplarer av Microsoft-programvaren som er lisensiert i henhold til denne avtalen, og ødelegge eventuelle tilknyttede medier dersom avtalen opphører.
  2. Tredjeparts programvare. Du har alene ansvaret for all tredjeparts programvare som du installerer eller kobler til noen av Tjenestene. Du kan bare installere eller bruke tredjeparts programvare sammen med en Tjeneste på en måte som ikke binder våre immaterielle rettigheter eller teknologi til vilkårene som regulerer slik programvare. Vi er ikke part i og er ikke bundet av vilkår som gjelder for din bruk av tredjeparts programvare. Vi gir ikke lisenser eller rettigheter, uttrykte eller underforståtte, til slik tredjeparts programvare. Dette punktet gjelder følgende typer programvare:
   1. Rettighetsbeskyttet programvare. Hvis Tjenesten gir deg tilgang til tredjeparts programvare med rettighetsbeskyttede lisensvilkår, gjelder slike vilkår.
   2. Åpen kilde-programvare. Hvis Tjenesten gir deg tilgang til tredjeparts programvare med lisensvilkår for åpen kilde-programvare ("Åpen Kilde"), gjelder følgende:
    1. Relisensiert gjennom Tjenesten. Åpen Kilde som er tilgjengelig gjennom Tjenesten, lisensieres til deg av Microsoft ene og alene for at du skal kunne samhandle med Tjenesten i henhold til denne avtalen. Eventuelle kopier av slike gjeldende Åpen Kilde-lisenser og andre meldinger legges kun ved som informasjon. Åpen Kilde som er tilgjengelig gjennom Dokumentasjonsportalene, og som er tydelig merket for nedlasting i henhold til en åpen kilde-lisens, tilbys deg imidlertid for bruk i henhold til de lisensvilkårene.
    2. Referert til av en tredjepart. Tjenesten kan koble eller referere til Åpen Kilde-skript eller -kode. Slike tredjepartsskript eller -kode lisensieres til deg av tredjeparts lisensgivere, ikke av Microsoft.
  3. Programvare uten lisensvilkår. Du kan bruke annen programvare som vi gjør tilgjengelig uten lisensvilkår på Dokumentasjonsportalene, ene og alene til å utforme, utvikle og teste programmer som skal kjøres på Microsoft-produkter og -tjenester, dersom slik programvare gjøres tilgjengelig gjennom Dokumentasjonsportalene merket "eksempel" ("sample", "example") og lisensieres til deg uten lisensvilkår i henhold til den Begrensede Offentlige Microsoft-lisensen.
 3. Øverst på siden

 4. Microsoft-innhold.

  Alt Microsoft-innhold er opphavsrettighetsbeskyttet arbeid som tilhører Microsoft eller dets leverandører, og er underlagt vilkårene i lisensavtalen som følger med eller er inkludert i Microsoft-innhold.

  1. Rettigheter til å bruke Microsoft-innhold på nytt. Du kan lage et rimelig antall kopier av Microsoft-innholdet til intern utforming, utvikling og testing av programvaren din og produktene og tjenestene som gjøres tilgjengelige for deg på Dokumentasjonsportalene uten en lisensavtale. Du må ta vare på opphavsrettserklæringen i alle kopier av Microsoft-innholdet, og sørge for at både opphavsrettserklæringen og denne tillatelsen vises i slike kopier. Godkjente utdanningsinstitusjoner, som for eksempel grunnskoler, universiteter og private eller offentlige høyskoler, kan laste ned og reprodusere Microsoft-innhold til distribusjon i klasserommet til undervisningsformål.
  2. Programmeringsgrensesnitt. Microsoft vil ikke kreve noen patentrettigheter som følge av at dine produkter kaller programmeringsgrensesnitt som Microsoft publiserer på Dokumentasjonsportalene ("APIer"), for å motta tjenester fra Microsoft-produktet som eksponerer APIene.
 5. Øverst på siden

 6. Sikkerhet, personvern og kundedata.

  1. Sikkerhet. Vi benytter tekniske og organisatoriske tiltak som har til hensikt å beskytte Kundedata mot utilsiktede tap eller endringer, uautorisert fremlegging eller tilgang, eller rettsstridig ødeleggelse.
  2. Personvern og dataplassering. Vi behandler Kundedata i samsvar med vår Personvernerklæring. Vi kan overføre til, lagre og behandle Kundedata i ethvert land hvor vi eller våre Tilknyttede Selskaper eller underleverandører har kontorer som brukes til Utviklertjenester. Vi er en databehandler (eller underbehandler) som opptrer på dine vegne, og du engasjerer oss til å gjøre disse tingene med Kundedataene for at vi skal kunne levere Utviklertjenestene til deg.
  3. Rettigheter til å distribuere Kundedata. Du alene er ansvarlig for Kundedataene dine. Du må selv ha og gir herved oss rett til å bruke og distribuere de Kundedataene (inkludert Kundedata fra tredjeparter) som er nødvendige for at vi skal kunne tilby deg Utviklertjenestene uten å krenke tredjeparts rettigheter eller på annet vis skape forpliktelser for Microsoft overfor deg eller en tredjepart. Vi godtar ingen ytterligere forpliktelser som kan gjelde Kundedata.
  4. Eierskap til Kundedata. Med unntak av programvare og Innhold som vi lisensierer til deg, beholder du alle rettigheter, eierrettigheter og interesser knyttet til Kundedata. Vi erverver ingen andre rettigheter for Kundedata enn det som er angitt i dette Punkt 4.
  5. Bruk av Kundedata. Vi bruker bare Kundedata til å tilby deg Utviklertjenestene. Denne bruken kan inkludere feilsøking for å forhindre, finne og rette problemer med driften av Utviklertjenestene og for å sikre overholdelse av vilkårene i denne avtalen. Det kan også inkludere forbedring av funksjoner for å finne og beskytte mot trusler mot brukerne. Vi kan bruke bruksmønstre, trender og andre statistiske data utledet fra Kundedata til å tilby, drive, vedlikeholde og forbedre produktene og tjenestene våre.
  6. Retur og sletting av Kundedata. Du kan når som helst slette Kundedataene dine. Hvis du avslutter kontoen din, kan vi slette Kundedata umiddelbart uten oppbevaringstid. Vi har ingen ytterligere forpliktelse til å fortsette å ta vare på, eksportere eller returnere Kundedata, og vi har ikke noe erstatningsansvar knyttet til sletting av Kundedata i henhold til denne avtalen.
  7. Forespørsler fra tredjeparter om Kundedata. Vi skal ikke fremlegge Kundedata til en tredjepart (inkludert lovhåndhevende myndigheter, andre offentlige enheter, sivilsaksparter, men unntatt våre underleverandører) med mindre du instruerer oss om å gjøre det, eller at gjeldende lovgivning krever det. Vi vil be en eventuell tredjepart som ber om tilgang til Kundedataene dine, om å kontakte deg direkte ved hjelp av kontaktinformasjonen din. Vi skal gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å varsle deg i forkant av en lovpålagt fremlegging med mindre vi er rettslig avskåret fra å gjøre det. Du er ansvarlig for å svare på forespørsler fra en tredjepart om bruken din av Tjenestene, for eksempel forespørsler om å fjerne innhold i henhold til den amerikanske loven om opphavsrettigheter knyttet til digitale medier, Digital Millennium Copyright Act.
  8. Underleverandører. Vi kan leie inn andre firmaer til å levere avgrensede tjenester på våre vegne, som for eksempel å levere kundestøtte. Underleverandører skal kun få tillatelse til å erverve Kundedata til å levere tjenestene som vi har leid dem inn til å utføre. Vi er ansvarlig for at våre underleverandører overholder forpliktelsene angitt i denne avtalen.
  9. Overholdelse av lover. Vi skal overholde alle lover som gjelder vår levering av Tjenestene, inkludert gjeldende lovgivning om rapportering av sikkerhetsbrudd, men ikke inkludert lovgivning som gjelder for deg eller din bransje, og som ikke gjelder generelt for leverandører av IT-tjenester. Du skal overholde alle lover som gjelder for Kundedataene dine og din bruk av Tjenestene, inkludert all lovgivning som gjelder for deg eller din bransje.
  10. Sertifiseringer og samsvar. Utviklertjenestene skal være underlagt alle sikkerhets-, personvern- og samsvarsrutiner som er angitt for Utviklertjenestene på Klareringssenteret for Windows Azure ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303817). Disse forpliktelsene gjelder ikke noen andre elementer av Tjenestene.
 7. Øverst på siden

 8. Kundekontoer, kundeatferd, identitetstjenester og tilbakemelding.

  1. Oppretting av konto. Hvis noen av Tjenestene krever at du oppretter en konto, må du gjennomføre registreringsprosessen ved å gi oss oppdaterte, fullstendige og nøyaktige opplysninger. Du kan ikke velge et brukernavn eller en ID for kontoen som representerer noen andre, som er eller kan bli ulovlig, som kan være rettighetsbeskyttet som varemerke eller på annen måte, som er vulgært eller støtende, eller som kan forårsake forvirring. Vi forbeholder oss retten til å avvise og/eller overføre slike brukernavn og Tjeneste-IDer etter eget skjønn.
  2. Eierskap til kontoer. Hvis en konto har blitt opprettet som del av et ansettelsesforhold eller på vegne av en annen part, så skal den parten være kontoeier og være bundet av denne avtalen.
  3. Ansvar for kontoer. Du er ansvarlig for: all aktivitet på kontoen din; for å holde ikke-offentlig godkjenningslegitimasjon knyttet til bruken av Tjenestene hemmelig; for å varsle vår kundestøtte om eventuelt misbruk av dine kontoer eller godkjenningslegitimasjon eller eventuelle sikkerhetsproblemer knyttet til Tjenestene.
  4. Din atferd og tilgjengeligheten av tredjepartsinnhold og koblinger til tredjepartsinnhold. I all din offentlige samhandling med fellesskapet på Tjenestene må du følge reglene for god oppførsel som gjelder for Tjenestene ( http://answers.microsoft.com/nb-no/Page/faq?auth=1#faqCodeConduct). Vi er ikke forpliktet til å overvåke innholdet og kommunikasjonen til tredjeparter på Tjenestene; vi forbeholder oss imidlertid retten til etter eget skjønn å gå gjennom og fjerne slikt materiell som er lagt ut på Dokumentasjonsportalene. Tredjeparter som deltar i Tjenestene, er ikke autoriserte til å uttale seg på vegne av Microsoft, og deres synspunkter representerer ikke nødvendigvis Microsofts synspunkter.
  5. Bruk av identiteter på tvers av Tjenester. Vi kan tilby Tjenester som supplerer Microsoft-programvare, og som benytter brukerkontoen din eller andre identifiseringsmekanismer knyttet til deg. Vi kan bruke slik informasjon til å identifisere deg og gi deg tilgang til Microsoft-innhold, Microsoft-programvare og andre ressurser på tvers av Tjenestene.
  6. Bidrag og tilbakemeldinger. Vi krever ikke eierskap til Bidrag med mindre noe annet er avtalt mellom partene. Når du leverer et Bidrag, gir du imidlertid Microsoft og dets tilknyttede selskaper en ugjenkallelig rett til å lage, bruke, endre, distribuere og på annen måte gjøre kommersiell bruk av Bidraget på en hvilken som helst måte og til et hvilket som helst formål (inkludert gi allmennheten rett til å bruke Bidraget ditt i samsvar med denne avtalen, som kan bli endret over tid). For Bidrag som er levert til Dokumentasjonsportalene, gir du videre Microsoft og dets tilknyttede selskaper rett til å publisere spesifikk identifiserende informasjon som angitt i Personvernerklæringen i forbindelse med Bidraget ditt. Disse rettighetene gir du i samsvar med alle gjeldende immaterielle rettigheter som du eier eller rår over. Det vil ikke bli utbetalt vederlag i forbindelse med bruken av dine Bidrag. Microsoft er ikke forpliktet til å legge inn eller bruke noen Bidrag, og Microsoft kan når som helst fjerne ethvert Bidrag. Ved å levere et Bidrag garanterer og erklærer du at du eier eller på annen måte rår over alle rettighetene til ditt Bidrag, og at Bidraget ikke er underlagt tredjeparts rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, personers personlighetsrettigheter og publiseringsrettigheter).
  7. Tjenester som bare er tilgjengelige for inviterte kunder. Elementer av Tjenestene kan være tilgjengelige for deg kun etter invitasjon, for eksempel som del av et program hvor den inviterte bruker forhåndsversjoner av Tjenester og gir tilbakemelding til oss (f.eks. gjennom Connect-portalen). Slike Tjenester er konfidensielle Microsoft-opplysninger. Du kan ikke fremlegge slike konfidensielle opplysninger for tredjeparter før det er gått fem år. Denne begrensningen gjelder ikke opplysninger som er eller blir allment tilgjengelige uten at det skjer som følge av brudd på denne begrensningen, opplysninger som på lovlig vis var kjent for mottakeren uten at mottakeren er forpliktet til å behandle dem konfidensielt, opplysninger som mottas fra en annen kilde som kan fremlegge dem lovlig og uten å være forpliktet til å behandle dem konfidensielt, og opplysninger som tredjeparter kommer frem til på egen hånd. Du kan fremlegge slike konfidensielle opplysninger etter rettslig pålegg eller annet lovpålagt krav fra myndighetene. Før du gjør dette, må du søke best mulig beskyttelse og om mulig gi oss tilstrekkelig forhåndsvarsel til at vi får en rimelig god mulighet til å søke en beskyttende rettsavgjørelse.
 9. Øverst på siden

 10. Gyldighetsperiode, avslutning og innstilling.

  1. Avtaleperiode og avslutning. Du kan når som helst avslutte denne avtalen. Hvis du har kjøpt tilgang til Utviklertjenester gjennom Windows Azure, må du betale alle beløp som er forfalt eller som du skylder før oppsigelsen trer i kraft.
  2. Regelverk. I ethvert land hvor enhver nåværende eller framtidig offentlig forskrift eller krav gjelder oss, men ikke allment for selskaper som driver virksomhet der, og gjør det vanskelig for oss å drive Tjenestene uten endringer og/eller gir grunn til å tro at denne avtalen eller Tjenestene kan være i konflikt med slike forskrifter eller krav, kan vi endre Tjenestene eller avslutte avtalen. Din eneste beføyelse for slike endringer i Tjenestene i henhold til dette Punktet er å avslutte avtalen.
  3. Innstilling. Vi kan innstille din bruk av Tjenestene hvis: (1) det med rimelighet er nødvendig for å forhindre uautorisert tilgang til Kundedata, (2) du unnlater å svare på en påstått krenkelse i henhold til Punkt 8 innen rimelig tid, eller (3) du bryter avtalen. Vi skal forsøke å innstille tilgang til den minste nødvendige delen av Tjenestene når vilkåret eller behovet finnes. Vi vil melde fra før vi innstiller tjenesten, med unntak av tilfeller hvor vi har rimelig grunn til å anta at vi må innstille øyeblikkelig. Hvis du ikke svarer fullstendig på årsakene til innstillingen innen 60 dager etter innstillingen, kan vi avslutte avtalen og slette Kundedataene dine uten oppbevaringstid.
  4. Opphør ved manglende bruk. Vi kan innstille eller avslutte en Tjenestekonto dersom det går lang tid uten at kontoen brukes. For Utviklertjenester kan vi, dersom du har en gratis konto, avslutte avtalen og/eller slette Kundedata som er automatisk generert under registreringsprosessen for Utviklertjenestene, dersom du ikke laster opp eller oppretter Kundedata innen 90 dager fra din første klargjøring av Utviklertjenestene. Vi skal gi deg forhåndsmelding dersom vi innstiller eller avslutter kontoen din, eller dersom vi sletter Kundedata.
  5. Opphør av tilgang til Dokumentasjonsportaler. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din tilgang til Dokumentasjonsportalene når som helst, uten melding og av en hvilken som helst grunn.
 11. Øverst på siden

 12. Begrensede rettigheter.

  1. Begrensede rettigheter for Microsoft-tjenester. Hvis du er en Windows Azure-kunde som har kjøpt tilgang til Utviklertjenestene, garanterer vi at den betalte delen av Utviklertjenestene vil tilfredsstille Tjenestenivåavtalen i Gyldighetsperioden. Dine eneste beføyelser for brudd på disse begrensede rettighetene er de som er beskrevet i Tjenestenivåavtalen. Disse begrensede rettighetene er underlagt følgende begrensninger:
   1. Eventuelle underforståtte garantier, begrensede rettigheter eller vilkår som ikke kan fraskrives som et lovmessig forhold, skal gjelde i ett år fra de begrensede rettighetene trer i kraft.
   2. Disse begrensede rettighetene omfatter ikke problemer som er forårsaket av uhell, feil bruk eller bruk av Utviklertjenestene på en måte som ikke er i tråd med avtalen, eller som er et resultat av hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll.
   3. Disse begrensede rettighetene gjelder ikke problemer som skyldes at minimumskravene til systemet ikke er oppfylt.
   4. Disse begrensede rettighetene gjelder ikke for Forhåndsvisninger eller gratistilbud.
   MED UNNTAK AV DISSE BEGRENSEDE RETTIGHETENE ELLER BEGRENSEDE RETTIGHETER GITT I EN EGEN AVTALE LEVERER MICROSOFT OG DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER TJENESTENE (INKLUDERT INNHOLDET OG APIENE) "SOM DE ER", "MED ALLE FEIL" OG "SLIK DE ER TILGJENGELIGE". DU BRUKER DEM PÅ EGEN RISIKO. VI GIR INGEN BEGRENSEDE RETTIGHETER ELLER VILKÅR, VERKEN UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT, LOVFESTET ELLER PÅ ANDRE MÅTER, INKLUDERT BEGRENSEDE RETTIGHETER OM SALGBARHET, OM EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OM IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKALE LOVER, SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, SKAL DISSE ANSVARSFRASKRIVELSENE GJELDE, OGSÅ NÅR DET GJELDER UNDERFORSTÅTTE BEGRENSEDE RETTIGHETER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.
  2. Innhold og materiale fra tredjepart. MICROSOFT VERKEN KONTROLLERER, FØRER TILSYN MED, ENDRER, STØTTER ELLER TAR ANSVAR FOR INNHOLD, OPPLYSNINGER, MELDINGER, MATERIALE, PROSJEKTER SOM ER TILGJENGELIGE ELLER KOBLET GJENNOM TJENESTENE, FRA TREDJEPART. MICROSOFT GIR INGEN LOVNADER ELLER BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR, OG BÆRER HELLER IKKE NOE ANSVAR FOR, SLIKT INNHOLD OG MATERIALE FRA TREDJEPART MED MINDRE SLIKE LOVNADER ELLER BEGRENSEDE RETTIGHETER BLIR GITT I EN EGEN AVTALE. ALL SAMHANDLING MELLOM DEG OG SLIKE TREDJEPARTER SKJER PÅ EGEN RISIKO.
 13. Øverst på siden

 14. Forsvar mot krav.

  1. Forsvar. Vi vil forsvare deg mot alle krav fra en ikke-tilknyttet tredjepart basert på at Utviklertjenestene eller Utviklertjenesteprogramvare krenker denne tredjepartens patent, opphavsrett eller varemerke, eller gjør urettmessig bruk av tredjepartens forretningshemmelighet. Du vil forsvare oss mot eventuelle krav som fremlegges av en ikke-tilknyttet tredjepart om at (1) et Ikke-Microsoft-produkt som ikke gjøres tilgjengelig gjennom Utviklertjenestene eller Utviklertjenesteprogramvare, eller (2) Kundedata som du gir direkte eller indirekte ved å bruke Tjenestene, krenker tredjepartens patent, opphavsrett eller varemerke, eller gjør urettmessig bruk av tredjepartens forretningshemmelighet.
  2. Begrensninger. Våre forpliktelser i Punkt 8.a gjelder ikke for et krav eller en kjennelse basert på: (1) Kundedata, Ikke-Microsoft-produkter, endringer du gjør med Tjenestene, eller materiell du tilbyr eller gjør tilgjengelig som del av bruken av Tjenestene, (2) din kombinering av Tjenestene med, eller erstatning basert på verdien av, et Ikke-Microsoft-produkt, data eller forretningsprosesser, (3) din bruk av et Microsoft-varemerke uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse, eller din bruk av Tjenestene etter at vi har varslet deg om å avslutte bruken på grunn av et krav fra tredjepart, eller (4) din redistribusjon av Tjenestene til, eller bruk til fordel for, eventuelle ikke-tilknyttede tredjeparter.
  3. Beføyelser. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at et krav i henhold til Punkt 8.a kan sperre din bruk av Utviklertjenestene eller Utviklertjenesteprogramvare, vil vi søke å: (1) skaffe deg retten til å fortsette å bruke det eller (2) endre eller erstatte det med en funksjonell ekvivalent. Hvis disse alternativene ikke er forretningsmessig rimelige, kan vi avslutte dine rettigheter til å bruke Utviklertjenestene eller Utviklertjenesteprogramvare.
  4. Forpliktelser. Hver part må varsle den andre øyeblikkelig ved et krav i henhold til dette Punkt 8. Parten som søker beskyttelse, må (1) gi den andre parten fullstendig kontroll over forsvaret eller forliket knyttet til kravet, og (2) gi rimelig assistanse ved forsvar mot kravet. Parten som gir beskyttelse, må (1) tilbakebetale den andres rimelige kontantutgifter som denne pådrar seg ved å yte første part bistand, og (2) betale beløpet ved en eventuell endelig avgjørelse som ikke er til dennes fordel (eller forlik som den andre part samtykker i). Partenes respektive rettigheter til forsvar og betaling knyttet til avgjørelser eller forlik i dette Punktet trer i stedet for alle rettigheter til erstatning og tilsvarende ytelser som er nedfelt i sedvane eller lovgivning, og begge parter fraskriver seg slike sedvaneretter.
 15. Øverst på siden

 16. Begrensning av ansvar

  1. Begrensning. Det samlede erstatningsansvaret til hver part i henhold til denne avtalen er begrenset til direkte skader på opptil beløpet som er betalt i samsvar med denne avtalen for Utviklertjenestene som medførte erstatningsansvaret, i løpet av de 12 månedene før erstatningsansvaret oppstod, eller for Tjenester som er levert vederlagsfritt; fem amerikanske dollar ($5,00 USD).
  2. UNNTAK. INGEN AV PARTENE ELLER PARTENES LEVERANDØRER SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR TAP AV INNTEKT ELLER FORTJENESTE ELLER FOR INDIREKTE SKADE, SÆRLIG TAP, TILFELDIG SKADE, FØLGESKADE ELLER STRAFFEERSTATNING, SELV OM PARTEN VISSTE AT DISSE VAR MULIGE.
  3. Unntak fra begrensninger. Begrensningene av ansvar i dette Punktet gjelder i den største utstrekning tillatt av gjeldende lov, men gjelder ikke: (1) partenes forpliktelser i henhold til Punkt 8 eller Vedlegg A, eller (2) brudd på partenes taushetsplikt eller krenkelser av den annen parts immaterielle rettigheter.
 17. Øverst på siden

 18. Annet.

  1. Ingen ytterligere rettigheter. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i henhold til denne avtalen, og det tildeles ingen andre rettigheter i henhold til denne avtalen, verken ved implikasjon, innsigelsesavskjæring eller på annen måte.
  2. Merknader.
   Du må sende meldinger per post til adressen oppført for Microsoft-enheten som er angitt i Vedlegg A for det geografiske området som hovedkontoret ditt befinner seg i, med en kopi til:
                   Microsoft Legal and Corporate Affairs (Developer Division)
                   One Microsoft Way
                   Redmond, WA 98052 USA
   Du samtykker i å motta elektroniske meldinger fra oss, som vil bli sendt med e-post til kontoadministratoren som du angir for Utviklertjenestene, til e-postadressen du har registrert for Dokumentasjonsportalene, eller til kontaktinformasjonen du har registrert for andre Tjenester. Meldinger trer i kraft på datoen som vises på kvitteringen eller, ved e-post, når de er sendt.
  3. Overdragelse. Du kan verken helt eller delvis overdra denne avtalen.
  4. Delvis ugyldighet. Hvis noen deler av denne avtalen ikke er rettskraftige, skal resten fortsatt gjelde like fullt.
  5. Avkall. Unnlatelse av å håndheve noen bestemmelser i denne avtalen innebærer ikke avkall på rettigheter.
  6. Intet agentur. Vi er uavhengige leverandører. Denne avtalen oppretter ikke et agentur, partnerskap eller samarbeid.
  7. Ingen tredjepartsmottakere. Det er ingen tredjeparter som nyter godt av denne avtalen.
  8. Gjeldende lovgivning og verneting. Hvilken lovgivning og verneting som gjelder for det geografiske området som hovedkontoret ditt befinner seg i, er angitt i Vedlegg A.
  9. Fullstendig avtale. Denne avtalen utgjør den fullstendige avtalen angående emnet, og har forrang for all annen tidligere eller samtidig kommunikasjon. Ekstravilkår som gjelder for denne avtalen på grunnlag av det geografiske området som hovedkontoret ditt befinner seg i, er angitt i Vedlegg A.
  10. Fortsatt gyldighet. De følgende bestemmelsene skal fortsette å gjelde selv om denne avtalen opphører: 1.b, 2.a–b, 4, 5.a–d, 5.f–g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Vedlegg A og alle andre definisjoner.
  11. Amerikansk eksportrestriksjon. Tjenestene er underlagt amerikansk eksportrestriksjon. Du må overholde all gjeldende lovgivning, inkludert forskriftene om eksportadministrasjon (EAR, Export Administration Regulations), ITAR-regler (International Traffic in Arms Regulations) og restriksjoner for sluttbruker, sluttbruk og bestemmelsessted utstedt av myndighetene i USA og andre land. Ytterligere informasjon finner du på http://www.microsoft.com/exporting/.
  12. Internasjonal tilgjengelighet. Tilgjengeligheten av Tjenestene, inkludert bestemte funksjoner og språkversjoner, varierer fra land til land.
  13. Force majeure. Ingen av partene skal være ansvarlig for manglende ytelse på grunn av årsaker utenfor sin rimelige kontroll (som for eksempel brann, eksplosjon, strømbrudd, jordskjelv, flom, sterk storm, streik, embargo, arbeidstvister, handlinger fra sivile eller militære autoriteter, krig, terrorisme (inkludert cyberterrorisme), katastrofer, handlinger eller utelatelser fra leverandører av Internett-trafikk, handlinger eller utelatelser fra regulerende eller statlige organer (inkludert lov- eller regelvedtak eller andre myndighetshandlinger som påvirker leveringen av Tjenester).
  14. Endringer. Vi kan når som helst endre denne avtalen med eller uten melding til deg ved å legge ut en revidert utgave på den juridiske informasjonsdelen av Utviklertjenestene og Dokumentasjonsportalene (eller på et annet nettsted som vi angir) eller ved å varsle deg slik det er beskrevet i Punkt 10.b. Alle endringer skal tre i kraft ved at du fortsetter å bruke en Tjeneste.
  15. Meldinger og prosedyre ved krav som gjelder krenkelse av opphavsrett. I henhold til Title 17, United States Code, Section 512 (c )(2), skal meldinger vedrørende krav som gjelder krenkelse av opphavsrett, sendes til vår utpekte agent. FORESPØRSLER SOM IKKE FØLGER FREMGANGSMÅTEN NEDENFOR, VIL IKKE BLI BESVART. Se Meldinger og prosedyre ved krav som gjelder krenkelse av opphavsrett ( http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).
 19. Øverst på siden

 20. Definisjoner.

  En henvisning til "dag" i denne avtalen betyr en kalenderdag.

  Med "Tilknyttet Selskap" menes en juridisk enhet som en part eier, eller som eier en part, med 50 % eller større eierskap.

  Med "Innhold" menes dokumenter, fotografier, videoer og annet grafisk, tekstlig og audiovisuelt innhold som kan være underlagt opphavsrettsbeskyttelse.

  Med "Kundedata" menes alt Innhold og andre data, inkludert alle tekst-, lyd-, programvare- eller bildefiler som gis til oss av eller på vegne av deg gjennom din bruk av Utviklertjenestene. og som skal brukes av deg eller dine godkjente brukere. Kundedata omfatter ikke Bidrag eller annet innhold eller data som du sender inn til Dokumentasjonsportalene eller på annen måte gjør allment tilgjengelig gjennom Utviklertjenestene.

  Med "Utviklertjenester" menes Team Foundation-tjenesten, Services-portalen, Visual Studio-profiltjenestene og andre tjenester som vi angir som underlagt denne avtalen.

  Med "Utviklertjenesteprogramvare" menes Microsoft-programvare som vi leverer til deg som en del av Utviklertjenestene for bruk sammen med Utviklertjenestene.

  Med "Dokumentasjonsportaler" menes innhold og markedsføringsnettsted for Microsofts utviklernettverk som er tilgjengelig på http://msdn.microsoft.com, og innhold og markedsføringsnettsted for informasjonsteknologispesialister som er tilgjengelig på http://technet.microsoft.com eller på andre nettsteder vi angir.

  Med "Microsoft-innhold" menes Innhold på Tjenestene som leveres av Microsoft og Microsofts leverandører.

  Med "Begrenset Offentlig Microsoft-lisens" menes programvarelisensen Begrenset Offentlig Microsoft-lisens, som Vedlegg B inneholder en kopi av.

  Med "Microsoft-programvare" menes Microsoft-programvare og -datamaskinkode, inkludert eksempelkode og Utviklertjenesteprogramvare.

  Med "Ikke-Microsoft-produkt" menes all programvare, data, tjeneste, nettsted eller andre produkter som lisensieres, selges eller på annen måte leveres til deg av en annen enhet enn oss, enten du har skaffet det via Tjenestene våre eller andre steder.

  Med "Forhåndsvisning" menes en forhåndsvisning, betaversjon eller en annen forhåndsversjon av Utviklertjenestene eller Utviklertjenesteprogramvare som Microsoft tilbyr.

  Med "Personvernerklæring" menes personvernerklæringen for Tjenestene ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330).

  Med "Tjenester" menes Utviklertjenestene, Dokumentasjonsportalene, Microsofts partnernettsted som er tilgjengelig på http://connect.microsoft.com, og Microsoft-programvare som vi gjør tilgjengelig for deg i henhold til denne avtalen.

  Med "Tjenestenivåavtale" menes forpliktelsene våre knyttet til levering eller ytelse for Utviklertjenestene ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309360).

  Med "Bidrag" menes Innhold, kode, kommentarer, tilbakemeldinger, forslag, informasjon eller materiale som du gjør allment tilgjengelig gjennom Dokumentasjonsportalene eller en annen Tjeneste (ikke til personlig bruk eller bruk av godkjente brukere). Bidrag omfatter ikke Kundedata.

  Med "vi" og "oss" menes Microsoft-enheten som er angitt i Vedlegg A for det geografiske området som du befinner deg i, og denne enhetens Tilknyttede Selskaper (alt etter hva som passer).

  Med "du" og "din/ditt" menes personen eller enheten som inngår denne avtalen om å bruke Tjenestene.

Øverst på siden

OPPHAVSRETTSERKLÆRING

© 2013 Microsoft Corporation. Alle rettigheter forbeholdes.

Øverst på siden

Vedlegg A

Avtaletillegg om lovvalg og tilleggsvilkår

Microsoft-enheten som inngår denne avtalen, den gjeldende Microsoft-enhetens kontaktopplysninger, lovvalg og verneting og tilleggsvilkårene som regulerer denne avtalen med deg, er angitt i tabellen nedenfor for det landet eller området som hovedkontoret ditt befinner seg i.

Hvis hovedkontoret ditt befinner seg i Afrika, Europa eller Midtøsten, gjelder disse vilkårene for avtalen vår.
Microsoft-enhet og kontaktopplysningerGjeldende lovgivning og verneting.Tilleggsvilkår
Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irland
Denne avtalen er underlagt lovene i Irland, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt, med følgende unntak: (1) Hvis du er en amerikansk offentlig enhet, er denne avtalen underlagt lovgivningen i USA. (2) Hvis du er et statlig eller lokalt myndighetsorgan i USA, er denne avtalen underlagt lovgivningen i den aktuelle delstaten. Hvis vi fremmer søksmål for å håndheve denne avtalen, skal vi fremme søksmålet i jurisdiksjonen der du har ditt hovedkontor. Hvis du fremmer søksmål for å håndheve denne avtalen, må du fremme dette i Irland. Dette valget av jurisdiksjon hindrer ikke noen av partene i å søke midlertidig forføyning i en annen aktuell jurisdiksjon i forbindelse med krenkelser av immaterielle rettigheter.Du vil forsvare oss mot alle krav som oppstår i forbindelse med (1) ethvert aspekt av det nåværende eller tidligere ansettelsesforholdet mellom deg og dine nåværende eller tidligere medarbeidere eller leverandører eller i henhold til kollektive avtaler, inkludert, men ikke begrenset til krav knyttet til feilaktig oppsigelse, brudd på uttrykkelige eller underforståtte ansettelsesavtaler, betaling av goder eller lønn, urimelige oppsigelseskostnader eller avskjedigelseskostnader, eller (2) enhver forpliktelse eller erstatningsansvar som har sitt opphav i EU-direktivet om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (rådsdirektiv 2001/23/EF, tidligere rådsdirektiv 77/187/EF som endret ved rådsdirektiv 98/50/EF) eller nasjonale lover og forskrifter som implementerer det nevnte EU-direktivet, eller lignende lover og forskrifter (inkludert Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 i Storbritannia), inkludert et krav fra dine nåværende eller tidligere medarbeidere eller leverandører (herunder krav knyttet til avslutning av ansettelsesforhold fra vår side i forbindelse med overføring av ansettelsesforhold til oss i samsvar med slike lover og forskrifter). Du må også betale et eventuelt beløp som følge av en endelig avgjørelse som ikke er til vår fordel (eller et forlik som du godtar). Dette punktet gir eneste beføyelse for disse kravene. Vi skal straks varsle deg skriftlig om krav i henhold til dette punktet. Vi må (1) gi deg eksklusiv kontroll over forsvaret eller forliket når det gjelder et slikt krav, og (2) gi rimelig assistanse ved forsvar mot kravet. Du skal tilbakebetale oss rimelige direktekostnader som vi påføres ved å hjelpe deg.

 

Hvis hovedkontoret ditt befinner seg i Amerikansk Samoa, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodsja, Øst-Timor, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Laos, Macao SAR, Malaysia, Maldivene, Nepal, New Zealand, Folkerepublikken Kina, Filippinene, Sør-Korea, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu eller Vietnam, så gjelder disse vilkårene for avtalen vår.
Microsoft-enhet og kontaktopplysningerGjeldende lovgivning og verneting.Tilleggsvilkår
Microsoft Regional Sales Corporation
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Denne avtalen er underlagt lovene i delstaten Washington, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Dersom vi med grunnlag i punktene (i) og (ii) nedenfor fremmer søksmål for å håndheve denne avtalen, skal vi fremme søksmålet i jurisdiksjonen der du har ditt hovedkontor. Hvis du fremmer søksmål for å håndheve denne avtalen, skal du fremme søksmålet i delstaten Washington, USA. Dette valget av verneting hindrer ikke noen av partene i å søke midlertidig forføyning i forbindelse med krenkelser av immaterielle rettigheter.

 1. Hvis du har hovedkontor i Brunei, Malaysia eller Singapore, samtykker du i domstolene i Singapores ikke-eksklusive kompetanse.
 2. Hvis hovedkontoret ditt befinner seg i Bangladesh, Kambodsja, India, Indonesia, Macao SAR, Folkerepublikken Kina, Sri Lanka, Thailand, Filippinene eller Vietnam, skal enhver tvist som oppstår som en følge av eller i tilknytning til denne avtalen, inkludert eventuelle spørsmål om avtalens eksistens, gyldighet eller opphør, henvises til og løses ved voldgift i Singapore i samsvar med de internasjonale voldgiftsreglene for Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"), hvis regler skal anses å være innlemmet i dette underpunktet ved referanse. Tribunalet skal bestå av en voldgiftsdommer som skal utpekes av formannen for SIAC. Språket for voldgiften skal være engelsk. Voldgiftsdommerens avgjørelse skal være endelig, bindende og uangripelig og kan brukes som grunnlag for dom i de ovennevnte landene eller andre steder. Så langt gjeldende lovgivning tillater det, fraskriver partene seg retten til å fremme noen form for anke eller lignende prosess for en domstol. I denne avtalen omfatter Folkerepublikken Kina ikke Hong Kong SAR, Macao SAR og Taiwan.

Du vil forsvare oss mot alle krav som oppstår i forbindelse med (1) ethvert aspekt av det nåværende eller tidligere ansettelsesforholdet mellom deg og dine nåværende eller tidligere medarbeidere eller leverandører eller i henhold til kollektive avtaler, inkludert, men ikke begrenset til krav knyttet til feilaktig oppsigelse, brudd på uttrykkelige eller underforståtte ansettelsesavtaler, betaling av goder eller lønn, urimelige oppsigelseskostnader eller avskjedigelseskostnader, eller (2) enhver forpliktelse eller erstatningsansvar som har sitt opphav i EU-direktivet om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (rådsdirektiv 2001/23/EF, tidligere rådsdirektiv 77/187/EF som endret ved rådsdirektiv 98/50/EF) eller nasjonale lover og forskrifter som implementerer det nevnte EU-direktivet, eller lignende lover og forskrifter (inkludert Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 i Storbritannia), inkludert et krav fra dine nåværende eller tidligere medarbeidere eller leverandører (herunder krav knyttet til avslutning av ansettelsesforhold fra vår side i forbindelse med overføring av ansettelsesforhold til oss i samsvar med slike lover og forskrifter). Du må også betale et eventuelt beløp som følge av en endelig avgjørelse som ikke er til vår fordel (eller et forlik som du godtar). Dette punktet gir eneste beføyelse for disse kravene. Vi skal straks varsle deg skriftlig om krav i henhold til dette punktet. Vi må (1) gi deg eksklusiv kontroll over forsvaret eller forliket når det gjelder et slikt krav, og (2) gi rimelig assistanse ved forsvar mot kravet. Du skal tilbakebetale oss rimelige direktekostnader som vi påføres ved å hjelpe deg.

Partene godtar at denne avtalen skal skrives og utstedes på engelsk, og at den engelske versjonen av avtalen er styrende hvis avtalen oversettes til Bahasa Indonesia for å overholde forskriftene i indonesisk lov nr. 24/2009.

 

Hvis du har hovedkontor i Nord-Amerika, Sør-Amerika eller i et av områdene eller landene som ikke er nevnt ovenfor, men hvor Tjenestene er lovlig tilgjengelige, da skal disse vilkårene gjelde for avtalen vår.
Microsoft-enhet og kontaktopplysningerGjeldende lovgivning og verneting.Tilleggsvilkår
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (U.S.A.)
Denne avtalen er underlagt lovene i delstaten Washington, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle søksmål i forbindelse med denne avtalen skal behandles i delstaten Washington, USA. Dette valget av jurisdiksjon hindrer ikke noen av partene i å søke midlertidig forføyning i en annen aktuell jurisdiksjon i forbindelse med krenkelser av immaterielle rettigheter.Du vil forsvare oss mot alle krav som oppstår i forbindelse med (1) ethvert aspekt av det nåværende eller tidligere ansettelsesforholdet mellom deg og dine nåværende eller tidligere medarbeidere eller leverandører eller i henhold til kollektive avtaler, inkludert, men ikke begrenset til krav knyttet til feilaktig oppsigelse, brudd på uttrykkelige eller underforståtte ansettelsesavtaler, betaling av goder eller lønn, urimelige oppsigelseskostnader eller avskjedigelseskostnader, eller (2) enhver forpliktelse eller erstatningsansvar som har sitt opphav i EU-direktivet om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (rådsdirektiv 2001/23/EF, tidligere rådsdirektiv 77/187/EF som endret ved rådsdirektiv 98/50/EF) eller nasjonale lover og forskrifter som implementerer det nevnte EU-direktivet, eller lignende lover og forskrifter (inkludert Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 i Storbritannia), inkludert et krav fra dine nåværende eller tidligere medarbeidere eller leverandører (herunder krav knyttet til avslutning av ansettelsesforhold fra vår side i forbindelse med overføring av ansettelsesforhold til oss i samsvar med slike lover og forskrifter). Du må også betale et eventuelt beløp som følge av en endelig avgjørelse som ikke er til vår fordel (eller et forlik som du godtar). Dette punktet gir eneste beføyelse for disse kravene. Vi skal straks varsle deg skriftlig om krav i henhold til dette punktet. Vi må (1) gi deg eksklusiv kontroll over forsvaret eller forliket når det gjelder et slikt krav, og (2) gi rimelig assistanse ved forsvar mot kravet. Du skal tilbakebetale oss rimelige direktekostnader som vi påføres ved å hjelpe deg.

Øverst på siden

Vedlegg B

Begrenset Offentlig Microsoft-lisens

Denne lisensen regulerer bruken av kode merket "eksempel" ("sample", "example") som er tilgjengelig på dette nettstedet uten lisensavtale, slik det er angitt i punktet ovenfor med overskriften "INFORMASJON OM PROGRAMVARE PÅ WEBOMRÅDET". Hvis du bruker slik kode ("programvaren"), godtar du denne lisensen. Hvis du ikke godtar lisensen, må du ikke bruke programvaren.

 1. Definisjoner
 2. Begrepene "reprodusere", "reproduksjon", "avledete arbeider" og "distribusjon" skal ha samme betydning her som i amerikansk lovgivning om opphavsrett.

  Et "bidrag" er den originale programvaren eller tillegg eller endringer i programvaren.

  En "bidragsyter" er en person som distribuerer sitt bidrag i henhold til denne lisensen.

  "Lisensierte patenter" er en bidragsyters patentkrav som er direkte knyttet til et bidrag.

 3. Tildeling av rettigheter
  1. Opphavsrett – I henhold til vilkårene i denne lisensen, inkludert lisensvilkårene og -begrensningene i Punkt 3, gir hver bidragsyter deg en ikke-eksklusiv, verdensomfattende og vederlagsfri tillatelse til å reprodusere deres bidrag, utarbeide arbeider som er avledet av deres bidrag, og distribuere deres bidrag eller avledete arbeider som du skaper.
  2. Patentrett – I henhold til vilkårene i denne lisensen, inkludert lisensvilkårene og -begrensningene i Punkt 3, gir hver bidragsyter deg i henhold til deres lisensierte patenter en ikke-eksklusiv, verdensomfattende og vederlagsfri tillatelse til å lage, få laget, bruke, selge, tilby for salg, importere og/eller på annen måte disponere over deres bidrag i programvaren eller arbeider som er avledet av bidraget i programvaren.
 4. Vilkår og betingelser
  1. Ingen rettigheter til varemerke – Denne lisensen gir deg ingen rettigheter til å bruke bidragsyteres navn, logoer eller varemerker.
  2. Hvis du fremmer et patentsøksmål mot en bidragsyter for patenter som du hevder er krenket av programvaren, opphører patenttillatelsen som denne bidragsyteren har gitt deg, automatisk.
  3. Hvis du distribuerer noen del av programvaren, må du beholde alle meldinger om opphavsrett, patenter, varemerker og opphavshenvisninger i programvaren.
  4. Hvis du distribuerer noen del av programvaren i kildekodeform, kan du kun gjøre dette i henhold til denne lisensen ved å inkludere et fullstendig eksemplar av denne lisensen i distribusjonen. Hvis du distribuerer noen del av programvaren i kompilert form eller i objektkodeform, kan du kun gjøre dette i henhold til en lisens som er i samsvar med denne lisensen.
  5. Programvaren lisensieres "som den er". Du bærer risikoen ved å bruke den. Bidragsyterne gir ingen uttrykkelige begrensede rettigheter eller vilkår. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter i henhold til lokal lovgivning, som denne lisensen ikke kan endre. I den grad lokale lovgivning tillater det, fraskriver bidragsyterne seg underforståtte begrensede rettigheter om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål og ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter.
  6. Plattformbegrensning – Lisensene som gis i Punkt 2(A) og 2(B), gjelder kun programvaren eller de avledete arbeidene som du skaper, og som kjører på et produkt med operativsystemet Microsoft Windows.

Øverst på siden