Rapporter for arkivvisning

 

Emne sist endret: 2011-04-07

Overholdelsesansvarlige, teknisk ansvarlige og tilsynspersoner kan velge fra et bredt utvalg av rapporter. Du kan velge og kjøre rapporter etter behov. Du kan også planlegge rapporter som skal kjøres med jevne mellomrom og leveres til deg.

Du kan vise en rapport som en nettside, en PDF-fil (krever Adobe Acrobat 5.0 eller nyere med innebygd PDF-visning), eller som en XLS-fil (Microsoft Excel).

NoteObs! 
Det kan ta lang tid å behandle enkelte rapporter i større organisasjoner eller hvis det finnes mange e-postmeldinger som skal gjennomgås. Behandlingstiden for disse rapportene kan overskride tidsavbruddsinnstillingene for Arkivvisning. Hvis du forventer store rapporter som det kan ta lang tid å behandle, bør du abonnere på rapporten, slik at du mottar den resulterende rapporten via e-post. Obs! Rapporter du abonnerer på, bruker standard rapportinnstillinger og kan ikke konfigureres.

Tabellen nedenfor oppsummerer rapporter som er tilgjengelige i Arkivvisning.

 

Rapport Beskrivelse

Rapporten Aktivitetssammendrag

Gir en oversikt over hvor mange interne og eksterne meldinger som er sendt og mottatt, for e-postmeldinger, direktemeldinger og andre filer og dokumenter. Denne rapporten angir også totale og gjennomsnittlige størrelser for hver meldingskategori. Denne rapporten teller antall ekte meldinger og fjerner innebygde meldinger.

Rapporten Arkivsammendrag

Viser arkivstatistikk for organisasjonen. Den inneholder statistikker for e-postmeldinger, direktemeldinger og andre filer og dokumenter som inneholder Bloomberg-rapporter, telefakser og opplastede dokumenter. Statistikkdetaljer omfatter antall, grunnleggende størrelse, størrelse på vedlegg og gjennomsnittlig størrelse. Det angis totale verdier for alle datakategorier.

Rapporten Vedleggssammendrag

Presenterer dataene i en tabell og i et tredimensjonalt stolpediagram, som viser de vanligste vedleggstypene som finnes i den arkiverte meldingstrafikken. Denne rapporten omfatter data om filtype, dokumenttype, antall, total størrelse og gjennomsnittlig størrelse.

Rapporten Revisjonshendelser

Gir detaljer om alle spesifikke brukerrelaterte handlinger som er utføret. Disse aktivitetene omfatter visning av e-postmeldinger, eksport og gjenoppretting av meldingsaktiviteter, samt på- og avlogging. Denne rapporten kan gi generell og individuell informasjon for hver kategori.

Rapporten Daglig statistikk

Viser daglig statistikk for alle meldingstyper (e-postmeldinger, direktemeldinger og andre filer og dokumenter) som er arkivert i løpet av en bestemt dag. Totalt antall og størrelse er angitt for alle datakolonner.

Ødeleggelsesrapport

Validerer og viser en liste over meldinger som er ødelagt på grunn av at oppbevaringsperioden er utløpt. Detaljer om hver enkelt melding omfatter ødeleggelsesdato, sendt- og mottatt-dato, alder da den ble ødelagt, hvem meldingen var fra, hvem den var til, samt meldingsemnet. Meldinger med utløpte oppbevaringsperioder ødelegges i alle datasentre (produksjons- og nødgjenoppretting) én gang om dagen, og starter kl. 18.00 på Stillehavskysten (UTC-8). Hvis du har implementert oppbevaring på vent, ødelegges ikke meldingene. Alle e-postmeldinger, direktemeldinger, Bloomberg-utskrifter og opplastede dokumenter ødelegges når oppbevaringstiden deres utløper. Hodeinformasjonen til en melding beholdes, men meldingstekst og vedlegg ødelegges.

Rapporten E-postsammendrag

Et sammendrag av statistikk for alle brukere eller enkeltpersoner. Denne statistikken omfatter sammendrag av interne og eksterne meldinger som er sendt og mottatt, gjennomsnittlig meldingsstørrelse og totalstørrelser.

Rapporten Oversikt over ansatte

Viser en fullstendig liste over brukere med arkivkontoer, samt hvilke roller disse brukerne er tilordnet, hvem som er deres tilsynspersoner, og hvilken dato de sist logget på. Denne rapporten viser også hver enkelt brukers oppbevaringsinnstillinger, sist sendte meldinger og sist mottatte meldinger. Det inkluderes totalverdier for alle datakolonner, samt en detaljert liste over totalverdier gruppert etter tilordnede roller.

Rapporten Privilegerte roller

Viser en kategori for hver rolle med rettigheter: overholdelsesansvarlig, overholdelsesoperatør, ekstern overholdelsesrevisor, personalsjef, overvåker, overvåkingsoperatør, rolleansvarlig, tilsynsperson, teknisk ansvarlig og teknisk operatør. Brukere med den aktuelle rollen er oppført i hver kategori, sammen med datoen for tilordning av denne rollen. Totalverdier angis for hver rolle.

SEC 17a-4-rapport

Gir bevis på fullstendig, serialisert og arkivert e-post for organisasjonen. Den identifiserer den første meldingen som ble arkivert, og den siste meldingen som ble arkivert, men viser også detaljer som dato, klokkeslett, til, fra, emne og meldings-ID for serialisering.

Denne rapporten angir også antallet meldinger som er fanget opp, antallet meldinger som er ødelagt, antallet meldinger som er holdt tilbake, samt annullerte meldings-IDer. Hvis et ID-nummer ikke er utstedt sekvensielt, brukes det ikke i det hele tatt (disse er annullerte IDer).

Rapporten Bevis på tilsynsgjennomgang

Rapporten Bevis på tilsynsgjennomgang er nyttig for revisjon. Denne rapporten inneholder antall og prosentverdier for kommunikasjoner som er mottatt for FINRA 3010-overholdelse (nyttig for overholdelsesansvarlige). Den inneholder imidlertid også den samme informasjonen for underordnedes e-postmeldinger som skal gjennomgås for generelle formål.

Overholdelsesansvarlig kan bestemme hvem som skal inkluderes i denne rapporten. Du kan velge ett eller begge av følgende alternativer: Inkluder personer som krever FINRA 3010-gjennomgang og Inkluder personer som krever gjennomgang. Hvis kun det første alternativet er valgt, får rapporten overskriften FINRA 3010 Bevisrapport. I alle andre situasjoner er rapporttittelen Bevis på tilsynsgjennomgang.

Hvis du velger både Inkluder personer som krever FINRA 3010-gjennomgang og Inkluder personer som krever gjennomgang, utheves navnene på de som gjennomgås for FINRA 3010-overholdelse, i fet, rød skrift. Overholdelsesansvarlige kan bruke denne rapporten til å overvåke tilsynspersonenes gjennomgangsaktiviteter.

Rapporten Bevis på tilsynsgjennomgang er gruppert etter tilsynsperson, og viser hvor mange meldinger som er fanget opp og gjennomgått for hver underordnede. I rapporten Bevis på tilsynsgjennomgang viser feltet Siste sampling når tilsynspersonen sist utførte en vanlig meldingssampling.

Rapporten Systemstatistikk

Rapporten Systemstatistikk inneholder en visning av hele systemet for det angitte datointervallet. Statistikken omfatter antall postbokser, mottakere, avsendere, volum og arkivstatistikk. Dataene viser detaljer om antall, gjennomsnittlig størrelse og totalverdier for alle datakategorier.

 
Vis: