Scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE)

 

Gjelder: Office 365 Enterprise, Live@edu

Emne sist endret: 2012-07-31

Hvis du bruker scenarioet med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE), betyr det at noen av postboksene er vertsbasert i skyen, at noen av postboksene er vertsbasert lokalt, og at MX-posten peker mot Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Dette scenariet er aktuelt når du bruker Microsoft Office 365-tjenesten som vert for noen av organisasjonens postbokser, og du vil at FOPE skal beskytte både de lokale postboksene og postboksene i skyen. Mer spesifikt rutes post til mottakere i organisasjonen din i dette scenarioet gjennom FOPE, der søppelpost- og policyfiltrering utføres, før den når de lokale postboksene og skypostboksene.

Når du bruker Microsoft Office 365, blir postbokser som har Microsoft Exchange Online som vert, automatisk klargjort med FOPE. Du må konfigurere FOPE-koblinger for å kontrollere hvordan e-post rutes i de ulike scenariene med e-postflyt (innkommende, utgående og internt i organisasjonen). Du må også konfigurere innstillinger for den lokale Exchange-serveren og innstillinger for Exchange Online-datasenterserveren for å kunne implementere dette scenariet. Dette emnet inneholder diagrammer som viser hvordan scenariene med e-postflyt fungerer, etterfulgt av fremgangsmåter for konfigurasjon.

ImportantViktig! 
Dette scenarioet krever en lokal sameksistensserver som kjører Exchange Server 2010 SP1. Hvis du vil vite mer om sameksistens (hybriddistribusjon), kan du se Sameksistens med vertsbasert e-post.
TipTips! 
Hvis du vil se en video som viser hvordan du konfigurerer Forefront Online Protection for Exchange-koblingene for dette scenariet, kan du se Konfigurere et delt adresseområde med lokalt relé der MX-posten peker mot FOPE (siden kan være på engelsk).

Når det gjelder innkommende e-post (e-post som sendes utenfra organisasjonen til mottakere i organisasjonen), er scenariet som følger:

MX poeng å FOPE innkommende

I dette eksemplet har Contoso en lokal løsning for e-post, og de bruker FOPE til å undersøke all innkommende e-post. Etter at Contoso har kjøpt Exchange Online med FOPE som en del av Office 365-tjenesten, overfører de noen av postboksene til skyen (Exchange Online). Gitt at det finnes gjeldende regler og standarder for noe av e-posten, for eksempel e-post i juridisk avdeling, beholder imidlertid Contoso enkelte postbokser lokalt. Dermed har de bedre kontroll over e-postflyten og kan fortsatt utnytte den eksisterende lokale infrastrukturen. FOPE er konfigurert ved hjelp av en innkommende kobling, og lokale e-postservere er konfigurert ved hjelp av en avsenderkobling og en mottakerkobling.

I tilfeller der mottakerens postboks er vertsbasert lokalt, behandles hver innkommende melding av FOPE, i henhold til direktivet i MX-posten. FOPE utfører følgende handlinger: Fjerning av søppelpost, virussøk og egendefinert filtrering. Hvis en melding regnes som søppelpost, utfører FOPE handlinger på meldingen i henhold til konfigurasjonsinnstillingene som er angitt av organisasjonen. Når meldingene er undersøkt, sender FOPE e-posten videre til den lokale serveren, der det eventuelt utføres ytterligere filtrering. Deretter leveres meldingen til den aktuelle mottakeren.

Når innkommende e-post sendes fra en ekstern Internett-kilde til en Contoso-bruker som har e-posten sin i den vertsbaserte Office 365-skytjenesten, sendes den til FOPE og deretter til den lokale serveren på samme måte som all innkommende e-post. Etterpå stemples alle meldingene og omdirigeres tilbake til FOPE, der de videresendes til mottakerens postboks i den vertsbaserte Office 365-skytjenesten.

Når du sender utgående e-post fra den vertsbaserte Office 365-skytjenesten eller lokalt, er scenariet som følger:

Delt adresseområde med FOPE-videresending

I dette eksemplet sendes en utgående e-postmelding fra en Contoso-bruker i skyen til en ekstern Internett-adresse. Før meldingen sendes foretas et Forefront Protection 2010 for Exchange Server-søk på meldingen på e-posthubene for Exchange Online. Etter dette sender Exchange Online meldingen til FOPE, som utfører filtreringshandlinger på meldingen i henhold til kundens konfigurasjonsinnstillinger. FOPE sender deretter e-postmeldingen til den lokale serveren, som eventuelt vil utføre egendefinert filtrering av meldingen før den stemplede meldingen returneres til FOPE. Deretter kjører FOPE fullstendig utgående søk og filtrering av meldingen før den sendes til Internett og den aktuelle mottakeren.

Hvis en utgående e-postmelding sendes fra en lokal postboks, behandles den på den lokale serveren. Deretter sendes den til FOPE, der fullstendig søk og behandling utføres, og til sist sendes den til Internett og mottakeren.

Når det gjelder e-post internt i organisasjonen (både avsenderen og mottakeren er i samme organisasjon), er scenariet som følger:

Delt adresseområde med FOPE-videresending

I dette eksemplet sendes en e-postmelding fra en Contoso-bruker som har e-posten sin i den vertsbaserte Office 365-skytjenesten, til en lokal Contoso-bruker. Office 365-postboksen sender e-postmeldingen, og den behandles av FOPE. I dette tilfellet er virussøk deaktivert som standard, og filtreringsoperasjoner kan utføres i henhold til hver kundes innstillinger for policyfiltrering. Etter behandlingen sendes meldingen til mottakerens lokale postboks.

Hvis meldingen sendes fra en lokal avsender til en mottaker med en postboks som har e-posten sin i den vertsbaserte Office 365-skytjenesten, behandler FOPE i henhold til kundens innstillinger for innkommende FOPE-kobling.

NoteObs! 
Du kan bruke TLS til å beskytte meldinger som sendes fra Office 365 til de lokale postboksene. Se Konfigurere FOPE-koblinger for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE)

Hvis du vil konfigurere et delt adresseområde som er aktuelt for dette scenariet, må du konfigurere innstillingene for den lokale Exchange-serveren, innstillingene for Exchange Online-datasenterserveren og til sist de innkommende og utgående FOPE-koblingene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører disse konfigurasjonstrinnene, kan du se følgende emner:

  1. Konfigurere innstillingene for lokal Exchange-server for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE)

  2. Konfigurere Exchange Online-innstillingene for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE)

  3. Konfigurere FOPE-koblinger for et scenario med delt adresseområde med lokalt relé (MX peker mot FOPE)

 
Vis: