Skip to main content

INSTEMMING MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Microsoft biedt u toegang tot diverse informatiebronnen op deze website, inclusief documenten, foto’s en video’s en andere audiovisuele materialen in tekstvorm of grafische vorm (“Materiaal”), software en computercode, met inbegrip van ontwikkelaarsprogramma's en voorbeeldcode (“Software”), en communicatieforums en andere diensten (“Diensten”).  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het Materiaal, de Software, de Diensten en alle overige aspecten van deze website.  Microsoft behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.  U kunt de meest actuele versie van de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden bekijken door te klikken op de koppeling “Gebruiksvoorwaarden” onderaan op onze webpagina's.

Door deze website te openen of op enigerlei wijze te gebruiken stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden en bent u hieraan gebonden.  Indien u niet instemt met alle bepalingen en voorwaarden uit de Gebruiksvoorwaarden mag u deze website niet openen of gebruiken.  

Begin van pagina

PRIVACY EN DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Raadpleeg de bepalingen in de Privacyverklaring voor informatie met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens.  

Begin van pagina

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES (API’s)

Op deze website publiceert Microsoft informatie over diverse application programming interfaces (“API’s”).  Microsoft zal haar patentrechten niet uitoefenen met betrekking tot uw producten die gebruikmaken van deze API's voor het verkrijgen van diensten van het Microsoft-product dat de API's toegankelijk maakt. 

Begin van pagina

SOFTWARE

Alle Software die via download verkrijgbaar wordt gesteld via de website is het auteursrechtelijke eigendom van Microsoft en/of haar leveranciers. Voor uw gebruik van de Software gelden de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst die bij de Software wordt geleverd of in de Software is opgenomen, indien van toepassing.  

Als op deze website Software (zoals javascript) voor de browser van uw computer wordt geboden zonder licentieovereenkomst, verleent Microsoft u het recht om deze Software alleen te gebruiken voor interactie via uw browser met deze website.

Indien Software een auteursrechtmelding voor vergelijkbare indicatie van eigendom bevat die aangeeft dat het auteursrecht eigendom is van een ander dan Microsoft, en een eigen gebruiksrechtovereenkomst bevat, wordt deze Software aan u in licentie gegeven die de betreffende partij en niet door Microsoft. In dat geval verleent Microsoft u geen intellectuele eigendomsrechten (expliciet of impliciet) met betrekking tot deze Software. 

Indien Microsoft op deze website Software toegankelijk maakt met de aanduiding “monster” of “voorbeeld” zonder gebruiksrechtovereenkomst, wordt deze aan u in licentie gegeven in overeenstemming met de voorwaarden van de Beperkte Openbare Licentie van Microsoft.  

Als Microsoft op deze website andere Software beschikbaar stelt zonder een gebruiksrechtovereenkomst, mag u deze uitsluitend gebruiken voor het ontwerpen, ontwikkelen van testen van uw programma's die bestemd zijn te worden uitgevoerd op Microsoft-producten en diensten. 

Begin van pagina

MATERIAAL

Al het Materiaal is het auteursrechtelijk eigendom van Microsoft of haar leveranciers. Voor het gebruik van het Materiaal gelden de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst die wordt geleverd bij of is opgenomen in het Materiaal, indien van toepassing.

Indien op deze website Materiaal aan u toegankelijk wordt gemaakt zonder een gebruiksrechtovereenkomst, mag u een redelijk aantal kopieën van het Materiaal maken voor uw eigen interne gebruik voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van uw software, producten en diensten. U dient de onderstaande auteursrechtmelding te handhaven in alle kopieën van het materiaal en erop toe te zien dat zowel de auteursrechtmelding als deze toestemmingsmelding op deze kopieën worden weergegeven. 

Erkende onderwijsinstellingen, zoals K-12-scholen, universiteiten, particuliere of openbare scholen en scholengemeenschappen mogen het Materiaal downloaden en reproduceren voor distributie in de leslokalen voor educatieve doeleinden. Voor publicatie of distributie buiten het klaslokaal is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vereist.  

Met uitzondering van hetgeen hierboven in dit artikel is bepaald, is het niet toegestaan enig onderdeel van de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, nabootsen, publiceren, verzenden, uitzenden of distribueren.  

Begin van pagina

MATERIAAL UITSLUITEND TOEGANKELIJK VOOR UITGENODIGDE DEELNEMERS

Bepaalde gedeelten van deze website zijn uitsluitend toegankelijk voor gebruikers die voor deelname zijn uitgenodigd, bijvoorbeeld als onderdeel van een programma voor het gebruik van pre-release Software en het geven van feedback aan Microsoft. Alle informatie toegankelijk in deze gedeelten van de website of betreffende Materiaal of Software toegankelijk in deze gedeelten van de website dient te worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van Microsoft. Gedurende een periode van vijf jaar vanaf het moment dat u deze vertrouwelijke informatie hebt geraadpleegd is het niet toegestaan deze vertrouwelijke informatie te onthullen aan een derde partij. Deze beperking geldt niet voor informatie die openbaar is of wordt zonder dat deze beperking is geschonden, op rechtmatige wijze bekend was bij de ontvanger van de informatie zonder de verplichting deze geheim te houden, is ontvangen van een andere bron die gerechtigd is deze te onthullen zonder de verplichting deze geheim te houden, of die zelfstandig is ontwikkeld. Het is toegestaan de vertrouwelijke informatie te onthullen indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of een vordering van overheidswege die gerechtelijke bevoegdheid heeft. Alvorens dit te doen dient u te trachten het hoogst beschikbare niveau van bescherming te verkrijgen en, indien mogelijk, Microsoft vroeg genoeg op de hoogte te stellen om haar een redelijke gelegenheid te bieden een beschermend bevel te verkrijgen.

Begin van pagina

KENNISGEVINGEN BETREFFENDE SOFTWARE, MATERIAAL, API’s, DIENSTEN EN INFORMATIE TOEGANKELIJK OP DEZE WEBSITE

DE SOFTWARE, MATERIALEN, API’s EN DIENSTEN, ALSMEDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN VERKREGEN VAN DEZE WEBSITE OF DIENSTEN, WORDEN UITSLUITEND GEGARANDEERD, INDIEN ZE AL WORDEN GEGARANDEERD, IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN EEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE BETROKKEN SOFTWARE, MATERIALEN, API’s, DIENSTEN EN INFORMATIE.  BEHOUDENS DE IN DE AFZONDERLIJK OVEREENKOMST VERLEENDE GARANTIES (INDIEN AANWEZIG), WIJZEN MICROSOFT CORPORATION EN HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS BIJ DEZE ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MATERIALEN, API’s, DIENSTEN EN INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER ERVAN VAN DE HAND.

IN GEEN GEVAL ZIJN MICROSOFT OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN SOFTWARE, MATERIALEN, API’s, DE LEVERING OF HET NIET LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VIA DE DIENSTEN OF DEZE WEBSITE BESCHIKBARE INFORMATIE.

Microsoft is mogelijk eigenaar van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking de inhoud van de Materialen, Software of Diensten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, houdt het verstrekken van de Materialen, Software of Diensten geen verstrekking in van een licentie voor deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of ander intellectueel eigendom.

Begin van pagina

VOORBEHOUD VAN RECHTEN

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze gebruiksvoorwaarden worden voorbehouden door Microsoft. Er worden u onder deze gebruiksvoorwaarden geen andere rechten verleend, hetzij door implicatie, door estoppel of op andere wijze. 

Begin van pagina

LEDENACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

Wanneer voor een van de Diensten een account moet worden geopend, moet u het registratieproces volledig doorlopen en ons de actuele, volledige en nauwkeurige gegevens verstrekken die op het toepasselijke registratieformulier worden gevraagd. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gebruikersnaam. Verder bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U verklaart Microsoft onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Microsoft is niet aansprakelijk voor enig geleden verlies ten gevolge van gebruik van uw account of wachtwoord door derden, ongeacht of dat met of zonder uw medeweten gebeurde. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat door Microsoft of een derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van uw account of wachtwoord door derden. Het is niet toegestaan de account van iemand anders gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.

Begin van pagina

NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DIENSTEN

Voor community’s op deze website dient u zich te houden aan de Gedragsregels van Microsoft Communities.

Als voorwaarde voor het mogen gebruiken van de Diensten, geldt dat u deze voor geen enkel onrechtmatig doel gebruikt noch voor enig doel dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. U mag de Diensten op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat enige Microsoft-server of enig daarmee verbonden netwerk zou kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast, of waardoor het ongestoord gebruik van de Diensten door derden wordt gehinderd, schade ondervindt of op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de Diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die in verbinding staan met enige Microsoft-server of met een van de Diensten, door middel van hacking, 'password mining' of op enige andere wijze. U mag op geen enkele wijze materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen dat door Microsoft niet speciaal voor de Diensten is bestemd.

De Diensten kunnen e-maildiensten, bulletinboarddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, groepen, persoonlijke webpagina’s, kalenders, fotoalbums, bestandsverzamelingen en/of andere bericht- of communicatievoorzieningen bevatten waardoor u met anderen kunt communiceren ("Communicatiediensten"). U stemt ermee in deze Communicatiediensten uitsluitend te gebruiken voor het openbaar maken, verzenden en ontvangen van relevante berichten en materialen die, voor zover dit van toepassing is, verband houden met de desbetreffende Communicatiediensten. Wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, verklaart u zich te onthouden van onder meer, maar niet beperkt tot, het volgende.

 • Het gebruik van de Communicatiediensten voor enquêtes, wedstrijden, piramidespelen, kettingbrieven, junkmail, spamming of andere zich vermenigvuldigende berichten en ongevraagde berichten en mailings (voor commerciële of andere doeleinden).
 • Het belasteren, misbruiken, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en met betrekking tot publiciteit).
 • Het publiceren, openbaar maken, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, (gods-)lasterlijke, obscene, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • Het uploaden of op andere wijze beschikbaar stellen van bestanden die afbeeldingen, foto's, software of ander materiaal bevatten die worden beschermd door wetten inzake intellectueel eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot bijvoorbeeld wetten op het gebied van auteursrecht of merkrecht (of het recht op privacy of met betrekking tot publiciteit) tenzij u de rechten hierop in bezit of beheer hebt of alle benodigde toestemmingen hebt verkregen.
 • Het zodanig gebruik van materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto's, dat door deze Diensten beschikbaar wordt gesteld, dat inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, rechten met betrekking tot merken, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij.
 • Het uploaden van bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, time bombs, cancelbots, beschadigde bestanden of enig ander gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van computers of eigendommen van derden kunnen beschadigen.
 • Het adverteren, te koop aanbieden of het kopen van goederen of diensten voor enig zakelijk doel, tenzij de Communicatiediensten dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
 • Het downloaden van bestanden die door een andere gebruiker van de Communicatiedienst openbaar zijn gemaakt en waarvan u weet, of redelijkerwijs had moeten weten, dat deze niet wettig op dergelijke wijze mogen worden weergegeven, uitgevoerd, vermenigvuldigd en/of gedistribueerd.
 • Het vervalsen of verwijderen van enige auteursrechtaanduiding, wettelijke of andere eigendomskennisgevingen of -aanduidingen, of labels van de oorsprong of bron van software of van andere materialen die in een geüpload bestand zijn opgenomen.
 • Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik van de Communicatiediensten.
 • Het schenden van enige gedragscode of andere richtlijnen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Het vergaren of anderszins verzamelen van informatie over anderen, waaronder e-mailadressen.
 • Het schenden van toepasselijke wetten of regelgevingen.
 • Het aannemen van een valse identiteit met als doel anderen te misleiden.
 • Het gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen vergoeding) aan een persoon of entiteit van adressenbestanden van de Diensten of overige (gedeeltelijke) informatie betreffende gebruikers of het gebruik.

Microsoft is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Microsoft behoudt zich echter te allen tijde het recht voor materialen die via de Communicatiedienst zijn openbaar gemaakt, naar eigen goeddunken te controleren en te verwijderen.

Microsoft behoudt zich te allen tijde naar eigen goeddunken en voor zover Microsoft dit noodzakelijk acht het recht voor alle informatie te verstrekken die krachtens enig toepasselijk recht, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid vereist is, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen.

Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht bij het gebruik van een Communicatiedienst wat betreft het verstrekken van persoonlijke gegevens over uzelf of uw kinderen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie.  Microsoft heeft geen zeggenschap over de inhoud, berichten of informatie in Communicatiediensten en onderschrijft deze evenmin; derhalve wijst Microsoft alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Communicatiediensten uitdrukkelijk van de hand. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Microsoft en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.

Op materialen die via een Communicatiedienst worden geüpload, kunnen beperkingen rusten met betrekking tot gebruik, verveelvoudiging of verspreiding. U bent zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van die beperkingen indien u die materialen downloadt.

Begin van pagina

INZENDINGEN NAAR DEZE WEBSITE

Microsoft maakt geen aanspraak op eigendomsrechten met betrekking tot code, inhoud, opmerkingen, feedback, suggesties, informatie of materialen die u via deze website of Diensten aanbiedt (“Inzendingen”). Door een Bijdrage in te zenden verleent u echter Microsoft en haar gelieerde bedrijven onherroepelijk het recht de Bijdrage op enige wijze of voor elk willekeurig doeleinde te gebruiken, aan te passen, te distribueren of op andere wijze commercieel te gebruiken (inclusief het publiek het recht te geven uw Bijdragen te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden van deze website, die in de loop der tijd kunnen veranderen), en het recht uw naam, woonplaats en e-mailadres in verband met uw Bijdrage bekend te maken.  Deze rechten worden verleend onder alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten die u in bezit of beheer hebt.  

Voor het gebruik van uw Bijdragen ontvangt u geen vergoeding. Microsoft is niet verplicht om Bijdragen openbaar te maken of te gebruiken en Microsoft mag te allen tijde een Bijdrage verwijderen.

Door een Bijdrage aan te bieden garandeert u dat u alle rechten met betrekking tot de Bijdrage in bezit of anderszins in beheer hebt, en dat uw Bijdrage niet onderworpen is aan rechten van een derde partij (met inbegrip van persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een persoon). 

Begin van pagina

BEËINDIGING

Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw toegang tot enige of alle Diensten om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Begin van pagina

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS BIJ INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Overeenkomstig Hoofdstuk 17, wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2), moeten kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht worden gestuurd naar de contactpersoon van de serviceprovider. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

Zie Kennisgevingen en procedures voor claims wegens inbreuk op copyright.

Begin van pagina

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN SOMMIGE VAN DE HIER AANWEZIGE KOPPELINGEN VERLAAT U DE WEBSITE VAN MICROSOFT. DERGELIJKE KOPPELINGEN WORDEN UITSLUITEND VOOR UW GEMAK VERSTREKT EN HET FEIT DAT MICROSOFT KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES OPNEEMT, IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE GOEDKEURING VAN MICROSOFT VAN DIE SITES.

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT: (i) MICROSOFT GEEN ZEGGENSCHAP HEEFT OVER MATERIALEN, PROJECTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DERDEN, MET INBEGRIP VAN EXTERNE LEVERANCIERS EN DERDEN DIE BEREIKBAAR ZIJN VIA GEKOPPELDE SITES, DEZE NIET CONTROLEERT, HERZIET OF AANBEVEELT EN ER OOK GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR AANVAARDT; (ii) MICROSOFT GEEN ENKELE GARANTIE GEEFT MET BETREKKING TOT DEZE DERDE PARTIJEN, HUN MATERIALEN OF DIENSTEN; (iii) EVENTUELE TRANSACTIES TUSSEN U EN DEZE DERDEN GEHEEL OP EIGEN RISICO ZIJN; EN (iv) MICROSOFT NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR MATERIALEN OF DIENSTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN AANGEBODEN.

Begin van pagina

AUTEURSRECHTMELDING

© 2010 Microsoft Corporation.  Alle rechten voorbehouden.

Begin van pagina

BEPERKTE OPENBARE LICENTIE VAN MICROSOFT

Deze licentie geldt voor het gebruik van code die is aangeduid als “monster” of “voorbeeld” en zonder gebruiksrechtovereenkomst beschikbaar is op deze website, zoals bepaald in de het artikel hierboven met de titel "SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE". Door gebruik te maken van dergelijke code (de "software"), gaat u akkoord met deze licentie. Als u niet akkoord gaat met de licentie, mag u de software niet gebruiken.

1. Definities

De termen "reproduceren", "reproductie", "afgeleide werken" en "distributie" hebben in dit document dezelfde betekenis als onder de auteursrechtwetgeving in de Verenigde Staten.

Een "bijdrage" is de oorspronkelijke software of eventuele toevoegingen of wijzigingen met betrekking tot de software.

Een "bijdrager" is iedere persoon die zijn of haar bijdrage onder deze licentie distribueert.

"In licentie gegeven octrooien" zijn de octrooiclaims van een bijdrager die direct betrekking hebben op de bijdrage van de bijdrager.

2. Verlening van rechten

(A) Auteursrechtverlening - Krachtens de voorwaarden van deze licentie, met inbegrip van de licentievoorwaarden en -beperkingen in sectie 3, verleent iedere bijdrager u een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije auteursrechtlicentie om de bijdrage te reproduceren, van de bijdrage afgeleide werken te maken en de bijdrage of werken die u hiervan hebt afgeleid te distribueren.

(B) Octrooiverlening - Krachtens de voorwaarden van deze licentie, met inbegrip van de licentievoorwaarden en -beperkingen in sectie 3, verleent iedere bijdrager u een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie onder de in licentie gegeven octrooien om de bijdrage in de software of afgeleide werken van de bijdrage in de software te maken, gemaakt te hebben, te gebruiken, te verkopen, ter verkoop aan te bieden, te importeren en/of op andere wijze hierover te beschikken.

3. Voorwaarden en beperkingen

(A) Geen handelsmerklicentie - Deze licentie geeft u geen enkel recht op de naam, het logo of handelsmerken van bijdragers.

(B) Als u een octrooiclaim indient tegen een bijdrager met betrekking tot octrooien waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt door de software, wordt uw octrooilicentie van deze bijdrager automatisch beëindigd.

(C) Als u de software of een deel daarvan distribueert, dient u alle kennisgevingen met betrekking tot auteursrecht, octrooien, handelsmerken en bijdragen in de software te handhaven.

(D) Het is u alleen toegestaan de software of een deel daarvan in de vorm van broncode te distribueren onder deze licentie door een volledig exemplaar van deze licentie bij uw distributie te verstrekken.  Het distribueren van de software of een deel daarvan in de vorm van gecompileerde code of objectcode is alleen toegestaan onder een licentie die in overeenstemming is met deze licentie.

(E) De software is in de huidige staat in licentie gegeven. U draagt het risico van het gebruik van de software. De bijdragers wijzen alle garanties of voorwaarden van de hand.  Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten hebt onder uw plaatselijke wetgeving, waarin deze licentie geen wijzigingen kan aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke wetgeving, wijzen de bijdragers de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakende karakter van de software af.

(F) Platformbeperking - De in sectie 2(A) en 2(B) verleende licenties hebben alleen betrekking op de software of door u hiervan afgeleide werken die op een Microsoft Windows-besturingssysteem worden uitgevoerd.

Begin van pagina