Skip to main content

DE MICROSOFT Windows Server 2012 en System Center WEDSTRIJD

Deze actie is afgelopen. U kunt nog steeds gratis de trail van Windows Server 2012 en System Center 2012 downloaden. De winnaars ontvangen hun prijs – 2 bioscoopkaartjes – per post.

1. WEDSTRIJDVOORWAARDEN

Dit zijn de officiële regels voor de promotie ('Wedstrijdvoorwaarden') in de vorm van de Microsoft Windows Server 2012 en System Center wedstrijd, hierna de 'Wedstrijd'. De Wedstrijd wordt aangeboden en gesponsord door Microsoft B.V., gevestigd aan de Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ, te Schiphol. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de Wedstrijd is het mogelijk een mail te sturen aan a-cadev@microsoft.com. De Wedstrijdvoorwaarden zijn beschikbaar via onderstaand document. We raden u de Microsoft privacyverklaring aan te lezen.

2. WANNEER KUN JE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

Deze Wedstrijd begint op 25 maart 2013 om 00:01 uur [Central European Time ('CET')] en eindigt op 14 juni 2013 om 23:59 uur [CET] ('Inschrijvingsperiode'). Alleen inschrijvingen die binnen de Inschrijvingsperiode worden ontvangen komen in aanmerking.

3. KUN JIJ MEEDOEN?

Jij kunt aan de Wedstrijd meedoen als je:

  • legaal inwoner van Nederland bent, ingeschreven in het bevolkingsregister; én
  • op het moment van inschrijving ten minste 18 jaar oud bent; én
  • GEEN medewerker van Microsoft Corporation of van een dochteronderneming van Microsoft bent; én
  • NIET betrokken bent bij enig aspect van het beheer en de implementatie van deze Wedstrijd; én
  • GEEN directe familie (ouder, broer, zus, echtgenoot, echtgenote, kind) of gezinslid bent van een medewerker van Microsoft Corporation, van een medewerker van een dochteronderneming van Microsoft Corporation of van een persoon die bij enig aspect van het beheer en de implementatie van de Wedstrijd betrokken is.

 

4. HOE DOE JE MEE?

Je kunt aan de Wedstrijd deelnemen door:

Per deelnemer accepteren wij één inschrijving(en). Wij zijn niet verantwoordelijk voor inschrijvingen die wij om welke reden ook niet ontvangen of voor inschrijvingen die gediskwalificeerd worden.

Inschrijvingen die buiten de Inschrijvingsperiode binnen komen, evenals onvolledige of onleesbare inschrijvingen worden automatisch gediskwalificeerd.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Wedstrijd. Het is echter wel noodzakelijk om je inzending aan ons te versturen. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Microsoft brengt geen additionele kosten in rekening.

5. WAT ZIJN DE PRIJZEN?

Als je de winnaar bent van de Wedstrijd win je de volgende prijs:

Twee MaDiWoDo-bioscoopkaarten ter waarde van 8€ per stuk. Dit kaartje geeft recht op gratis toegang tot een film in iedere, bij de NVB aangesloten, bioscoop of filmtheater, onafhankelijk van de prijs van het 'gewone kaartje'.

Een MaDiWoDo-bioscoopkaarten kan alleen worden ingeleverd op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag met uitzondering van erkende feestdagen en de kerstvakantie. Eventueel van toepassing zijnde reserveringskosten zijn niet inbegrepen. Voor 3D en Imax voorstellingen geldt een toeslag. De winnaar kan de kaart niet gebruiken icm andere acties en arrangementen.

Een MaDiWoDo-bioscoopkaarten is geldig voor alle films en op de bon staat een geldigheidsdatum vermeld van maximaal een jaar.

Als de uitgeloofde prijs om welke reden ook niet beschikbaar is, behouden wij ons het recht voor om deze te vervangen door (een) prijs/prijzen van gelijke of hogere waarde. Er wordt per winnaar slechts één (1) prijs toegekend.

De prijs kan je niet inwisselen voor contanten of voor enige andere zaak of dienst. Als aangewezen winnaar is het niet mogelijk om iemand anders als winnaar aan te wijzen. Als je niet in staat of bereid bent om je prijs te aanvaarden, wordt deze door ons aan een andere potentiële winnaar toegekend.

Als je potentiele winnaar bent en jonger dan 18, dan moet je schriftelijke toestemming van één van je ouders of voogd voor deelname aan deze Wedstrijd laten zien.

6. HOE WORDT DE WINNAAR BEPAALD?

In de maand na de uiterlijke inschrijvingsdatum (14 juni 2013) zullen wij (of een door ons aangewezen derde) uit alle in aanmerking komende inschrijvingen op willekeurige onafhankelijk wijze de potentiele winnaar(s) (laten) trekken.

7. HOE KUN JE TE WETEN KOMEN OF JE HEBT GEWONNEN?

Binnen zeven (7) dagen nadat de winnaars zijn bepaald zullen wij deze op de hoogte stellen door het versturen van een kennisgeving te sturen op het e- mailadres, het telefoonnummer of het postadres (indien van toepassing) dat je bij je inschrijving hebt opgegeven. Als jij om welke reden ook onbereikbaar bent, dan kunnen wij de prijs aan een andere winnaar toekennen.

Mocht er zich een geschil voordoen over wie de potentiële winnaar is, dan is wat ons betreft de potentiële winnaar de geautoriseerde houder van het e- mailadres dat in de inschrijving voor de Wedstrijd werd gebruikt.

8. MET WELKE VOORWAARDEN GA JE AKKOORD DOOR AAN DEZE WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN?

  • De Wedstrijdvoorwaarden zoals hierin opgenomen;
  • Je stelt, voorzover wettelijk toegestaan, Microsoft, respectievelijk moederbedrijven, dochterbedrijven, aangesloten ondernemingen, medewerkers en vertegenwoordigers schadeloos en vrijwaart Microsoft met betrekking tot alle aansprakelijkheden of elk letsel, verlies of schade van welke aard ook ten gevolge van of in verband met de Wedstrijd of gewonnen prijs;
  • De beslissingen van Microsoft zijn definitief en bindend wat betreft alle zaken in verband met de Wedstrijd betreft.
  • Als je een prijs aanvaardt geef je Microsoft toestemming, en wanneer je jonger dan 18 bent een van je ouders/voogd, om in verband met de Wedstrijd je naam en woonplaats online, in drukvorm of in andere media te gebruiken zonder je hiervoor een betaling of vergoeding verschuldigd te zijn.
  • Op de Wedstrijd is Nederlands recht van toepassing en wij handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen. Je stemtermee in dat alle geschillen die mogelijk uit deze Wedstrijd voortkomen exclusief onder de jurisdictie van het Nederlandse gerecht vallen.

 

9. PRIVACY

Het privacybeleid van Microsoft is van toepassing op alle informatie die je tijdens je inschrijving aan ons doorgeeft of welke wij van je verzamelen in het kader van de Wedstrijd. De persoonsgegevens die in het kader van deze Wedstrijd aan Microsoft ter beschikking zijn gesteld worden niet anders verwerkt dan voor zover noodzakelijk voor deze Wedstrijd en daarnaast om i) de inzendingen te controleren, ii) in het kader van deze wedstrijd bekendmakingen te doen, iii) contact met de deelnemers op te nemen en iv) de prijzen aan de winnaars toe te sturen.