TechNet
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen

Back-ups van serverclusters maken en terugzetten

 

Back-ups van serverclusters maken en terugzetten

Als u maximale beschikbaarheid wilt blijven bieden, is het van zeer groot belang dat u regelmatig back-ups maakt van het servercluster. In dit onderwerp wordt toegelicht hoe u de wizard Back-up kunt gebruiken om back-ups te maken van clusterknooppunten, worden tien scenario's voor storingen in clusters beschreven en vindt u oplossingen voor het terugzetten van gegevens voor elk scenario met behulp van de wizard Back-up en de speciale hulpprogramma's uit de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit.

Zie Back-ups van gegevens maken en gegevens terugzetten voor meer informatie over de procedures voor het maken van back-ups van gegevens en het terugzetten van gegevens.

Back-ups maken van clustergegevens

In een servercluster bestaan vier groepen gegevens die cruciaal zijn voor een goede werking van het cluster: de schijfhandtekeningen en partities op de clusterschijven, de gegevens op het clusterquorum, de gegevens op de clusterschijven en de gegevens op de afzonderlijke clusterknooppunten.

Handtekeningen en partities op de clusterschijf

Voordat u begint met het maken van back-ups van gegevens op de serverclusterknooppunten, moet u back-ups maken van de handtekeningen en de partities op de clusterschijf, met behulp van Automatisch systeemherstel (ASR) in de wizard Back-up. Deze stap is noodzakelijk als u op een later tijdstip de handtekening van de quorumschijf moet herstellen, bijvoorbeeld wanneer het systeem vastloopt en de handtekening van de quorumschijf is gewijzigd sinds de laatste keer dat u een back-up hebt gemaakt.

Opmerking

 • Back-upoperators beschikken standaard niet over de benodigde gebruikersrechten om een ASR-back-up (Automated System Recovery) te maken op een clusterknooppunt. Back-upoperators kunnen deze procedure wel uitvoeren als deze groep wordt toegevoegd aan de security descriptor van de Cluster-service. U doet dit met behulp van Clusterbeheer of cluster.exe. Zie Een gebruiker machtigingen geven om een cluster te beheren en Cluster voor meer informatie.

Zie Back-ups maken van clusterschijfhandtekeningen en partitielay-outs voor meer informatie.

Clusterquorumgegevens

Als u back-ups maakt van gegevens op een serverclusterknooppunt, moet u ervoor zorgen dat u tevens een back-up maakt van het clusterquorum. Het clusterquorum is belangrijk omdat het de huidige clusterconfiguratie bevat, evenals registercontrolepunten voor toepassingen en het logboek voor het terugzetten van het cluster.

U kunt de wizard Back-up gebruiken om een back-up te maken van de clusterquorumgegevens als u een back-up van systeemstatusgegevens maakt vanaf een van de knooppunten. Hiervoor moet de Cluster-service actief zijn op het betreffende knooppunt.

Zie Back-ups maken van het clusterquorum voor informatie.

Gegevens op de clusterschijven

Als u een back-up wilt maken van alle clusterschijven waarvan een knooppunt eigenaar is, voert u een volledige back-up uit van het knooppunt.

U kunt tevens een back-up maken van deze gegevens via een netwerkverbinding met een verborgen bestandsshare voor beheer. U kunt bijvoorbeeld de wizard Nieuwe bron gebruiken om de bestandsshares FBackup$, GBackup$ en HBackup$ te maken in de hoofdmap van, respectievelijk, stations F, G en H. Deze shares worden niet weergegeven in de browselijst en kunnen zo worden geconfigureerd dat alleen leden van de groep Back-upoperators hiertoe toegang hebben.

Zie Back-ups maken van gegevens op clusterknooppunten voor meer informatie over het maken van back-ups van gegevens op de clusterschijven.

Belangrijk

 • Als een clusterschijf die eigendom is van het knooppunt waarvan een back-up wordt gemaakt, wordt overgenomen door een ander knooppunt tijdens het maken van de back-up, bevat de back-upset geen volledige back-up van die schijf.

Belangrijk

 • U kunt alleen een back-up maken van een clusterschijf op een lokaal knooppunt. U kunt geen back-up maken van een clusterschijf op een externe computer.

Gegevens op de afzonderlijke clusterknooppunten

Nadat u een back-up hebt gemaakt van de quorumschijf op een knooppunt, hoeft u geen back-up te maken van het quorum op de resterende clusterknooppunten. Het is echter wel aan te raden om back-ups te maken van de clustersoftware, de software voor clusterbeheer, de systeemstatus en de toepassingsgegevens op de resterende knooppunten.

Belangrijk

 • Als u een back-up maakt van de systeemstatus van een knooppunt, wordt er tevens automatisch een back-up gemaakt van de quorumgegevens, mits de Cluster-service actief is op het betreffende knooppunt.

Zie Back-ups maken van gegevens op clusterknooppunten voor informatie over het maken van back-ups van gegevens op afzonderlijke clusterknooppunten.

Scenario's voor storingen en herstel

In deze sectie worden tien scenario's beschreven waarin storingen optreden die het herstellen van het cluster noodzakelijk maken. De stappen die u moet ondernemen hangen af van het type storing dat optreedt.

Scenario 1: gegevensverlies op clusterschijven

Als er bestanden en mappen verloren zijn gegaan op een van de clusterschijven, maar niet op de schijf met het clusterquorum, kunt u de wizard Back-up gebruiken om de gegevens terug te zetten.

Belangrijk

 • U moet de clusterschijfgegevens terugzetten vanaf het knooppunt dat eigenaar is van de clusterschijf.

Zie Bestanden terugzetten vanuit een bestand of vanaf een tape voor informatie.

Scenario 2: beschadiging van het clusterquorum

Probleem: De clusterknooppunten kunnen wel opstarten, maar de Cluster-service start niet omdat de quorumbron niet on line kan worden gebracht.

Als dit probleem het gevolg is van beschadigde bestanden op de quorumschijf, start u de Cluster-service door een opdrachtprompt te openen en net start clussvc /resetquorumlog te typen. Er wordt dan een nieuw quorumlogboekbestand gemaakt op basis van informatie die is opgeslagen in de clusterdatabase op het lokale knooppunt. Zie Herstellen van een beschadigd quorumlogboek of een beschadigde quorumschijf voor meer informatie over het herstellen van een beschadigd clusterquorum. Zie scenario 5, hieronder, als de schijf met het clusterquorum moet worden vervangen. Zie scenario 9, hieronder, voor hoofdknooppuntverzamelingsclusters.

Scenario 3: clusterquorum verliest controlepunten van toepassingen

Probleem: Bepaalde bronnen kunnen niet on line worden gebracht en de configuratiegegevens van toepassingen zijn verouderd.

Als u een beschadigd quorum hebt hersteld door een nieuw quorumlogboek te maken, zoals wordt beschreven in scenario 2 hierboven, moet u mogelijk de overeenkomstige controlepunten terugzetten voordat de quorumbron opnieuw on line kan worden gebracht.

De hulpprogramma's van de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit gebruiken

 • Gebruik het hulpprogramma ClusterRecovery. Zie de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit en de Help bij het hulpprogramma ClusterRecovery voor meer informatie.

Windows Server 2003-hulpprogramma's gebruiken

Scenario 4: beschadiging van of storing op de clusterschijf

Probleem: Een clusterschijf kan niet on line worden gebracht. Bronnen die afhankelijk zijn van de clusterschijf kunnen evenmin on line worden gebracht.

Probeer ten eerste een diagnosehulpprogramma van de schijffabrikant uit te voeren om de toestand van de schijf vast te stellen. Als de clusterschijf beschadigd is of er een fout is opgetreden in de schijfhardware, kunt u de schijf sneller herstellen met de hulpprogramma's in de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit. Als u geen toegang hebt tot deze hulpprogramma's, kunt u de clusterschijf herstellen met behulp van de hulpprogramma's voor het maken van back-ups en het uitvoeren van herstelbewerkingen die worden geleverd bij de besturingssystemen uit de Windows Server 2003-familie.

De hulpprogramma's van de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit gebruiken

 • Gebruik het hulpprogramma ClusterRecovery. Zie de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit en de Help bij het hulpprogramma ClusterRecovery voor meer informatie.
 • Gebruik NTBackup samen met het hulpprogramma Confdisk (uit de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit) om de gegevens terug te zetten op de clusterschijf. Zie de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit voor meer informatie.

Windows Server 2003-hulpprogramma's gebruiken

 • Vervang de clusterschijf indien nodig. Zie Lokale opslagbussen en apparaten installeren voor informatie.
 • Stop de Cluster-service op alle knooppunten van het cluster.
 • Zoek de back-upset met de gegevens voor het knooppunt dat eigenaar is van de clusterschijf. Zoek tevens de ASR-back-upset (Automated System Recovery) als deze beschikbaar is. Voer een ASR-herstelbewerking uit op een knooppunt. Gebruik ASR pas als laatste redmiddel voor herstel van het systeem, pas nadat u alle andere mogelijkheden hebt geprobeerd. Zie Een beschadigd clusterknooppunt terugzetten met Automatisch systeemherstel voor meer informatie.
 • Nadat het teruggezette knooppunt opnieuw on line is gebracht, moet u de Cluster-service starten op alle resterende knooppunten.

Scenario 5: storing op de quorumschijf

Probleem: De clusterknooppunten kunnen wel opstarten, maar de Cluster-service start niet omdat de quorumbron niet on line kan worden gebracht. Vermeldingen in het gebeurtenislogboek duiden op hardwarefouten.

Start eerst de Cluster-service door een opdrachtprompt te openen en net start clussvc /fixquorum te typen. De Cluster-service wordt dan gestart met alle bronnen off line, inclusief de quorumbron. Vervolgens kunt u proberen over te schakelen naar een andere quorumbron, al dan niet met behulp van het hulpprogramma Clusterrecovery in de Windows Server 2003 Resource Kit. Zie De opdracht Fixquorum voor meer informatie.

Als er een storing optreedt in de clusterquorumschijf (de schijf met de quorumbron), kunt u deze sneller vervangen met behulp van de hulpprogramma's van de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit. Als u geen toegang hebt tot deze hulpprogramma's, kunt u de clusterquorumschijf vervangen met de hulpprogramma's voor het maken van back-ups en het uitvoeren van herstelbewerkingen die worden geleverd bij de besturingssystemen uit de Windows Server 2003-familie. Hiervoor moet u eerst het cluster buiten werking stellen.

De hulpprogramma's van de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit gebruiken

 • Gebruik NTBackup samen met het hulpprogramma Confdisk (uit de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit) om de gegevens terug te zetten op de clusterschijf.
 • Gebruik het hulpprogramma ClusterRecovery. Zie de Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit en de Help bij het hulpprogramma ClusterRecovery voor meer informatie.

Windows Server 2003-hulpprogramma's gebruiken

Scenario 6: beschadiging van of storing in één clusterknooppunt

Probleem: Het knooppunt kan geen lid worden van het cluster.

Als het gebeurtenislogboek aanduidt dat de clusterdatabase op het lokale knooppunt beschadigd is, kunt u de systeemstatus terugzetten op het knooppunt ter vervanging van de lokale clusterdatabase. Zie De clusterdatabase terugzetten op een lokaal knooppunt voor meer informatie. Als alternatief kunt u het meest recente controlepuntbestand (CHKxxx.TMP) van de quorumschijf naar de map %systemroot%\Cluster\ kopiëren, de naam van het bestand wijzigen in CLUSDB en de Cluster-service opnieuw starten op het desbetreffende knooppunt.

Als er een storing optreedt in één knooppunt van het cluster vanwege een fout in de systeemschijf of andere hardwarefouten, moet u deze stappen uitvoeren om het knooppunt opnieuw op te bouwen en opnieuw toe te voegen aan het cluster:

Scenario 7: clusterquorum terugdraaien

Als het cluster door recente wijzigingen niet volgens verwachting werkt, kunt u de wizard Back-up gebruiken om het cluster terug te draaien en een eerdere configuratie toe te passen. Als een aantal bronnen bijvoorbeeld abusievelijk van de clusterconfiguratie is verwijderd, kunt u deze bewerking terugdraaien met behulp van een back-up die deze bronnen bevat.

Zie De inhoud van een clusterquorumschijf terugzetten voor alle knooppunten in een cluster voor informatie.

Scenario 8: storing in het volledige knooppunt

Probleem: Geen van de knooppunten kan worden gestart.

Als er een storing is opgetreden in alle knooppunten van het cluster en de quorumschijf niet kan worden gerepareerd, moet u de volgende stappen uitvoeren:

Belangrijk

Scenario 9: storing in een hoofdknooppuntverzamelingscluster

De methoden voor het terugzetten van een hoofdknooppuntverzamelingscluster zijn hetzelfde als voor het terugzetten van andere clusters. Als op bepaalde knooppunten van een hoofdknooppuntverzamelingscluster een storing optreedt en het cluster quorum verliest, kunt u echter afdwingen dat de resterende knooppunten een quorum vormen en het cluster opnieuw starten. Zie Quorum forceren in een hoofdknooppuntverzamelingscluster voor meer informatie.

Opmerking

 • In een hoofdknooppuntverzamelingscluster wordt de clusterdatabase niet opgeslagen op een centrale clusterschijf voor alle knooppunten, maar wordt deze lokaal opgeslagen op elk knooppunt in %systemroot%\Cluster\MNS.%ResourceGUID%$\%ResourceGUID%$\MSCS\.

Scenario 10: verlies van toepassingsgegevens in een servercluster

Als u toepassingsgegevens terugzet in een servercluster, moet u de instructies van de documentatie die bij de toepassing is geleverd volgen.

Belangrijk

 • Als u een back-up maakt van Microsoft Exchange Server, is er mogelijk een nieuwere versie van NTBackup.exe beschikbaar in de sectie Exchange Server op de website van Microsoft. Anders kunt u de versie van NTBackup.exe gebruiken die wordt geleverd bij de besturingssystemen uit de Windows Server 2003-familie.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft