Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

SharePoint gebruiken om Operations Manager-gegevens weer te geven

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 18-4-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

System Center 2016 - Operations Manager bevat een SharePoint-webonderdeel dat geselecteerde dashboards van de webconsole weergeeft. Met een geconfigureerd webonderdeel kunt u in één oogopslag de beschikbaarheid en prestatiemaatstaven voor toepassingen in uw omgeving zien.

Het webonderdeel Operations Manager is bijzonder nuttig voor het aanbieden van actuele statusweergaven aan personen binnen uw organisatie die geen Operations Manager-gebruiker zijn. Gebruik waar van toepassing de volgende procedures om dashboard in te stellen op een SharePoint-pagina.

Het webonderdeel Operations Manager implementeren

Hieronder volgen de vereisten voor het implementeren van het webonderdeel Operations Manager:

 • De Operations Manager-webconsole moet op een beheerserver zijn geïnstalleerd.

 • Op de SharePoint-farm moet SharePoint 2013, SharePoint Server 2010 Standard, SharePoint Server 2010 Enterprise of SharePoint Foundation 2010 worden uitgevoerd.

  Opmerking

  Als op de SharePoint-farm SharePoint Foundation 2010 wordt uitgevoerd, kunt u het webonderdeel alleen implementeren in hetzelfde domein als de webconsole, en u kunt geen gebruik maken van gedeelde referenties.

 • U moet SharePoint-administratormachtigingen hebben voor de SharePoint-farm. Om precies te zijn: u moet zijn gemachtigd om de volgende taken uit te voeren:

  • De SharePoint PowerShell-client uitvoeren

  • De services SPAdminV4 en SPTimerV4 starten en stoppen

  • De cmdlets Add-SPSolution en Install-SPSolution uitvoeren voor de farm, en de cmdlet Enable-SPFeature uitvoeren voor alle sites op de farm

Het webonderdeel is een oplossingsbestand met de naam Microsoft.EnterpriseManagement.SharePointIntegration.wsp. Als u het webonderdeel wilt implementeren, voert u een script uit met de naam install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1. Dit script bevindt zich in de installatiemap van Operations Manager, onder Setup\amd64\SharePoint.

Opmerking

U kunt meer informatie krijgen over de scripts van Operations Manager via de opdrachtshell en de cmdlet get-help. Bijvoorbeeld get-help install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1.

Met het script install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 kunt u het webonderdeel implementeren voor alle sites en webtoepassingen in de farm, of voor een specifieke site of webtoepassing.

 1. Kopieer het install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1-bestand en het Microsoft.Enterprisemanagement.Sharepointintegration.wsp-bestand uit de installatiemap van Operations Manager onder Setup\amd64\SharePoint naar een locatie waartoe de SharePoint-beheershell toegang heeft.

 2. Open de SharePoint-beheershell en ga naar de map waar u het install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1-bestand hebt opgeslagen.

 3. Typ in de SharePoint-beheershell de volgende opdracht en druk op Enter.

  .\install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 -solutionPath <directory for Microsoft.EnterpriseManagement.SharePointIntegration.wsp> -url <optional, for installing to a specific portal address or website>

  Hier volgt een voorbeeld waarmee het webonderdeel wordt geïmplementeerd op een specifiek portal-adres. In dit voorbeeld kopieert u de bestanden naar C:\Program Files\Microsoft System Center 2016\Operations Manager.

  .\install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 "C:\Program Files\Microsoft System Center 2016\Operations Manager\" http://localhost:4096

  Als er een fout optreedt wanneer u het script uitvoert, moet u het standaarduitvoeringsbeleid RemoteSigned voor ondertekening van programmacode voor de SharePoint-beheershell uitschakelen. Typ de volgende opdracht om het script install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 uit te voeren en druk vervolgens op Enter:

  Set-ExecutionPolicy Unrestricted

  U ziet een bevestigingsbericht. Selecteer J om te bevestigen en voer het script uit.

 4. Controleer of het webonderdeel is geïmplementeerd en actief is door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Open een internetbrowser en navigeer naar de SharePoint-server.

  2. Klik in het vervolgkeuzemenu Siteacties op Site-instellingen.

  3. Klik in de sectie Beheer van de siteverzameling op Onderdelen van de siteverzameling.

  4. Zoek het dashboard-webonderdeel Operations Manager op.

   • Als er op de knop aan de rechterkant Activeren staat, is de functie niet automatisch geactiveerd tijdens de implementatie. Activeer het webonderdeel door op de knop Activeren te klikken.

   • Als er op de knop aan de rechterkant Deactiveren staat, hoeft u niets te doen. Het onderdeel Operations Manager-dashboard kan nu worden ingevoegd op sitepagina's.

 5. Als u het standaarduitvoeringsbeleid RemoteSigned voor ondertekening van programmacode hebt uitgeschakeld om het script install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 te kunnen uitvoeren, moet u dit opnieuw inschakelen nadat het script is uitgevoerd. Typ de volgende opdracht en druk vervolgens op Enter:

  Set-ExecutionPolicy Restricted

  U ziet een bevestigingsbericht. Selecteer J om te bevestigen.

Het webonderdeel configureren om verbinding te maken met een webconsole

Nadat het webonderdeel is geïmplementeerd en geactiveerd, moet u het configureren om verbinding te maken met een webconsole of omgeving. U kunt op elk gewenst moment meer omgevingen toevoegen. Gebruik de volgende procedure om de omgeving voor een webonderdeel te configureren.

 1. Klik op de site Centraal beheer van SharePoint in het vervolgkeuzemenu Siteacties op Alle site-inhoud weergeven.

 2. Klik in Lijsten op Operations Manager-webconsoleomgevingen.

 3. Klik op Nieuw item toevoegen.

 4. Voer in het veld Naam een unieke naam in.

 5. Voer in het veld HostURI de URI in van een server waarop de Operations Manager-webconsole wordt gehost. Bijvoorbeeld http://ServerName/OperationsManager/

 6. Klik op Opslaan.

Het webonderdeel Operations Manager toevoegen aan een SharePoint-pagina

Nadat u het webonderdeel Operations Manager aan een SharePoint-website hebt toegevoegd, kunt u het webonderdeel toevoegen aan pagina's. Wanneer u het webonderdeel toevoegt, configureert u het om een specifieke dashboardweergave te tonen. Voor de configuratie hebt u de URI nodig van de dashboardweergave die u wilt tonen.

Open de webconsole en navigeer naar de gewenste dashboardweergave om de URI op te zoeken. In de adresbalk staat een adres zoals het volgende:

http://localhost/OperationsManager/default.aspx?ViewType=DashboardView&ViewID=a30c28f-22c7-745fa-ebf6-2fbc5a713ed

Met de volgende procedure maakt u een SharePoint-pagina met het webonderdeel Dashboard Viewer voor Operations Manager die alleen toegankelijk is voor gebruikers met een Operations Manager-gebruikersrol, zoals Operator of Administrator. Als u het webonderdeel Dashboard Viewer voor Operations Manager zo wilt configureren dat personen die geen Operations Manager-gebruiker zijn, het kunnen bekijken, voert u de volgende stappen uit en gaat u vervolgens naar de procedure How to configure the web part to use shared credentials (Het webonderdeel configureren voor het gebruik van gedeelde referenties).

Het webonderdeel toevoegen aan een pagina

 1. Open een internetbrowser en navigeer naar de SharePoint-server.

 2. Klik in het vervolgkeuzemenu Siteacties op Nieuwe pagina.

 3. Voer een naam in voor de pagina en klik op Maken.

 4. De nieuwe pagina wordt geopend met bewerkingsopties beschikbaar. Klik onder Bewerkingsprogramma's op Invoegen.

 5. Klik op de werkbalk Invoegen op Webonderdeel.

 6. Klik in Categorieën op Microsoft System Center.

 7. Klik in Webonderdelen op Webonderdeel Dashboard Viewer voor Operations Manager en klik op Toevoegen.

 8. Klik op de pijl in de rechterbovenhoek van het webonderdeel en klik op Webonderdeel bewerken.

 9. Selecteer de webconsoleserver in het veld Dashboardserver en voer de URI voor het dashboard in het veld Dashboardparameters in. Voeg &disabletree=true toe aan het einde van de URI zodat er geen structuurweergave wordt getoond op de SharePoint-pagina.

 10. Klik op OK.

 11. Klik op de menubalk op Pagina.

 12. Klik op Opslaan en sluiten.

Opmerking

Nadat u op juiste wijze een dashboardwebonderdeel hebt opgezet in SharePoint, ontvangt u wellicht een foutmelding met de mededeling dat 'het ticket is verlopen'. Dat komt omdat er een heel korte time-out is voor een onderdrukkingsticket (standaard 5 seconden). Als de tijd op de server waarop SharePoint wordt uitgevoerd en de tijd op de webconsoleserver meer dan die waarde van elkaar verschillen, mislukt de verbinding. De kans hierop is groot als de computers zich in verschillende domeinen bevinden en verschillende tijdbronnen gebruiken. U kunt de time-out van de SharePoint-server in de webconsolelijst verhogen, maar dat zou de server kwetsbaarder maken voor aanvallen. De beste oplossing is de tijd van de server waarop SharePoint wordt uitgevoerd en de tijd van de webconsoleserver te synchroniseren.

Het webonderdeel configureren voor het gebruiken van gedeelde referenties

Als u het webonderdeel Dashboard Viewer voor Operations Manager zo wilt configureren dat personen die geen Operations Manager-gebruiker zijn, het kunnen bekijken, voert u de volgende procedures uit. In de eerste procedure configureert u referenties door een doeltoepassings-id te maken in SharePoint. Vervolgens configureert u de webonderdeelomgeving.

Opmerking

In SharePoint Foundation 2010 of 2013 kunt u geen gedeelde referenties configureren.

Operations Manager biedt twee scripts in de map setup\amd64\SharePoint, waarmee gebruikers de SharePoint-webomgevingssleutels add-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1 en update-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1 uit het webconfiguratiebestand kunnen toevoegen en bijwerken. Deze scripts verwijderen encryptionAlgorithm en encryptionValidationAlgorithm voor het onderdrukkingsticket uit het webconfiguratiebestand en voegen het toe of werken het bij in de SharePoint-omgeving. Hierdoor kunt u het maken en rouleren van sleutels automatiseren. In deze sectie vindt u procedures voor het gebruiken van deze scripts.

Een doeltoepassings-id maken

 1. Klik in Centraal beheer van SharePoint in de sectie Toepassingsbeheer op Servicetoepassingen beheren.

 2. Dubbelklik op Secure Store-service.

 3. Klik op Nieuw.

 4. Voer op de pagina Toepassingsinstellingen een doeltoepassings-id, een weergavenaam en het e-mailadres van een contactpersoon in. De doeltoepassings-id is een unieke tekststring die door de Secure Store-servicetoepassing wordt gebruikt om deze doelapplicatie te identificeren. De weergavenaam wordt weergegeven in de gebruikersinterface. De contactpersoon kan elk geldig e-mailadres zijn, en hoeft niet de identiteit van een administrator van de Secure Store-servicetoepassing te zijn. Selecteer in Type doeltoepassing de optie Groep. Klik op Volgende.

 5. Accepteer op de pagina Veld toevoegen de standaardwaarden Windows-gebruikersnaam en Windows-wachtwoord en klik op Volgende.

 6. Voer in Beheerders voor doeltoepassing een domeinaccount in en klik op OK.

 7. Klik op de vervolgkeuzepijl rechts van de naam van de doeltoepassings-id die u hebt gemaakt en klik op Referenties instellen.

 8. Voer in het veld Windows-gebruikersnaam de gebruikersnaam in van het account dat u voor het webonderdeel wilt gebruiken. Voer het wachtwoord voor het account in, bevestig het wachtwoord en klik op OK.

De webonderdeelomgeving configureren voor het gebruik van gedeelde referenties

 1. Zoek op de server waar de webconsole wordt gehost het bestand Web.config in de installatiemap voor de Operations Manager-webconsole. Het standaardinstallatiepad is C:\Program Files\Microsoft System Center 2016\Operations Manager\WebConsole\WebHost.

 2. Open Web.config in een teksteditor.

 3. Ga naar het gedeelte .

 4. Zoek de vermelding OverrideTicketEncryptionKey. In het volgende voorbeeld is de eerste vetgedrukte waarde de sleutel van het versleutelingsalgoritme en de tweede de sleutel voor het versleutelingsvalidatiealgoritme:

  Voorbeeld: <key name="OverrideTicketEncryptionKey" algorithm="3DES" value="**92799B26F0BF54EE76A40CFECDB29868927D2DA4D7E57EBD**"> <validation algorithm="HMACSHA1" value="**7526BAC9FC9562835A3872A3DC12CB8B**"/>

 5. Kopieer beide sleutels en sluit Web.config.

 6. Klik op de SharePoint-website in het vervolgkeuzemenu Siteacties op Alle site-inhoud weergeven.

 7. Klik in Lijsten op Operations Manager-webconsoleomgevingen.

 8. Klik op het webonderdeel dat u wilt configureren en klik vervolgens op Item bewerken.

 9. Voer in het veld TargetApplicationID de doeltoepassings-id in die u in de vorige procedure hebt gemaakt.

 10. Voer in het veld Sleutel voor versleutelingsalgoritme de sleutel voor het versleutelingsalgoritme in die u uit Web.config hebt gekopieerd.

 11. Voer in het veld Sleutel voor versleutelingsvalidatiealgoritme de sleutel voor het versleutelingsvalidatiealgoritme in die u hebt gekopieerd uit Web.config.

 12. Klik op Opslaan.

Herhaal deze procedure voor iedere Operations Manager-beheergroep.

De beheergroep voor een webonderdeel configureren met een script

 1. Kopieer het bestand add-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1, dat zich in de installatiemap van Operations Manager bevindt onder Setup\amd64\SharePoint, naar de SharePoint-server.

 2. Open de Operations Manager-shell.

 3. Voer add-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1 uit met de volgende parameters:

  -title <de naam van de dashboardweergave>

  -webconsoleUNC <het pad naar het bestand web.config, zonder bestandsnaam>

  Opmerking

  Het bestand web.config bevindt zich onder Program Files\Microsoft System Center 2016\Operations Manager\WebConsole\WebHost op de computer waarop de webconsole wordt uitgevoerd.

  -targetApplicationID <de doeltoepassings-id>

Aanvullende beheergroepen toevoegen aan het webonderdeel

Door nieuwe beheergroepen toe te voegen aan het webonderdeel, kunt u dashboards van meerdere beheergroepen weergeven.

 1. Klik op de SharePoint-website in het vervolgkeuzemenu Siteacties op Alle site-inhoud weergeven.

 2. Klik in Lijsten op Operations Manager-webconsoles.

 3. Klik op Nieuw item toevoegen.

 4. Voer in het veld Naam een unieke naam in.

 5. Voer in het veld HostURI de URI in van een server waarop de Operations Manager-webconsole wordt gehost. Bijvoorbeeld http://localhost/OperationsManager/

 6. Klik op Opslaan.

Extra beheergroepen aan een webonderdeel toevoegen met behulp van een script

 1. Kopieer het bestand update-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1, dat zich in de installatiemap van Operations Manager bevindt onder Setup\amd64\SharePoint, naar de SharePoint-server.

 2. Open de Operations Manager-shell.

 3. Voer update-OperationsManager-WebConsole-Environment.ps1 uit met de volgende parameters:

  -title <de naam van de dashboardweergave>

  -webconsoleUNC <het pad naar het bestand web.config, zonder bestandsnaam>

  Opmerking

  Het bestand web.config bevindt zich onder Program Files\Microsoft System Center 2016\Operations Manager\WebConsole\WebHost op de computer waarop de webconsole wordt uitgevoerd.

  -targetApplicationID <de doeltoepassings-id>

Het webonderdeel Operations Manager verwijderen

Net zoals bij de implementatie van het Operations Manager-webonderdeel kunt u het webonderdeel verwijderen van alle sites en webtoepassingen in de farm of van een specifieke site of webtoepassing. Het webonderdeel kan worden verwijderd met een script of worden ingetrokken via de site Centraal beheer van SharePoint.

Het webonderdeel verwijderen via een script

 1. Kopieer het bestand install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 naar een locatie waartoe de SharePoint-beheershell toegang heeft.

 2. Open de SharePoint-beheershell en ga naar de map waar u het install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1-bestand hebt opgeslagen.

 3. Typ in de SharePoint-beheershell de volgende opdracht en druk op Enter.

  .\uninstall-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 -solutionPath <directory for Microsoft.EnterpriseManagement.SharePointIntegration.wsp> -url <optional, for uninstalling from a specific portal address or website>

  Voorbeeld waarmee het webonderdeel wordt verwijderd uit een specifiek portaaladres:

  .\uninstall-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 "C:\Program Files\Microsoft System Center 2016\Operations Manager\" http://localhost:4096

  Als er een fout optreedt wanneer u het script uitvoert, moet u het standaarduitvoeringsbeleid RemoteSigned voor ondertekening van programmacode voor de SharePoint-beheershell uitschakelen. Typ deze opdracht om het script install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 uit te voeren en druk vervolgens op Enter:

  Set-ExecutionPolicy Unrestricted

  U ziet een bevestigingsbericht. Selecteer J om te bevestigen en voer het script uit.

 4. Als u het standaarduitvoeringsbeleid RemoteSigned voor ondertekening van programmacode hebt uitgeschakeld om het script install-OperationsManager-DashboardViewer.ps1 te kunnen uitvoeren, moet u dit opnieuw inschakelen nadat het script is uitgevoerd. Typ deze opdracht en druk op Enter:

  Set-ExecutionPolicy Restricted

  U ziet een bevestigingsbericht. Selecteer J om te bevestigen.

Het webonderdeel intrekken via Centraal beheer van SharePoint

 1. Open de site Centraal beheer van SharePoint 2010.

 2. Klik op Systeeminstellingen.

 3. Klik op Farmoplossingen beheren.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Microsoft.EnterpriseManagement.SharePointIntegration.wsp en klik op Intrekken.

Volgende stappen

© 2017 Microsoft