Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

VMM installeren

Rayne Wiselman|Laatst bijgewerkt: 30-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

Raadpleeg dit artikel om de System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM)-beheerserver te installeren.

Voordat u begint

Voer het installatieprogramma uit

 1. Sluit alle geopende programma's en controleer of de computer niet nog een keer ergens opnieuw voor moet worden opgestart.
 2. Start de installatiewizards voor Virtual Machine Manager door in uw installatiemedium met de rechtermuisknop te klikken op Setup.exe en vervolgens Als beheerder uitvoeren te selecteren.
 3. Klik op Installeren op de hoofdpagina van Setup. Als u Microsoft .NET Framework niet hebt geïnstalleerd, wordt u door VMM gevraagd deze toepassing nu te installeren.
 4. Schakel op de pagina Functies selecteren die u wilt installeren het vakje VMM-beheerserver in en klik op Volgende. De VMM-console wordt automatisch geïnstalleerd. Als u de installatie op een clusterknooppunt uitvoert, wordt u gevraagd of u de beheerserver maximaal beschikbaar wilt maken.
 5. Geef op de pagina Productregistratiegegevens de gevraagde informatie op en klik op Volgende. Als u geen productcode opgeeft, wordt VMM geïnstalleerd als een evaluatieversie die binnen 180 dagen na de installatie verloopt.
 6. Lees de gebruiksrechtovereenkomst op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst lezen, schakel het selectievakje Ik heb de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst gelezen en begrepen en ik ga hiermee akkoord in en klik op Volgende.
 7. Selecteer een van de opties op de pagina Gebruiks- en verbindingsgegevens en klik op Volgende.
 8. Als de pagina Microsoft Update wordt weergegeven, selecteert u of u Microsoft Update al dan niet wilt gebruiken en klikt u vervolgens op Volgende. Als u al hebt aangegeven dat u Microsoft Update op deze computer wilt gebruiken, wordt de pagina niet weergegeven.
 9. Gebruik op de pagina Locatie van installatie het standaardpad of typ een ander installatiepad voor de programmabestanden van VMM en klik vervolgens op Volgende. Het installatieprogramma controleert of de computer waarop u de VMM-beheerserver installeert voldoet aan de desbetreffende hardware- en softwarevereisten. Als de computer niet aan een vereiste voldoet, verschijnt er een pagina met informatie over de vereiste en hoe u het probleem kunt oplossen.
 10. Als u een extern SQL-exemplaar gebruikt, geeft u op de pagina Databaseconfiguratie de naam van de computer op waarop SQL Server wordt uitgevoerd. Als u de VMM-beheerserver op dezelfde computer installeert als waarop SQL Server wordt uitgevoerd, geeft u in het vak Servernaam de naam van de computer op (bijvoorbeeld vmmserver01) of typt u localhost. Als de SQL-Server zich in een cluster bevindt, typt u de naam van het cluster.
 11. Geef geen waarde voor Poort op als u niet beschikt over een extern exemplaar van SQL Server of als u een externe SQL Server hebt die gebruikmaakt van de standaardpoort (1443).
 12. Geef de naam van het SQL Server-exemplaar op en of u een bestaande of nieuwe database wilt gebruiken. U hebt een account met machtigingen nodig om verbinding met het exemplaar te kunnen maken.
 13. Geef op de pagina Serviceaccount en gedistribueerd sleutelbeheer configureren het account op dat door de VMM-service wordt gebruikt. U kunt de identiteit van het VMM-serviceaccount na de installatie niet meer wijzigen.
 14. Selecteer of versleutelingssleutels in Active Directory moeten worden opgeslagen onder Gedistribueerd sleutelbeheer.
 15. Gebruik op de pagina Poortconfiguratie voor elke functie de standaardpoortnummers of geef een uniek poortnummer op dat relevant is in uw omgeving. U kunt de poorten die u tijdens de installatie van een VMM-beheerserver toewijst niet wijzigen, tenzij u de VMM-beheerserver verwijdert en opnieuw installeert. Bovendien mag u poort 5986 voor geen enkele functie configureren, omdat dat poortnummer al is toegewezen.
 16. Geef op de pagina Bibliotheekconfiguratie aan of een nieuwe bibliotheekshare moet worden gemaakt of dat een bestaande bibliotheekshare op de computer moet worden gebruikt. De standaardbibliotheekshare die door VMM wordt gemaakt, heeft de naam MSSCVMMLibrary en de bijbehorende map bevindt zich in %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\Virtual Machine Manager Library Files. ProgramData is een verborgen map die u niet kunt verwijderen. Nadat de VMM-beheerserver is geïnstalleerd, kunt u bibliotheekshares en aanvullende bibliotheekservers toevoegen met de VMM-console of met de VMM-opdrachtshell.
 17. Controleer uw selecties op de pagina Installatieoverzicht en klik vervolgens op Installeren. De pagina Onderdelen installeren verschijnt en de voortgang van de installatie wordt weergegeven.
 18. Klik op de pagina Setup is voltooid op Sluiten om de installatie te voltooien. Als u de VMM-console wilt openen, zorgt u dat het selectievakje De VMM-console openen wanneer de wizard wordt gesloten is ingeschakeld of klikt u op het pictogram Virtual Machine Manager-console op het bureaublad.

Tijdens de installatie worden door VMM de volgende firewallregels ingeschakeld. Deze regels blijven ook van kracht als u VMM later weer verwijdert.

 • Windows Remote Management

 • Windows Standards-Based Storage Management

Opmerking

Als de installatie niet wordt voltooid, raadpleegt u de logboekbestanden in de map %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs. ProgramData is een verborgen map.

VMM installeren vanaf een opdrachtprompt

U kunt VMM installeren vanaf een opdrachtprompt. Het installatiemedium bevat .ini-bestanden voor alle VMM-functies:

 • VMServer.ini: instellingen voor de VMM-beheerserver.
 • VMClient.ini: instellingen voor de VMM-console.
 • VMServerUninstall.ini: instellingen voor het verwijderen van de VMM-beheerserver.

Elk van deze bestanden bevat sleutelparen/waardeparen met standaardwaarden. Deze items zijn opgenomen als opmerkingen. Verwijder het opmerkingsymbool(#) en wijzig de waarde.

 1. Bewerk het bestand VMServer.ini met de opties in de tabel onder deze procedure
 2. Open nadat u het bewerken hebt voltooid een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid en voer Setup.exe uit met de onderstaande parameters. Gebruik de onderstaande opdracht als u bijvoorbeeld een VMServer.ini-bestand wilt gebruiken dat is opgeslagen in C:\Temp met een SQL Server-beheerdersaccount van contoso\SQLAdmin01 en een VMM-serviceaccount van contoso\VMMadmin14: setup.exe /server /i /f C:\Temp\VMServer.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123 /VmmServiceDomain contoso /VmmServiceUserName VMMadmin14 /VmmServiceUserPassword password456 /IACCEPTSCEULA

Waarden in VMServer.ini

OptieWaardenStandaard
ProductKeyProductcode in de indeling: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
UserNameOptionele weergavenaam voor de gebruiker die de functies installeert. Dit is niet het gebruikersaccount voor de installatie.Beheerder
CompanyNameOptionele weergavenaam voor de organisatie die de functies installeert.Microsoft Corporation
ProgramFilesLocatie voor VMM-bestanden.C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager
CreateNewSqlDatabase0: een bestaande Microsoft SQL Server-database gebruiken.

1: een nieuwe SQL Server-database maken.
1
SqlInstanceNameNaam van het nieuwe of bestaande exemplaar van SQL Server.MICROSOFT$VMM$
SqlDatabaseNameNaam van de nieuwe of bestaande SQL Server-database.VirtualManagerDB
RemoteDatabaseImpersonation0: het Administrator-account voor SQL Server niet imiteren. De gebruiker die Setup.exe uitvoert, moet een Administrator zijn van de server die als host voor SQL Server fungeert.

1: het Administrator-account voor SQL Server imiteren door de opgegeven referenties te gebruiken. De gebruiker die Setup.exe uitvoert, moet waarden opgeven voor de parameters SqlDBAdminName, SqlDBAdminPassword en SqlDBAdminDomain.
0
SqlMachineNameNaam van de server die als host voor SQL Server fungeert. Geef geen localhost op. Geef in plaats daarvan de daadwerkelijke naam van de computer op.
(verschillende poorten)Poorten die worden gebruikt door VMMIndigoTcpPort: 8100

IndigoHTTPSPort: 8101


<br/ BitsTcpPort: 443
CreateNewLibraryShare0: een bestaande bibliotheekshare gebruiken.

1: een nieuwe bibliotheekshare maken.
1
LibraryShareNameNaam van de bestandsshare die moet worden gebruikt of gemaakt.MSSCVMMLibrary
LibrarySharePathLocatie van de bestaande bestandsshare of voor de nieuwe bestandsshare die moet worden gemaakt.C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Library Files
LibraryShareDescriptionBeschrijving van de share.Virtual Machine Manager-bibliotheekbestanden
SQMOptIn0: kies niet voor 'Diagnostische en gebruiksgegevens'.

1: kies voor 'Diagnostische en gebruiksgegevens'
1
MUOptIn0: kies niet voor Microsoft Update.

1: kies voor Microsoft Update.
0
VmmServiceLocalAccount0: een domeinaccount gebruiken voor de VMM-service (scvmmservice).

1: het lokale systeemaccount gebruiken voor de VMM-service.

Als u een domeinaccount wilt gebruiken, moet u wanneer u Setup.exe uitvoert, waarden opgeven voor de parameters VMMServiceDomain, VMMServiceUserName en VMMServiceUserPassword.
0
TopContainerNameContainer voor Distributed Key Management (DKM), bijvoorbeeld “CN=DKM,DC=contoso,DC=com”.VMM-server
HighlyAvailable0: niet installeren als maximaal beschikbaar.

1: installeren als maximaal beschikbaar.
0
VmmServerNameDe naam van de geclusterde service voor een maximaal beschikbare VMM-beheerserver. Voer niet de naam in van het failovercluster of de computer waarop de maximaal beschikbare VMM-beheerserver is geïnstalleerd.
VMMStaticIPAddressIP-adres voor de geclusterde servicenaam voor een maximaal beschikbare VMM-beheerserver als u geen Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) gebruikt. Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund.
Upgrade0: geen upgrade uitvoeren van een eerdere versie van VMM.

1: upgrade uitvoeren van eerdere versie.
1

Parameters voor Setup.exe

ParameterDetails
/serverHiermee geeft u de installatie van de VMM-beheerserver op.
/i of /xGeeft aan of u de server wilt installeren (/i) of verwijderen (/x).
/f Geeft het ini-bestand op dat moet worden gebruikt. Controleer of deze parameter naar het juiste .ini-bestand verwijst. Als Setup.exe geen .ini-bestand vindt, wordt de installatie uitgevoerd met de eigen standaardwaarden.
/VmmServiceDomain Hiermee geeft u de domeinnaam op voor het account dat de VMM-service uitvoert (scvmmservice). Gebruik deze parameter alleen als u VmmServiceLocalAccount in VMServer.ini op 0 instelt.
/VmmServiceUserName Hiermee geeft u de gebruikersnaam op voor het account dat de VMM-service uitvoert (scvmmservice). Gebruik deze parameter alleen als u VmmServiceLocalAccount in VMServer.ini op 0 instelt.
/VmmServiceUserPassword Hiermee geeft u het wachtwoord op voor het account dat de VMM-service uitvoert (scvmmservice). Gebruik deze parameter alleen als u VmmServiceLocalAccount in VMServer.ini op 0 instelt.
/SqlDBAdminDomain Hiermee geeft u de domeinnaam op voor het beheerdersaccount voor de SQL Server-database. Gebruik deze parameter als de huidige gebruiker geen beheerdersrechten heeft op de SQL Server.
/SqlDBAdminName Hiermee geeft u de gebruikersnaam op voor het beheerdersaccount voor de SQL Server-database. Gebruik deze parameter als de huidige gebruiker geen beheerdersrechten heeft op de SQL Server.
/SqlDBAdminPassword Hiermee geeft u het wachtwoord op voor het beheerdersaccount voor de SQL Server-database. Gebruik deze parameter als de huidige gebruiker geen beheerdersrechten heeft op de SQL Server.
/IACCEPTSCEULAOpmerkingen bij de instemming met de licentievoorwaarden voor Microsoft-software. Dit is een verplichte parameter.

Gebruik de onderstaande opdracht als u bijvoorbeeld een VMServer.ini-bestand wilt gebruiken dat is opgeslagen in C:\Temp met een SQL Server-beheerdersaccount van contoso\SQLAdmin01 en een VMM-serviceaccount van contoso\VMMadmin14: setup.exe /server /i /f C:\Temp\VMServer.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123 /VmmServiceDomain contoso /VmmServiceUserName VMMadmin14 /VmmServiceUserPassword password456 /IACCEPTSCEULA

VMM of de VMM-console verwijderen

 1. Zorg ervoor dat de VMM-console en de VMM-opdrachtshell gesloten zijn.
 2. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm op de computer waarop de VMM-beheerserver is geïnstalleerd.
 3. Klik onder Programma's op Een programma verwijderen. Dubbelklik onder Naam op Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager.
 4. Klik op de pagina Wat wilt u doen? op Onderdelen verwijderen.
 5. Schakel op de pagina Functies selecteren die u wilt verwijderen het selectievakje VMM-beheerserver in en klik op Volgende. Schakel het selectievakje VMM-console in als u de VMM-console wilt verwijderen. Houd er rekening mee dat als u een maximaal beschikbare VMM-implementatie hebt, u zowel de VMM-server als de VMM-console moet verwijderen.
 6. Geef op de pagina Databaseopties op of u de VMM-database wilt behouden of verwijderen, en geef indien nodig referenties voor de database op. Klik op Volgende.
 7. Controleer uw selecties op de pagina Samenvatting en klik op Verwijderen. De pagina Functies verwijderen verschijnt en de voortgang van de verwijdering wordt weergegeven.
 8. Nadat de VMM-beheerserver is verwijderd, klikt u op de pagina De geselecteerde onderdelen zijn verwijderd op Sluiten.

De volgende firewallregels, die bij de installatie van VMM werden ingeschakeld, blijven van kracht nadat u VMM hebt verwijderd:

 • Extern beheer van bestandsserver

 • Firewallregels voor op Windows-standaarden gebaseerd opslagbeheer

Als Setup vanwege een probleem niet wordt voltooid, raadpleegt u de logboekbestanden in de map %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs. ProgramData is een verborgen map.

VMM vanaf de opdrachtregel verwijderen

Bewerk het bestand VMSererUninstall zoals hieronder wordt beschreven als u VMM wilt verwijderen. Voer vervolgens Setup.exe uit om het verwijderingsproces te starten. Als u wilt verwijderen met een INI-bestand dat is opgeslagen op C:\Temp met een account contoso.SQLAdmin01, typt u: setup.exe /server /x /f C:\Temp\VMServerUninstall.ini /SqlDBAdminDomain contoso /SqlDBAdminName SQLAdmin01 /SqlDBAdminPassword password123

VMServeRUnisntall.ini

OptieDetailsStandaardwaarde
RemoteDatabaseImpersonation0: lokale installatie van SQL Server.

1: externe installatie van SQL Server.

Wanneer u Setup.exe uitvoert, moet u een waarde opgeven voor de parameters SqlDBAdminName, SqlDBAdminPassword en SqlDBAdminDomain, tenzij de gebruiker die Setup.exe uitvoert een Administrator is voor SQL Server.
0
RetainSqlDatabase0: de SQL Server-database verwijderen.

1: de SQL Server-database niet verwijderen

Als u de SQL Server-database wilt verwijderen, moet u wanneer u Setup.exe uitvoert, een waarde opgeven voor de parameters SqlDBAdminName, SqlDBAdminPassword en SqlDBAdminDomain, tenzij de gebruiker die Setup.exe uitvoert een Administrator is voor SQL Server.
0
ForceHAVMMUninstall0: het verwijderen niet afdwingen als Setup.exe niet kan verifiëren of dit knooppunt het laatste knooppunt van de maximaal beschikbare installatie is.

1: het verwijderen afdwingen.
© 2017 Microsoft