Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Virtuele machines in de VMM-infrastructuur beheren

Rayne Wiselman|Laatst bijgewerkt: 5-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

Dit artikel biedt een overzicht van het beheer van virtuele machines in de System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM)-rekeninfrastructuur. Het biedt informatie over functies die worden aangeboden bij het inrichten en bevat koppelingen naar artikelen over verschillende manieren om virtuele machines in te richten en te beheren.

Virtuele machines inrichten

Virtuele machines kunnen worden ingericht met behulp van een aantal methoden:

 • Virtuele machines maken vanaf een lege virtuele harde schijf: u maakt een virtuele machine en installeert een besturingssysteem vanaf een .iso-installatiekopie, vanaf verwisselbare media of bij het opstarten vanuit een netwerk met PXE-server.
 • Een virtuele machine maken vanaf een bestaande virtuele harde schijf: U maakt een virtuele machine vanaf een virtuele harde schijf in de VMM-bibliotheek. Het is raadzaam een virtuele harde schijf te gebruiken die met Sysprep is gegeneraliseerd.
 • Een virtuele machine klonen van een bestaande virtuele machine: U kloont een bestaande virtuele machine in de VMM-bibliotheek om er een nieuwe mee te maken. Het is raadzaam een virtuele machine te klonen die met Sysprep is gegeneraliseerd.
 • Een virtuele machine maken op basis van een sjabloon: U maakt virtuele machines met consistente instellingen die in een VM-sjabloon zijn geconfigureerd. VM-sjablonen zijn XML-objecten die in de VMM-bibliotheek zijn opgeslagen. Ze kunnen worden gebruikt om VM-instellingen die beschikbaar zijn voor selfservicegebruikers te beheren en te beperken. Sjablooninstellingen bevatten een profiel voor het gastbesturingssysteem, een hardwareprofiel en een of meer VHD's waarmee een nieuwe virtuele machine kan worden gemaakt.
 • Een virtuele machine maken in een service-implementatie: In VMM kunt u services maken die een logische groepering van virtuele machines zijn die als één entiteit zijn geconfigureerd en geïmplementeerd. Een service met één laag bevat één virtuele machine. Services met meerdere lagen hebben meerdere virtuele machines.
 • Een virtuele machine snel inrichten met behulp van SAN-kopie: Implementeer een virtuele machine met behulp van SAN-kopiemogelijkheden zoals momentopnames en klonen. U kunt zelfstandige virtuele machines of virtuele machines die in een service zijn ingericht, snel inrichten.

VM-plaatsing

Als u een virtuele machine implementeert of migreert, gebruikt VMM intelligente VM-plaatsing om beschikbare hosts te evalueren.

 • Met het plaatsingsalgoritme worden prestatiegegevens voor de werkbelasting en de host geanalyseerd en krijgen de hosts vervolgens één tot vijf sterren, waarmee de beste keuze voor plaatsing wordt aangegeven.
 • Plaatsing bevat een functie Voorkeureigenaars en Mogelijke eigenaars waarmee kan worden aangegeven welke hosts voorkeurseigenaars en mogelijke eigenaars zijn bij een failover van virtuele machines.
 • Bij plaatsing wordt rekening gehouden met opslagclassificaties. Clouds kunnen worden beperkt om de plaatsing van virtuele machines alleen tot specifieke opslagclassificaties te beperken.
 • Opties voor plaatsing kunnen als volgt worden geselecteerd:

  • Maak een nieuwe VM: Het plaatsingsproces biedt een suggestie voor de host. Als een selfservicegebruiker een virtuele machine maakt, wordt de host automatisch toegewezen door VMM, op basis van de hoogste classificatie. Een virtuele machine migreren: tijdens de migratie biedt VMM hostclassificaties om u te helpen een host te selecteren. Een virtuele machine converteren naar Hyper-V: de conversiewizard biedt een classificatie voor hosts, zodat u de beste kunt selecteren.

Hostclassificaties

 • VMM evalueert alle hosts binnen een geselecteerde hostgroep en alle hosts binnen onderliggende hostgroepen. Hostclassificaties worden berekend op een schaal van 0 tot 5 sterren, waarbij met 5 sterren de hoogste classificatie wordt aangegeven. De classificaties zijn gebaseerd op standaardcriteria die niet alle informatie bevatten. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de verbindingssnelheid van het netwerk.
 • Classificaties zijn gebaseerd op afzonderlijke hosts en niet op de relatieve geschiktheid van alle beschikbare hosts. Classificaties voor de ene host worden niet gewijzigd op basis van classificaties voor andere hosts.
 • VMM berekent de hostclassificaties volgens specifieke formules die in de volgende tabel worden beschreven.

  • CPU-classificatie: [ 1 – ( CPU-gebruik / (100 – CPU-reserve)) ] x CPU-gewicht
  • Geheugenclassificatie (RAM): [ 1 – ( gebruikt geheugen / (totaal geheugen – geheugenreserve)) ] x geheugengewicht
  • Classificatie I/O-capaciteit van schijf: [1 – (schijf-IOPS / maximale schijf-IOPS] x schijfgewicht
  • Netwerkclassificatie: [ 1 – ( netwerkgebruik / (100 – netwerkreserve)) ] x netwerkgewicht
 • Een host wordt alleen beoordeeld als er een virtuele machine moet worden geplaatst.

 • De informatie die over een host wordt verzameld, wordt vergeleken met de informatie over de bronnen die nodig zijn voor de virtuele machine, waarna een classificatie wordt toegewezen aan de host.
 • Bij de automatische plaatsing probeert VMM de host te gebruiken waaraan de hoogste classificatie is toegewezen. Tijdens handmatige plaatsing wordt de hostclassificatie weergegeven, zodat u de meest geschikte host kunt selecteren. Vanaf System Center 2012 SP1 kunt u in VMM een host selecteren, zelfs als niet alle hosts zijn geclassificeerd. De geselecteerde host moet een positief aantal sterren hebben.
 • VMM meet ongeveer elke 10 minuten het CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkgebruik om een gemiddelde classificatie te berekenen die een gemiddelde is van alle metingen sinds de laatste actie waarmee de hostclassificatie opnieuw is ingesteld. Hostwaarderingen worden opnieuw ingesteld als het volgende gebeurt:
  • Er wordt een nieuwe virtuele machine gemaakt
  • Er wordt een virtuele machine geïmplementeerd, opgeslagen, gemigreerd of verwijderd
  • Er wordt een virtuele machine ingeschakeld, uitgeschakeld of in een gestopte, onderbroken of opgeslagen staat gezet.

Classificatie nul

Aan een host kan de classificatie nul worden toegewezen als deze niet voldoet aan de voorwaarden om een andere classificatie dan nul te krijgen. Voor een andere classificatie dan nul moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De host moet ten minste één harde schijf hebben met voldoende opslagruimte voor de volledige hardeschijfruimte die nodig is voor de virtuele machine. Bij dynamische harde schijven wordt de huidige hardeschijfomvang gebruikt en niet de maximale hardeschijfomvang.
 • De hoeveelheid geheugen die nodig is voor de virtuele machine, moet kleiner zijn dan de hoeveelheid geheugen die momenteel beschikbaar is op de host. Een host moet ook voldoende beschikbaar geheugen hebben om de virtuele machine te starten. Bovendien biedt VMM de mogelijkheid om meer dan voldoende cloud- en hostgroepcapaciteit voor replica-VM's te plannen.
 • Houd rekening met het volgende als dynamisch geheugen is ingeschakeld:

  • Als de virtuele machine (inclusief een van de controlepunten) is geconfigureerd voor het gebruik van dynamisch geheugen, moet dynamisch geheugen ook zijn ingeschakeld op de host. Als dat niet het geval is, wordt de plaatsing van de virtuele machine tijdens het maken of migreren geblokkeerd.
  • Voor de plaatsing van een nieuwe of gestopte virtuele machine moet de host minimaal voldoen aan de vereiste voor opstartgeheugen voor de virtuele machine.
  • Voor de plaatsing van een gestarte virtuele machine moet de host minimaal voldoen aan de vereiste voor het huidige geheugen voor de virtuele machine.
  • Voor de plaatsing van een virtuele machine in een opgeslagen staat, wordt de laatst bekende waarde voor geheugengebruik van de virtuele machine vergeleken met het opstartgeheugen van de virtuele machine.
 • De host moet alle virtuele netwerken bevatten die nodig zijn voor de virtuele machine. Als u netwerktags gebruikt, moeten de netwerklocatietags voor de virtuele machine en de host identiek zijn.

 • Een host in de onderhoudsmodus krijgt automatisch de classificatie nul.
 • Als Microsoft RemoteFX 3D-videoadapter op de virtuele machine is ingeschakeld, moet de host RemoteFX ondersteunen en beschikken over een of meer voor RemoteFX geschikte grafische verwerkingseenheden (GPU's) met voldoende beschikbaar geheugen. Als deze voorwaarden niet beschikbaar zijn en de virtuele machine wordt uitgevoerd, wordt de plaatsing geblokkeerd. Als de virtuele machine is gestopt of zich in een opgeslagen staat bevindt, wordt de classificatie nul met een waarschuwing uitgegeven, maar wordt de plaatsing niet geblokkeerd.
 • Maximaal beschikbare virtuele machines moet op geclusterde host worden geplaatst. VMM wijst nul sterren toe aan hosts die niet zijn geclusterd, maar handmatige plaatsing wordt niet geblokkeerd. Als u een maximaal beschikbare virtuele machine migreert naar een niet-geclusterde host, is de virtuele machine na de migratie niet meer maximaal beschikbaar.
 • VMM blokkeert de migratie van Hyper-V-hosts naar hosts waarop andere virtualisatiesoftware wordt uitgevoerd. Migratie van een virtuele machine met specifieke functies die niet worden toegestaan door de virtualisatiesoftware die wordt uitgevoerd op een host, wordt geblokkeerd. Hyper-V-hosts staan bijvoorbeeld opstarten vanaf een vaste SCSI-schijf niet toe.

VM's van de 1e en 2e generatie

In VMM kunt u VM's van de 1e of 2e generatie maken.

 • U kunt VM-sjablonen van de 1e of 2e generatie toevoegen aan een servicesjabloon. Eigenschappen worden weergegeven voor de generatie die u kiest.
 • Virtuele machines van de 2e generatie kunnen alleen worden uitgevoerd op een host met een hostbesturingssysteem dat deze virtuele machines ondersteunt: Windows Server 2012 R2 of een recentere versie. Een VMM van de 2e generatie zal bijvoorbeeld geen VM van de 2e generatie plaatsen op een host met Windows Server 2012.
 • Wanneer u voor een virtuele machine of VM-sjabloon een virtuele harde schijf in .vhd-indeling gebruikt, wordt de virtuele machine automatisch generatie 1 omdat VHD geen ondersteuning biedt voor de 2e generatie. Als u .vhdx gebruikt, kunt u selecteren welke optie u wilt gebruiken.
 • Als u een bestaande virtuele machine of virtuele-machinesjabloon gebruikt als startpunt voor een nieuwe virtuele machine of virtuele-machinesjabloon, wordt de generatie bepaald door de bestaande virtuele machine of virtuele-machinesjabloon.
 • Als u een hardwareprofiel maakt, kunt u kiezen tussen 1e en 2e generatie. Wanneer u het profiel in een virtuele machine of VM-sjabloon opneemt, geeft u de generatie op die u wilt gebruiken.
 • In alle wizards en PowerShell-cmdlets krijgt u configuratieopties in overeenstemming met de generatie van de virtuele machine.
 • VM's van de 1e en 2e generatie verwerken de opstartvolgorde niet op dezelfde manier.
  • U kunt de opstartvolgorde voor virtuele machines van generatie 1 aanpassen in de VMM-console, in de hardware-instellingen bij het maken van een virtuele machine. U kunt ook aanpassingen doorvoeren met behulp van de parameter BootOrder PowerShell.
  • Wanneer u een virtuele machine maakt, moet u PowerShell gebruiken, met de parameter FirstBootDevice, als u de opstartvolgorde voor virtuele machines van generatie 1 wilt aanpassen. Als u bijvoorbeeld het eerste opstartapparaat wilt instellen als netwerkadapter, typt u: Set-SCVMTemplate -Template "Generation2template" –FirstBootDevice "NIC,0"

VM-inrichting optimaliseren

Differentiërende schijven

 • Een differentiërende schijf is een VHD die wijzigingen aan een andere VHD of een ander gastbesturingssysteem opslaat in een afzonderlijk bestand.
 • Wanneer u een differentiërende schijf maakt, kunt u er een andere VHD (de bovenliggende schijf) aan koppelen. De differentiërende schijf slaat alle wijzigingen op die anders op de bovenliggende schijf zouden worden doorgevoerd als de differentiërende schijf niet zou bestaan.
 • In wezen slaat de differentiërende schijf wijzigingen op zonder de bovenliggende schijf te wijzigen.
 • Meerdere differentiërende schijven kunnen dezelfde bovenliggende VHD gebruiken.

VMM optimaliseert de ondersteuning voor differentiërende schijven om het volgende te bieden:

 • Geoptimaliseerde migratie van opslag die gebruikmaakt van differentiërende schijven. Tijdens een migratie migreert VMM alleen basisschijven als dat nodig is.
 • De implementatietijd van virtuele machines optimaliseren door het gebruik van differentiërende schijven. VMM zal proberen om differentiërende schijven op de doelcomputer te identificeren en te gebruiken.
 • Als differentiërende schijven worden gebruikt, wordt de implementatie van de virtuele basisschijf geoptimaliseerd door met de Windows ODX-functionaliteit (Offloaded Data Transfers) bestanden tijdens de service-implementatie naar de gastmachine te kopiëren.
 • Tijd en opslag van het klonen van virtuele machines optimaliseren door het gebruik van differentiërende schijven. VMM biedt de mogelijkheid om differentiërende schijven te maken en te gebruiken tijdens een kloonbewerking.
 • Als bovenliggende schijven verloren gaan of beschadigd raken, gaan alle VHD's die ervan afhankelijk zijn ook verloren. Zorg ervoor dat u over een back-upplan beschikt.

Als u gebruikmaakt van differentiërende schijven moet u het beheer optimaliseren door ervoor te zorgen dat ongebruikte bovenliggende harde schijven regelmatig worden verwijderd.

Snel bestanden kopiëren

Bij de implementatie van virtuele machines moet VMM grote bestanden, zoals VHD's, tussen twee locaties verplaatsen en kopiëren.

Met de functie voor het snel kopiëren van bestanden worden de prestaties van bestandsoverdrachten beter, voornamelijk door gebruik te maken van de Windows ODX-functie (Offloaded Data Transfers). In VMM wordt Background Intelligent Transfer Service (BITS) nog steeds gebruikt als een mechanisme voor bestandsoverdrachten, maar VMM maakt indien mogelijk gebruik van ODX (bijvoorbeeld bij het kopiëren van bestanden naar SAN's die ODX ondersteunen). Hierdoor wordt de implementatie van virtuele machines aanzienlijk sneller.

Virtuele VMware-machines inrichten

Nadat u een vCenter-server en ESX/ESXi-hosts hebt ingesteld, kunt u virtuele VMware-machines inrichten zoals andere VM's. Houd rekening met het volgende:

 • U kunt virtuele VMware-machines ordenen en opslaan in de VMM-bibliotheek.
 • U kunt virtuele VMware-machines, VMDK-bestanden (.vmdk) en VMware-sjablonen ordenen en opslaan in de VMM-bibliotheek. V
 • U kunt virtuele machines maken van de VMware-sjablonen die in de bibliotheek zijn opgeslagen. U kunt ook sjablonen importeren die op vSphere-hosts zijn opgeslagen (alleen de metagegevens van de sjabloon worden in VMM geïmporteerd). VMM biedt geen ondersteuning voor oudere VMDK-schijftypen. Deze schijftypen worden ondersteund:
  • Normale VMDK-bestanden (VMFS en monolithicFlat)
  • VMDK-bestanden die worden gebruikt voor toegang tot fysieke schijven (vmfsPassthroughRawDeviceMap)
  • Momentopnamen (vmfssparse).
 • U kunt nieuwe VMware-virtuele machines maken op basis van VMDK-sjablonen.
 • U kunt de VMM-services implementeren op vSphere-hosts, maar niet vApps.
 • U kunt virtuele machines op VMware-hosts plaatsen op basis van hostclassificaties bij het maken, implementeren of migreren van virtuele VMware-machines. Dit geldt ook voor gelijktijdige VM-implementatie wanneer u een service implementeert.
 • U kunt voor virtuele VMware-machines dynamische optimalisatie en energieverbruikoptimalisatie gebruiken.
 • U kunt reguliere VMM-netwerktaken uitvoeren, zoals het toewijzen van logische netwerken, vaste IP-adressen en MAC-adressen aan Windows-gebaseerde virtuele machines waarop VMware wordt uitgevoerd.
 • VMM biedt geen ondersteuning voor virtuele VMware-machines met VHD's die met een IDE-bus zijn verbonden.
 • VMM ondersteunt harde schijven van VMware die voor thin provisioning zijn geconfigureerd via de modus Dynamische schijf. Als u een virtuele machine maakt en implementeert op een vSphere-host die is geconfigureerd voor het gebruik van een dynamische schijf, zal de schijf voor thin provisioning worden geconfigureerd. Als een virtuele machine gemaakt is als een voor thin provisioning geconfigureerde schijf, zal deze door out-of-band VM als dynamisch worden weergegeven. Als u een voor thin provisioning geconfigureerde schijf in de bibliotheek opslaat, zal VMM deze schijf opslaan als een 'thick disk'. De schijf blijft een thick disk als u op basis ervan een virtuele machine maakt.

Virtuele VMware-machines converteren naar Hyper-V (V2V)

Er zijn momenteel een aantal methoden om virtuele VMWare-machines naar Hyper-V te converteren:

 • Wizard Virtuele machine converteren: In de VMM-console kunt u deze wizard gebruiken. Deze methode kent een aantal beperkingen:
  • Ondersteund vanaf vSphere 4.1.
  • U kunt geen VMware-werkstations converteren.
  • U kunt geen virtuele machines converteren met virtuele harde schijven die zijn verbonden met een IDE-bus.
  • Onlineconversies worden niet ondersteund. De virtuele machines van VMware moeten worden uitgeschakeld.
  • Antivirus-apps moeten worden ondersteund.
  • De VMware-hulpprogramma's moeten worden verwijderd van het gastbesturingssysteem van de virtuele machine.
 • Microsoft Virtual Machine Converter: na 3 juni 2017 is dit hulpprogramma niet langer beschikbaar. Meer informatie

Volgende stappen

© 2017 Microsoft