Ustawianie, wyświetlanie, zmienianie lub usuwanie uprawnień do plików i folderów

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Podczas tworzenia pliku lub folderu system Windows przypisuje domyślne uprawnienia do tego obiektu.

Do zakończenia tej procedury jest wymagane co najmniej uprawnienie Modyfikacja. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby ustawić, przeglądać, zmienić lub usunąć uprawnienia do plików i folderów
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, dla którego chcesz ustawić uprawnienia, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.

 2. Kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć okno dialogowe Uprawnienia dla <obiekt>.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić uprawnienia dla grupy lub użytkownika, których nie ma w polu Nazwy grupy lub użytkownika, kliknij przycisk Dodaj. Wpisz nazwę grupy lub użytkownika, dla których chcesz ustawić uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby zmienić lub usunąć uprawnienia istniejącej grupy lub użytkownika, kliknij nazwę grupy lub użytkownika.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udzielić lub odmówić uprawnienia, w polu Uprawnienia dla <użytkownik lub grupa> zaznacz pole wyboru Zezwalaj lub Odmów.

  • Aby usunąć grupę lub użytkownika z pola Nazwy grupy lub użytkownika, kliknij przycisk Usuń.

Uwagi dodatkowe

 • Aby zapoznać się z opisem wszystkich uprawnień, zobacz temat Okno dialogowe Wpis uprawnienia.

 • Wykonanie tych czynności może wymagać podniesienia poziomu uprawnień użytkownika za pomocą funkcji Kontrola dostępu użytkownika.

 • Aby otworzyć Eksploratora Windows, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.

 • Uprawnienia do plików i folderów można ustawiać tylko na dyskach twardych używających systemu plików NTFS.

 • Aby zmienić uprawnienia, użytkownik musi być właścicielem lub mieć odpowiednie uprawnienia udzielone przez właściciela.

 • Grupy lub użytkownicy, którym udzielono uprawnienia Pełna kontrola dla folderu, mogą usuwać pliki i podfoldery znajdujące się w tym folderze niezależnie od uprawnień chroniących pliki i podfoldery.

 • Jeśli pola wyboru w obszarze Uprawnienia dla <użytkownik lub grupa> są zacieniowane lub jeśli przycisk Usuń jest niedostępny, oznacza to, że plik lub folder odziedziczył uprawnienia po folderze nadrzędnym.

 • Dodawani użytkownicy lub grupy mają domyślnie przyznawane uprawnienia Odczyt i wykonanie, Wyświetlanie zawartości folderu oraz Odczyt.

Dodatkowe informacje

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: