Ustawianie uprawnień dla folderów udostępnionych

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Uprawnienia udziału dotyczą użytkowników korzystających z folderu udostępnionego w sieci. Nie dotyczą użytkowników logujących się lokalnie lub logujących się za pomocą Pulpitu zdalnego.

Aby określić uprawnienia dla użytkowników logujących się lokalnie lub za pomocą Pulpitu zdalnego, należy użyć opcji na karcie Zabezpieczenia, a nie na karcie Uprawnienia udziału. To pozwala określić uprawnienia na poziomie systemu plików NTFS. Jeśli dla folderu udostępnionego są ustawione zarówno uprawnienia udziału, jak i systemu plików, wówczas po podłączeniu do tego folderu mają zastosowanie bardziej restrykcyjne uprawnienia.

Na przykład aby użytkownikom w domenie nadać uprawnienie Odczyt do folderu udostępnionego, na karcie Uprawnienia udziału należy ustawić uprawnienia Pełna kontrola dla grupy Wszyscy. Na karcie Zabezpieczenia należy określić bardziej restrykcyjne uprawnienia, ustawiając dla grupy Użytkownicy domeny uprawnienie Odczyt. W efekcie użytkownik z grupy Użytkownicy domeny będzie miał dostęp tylko do odczytu do folderu udostępnionego, niezależnie od tego, czy jest połączony za pośrednictwem udziału sieciowego, za pośrednictwem Pulpitu zdalnego czy zalogowany lokalnie.

Uprawnienia poziomu systemu plików można określić przy użyciu wiersza polecenia, korzystając z narzędzia systemu operacyjnego iCacls.exe lub Cacls.exe. Te narzędzia działają jedynie na woluminach NTFS.

noteUwaga
Aby włączyć wyliczanie oparte na dostępie dla folderu udostępnionego, należy użyć przystawki Zarządzanie udziałami i magazynowaniem. Wyliczanie oparte na dostępie umożliwia użytkownikom wyświetlanie tylko tych plików i folderów w folderze udostępnionym, do których mają uprawnienia dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141539 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Określanie uprawnień do folderów udostępnionych

 

Aby określić uprawnienia do folderu udostępnionego przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. W drzewie konsoli kliknij węzeł Narzędzia systemowe, kliknij pozycję Foldery udostępnione, a następnie kliknij pozycję Udziały.

 4. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy folder udostępniony, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 5. Na karcie Uprawnienia udziału określ odpowiednie uprawnienia:

  • Aby przypisać użytkownikowi lub grupie uprawnienia do folderu udostępnionego, kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy, komputery lub grupy wyszukaj lub wpisz nazwę użytkownika lub grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby odebrać dostęp do folderu udostępnionego, kliknij przycisk Usuń.

  • Aby ustawić indywidualne uprawnienia dla użytkownika lub grupy, w polu Uprawnienia dla grupy lub użytkownika zaznacz pole wyboru Zezwalaj lub Odmów.

 6. Aby ustawić uprawnienia do plików i folderów mające zastosowanie do użytkowników logujących się lokalnie lub przy użyciu Usług pulpitu zdalnego, kliknij kartę Zabezpieczenia i ustaw odpowiednie uprawnienia.

 

Aby określić uprawnienia do pliku przy użyciu wiersza polecenia
 1. Aby otworzyć okno wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. Aby określić indywidualne uprawnienia dla użytkownika lub grupy, wpisz:

  cacls /G <user:permission>
  

  Na przykład aby określi uprawnienie Zapis dla użytkownika o nazwie Monika do pliku o nazwie 002.jpg, wpisz:

  cacls 002.jpg /G Monica:w
  
 4. Aby odebrać dostęp do folderu udostępnionego, wpisz.

  cacls /R <user>
  

  Na przykład aby odebrać dostęp do folderu udostępnionego użytkownikowi o nazwie Monika, wpisz:

  Cacls /R Monica
  

 

Wartość Opis

cacls

Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu (ACL) plików.

/R

Odbiera uprawnienia dostępu określonemu użytkownikowi

/G

Przydziela uprawnienia dostępu określonemu użytkownikowi

<user>

Użytkownik lub grupa, dla których są określane uprawnienia dostępu.

<permission>

Uprawnienie przydzielane użytkownikowi. Może być jednym z poniższych:

 • N (Brak)

 • W (Zapis)

 • C (Zmiana)

 • F (Pełna kontrola)

Dodatkowe informacje

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: