Narzędzia administracji zdalnej serwera - omówienie

Dotyczy: Windows Server 2008 R2

Aby ułatwić zdalne zarządzanie serwerem, firma Microsoft dołączyła do systemu Windows Server® 2008 R2 pakiet narzędzi administracji zdalnej.

Pakiet Narzędzia administracji zdalnej serwera można zainstalować na komputerach z systemem operacyjnym Windows Server 2008 R2. Za pomocą pakietu Narzędzia administracji zdalnej serwera można zarządzać komputerami z systemem Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 lub - w przypadku pewnych narzędzi - Windows Server 2003.

Co to jest pakiet Narzędzia administracji zdalnej serwera?

Pakiet Narzędzia administracji zdalnej serwera jest dostępną w systemie Windows Server 2008 R2 funkcją, która pozwala na zdalne zarządzanie systemami Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 i Windows Server 2003 z komputera z systemem Windows Server 2008 R2, umożliwiając otwieranie i uruchamianie narzędzi do zarządzania oraz przystawek, za pomocą których mogą być zarządzane role, usługi ról lub funkcje na komputerze zdalnym.

Narzędzia administracji zdalnej serwera, podobnie jak inne narzędzia do zarządzania zawarte w systemie Windows Server 2008 R2, są domyślnie zabezpieczone. W domyślnej konfiguracji pakietu Narzędzia administracji zdalnej serwera są otwierane tylko te porty oraz włączane tylko te usługi, które są niezbędne do działania zdalnego zarządzania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów typu role, usługi ról i funkcje w systemie Windows Server 2008 R2, zobacz temat „Role, usługi ról i funkcje” w Pomocy programu Menedżer serwera.

Role i funkcje, którymi można zarządzać przy użyciu Narzędzi administracji zdalnej serwera

W systemie Windows Server 2008 R2 są dostępne narzędzia do zarządzania dla następujących ról i funkcji.

Narzędzia administracji zdalnej serwera dla ról

noteUwaga
Ta lista ról mogła zostać zaktualizowana od momentu opublikowania tej zawartości. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, zobacz witrynę Windows Server 2008 R2 TechCenter (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122006).

 

Rola pakietu Narzędzia administracji zdalnej serwera Opis

Narzędzia Usług certyfikatów w usłudze Active Directory

Narzędzia Usług certyfikatów w usłudze Active Directory obejmują przystawki Urząd certyfikacji, Szablony certyfikatów, Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa i Zarządzanie obiektami odpowiadającymi w trybie online.

Usługi domenowe Active Directory (AD DS) oraz Narzędzia usług LDS w usłudze Active Directory

Usługi domenowe Active Directory obejmują przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory, Lokacje i usługi Active Directory, Centrum administracyjne usługi Active Directory, Narzędzia serwera sieciowej usługi informacyjnej, dostawcę i polecenia cmdlet środowiska Windows PowerShell dla usługi Active Directory oraz inne przystawki i narzędzia wiersza polecenia do zdalnego zarządzania oprogramowaniem Usługi domenowe Active Directory.

Narzędzia Usług LDS w usłudze Active Directory obejmują przystawki Lokacje i usługi Active Directory, Edytor ADSI, Menedżer schematów i inne oraz narzędzia wiersza polecenia do zarządzania Usługami LDS w usłudze Active Directory.

Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS) - narzędzia

Narzędzia, które udostępnia Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS), obejmują przystawkę Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS).

Narzędzia serwera DHCP

Narzędzia serwera DHCP obejmują przystawkę DHCP.

Narzędzia serwera DNS

Narzędzia serwera DNS obejmują przystawkę Menedżer DNS i narzędzie wiersza polecenia dnscmd.exe.

Serwer faksowy - narzędzia

Narzędzia, które udostępnia Serwer faksowy, obejmują przystawkę Menedżer usługi faksowania.

Usługi plików - narzędzia

Narzędzia, które udostępnia Usługi plików, obejmują następujące elementy:

 • Narzędzia rozproszonego systemu plików, obejmujące przystawkę Zarządzanie systemem plików DFS oraz narzędzia wiersza polecenia dfsradmin.exe, dfsrdiag.exe, dfscmd.exe, dfsdiag.exe i dfsutil.exe.

 • Narzędzia menedżera zasobów serwera plików, obejmujące przystawkę Menedżer zasobów serwera plików oraz narzędzia wiersza polecenia filescrn.exe i storrept.exe.

 • Narzędzia Usług dla systemu plików NFS, obejmujące przystawkę System plików NFS oraz narzędzia wiersza polecenia nfsadmin.exe, showmount.exe i rpcinfo.exe.

Hyper-V™ - narzędzia

Narzędzia funkcji Hyper-V obejmują przystawkę Menedżer funkcji Hyper-V i inne narzędzia do zarządzania funkcją Hyper-V.

Narzędzia Usług zasad sieciowych i dostępu sieciowego

Narzędzia Usług zasad sieciowych i dostępu sieciowego obejmują przystawki Routing i dostęp zdalny oraz Urząd rejestrowania kondycji.

Usługi drukowania i zarządzania dokumentami - narzędzia

Narzędzia udostępniane przez Usługi drukowania i zarządzania dokumentami obejmują przystawkę Zarządzanie drukowaniem.

Narzędzia usług pulpitu zdalnego

Narzędzia usług pulpitu zdalnego obejmują przystawki Menedżer programów RemoteApp, Menedżer bramy usług pulpitu zdalnego oraz Menedżer licencjonowania usług pulpitu zdalnego.

 • Narzędzia brokera połączeń usług pulpitu zdalnego obejmują przystawki Menedżer programów RemoteApp oraz Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego.

Serwer sieci Web (IIS) - narzędzia

Narzędzia produktu Serwer sieci Web (IIS) obejmują przystawki Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0 i Menedżer usług IIS.

Narzędzia Usług wdrażania systemu Windows

Narzędzia Usług wdrażania systemu Windows obejmują przystawkę Usługi wdrażania systemu Windows, narzędzie wiersza polecenia wdsutil.exe i rozszerzenie Instalacja zdalna dla przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Narzędzia administracji zdalnej serwera dla funkcji

noteUwaga
Ta lista funkcji mogła zostać zaktualizowana od momentu opublikowania tej zawartości. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, zobacz witrynę Windows Server 2008 R2 TechCenter (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122006).

 

Pakiet Narzędzia administracji zdalnej serwera Opis

Narzędzia administracyjne szyfrowania dysków funkcją BitLocker

Narzędzia administracyjne szyfrowania dysków funkcją BitLocker obejmują skrypt manage-bde.wsf oraz Przeglądarkę haseł odzyskiwania funkcji BitLocker w usłudze Active Directory.

Narzędzia rozszerzeń serwera usługi inteligentnego transferu w tle

Narzędzia rozszerzeń serwera usług inteligentnego transferu w tle obejmują przystawki Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0 i Menedżer usług IIS.

Narzędzia klastra pracy awaryjnej

Narzędzia klastra pracy awaryjnej obejmują przystawkę Menedżer klastrów pracy awaryjnej i narzędzie wiersza polecenia cluster.exe.

Narzędzia równoważenia obciążenia sieciowego

Narzędzia równoważenia obciążenia sieciowego obejmują przystawkę Menedżer równoważenia obciążenia sieciowego oraz narzędzia wiersza polecenia nlb.exe i wlbs.exe.

Narzędzia serwera SMTP

Narzędzia serwera SMTP obejmują przystawkę Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0.

Narzędzia serwera WINS

Narzędzia serwera usługi nazw internetowych systemu Windows (WINS) obejmują przystawkę WINS.

Instalowanie Narzędzi administracji zdalnej serwera

noteUwaga
Użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na serwerze, na którym chce zainstalować pakiet Narzędzia administracji zdalnej serwera, lub musi być zalogowany do tego komputera za pomocą wbudowanego konta Administrator. Ponadto w przypadku instalowania pakietu Narzędzia administracji zdalnej serwera za pomocą interfejsu wiersza polecenia należy otworzyć okno Wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.

Narzędzia administracji zdalnej serwera można zainstalować w jeden z następujących sposobów.

 • Kreator dodawania funkcji. Polecenia otwierające Kreatora dodawania funkcji znajdują się w trzech lokalizacjach.

  • Menedżer serwera. Menedżer serwera jest otwierany domyślnie, jeśli okno Zadania konfiguracji początkowej jest zamknięte. Można go także otworzyć, klikając polecenie Menedżer serwera w menu Narzędzia administracyjne.

  • Zadania konfiguracji początkowej. Okno Zadania konfiguracji początkowej jest domyślnie otwierane po uruchomieniu komputera z systemem Windows Server 2008.

  • Panel sterowania. Należy otworzyć Panel sterowania, otworzyć kategorię Programy i funkcje, a następnie kliknąć polecenie Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Do otwierania Kreatora dodawania funkcji służy odpowiednie polecenie na stronie głównej funkcji Menedżer serwera.

 • Środowisko Windows PowerShell. Aby zainstalować Narzędzia administracji zdalnej serwera za pomocą środowiska Windows PowerShell, zobacz temat „Instalowanie pakietu Narzędzia administracji zdalnej serwera” w Pomocy pakietu Narzędzia administracji zdalnej serwera. Narzędzia administracji zdalnej serwera można instalować lub usuwać za pomocą zestawu poleceń cmdlet środowiska Windows PowerShell dla programu Menedżer serwera.

 • Wiersz polecenia funkcji Menedżer serwera. Informacje dotyczące instalowania składnika Narzędzia administracji zdalnej serwera za pomocą wiersza polecenia Menedżer serwera zawiera temat „Instalowanie pakietu narzędzi Narzędzia administracji zdalnej serwera” pomocy narzędzi Narzędzia administracji zdalnej serwera. Z powodu ograniczeń zabezpieczeń nałożonych przez Kontrolę konta użytkownika należy otworzyć Panel sterowania z podwyższonym poziomem uprawnień. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny Wiersz polecenia lub obiekt Wiersz polecenia w menu Start, a następnie kliknąć polecenie Uruchom jako administrator.

noteUwaga
Podczas instalowania narzędzi dla określonych elementów typu role, usługi ról i funkcje w pakiecie Narzędzia administracji zdalnej serwera użytkownik instaluje tylko zestaw przystawek i narzędzi do zdalnego zarządzania elementami typu role, usługi ról i funkcje zainstalowanymi na innych komputerach. Instalacja pakietu Narzędzia administracji zdalnej serwera nie obejmuje instalacji żadnych ról ani funkcji na komputerze lokalnym.

Zarządzanie przy użyciu Narzędzi administracji zdalnej serwera

W celu zarządzania elementami takimi jak role, usługi ról lub funkcje na komputerach zdalnych za pomocą pakietu Narzędzia administracji zdalnej serwera należy w przystawce lub w narzędziu zarządzania określić nazwę komputera, na którym jest zainstalowana rola, usługa roli lub funkcja, które mają być zarządzane. Komputer zdalny w przystawce zazwyczaj można określić przez kliknięcie polecenia Podłącz do innego komputera w okienku Akcje lub w menu Akcja.

Informacje dodatkowe

Aby dowiedzieć się więcej na temat pakietu Narzędzia administracji zdalnej serwera, wyświetl Pomoc dotyczącą używanego serwera. W tym celu wyszukaj, a następnie dwukrotnie kliknij plik RSAT.chm, aby go otworzyć. Plik RSAT.chm jest zwykle przechowywany w katalogu %windir%\Help\mui\0409.

Aby uzyskać więcej informacji o pakiecie Narzędzia administracji zdalnej serwera i zarządzaniu elementami typu role, usługi ról i funkcje przy użyciu ich narzędzi administracji zdalnej, zobacz witrynę Windows Server 2008 R2 TechCenter (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122006).

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: