Omówienie przystawki Przekierowanie folderu

Dotyczy: Windows Server 2008 R2

Przekierowanie folderu

Ustawienia użytkownika i pliki użytkownika są zazwyczaj przechowywane w lokalnym profilu użytkownika w folderze Użytkownicy. Pliki w lokalnym profilu użytkownika są dostępne tylko z bieżącego komputera, co utrudnia pracę z danymi i synchronizację ustawień między wieloma komputerami użytkownikom korzystającym z więcej niż jednego komputera. Istnieją dwie technologie umożliwiające rozwiązanie tego problemu: Profile mobilne i Przekierowanie folderu. Obie technologie mają swoje zalety i mogą być używane razem lub osobno w celu bezproblemowego przenoszenia się użytkownika z jednego komputera na inny. Technologie te zapewniają również dodatkowe opcje dla administratorów zarządzających danymi użytkowników.

Przekierowanie folderu umożliwia administratorom przekierowanie ścieżki folderu do nowej lokalizacji. Lokalizacją tą może być folder na komputerze lokalnym lub katalog w sieciowym udziale plików. Użytkownicy mogą pracować z dokumentami na serwerze tak, jakby dokumenty te znajdowały się na dysku lokalnym. Dokumenty znajdujące się w danym folderze są dostępne dla użytkowników z dowolnego komputera w sieci. Rozszerzenie Przekierowanie folderu znajduje się w obszarze Ustawienia systemu Windows w drzewie konsoli podczas edytowania zasad grupy w domenie za pomocą przystawki Konsola zarządzania zasadami grupy (GPMC). Ścieżka to [Nazwa obiektu zasad grupy]\Konfiguracja użytkownika\Zasady\Ustawienia systemu Windows\Przekierowanie folderu.

Najnowsze zmiany w rozszerzeniu Przekierowanie folderu

Rozszerzenie Przekierowanie folderu oferuje obecnie następujące możliwości:

 • Możliwość przekierowania większej liczby folderów w folderach profilu użytkownika niż w starszych wersjach systemu operacyjnego Windows, w tym folderów Kontakty, Pobrane, Ulubione, Łącza, Muzyka, Zapisane gry, Wyszukiwania i Wideo.

 • Możliwość zastosowania ustawień dotyczących przekierowanych folderów do komputerów z systemem Windows® 2000, Windows 2000 Server®, Windows XP lub Windows Server 2003. Istnieje możliwość zastosowania ustawień skonfigurowanych w systemie Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008 lub Windows Vista® tylko do komputerów z tymi systemami operacyjnymi lub zastosowania ich również do komputerów ze starszymi wersjami systemu operacyjnego Windows. W przypadku tych starszych wersji systemu operacyjnego Windows można zastosować te ustawienia do folderów, które mogą zostać przekierowane. Są to foldery Dane aplikacji, Pulpit, Moje dokumenty, Moje obrazy i Menu Start. Ta opcja jest dostępna na karcie Ustawienia we Właściwościach folderu, w obszarze Wybierz ustawienia przekierowania dla folderu [NazwaFolderu].

 • Posiadanie folderów Muzyka, Obrazy i Wideo w folderze Dokumenty jest opcjonalne. W wersjach systemu operacyjnego Windows starszych niż Windows Vista te foldery były podfolderami folderu Dokumenty. Skonfigurowanie tej opcji rozwiązuje problemy związane z różnicami w nazwach i strukturze folderów między starszymi i nowszymi wersjami systemu operacyjnego Windows. Ta opcja jest dostępna w oknie dialogowym Właściwości folderu na karcie Miejsce docelowe, w obszarze Ustawienia.

 • Możliwość przekierowania folderu Menu Start do określonej ścieżki dla wszystkich użytkowników. W systemie Windows XP folder Menu Start mógł zostać przekierowany jedynie do docelowego folderu udostępnionego.

noteUwaga
Dana możliwość jest nowością jedynie w przypadku folderu Menu Start. Wszystkie pozostałe przekierowywane foldery w systemie Windows Vista i nowszych mogą również zostać przekierowane do określonej ścieżki dla wszystkich użytkowników.

Foldery, które mogą zostać przekierowane

Do przekierowania folderów można użyć Konsoli zarządzania zasadami grupy.

 

Folder w systemach Windows 7 i Windows Vista Odpowiednik folderu w starszych wersjach systemu operacyjnego Windows

AppData/Roaming

Dane aplikacji

Kontakty

Nie dotyczy

Pulpit

Pulpit

Dokumenty

Moje dokumenty

Pobieranie

Nie dotyczy

Ulubione

Nie dotyczy

Łącza

Nie dotyczy

Muzyka

Nie dotyczy

Obrazy

Moje obrazy

Zapisane gry

Nie dotyczy

Wyszukiwania

Nie dotyczy

Menu Start

Menu Start

Wideo

Nie dotyczy

Zalety rozszerzenia Przekierowanie folderu

 • Nawet jeśli użytkownicy logują się na różnych komputerach w sieci, ich dane są zawsze dostępne.

 • Technologia Pliki trybu offline (która jest domyślnie włączona) umożliwia użytkownikom dostęp do folderu nawet bez podłączenia do sieci. Jest to szczególnie przydatne dla użytkowników komputerów przenośnych.

 • Kopie zapasowe danych przechowywanych w folderach sieciowych mogą być wykonywane w ramach procedur administracji systemem. Jest to bezpieczniejsze, ponieważ nie wymaga podejmowania akcji przez użytkownika.

 • W przypadku korzystania z Profilów użytkowników mobilnych można użyć Przekierowania folderu w celu zmniejszenia całkowitego rozmiaru Profilu mobilnego oraz zwiększenia wydajności procesu logowania i wylogowywania użytkownika końcowego. Po wdrożeniu Przekierowania folderu z Profilami użytkowników mobilnych dane synchronizowane za pomocą Przekierowania folderów nie są częścią profilu mobilnego i są synchronizowane w tle przy użyciu Plików trybu offline po zalogowaniu się użytkownika. Dzięki temu użytkownik nie musi czekać na zsynchronizowanie tych danych, gdy loguje się lub wylogowuje, jak w przypadku Profilów użytkowników mobilnych.

 • Dane specyficzne dla użytkownika mogą zostać przekierowane z dysku twardego, który zawiera pliki systemu operacyjnego, na inny dysk twardy na lokalnym komputerze użytkownika. Dzięki temu dane użytkownika są bezpieczniejsze w przypadku konieczności ponownego zainstalowania systemu operacyjnego.

 • Administrator może używać zasad grupy do ustawiania przydziałów dysku, ograniczając ilość miejsca zajmowanego przez foldery profilu użytkownika.

Wybieranie miejsca docelowego dla przekierowania folderu

Karta Miejsce docelowe okna dialogowego Właściwości umożliwia wybranie dla przekierowywanego folderu lokalizacji sieciowej lub lokalizacji w obrębie lokalnego profilu użytkownika. Możliwy jest wybór pomiędzy następującymi ustawieniami:

 • Podstawowe - Przekierowuj wszystkie foldery do tej samej lokalizacji. To ustawienie umożliwia przekierowanie folderów wszystkich użytkowników do tej samej lokalizacji i jest stosowane do wszystkich użytkowników uwzględnionych w obiekcie Obiekt zasad grupy (GPO). W przypadku tego ustawienia istnieją następujące opcje określania docelowej lokalizacji folderu:

  • Utwórz folder dla każdego użytkownika w ścieżce katalogu głównego. Ta opcja powoduje utworzenie folderu w postaci \\serwer\udział\nazwa konta użytkownika\nazwa folderu. Każdy użytkownik ma unikatową ścieżkę swojego przekierowanego folderu.

noteUwaga
Jeśli zostanie włączona opcja Zastosuj także zasady przekierowywania do systemów operacyjnych Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP i Windows Server 2003 na karcie Ustawienia, ta opcja nie jest dostępna w przypadku folderu Menu Start.

 • Przekieruj do następującej lokalizacji. W przypadku tej opcji jest używana jawna ścieżka lokalizacji przekierowania. Może to spowodować użytkowanie tej samej ścieżki przekierowanego folderu przez wielu użytkowników.

 • Przekieruj do lokalizacji profilu lokalnego użytkownika. Ta opcja powoduje przeniesienie lokalizacji folderu do lokalnego profilu użytkownika w folderze Użytkownicy.

 • Zaawansowane - Określaj lokalizacje dla różnych grup użytkowników. To ustawienie umożliwia określenie zachowania folderu przy przekierowaniu w oparciu o członkostwo w grupie zabezpieczeń dla obiektu GPO.

 • Przejdź do folderu dokumentów. Ta opcja jest dostępna tylko dla folderów Muzyka, Obrazy i Wideo. Ta opcja umożliwia rozwiązanie problemów związanych z różnicami w nazwach i strukturze folderów między systemami operacyjnymi Windows 7 i Windows Vista a starszymi wersjami systemu operacyjnego Windows. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, nie będzie można skonfigurować żadnych dodatkowych opcji przekierowywania ani opcji usuwania zasad dla tych folderów, a ustawienia zostaną odziedziczone z folderu Dokumenty.

noteUwaga
To zachowanie występuje także domyślnie, jeśli zostanie włączona opcja Zastosuj także zasady przekierowywania do systemów operacyjnych Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP i Windows Server 2003 na karcie Ustawienia podczas konfigurowania ustawień przekierowywania folderu Dokumenty.

 • Nieskonfigurowane. Jest to ustawienie domyślne. To ustawienie umożliwia określenie, że przekierowanie folderu na podstawie zasad zostało usunięte w przypadku danego obiektu zasad grupy i foldery są przekierowywane do lokalizacji lokalnego profilu użytkownika lub pozostają tam, gdzie są, w zależności od wybranych opcji przekierowywania, jeśli ustawiono jakiekolwiek istniejące zasady przekierowywania. Bieżąca lokalizacja tego folderu nie jest zmieniana.

Konfigurowanie dodatkowych ustawień dla przekierowanego folderu

Na karcie Ustawienia w polu Właściwości dla folderu możliwe jest uruchomienie następujących ustawień:

 • Udziel użytkownikowi praw wyłączności. To ustawienie jest domyślnie włączone i jest to zalecane ustawienie. To ustawienie umożliwia określenie, że administrator i inni użytkownicy nie mają uprawnień dostępu do tego folderu.

 • Przenieś zawartość folderu [NazwaFolderu] do nowej lokalizacji. To ustawienie przenosi wszystkie dane przechowywane przez użytkownika w folderze lokalnym do folderu udostępnionego w sieci.

 • Zastosuj także zasady przekierowywania do systemów operacyjnych Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP i Windows Server 2003. Ta opcja umożliwia działanie przekierowania folderów z systemami Windows 7 i Windows Vista oraz starszymi wersjami systemu operacyjnego Windows. Tę opcję stosuje się jedynie do przekierowywanych folderów w starszych wersjach systemu operacyjnego Windows, którymi są foldery Dane aplikacji, Pulpit, Moje Dokumenty, Moje obrazy i Menu Start.

noteUwaga
Folder AppData/Roaming (poprzednio Dane aplikacji w starszych wersjach systemu operacyjnego Windows) w systemie Windows Vista zawiera obecnie kilka folderów, które w starszych wersjach systemu operacyjnego Windows znajdowały się w folderze głównym Profil użytkownika. Na przykład w starszych wersjach systemu operacyjnego Windows folder Menu Start nie znajdował się w folderze Dane aplikacji. Przekierowywanie wszystkich folderów w folderze Dane aplikacji może nie mieć uzasadnienia, jeśli zostanie włączone ustawienie Zastosuj także zasady przekierowywania do systemów operacyjnych Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP i Windows Server 2003. Z tego powodu po wybraniu tego ustawienia w systemach Windows 7 i Windows Vista nie będą automatycznie przekierowywane następujące foldery: Menu Start, Skróty sieciowe, Skróty do drukarki, Szablony, Cookies, Wysłany do. Jeśli to ustawienie nie zostanie wybrane, w systemach Windows 7 i Windows Vista będą automatycznie przekierowywane wszystkie foldery w folderze Dane aplikacji.

 • Usuwanie zasad. Następująca tabela podsumowuje zachowanie przekierowanych folderów i ich zawartości, gdy obiekt GPO przestaje obowiązywać, oparte na wyborze usunięcia zasad. Na karcie Ustawienia w obszarze Usuwanie zasad dostępne są następujące opcje usuwania zasad.

 

Opcja Usuwanie zasad Wybrane ustawienie Wynik

Gdy zasada zostanie usunięta, przekieruj folder z powrotem do lokalizacji w profilu użytkownika.

Włączone

 • Folder powraca do lokalizacji w profilu użytkownika.

 • Zawartość jest kopiowana (nie przenoszona) z powrotem do lokalizacji profilu użytkownika.

 • Zawartość nie jest usuwana z lokalizacji, do której został przekierowany folder.

 • Użytkownik w dalszym ciągu ma dostęp do zawartości, ale tylko na komputerze lokalnym.

Gdy zasada zostanie usunięta, przekieruj folder z powrotem do lokalizacji w profilu użytkownika.

Wyłączone

 • Folder powraca do lokalizacji w profilu użytkownika.

 • Zawartość nie jest kopiowana ani przenoszona do lokalizacji profilu użytkownika.

noteUwaga
Jeśli zawartość folderu nie zostanie skopiowana do lokalizacji profilu użytkownika, użytkownik nie widzi zawartości.

Kiedy zasady zostaną usunięte, pozostaw folder w nowej lokalizacji.

Albo Włączony albo Wyłączony

 • Folder pozostaje w przekierowanej lokalizacji.

 • Zawartość również pozostaje w tej lokalizacji.

 • Użytkownik w dalszym ciągu ma dostęp do zawartości znajdującej się w przekierowanym folderze.

Uwagi dodatkowe

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: