Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Zmienianie dysku podstawowego na dysk dynamiczny

Aby zmienić dysk podstawowy na dysk dynamiczny

Przy użyciu interfejsu systemu Windows

 1. Otwórz program Zarządzanie komputerem (lokalne).
 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Zarządzanie komputerem (lokalne), kliknij polecenie Magazyn, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk podstawowy, który chcesz skonwertować, kliknij polecenie Konwertuj na dysk dynamiczny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Jeśli polecenie menu nie jest widoczne, być może kliknięto prawym przyciskiem myszy wolumin, a nie dysk, dysk jest już skonwertowany na dynamiczny albo jest to komputer przenośny. (Dyski dynamiczne nie są obsługiwane przez komputery przenośne, dyski wymienne, dyski odłączane korzystające z interfejsu Universal Serial Bus (USB) lub IEEE 1394 (nazywanego również FireWire) oraz dyski podłączone do współużytkowanych magistrali SCSI.) Nie można także konwertować na dyski dynamiczne dysków klastrowych podłączonych do współdzielonej magistrali SCSI lub Fibre Channel. Usługa klastrowania obsługuje tylko dyski podstawowe.)

Przestroga

 • Jeżeli jako obszar przechowywania kopii w tle jest używany dysk podstawowy i użytkownik chce konwertować dysk na dysk dynamiczny, ważne jest, aby zachować poniższe środki ostrożności w celu uniknięcia utraty danych. Jeżeli dysk nie jest woluminem rozruchowym i jest woluminem innym niż ten, na którym są przechowywane oryginalne pliki, należy odinstalować i przełączyć w tryb offline wolumin zawierający oryginalne pliki przed rozpoczęciem konwertowania dysku zawierającego kopie w tle na dysk dynamiczny. Wolumin zawierający oryginalne pliki należy przywrócić do stanu online w ciągu 20 minut. W przeciwnym wypadku dane przechowywane w istniejących kopiach w tle zostaną utracone. Jeśli kopie w tle znajdują się na woluminie rozruchowym, dysk można konwertować na dysk dynamiczny bez utraty kopii w tle.
  Aby odinstalować wolumin i przełączyć go w tryb offline, można użyć polecenia mountvol z opcją /p. Wolumin można zainstalować i przełączyć w tryb online za pomocą polecenia mountvol lub przystawki Zarządzanie dyskami.

Uwagi

 • Aby wykonać tę procedurę na komputerze lokalnym, użytkownik musi być członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub Administratorzy na komputerze lokalnym albo mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Aby wykonać tę procedurę zdalnie, użytkownik musi być członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub grupy Administratorzy na komputerze zdalnym. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślne grupy lokalne, Grupy domyślne i Korzystanie z funkcji Uruchom jako.
 • Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o konwertowaniu dysków podstawowych na dyski dynamiczne, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
 • Po przekonwertowaniu dysku podstawowego na dynamiczny nie można ponownie zmienić woluminów dynamicznych na partycje. Można natomiast usunąć z dysku wszystkie woluminy dynamiczne, a następnie użyć polecenia Konwertuj na dysk podstawowy. Chcąc zachować dane, należy wcześniej wykonać ich kopię zapasową albo przenieść je na inny wolumin. Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu Konwertuj na dysk podstawowy, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
 • Przed rozpoczęciem konwersji dysków należy zamknąć wszystkie uruchomione na nich programy.
 • Dysk dynamiczny powstały w wyniku konwersji będzie pozbawiony woluminów podstawowych (partycji podstawowych lub dysków logicznych). Nie będzie też dostępny w systemach operacyjnych MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT i Windows XP Home Edition. Dostęp do dysków dynamicznych jest możliwy tylko na komputerach z systemami Windows 2000, Windows XP Professional lub Windows Server 2003.
 • Po przekonwertowaniu dysku podstawowego na dynamiczny wszystkie partycje lub dyski logiczne istniejące na dysku podstawowym stają się woluminami prostymi na dysku dynamicznym.
 • Nie należy konwertować dysków podstawowych na dyski dynamiczne, jeśli zawierają wiele instalacji systemów Windows 2000, Windows XP Professional lub Windows Server 2003. Jest prawdopodobne, że drugiej instalacji już nie będzie można uruchomić.
 • Aby konwersja się powiodła, na każdym konwertowanym dysku z głównym rekordem rozruchowym (MBR) musi być co najmniej 1 MB wolnego miejsca na bazę danych o dyskach dynamicznych. Systemy Windows 2000, Windows XP Professional oraz systemy z rodziny Windows Server 2003 automatycznie rezerwują potrzebne miejsce podczas tworzenia partycji lub woluminów na dysku, ale na dyskach z partycjami lub woluminami utworzonymi w innych systemach operacyjnych może ono być niedostępne. (Wolne miejsce może istnieć, nawet jeśli nie jest widoczne w przystawce Zarządzanie dyskami).

Przy użyciu wiersza polecenia

 1. Otwórz wiersz polecenia.
 2. Wpisz:
  diskpart
 3. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  list disk
  Zanotuj numer dysku, który chcesz skonwertować na dynamiczny.
 4. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  select diskn
 5. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  convert dynamic

 

Wartość Opis

list disk

Wyświetla listę dysków i informacje dotyczące dysków, takie jak rozmiar, ilość dostępnego wolnego miejsca, typ dysku podstawowego lub dynamicznego i styl partycji z głównym rekordem rozruchowym (MBR) lub tabelą partycji GUID (GPT). Fokus jest skierowany na dysk oznaczony gwiazdką (*).

select disk

Wybiera określony dysk i nadaje mu fokus. Parametr n jest numerem dysku.

convert dynamic

Konwertuje dysk podstawowy na dysk dynamiczny. Wszystkie istniejące partycje na dysku staną się woluminami prostymi.

Przestroga

 • Jeżeli jako obszar przechowywania kopii w tle jest używany dysk podstawowy i użytkownik chce konwertować dysk na dysk dynamiczny, ważne jest, aby zachować poniższe środki ostrożności w celu uniknięcia utraty danych. Jeżeli dysk nie jest woluminem rozruchowym i jest woluminem innym niż ten, na którym są przechowywane oryginalne pliki, należy odinstalować i przełączyć w tryb offline wolumin zawierający oryginalne pliki przed rozpoczęciem konwertowania dysku zawierającego kopie w tle na dysk dynamiczny. Wolumin zawierający oryginalne pliki należy przywrócić do stanu online w ciągu 20 minut. W przeciwnym wypadku dane przechowywane w istniejących kopiach w tle zostaną utracone. Jeśli kopie w tle znajdują się na woluminie rozruchowym, dysk można konwertować na dysk dynamiczny bez utraty kopii w tle.
  Aby odinstalować wolumin i przełączyć go w tryb offline, można użyć polecenia mountvol z opcją /p. Wolumin można zainstalować i przełączyć w tryb online za pomocą polecenia mountvol lub przystawki Zarządzanie dyskami.

Uwagi

 • Aby wykonać tę procedurę na komputerze lokalnym, użytkownik musi być członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub Administratorzy albo mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślne grupy lokalne, Grupy domyślne i Korzystanie z funkcji Uruchom jako.
 • Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o konwertowaniu dysków podstawowych na dyski dynamiczne, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
 • Po przekonwertowaniu dysku podstawowego na dynamiczny nie można ponownie zmienić woluminów dynamicznych na partycje. Można natomiast usunąć z dysku wszystkie woluminy dynamiczne, a następnie użyć polecenia Konwertuj na dysk podstawowy. Aby zachować dane, należy wcześniej wykonać ich kopię zapasową albo przenieść je na inny wolumin. Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu DiskPart, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
 • Przed rozpoczęciem konwersji dysków należy zamknąć wszystkie uruchomione na nich programy.
 • Dysk dynamiczny powstały w wyniku konwersji będzie pozbawiony partycji lub dysków logicznych. Nie będzie też dostępny w systemach operacyjnych MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT i Windows XP Home Edition. Dostęp do dysków dynamicznych jest możliwy tylko na komputerach z systemami Windows 2000, Windows XP Professional lub Windows Server 2003.
 • Po przekonwertowaniu dysku podstawowego na dynamiczny wszystkie partycje lub dyski logiczne istniejące na dysku podstawowym stają się woluminami prostymi na dysku dynamicznym.
 • Nie należy konwertować dysków podstawowych na dyski dynamiczne, jeśli zawierają wiele instalacji systemów Windows 2000, Windows XP Professional lub Windows Server 2003. Jest prawdopodobne, że drugiej instalacji już nie będzie można uruchomić.
 • Aby konwersja powiodła się, na każdym konwertowanym dysku z głównym rekordem rozruchowym (MBR) musi być co najmniej 1 MB wolnego miejsca na bazę danych o dyskach dynamicznych. Systemy Windows 2000, Windows XP Professional oraz systemy z rodziny Windows Server 2003 automatycznie rezerwują potrzebne miejsce podczas tworzenia partycji lub woluminów na dysku, ale na dyskach z partycjami lub woluminami utworzonymi w innych systemach operacyjnych może ono być niedostępne. (Wolne miejsce może istnieć, nawet jeśli nie jest widoczne w przystawce Zarządzanie dyskami).
 • Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu DiskPart, zobacz sekcję Tematy pokrewne.

Informacje o różnicach w działaniu

 • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zobacz też:

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft