Przystawki programu MMC

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista

Przystawka jest podstawowym składnikiem konsoli. Z przystawek można korzystać tylko w konsolach. Nie można ich uruchomić niezależnie od konsoli.

Jeśli zainstalowany zostanie składnik, z którym skojarzona jest przystawka, przystawka ta jest dostępna dla każdej osoby tworzącej konsolę na danym komputerze (o ile nie ma ograniczeń wynikających z zasad użytkowników).

Przystawki i rozszerzenia przystawek

Program MMC obsługuje dwa typy przystawek: przystawki autonomiczne i rozszerzenia przystawek. Przystawkę autonomiczną, zazwyczaj nazywaną po prostu przystawką, można dodać do konsoli bez uprzedniego dodawania innego elementu. Rozszerzenie przystawki, zwykle nazywane rozszerzeniem, jest zawsze dodawane do przystawki lub do innego rozszerzenia przystawki, które już znajduje się w drzewie. Jeśli dla przystawki włączone są rozszerzenia, działają one na obiekty sterowane przez daną przystawkę, takie jak komputery, drukarki, modemy lub inne urządzenia.

Dodanie przystawki lub rozszerzenia do konsoli może spowodować wyświetlenie nowego elementu w drzewie albo dodanie poleceń w menu skrótów, dodatkowych pasków narzędzi, dodatkowych stron właściwości lub kreatorów do przystawki, która jest już zainstalowana w konsoli.

Dodawanie przystawek do konsoli

Do konsoli można dodać jedną lub wiele przystawek oraz inne elementy. Ponadto do tej samej konsoli można dodać wiele instancji określonej przystawki, aby administrować różnymi komputerami lub naprawić uszkodzoną konsolę. Za każdym razem, gdy do konsoli zostanie dodana nowa instancja przystawki, wszelkie zmienne dla tej przystawki są ustawione na wartości domyślne, dopóki przystawka nie zostanie skonfigurowana. Jeśli na przykład określona przystawka zostanie skonfigurowana do zarządzania komputerem zdalnym, a następnie zostanie dodana druga instancja tej przystawki, ta druga instancja nie będzie automatycznie skonfigurowana do zarządzania komputerem zdalnym.

Zazwyczaj można dodawać tylko przystawki zainstalowane na komputerze użytym do utworzenia konsoli. Jeśli jednak dany komputer jest częścią domeny, programu MMC można użyć do pobrania dowolnej przystawki, która nie jest zainstalowana lokalnie, ale która jest dostępna w usłudze Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania publikowanych przystawek i rozszerzeń do konsoli, zobacz Dodawanie, usuwanie i organizowanie przystawek i rozszerzeń w programie MMC 3.0.

Zobacz też

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: