Omówienie Śledzenia zdarzeń zamknięcia systemu

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2

 

Śledzenie zdarzeń zamknięcia systemu pozwala pracownikom działu informatycznego na ciągłe śledzenie przyczyn, z jakich użytkownicy ponownie uruchamiają lub zamykają komputery. Nie dokumentuje przyczyn wybierania innych opcji, takich jak Wyloguj czy Hibernacja. Dzięki zbieraniu podawanych przez użytkowników przyczyn ponownego uruchamiania i zamykania systemu Monitor pomaga budować kompleksowy obraz środowiska komputerowego w firmie. Śledzenie zdarzeń zamknięcia systemu jest domyślnie wyłączone na komputerach z systemem Windows 7.

„Oczekiwane” i „nieoczekiwane” ponowne uruchomienia i zamknięcia systemu

Jeśli Śledzenie zdarzeń zamknięcia systemu jest włączone, okno dialogowe „oczekiwanego” zamknięcia systemu pojawia się po kliknięciu przez użytkownika sekwencji przycisków Start i Zamknij system albo naciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DELETE i kliknięciu przycisku Zamknij system lub Uruchom ponownie. Stanowi ono dodatkowy krok w procesie zamykania systemu, który żąda wprowadzenia przyczyny i komentarza w celu wyjaśnienia tego działania. Oczekiwane ponowne uruchomienie lub zamknięcie daje systemowi operacyjnemu czas na wykonanie standardowej procedury zamykania. Z drugiej strony, komputer nie jest w stanie przewidzieć „nieoczekiwanego” ponownego uruchomienia lub zamknięcia. Jeśli Śledzenie zdarzeń zamknięcia systemu jest włączone, okno dialogowe nieoczekiwanego zamknięcia jest wyświetlane pierwszej osobie należącej do lokalnej grupy Użytkownicy, która loguje się do komputera po takim nieoczekiwanym ponownym uruchomieniu lub zamknięciu. Podobnie jak w przypadku okna dialogowego oczekiwanego zamknięcia systemu, użytkownik jest monitowany o wprowadzenie przyczyny i komentarza.

Zaplanowane i niezaplanowane ponowne uruchomienia i zamknięcia systemu

Oczekiwane ponowne uruchomienia lub zamknięcia systemu mogą mieć charakter zaplanowany lub niezaplanowany. Jeśli użytkownik kontroluje czas takiej operacji, zadanie jest zaplanowane. Na przykład dział informatyczny może rezerwować określony czas, w którym będą instalowane nowe aplikacje. I przeciwnie: niezaplanowane ponowne uruchomienie lub zamknięcie zmusza do natychmiastowej realizacji zadania. Na przykład aplikacja, która nie odpowiada, może nagle zmusić użytkownika do ponownego uruchomienia komputera.

Charakter zaplanowany lub niezaplanowany mogą mieć również nieoczekiwane ponowne uruchomienia lub zamknięcia. Na przykład zamiast nacisnąć sekwencję przycisków Start i Zamknij system lub kombinację klawiszy CTRL+ALT+DELETE i przycisk Zamknij system, użytkownicy czasami wyłączają komputery naciśnięciem przycisku zasilania. W takim przypadku zamknięcie jest nieoczekiwane przez komputer, ale zaplanowane przez użytkownika. Jeśli jednak przypadkiem zostanie odłączony kabel zasilający komputera, zamknięcie jest zarówno nieoczekiwane, jak i niezaplanowane. W każdym z przypadków pierwszej osobie z uprawnieniami do zamykania systemu logującej się do komputera po wystąpieniu zdarzenia będzie wyświetlane okno dialogowe nieoczekiwanego zamknięcia.

Lokalne i zdalne ponowne uruchomienia i zamknięcia systemu

Śledzenia zdarzeń zamknięcia systemu i narzędzia wiersza polecenia Shutdown.exe można użyć do ponownego uruchomienia lub zamknięcia komputera lokalnego oraz jednego lub wielu komputerów zdalnych. Ponadto pracownicy działu informatycznego mogą dokonywać zdalnych, zbiorczych adnotacji nieoczekiwanych zamknięć systemu, co stanowi cenną alternatywę czasochłonnej procedury logowania się na każdym komputerze w celu zarejestrowania przyczyny nieoczekiwanego zamknięcia.

Analiza głównych przyczyn ponownych uruchomień i zamknięć systemu

Korzystając z usługi Dziennik zdarzeń, narzędzie Śledzenie zdarzeń zamknięcia systemu rejestruje przyczyny każdego ponownego uruchomienia lub zamknięcia systemu. Za pomocą Podglądu zdarzeń można otworzyć dziennik systemu i poszukać wzorców zdarzeń, które pozwolą zidentyfikować przyczyny częstych ponownych uruchomień i zamknięć systemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Podglądu zdarzeń, zobacz stronę http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=144403 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: