Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Rozproszony system plików (DFS)

Opublikowano: wrzesień 2007

Zaktualizowano: lipiec 2009

Dotyczy: Windows Server 2008

Obszary nazw systemu DFS (Distributed File System) i replikacja systemu DFS zapewniają uproszczony dostęp do plików, rozkładanie obciążeń i replikację, którą można prowadzić przez sieci WAN. W systemie operacyjnym Windows Server® 2003 R2 firma Microsoft poprawiła i zmieniła nazwę obszarów nazw systemu plików DFS (wcześniej nazywanym systemem plików DFS), zamieniła przystawkę Rozproszony system plików na przystawkę Zarządzanie systemem plików DFS i wprowadziła nową funkcję Replikacja systemu plików DFS. W systemie operacyjnym Windows Server® 2008 firma Microsoft dodała tryb obszarów nazw opartych na domenach systemu Windows Server 2008 oraz udoskonalenia dotyczące użytkowania i wydajności.

Technologie rozproszonego systemu plików (DFS) zapewniają replikację w sieci rozległej (WAN) oraz uproszczony dostęp do plików rozproszonych geograficznie. System DFS udostępnia następujące dwie technologie:

 • Obszary nazw systemu plików DFS. Umożliwiają grupowanie folderów udostępnionych znajdujących się na różnych serwerach w jeden lub kilka obszarów nazw o strukturze logicznej. Użytkownicy widzą każdy obszar nazw jako pojedynczy folder udostępniony z podfolderami. Ta struktura zwiększa dostępność i automatycznie łączy użytkowników z folderami udostępnionymi w tej samej lokacji usług Usługi domenowe Active Directory, jeśli jest dostępna, zamiast rozsyłania folderów przez połączenia sieci WAN.

 • Replikacja systemu plików DFS. Usługa Replikacja systemu plików DFS jest wydajnym aparatem replikacji z wieloma wzorcami, który pozwala na synchronizację folderów między serwerami w połączeniach sieciowych o ograniczonej przepustowości. Usługa Replikacja systemu plików DFS zastępuje Usługę replikacji plików (FRS, File Replication Service), będącą aparatem replikacji dla obszarów nazw systemu plików DFS oraz dla folderu SYSVOL usług AD DS na domenach, na których jest używany poziom funkcjonalności domeny systemu Windows Server 2008.

Ta funkcja jest przeznaczona dla administratorów dużych sieci, którzy chcą zorganizować i zwiększyć dostępność folderów udostępnionych przez utworzenie obszaru nazw, i administratorów, którzy chcą zapewnić efektywną synchronizację folderów między serwerami przy użyciu funkcji Replikacja systemu plików DFS.

System DFS w systemie Windows Server 2008 jest zaimplementowany jako usługa roli Usługi plików. Usługa roli Rozproszony system plików składa się z dwóch podrzędnych usług roli:

 • Obszary nazw DFS

 • Replikacja systemu plików DFS

Do zarządzania obszarami nazw i replikacją systemu plików DFS na komputerze z systemem Windows Server 2008 można użyć przystawki Zarządzanie systemem plików DFS, znajdującej się w Menedżerze serwera lub w folderze Narzędzia administracyjne.

W poniższych sekcjach opisano poszczególne zmiany w usługach Obszary nazw systemu plików DFS i Replikacja systemu plików DFS w systemie Windows Server 2008.

W usłudze Obszary nazw systemu plików DFS w systemie Windows Server 2008 wprowadzono następujące zmiany.

Wyliczanie oparte na dostępie umożliwia użytkownikom wyświetlanie tylko tych plików i folderów na serwerze plików, do których mają uprawnienia dostępu. Funkcja ta nie jest domyślnie włączana dla obszarów nazw (jest jednak włączana domyślnie w nowo utworzonych folderach udostępnionych w systemie Windows Server 2008) i jest obsługiwania w obszarze nazw systemu plików DFS, gdy obszar nazw jest autonomiczny i obsługiwany przez komputer z systemem Windows Server 2008 lub jest obszarem nazw opartym na domenie przy użyciu trybu systemu Windows Server 2008.

Aby włączyć wyliczanie oparte na dostępie w obszarze nazw, otwórz wiersz polecenia i wpisz następujące polecenie:

dfsutil property abde enable \\<katalog_główny_obszaru_nazw>

Usługa Obszary nazw systemu plików DFS w systemie Windows Server 2008 obsługuje tworzenie autonomicznych obszarów nazw w przystawce Zarządzanie systemem plików DFS. W tym celu należy określić klaster pracy awaryjnej na stronie Serwer obszaru nazw w Kreatorze nowego obszaru nazw.

noteUwaga
Usługa replikacji systemu plików DFS nie jest przeznaczona do koordynacji ze składnikami klastra i nie będzie przełączana awaryjnie do innego węzła.

Usługa Obszary nazw w systemie plików DFS w systemie Windows Server 2008 zawiera zaktualizowaną wersję polecenia dfsUtil i nowe polecenie dfsdiag, które umożliwia diagnozowanie problemów z obszarami nazw.

Przystawka Zarządzanie systemem plików DFS w systemie Windows Server 2008 umożliwia wyszukiwanie folderów lub obiektów docelowych folderów w obszarze nazw. Aby użyć tej funkcji, zaznacz obszar nazw, kliknij kartę Wyszukiwanie, w polu tekstowym wpisz szukany ciąg, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

System Windows Server 2008 umożliwia tworzenie obszaru nazw opartego na domenie w trybie systemu Windows Server 2008. Umożliwia to obsługę wyliczania opartego na dostępie i zwiększa skalowalność. Wprowadzony w systemie Windows® 2000 Server obszar nazw oparty na domenie nazywany jest teraz „obszarem nazw opartym na domenie (tryb systemu Windows 2000 Server)”.

Aby można było używać trybu systemu Windows Server 2008, domena i obszar nazw oparty na domenie muszą spełniać następujące wymagania minimalne:

 • W domenie jest używany poziom funkcjonalności domeny systemu Windows Server 2008.

 • Na wszystkich serwerach obszaru nazw jest uruchomiony system Windows Server 2008.

Jeśli środowisko obsługuje tryb systemu Windows Server 2008, należy wybrać ten tryb podczas tworzenia nowego obszaru nazw opartego na domenie. Ten tryb zapewnia dodatkowe funkcje oraz skalowalność, a także eliminuje ewentualną konieczność wykonania migracji obszaru nazw z trybu systemu Windows 2000 Server.

W usłudze Replikacja systemu plików DFS w systemie Windows Server 2008 wprowadzono następujące zmiany.

Usługa Replikacja systemu plików DFS w systemie Windows Server 2008 ma nową funkcję o nazwie Świeżość zawartości, która uniemożliwia nadpisywanie aktualnych danych przestarzałymi (nieaktualnymi) danymi przez serwer, który długo działał w trybie online, po jego powrocie do trybu online.

W systemie Windows Server 2008 usługa Replikacja systemu plików DFS umożliwia teraz szybsze odzyskanie sprawności po nieoczekiwanym zamknięciu. Nieoczekiwane zamknięcia mogą wystąpić z następujących powodów:

 • Nieoczekiwanie zamknięcie usługi Replikacja systemu plików DFS. Może to nastąpić w przypadku awarii, zakończenia lub zatrzymania procesu usługi Replikacja systemu plików DFS z powodu niewystarczających zasobów.

 • Nieoczekiwane wyłączenie komputera. Może to nastąpić w przypadku awarii lub utraty zasilania komputera, gdy uruchomiona jest usługa Replikacja systemu plików DFS.

 • Nieoczekiwane zamknięcie woluminu. Może to nastąpić, gdy wolumin obsługujący zestaw zawartości usługi Replikacja systemu plików DFS utraci zasilanie, zostanie odłączony lub nastąpi wymuszenie jego odinstalowania.

Nieoczekiwanie wyłączenia komputera i zamknięcia woluminu mogą spowodować utratę zmian w systemie plików NTFS, które nie zostały skopiowane na dysk. Wówczas baza danych usługi Replikacja systemu plików DFS może być niespójna ze stanem systemu plików na dysku.

W systemie Windows Server 2003 R2 nieoczekiwane zamknięcie może spowodować wykonanie przez usługę Replikacja systemu plików DFS pełnej odbudowy bazy danych, co może być bardzo czasochłonne. Usługa Replikacja systemu plików DFS w systemie Windows Server 2008 zazwyczaj nie musi odbudowywać bazy danych po nieoczekiwanych zamknięciach i dlatego szybciej odzyskuje sprawność.

noteUwaga
Ulepszenia te są dostępne tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie grupy replikacji korzystają z systemu Windows Server 2008.

Usługa Replikacja systemu plików DFS w systemie Windows Server 2008 zawiera następujące ulepszenia dotyczące wydajności.

 • Szybsza replikacja dużych i małych plików.

 • Szybsze wykonywanie synchronizacji wstępnej.

 • Lepsze wykorzystanie przepustowości sieci w sieciach LAN i sieciach z długim czasem oczekiwania, takich jak WAN.

Poniższa tabela zawiera dodatkowe informacje na temat ulepszeń wydajności w usłudze Replikacja systemu plików DFS.

 

Windows Server 2003 R2 Windows Server 2008

Wielokrotne wywołania RPC

Asynchroniczne potoki wywołań RPC (w przypadku replikacji z innymi serwerami z systemem Windows Server 2008)

Synchroniczne wejścia/wyjścia

Synchroniczne wejścia/wyjścia

Buforowane wejścia/wyjścia

Niebuforowane wejścia/wyjścia

Wejścia/wyjścia o normalnym priorytecie

Wejścia/wyjścia o niskim priorytecie (ograniczanie obciążenia systemu replikacją)

Pobieranie 4 plików jednocześnie

Pobieranie 16 plików jednocześnie

Usługa Zarządzanie systemem plików DFS w systemie Windows Server 2008 zawiera nowy typ raportu diagnostycznego nazywanego raportem propagacji. Raport ten zawiera informacje o postępie replikacji dla pliku testowego utworzonego podczas testu propagacji.

Usługa Zarządzanie systemem plików DFS umożliwia teraz wymuszenie natychmiastowej replikacji i tymczasowe zignorowanie harmonogramu replikacji.

 1. W drzewie konsoli w węźle Replikacja wybierz odpowiednią grupę replikacji.

 2. Kliknij kartę Połączenia.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element członkowski, który ma być użyty do replikacji, a następnie kliknij polecenie Replikuj teraz.

W systemie Windows Server 2008 usługa Replikacja systemu plików DFS obsługuje kontrolery domen tylko do odczytu (RODC, Read-Only Domain Controller). Aby uzyskać więcej informacji o kontrolerach RODC, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=96517 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

W przypadku kontrolera RODC zmiany wprowadzone w kontrolerze domeny są wycofywane przez usługę Replikacja systemu plików DFS.

noteUwaga
Usługa Replikacja systemu plików DFS nie obsługuje grup replikacji tylko do odczytu innych niż folder SYSVOL w kontrolerach domeny i obsługuje kontrolery RODC w węzłach liści.

Usługa Replikacja systemu plików DFS zastępuję Usługę replikacji plików (FRS, File Replication Service) jako mechanizm replikacji folderu SYSVOL usług AD DS, które korzystają z poziomu funkcjonalności domeny systemu Windows Server 2008.

Aby ułatwić migrację istniejących folderów SYSVOL do usługi Replikacja systemu plików DFS, system Windows Server 2008 zawiera narzędzie umożliwiające migrację replikacji istniejących folderów SYSVOL z usługi FRS do usługi Replikacja systemu plików DFS. Narzędzie to:

 • umożliwia administratorom zainicjowanie migracji folderów SYSVOL do usługi Replikacja systemu plików DFS przez określenie wszystkich wymaganych opcji i zawiera inteligentne, wstępnie zdefiniowane ustawienia domyślne;

 • udostępnia mechanizmy umożliwiające administratorom rozwiązywanie potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas migracji;

 • udostępnia funkcje monitorowania umożliwiające administratorom wyświetlanie postępu migracji.

Rezultaty korzystania z narzędzia Dcpromo na komputerze z systemem Windows Server 2008 różnią się w zależności od poziomu funkcjonalności domeny:

 • Jeśli poziom funkcjonalności domeny to Windows Server 2008, serwer użyje do replikacji folderu SYSVOL usługi Replikacja systemu plików DFS.

 • Jeśli poziom funkcjonalności domeny to Windows Server 2003, serwer użyje do replikacji folderu SYSVOL usługi FRS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat replikowania folderu SYSVOL za pomocą usługi Replikacja systemu plików DFS, zobacz (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93057) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

noteUwaga
Aby zarządzać obszarem nazw systemu plików DFS, który używa usługi FRS do replikowania zawartości, należy otworzyć przystawkę Rozproszony system plików na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server. Jedynymi operacjami zarządzania usługi FRS, jakie usługa Zarządzanie systemem plików DFS może wykonać w systemie Windows Server 2008, jest wyświetlanie zestawów replik oraz ich usuwanie.

Aby uzyskać informacje na temat innych funkcji aplikacji Usługi plików, zobacz Rola Usługi plików.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft