Narzędzia systemu DNS

Dotyczy: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Dostępnych jest kilka narzędzi do administrowania, monitorowania i rozwiązywania problemów dla serwerów i klientów systemu DNS (Domain Name System). Należą do nich:

 • Menedżer DNS (polecenie DNS w menu Narzędzia administracyjne).

 • Narzędzia wiersza polecenia, takie jak Nslookup, których można używać do rozwiązywania problemów z systemem DNS.

 • Funkcje rejestrowania, takie jak dziennik serwera DNS, który można przeglądać, używając Menedżera DNS lub Podglądu zdarzeń. Aby rejestrować i śledzić wybrane zdarzenia usług, można również tymczasowo użyć opartych na plikach dzienników jako zaawansowanej opcji debugowania.

 • Narzędzia do monitorowania wydajności, takie jak liczniki statystyk, służące do mierzenia i monitorowania aktywności serwera DNS za pomocą Monitora systemu.

 • Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) - standardowa technologia dostępu do informacji dotyczących zarządzania w środowisku przedsiębiorstwa.

 • Zestaw Platform Software Developer Kit (SDK).

Menedżer DNS

Podstawowym narzędziem używanym do zarządzania serwerami DNS jest Menedżer DNS - przystawka dla systemu DNS w programie Microsoft Management Console (MMC) - która jest wyświetlana jako polecenie DNS po kliknięciu polecenia Narzędzia administracyjne w menu Start. Menedżera DNS można używać razem z innymi przystawkami w programie MMC, co pozwala lepiej zintegrować administrowanie usługą DNS z pozostałymi funkcjami zarządzania siecią. Menedżer DNS jest również dostępny w Menedżerze serwera na komputerze z zainstalowaną rolą serwera DNS.

Menedżer DNS umożliwia wykonywanie następujących podstawowych zadań administracyjnych serwera:

 • Określanie początkowej konfiguracji nowego serwera DNS.

 • Nawiązywanie połączeń z lokalnym serwerem DNS na tym samym komputerze lub ze zdalnymi serwerami DNS na innych komputerach oraz zarządzanie takimi serwerami.

 • Dodawanie i usuwanie stref wyszukiwania do przodu i wyszukiwania wstecznego (zależnie od potrzeb).

 • Dodawanie, usuwanie i aktualizowanie rekordów zasobów w strefach.

 • Modyfikowanie sposobu przechowywania stref i replikowania ich między serwerami.

 • Modyfikowanie sposobu przetwarzania zapytań i obsługi aktualizacji dynamicznych na serwerach.

 • Modyfikowanie zabezpieczeń dla określonych stref lub rekordów zasobów.

Menedżer DNS umożliwia wykonywanie następujących zadań dodatkowych:

 • Wykonywanie konserwacji na serwerze. Można uruchomić, zatrzymać, wstrzymać lub wznowić serwer oraz ręcznie aktualizować pliki danych serwera.

 • Monitorowanie zawartości pamięci podręcznej serwera i oczyszczanie jej (w razie potrzeby).

 • Dostosowywanie zaawansowanych opcji serwera.

 • Konfigurowanie i wykonywanie przedawniania oraz oczyszczania starych rekordów zasobów, które są przechowywane na serwerze.

Ponadto Menedżer DNS umożliwia zdalne administrowanie serwerami DNS z poziomu stacji roboczej.

ImportantWażne
Menedżera DNS można używać tylko do zarządzania serwerami DNS, na których jest uruchomiony system operacyjny Windows Server. Konsola nie może być używana do zarządzania innymi serwerami DNS, takimi jak serwery BIND.

Narzędzia wiersza polecenia

Do zarządzania i rozwiązywania problemów z serwerami oraz klientami DNS stosuje się kilka narzędzi wiersza polecenia. Poniższa tabela opisuje każde z tych narzędzi, które można uruchomić, wpisując je w wierszu polecenia lub wprowadzając je do plików wsadowych w celu użycia w postaci skryptów.

 

Polecenie Opis

Nslookup

Przeprowadza testowanie obszaru nazw domeny DNS przy użyciu zapytań.

Dnscmd

Interfejs wiersza polecenia do zarządzania serwerami DNS. To narzędzie jest użyteczne w obsłudze skryptów plików wsadowych. Pozwala ono zautomatyzować typowe zadania podczas zarządzania systemem DNS lub przeprowadzić prostą nienadzorowaną instalację i konfigurację nowych serwerów DNS w sieci.

Ipconfig

Wyświetla i modyfikuje szczegóły konfiguracji adresu IP używanego przez komputer. Do tego narzędzia są dołączone dodatkowe opcje wiersza polecenia w celu zapewnienia pomocy w rozwiązywaniu problemów i obsłudze klientów DNS.

Narzędzia monitorowania zdarzeń

Rodzina systemów Windows Server 2008 zawiera dwie opcje monitorowania serwerów DNS:

 • Domyślne rejestrowanie komunikatów zdarzeń serwera DNS do dziennika serwera DNS.

  Komunikaty zdarzeń serwera DNS są przechowywane w osobnym dzienniku zdarzeń systemu - dzienniku serwera DNS, który może być wyświetlany przy użyciu Menedżera DNS lub Podglądu zdarzeń.

  Dziennik serwera DNS zawiera zdarzenia zarejestrowane przez usługę Serwer DNS. Przykładowo, gdy serwer DNS jest uruchamiany lub zatrzymywany, odpowiedni komunikat zdarzenia jest zapisywany w jego dzienniku. Większość dodatkowych krytycznych zdarzeń usługi Serwer DNS jest również rejestrowana w tym miejscu (na przykład wówczas, gdy serwer uruchamia się, ale nie może zlokalizować początkowych danych i stref, informacji rozruchowych przechowywanych w rejestrze lub w Usługach domenowych w usłudze Active Directory).

  Podglądu zdarzeń można użyć, aby przeglądać i monitorować zdarzenia systemu DNS powiązane z klientem. Te zdarzenia są wyświetlane w dzienniku systemu i są zapisywane przez usługę Klient DNS na każdym komputerze z systemem Windows (wszystkie wersje).

 • Dodatkowe opcje debugowania służące do rejestrowania danych śledzenia w pliku tekstowym na komputerze serwera DNS.

  Menedżera DNS można również używać do selektywnego włączania dodatkowych opcji rejestrowania debugowania, aby tymczasowo rejestrować działania serwera DNS w pliku tekstowym. Plik tworzony dla tej opcji i używany przez nią (Dns.log) jest przechowywany w folderze %systemroot%\System32\Dns.

Narzędzia do monitorowania wydajności

Monitorowanie wydajności serwera DNS można przeprowadzić, używając dodatkowych liczników specyficznych dla usługi, mierzących wydajność serwera DNS. Te liczniki są dostępne za pośrednictwem Monitora systemu, który jest obsługiwany w przystawce Wydajność.

Używając Monitora systemu, można utworzyć wykresy trendów wydajności serwera w czasie dla każdego serwera DNS. Analizując te wykresy, można ustalić, czy jest potrzebne dodatkowe dostrajanie serwera.

Dzięki mierzeniu i przeglądaniu danych pomiarowych serwera w dłuższym okresie czasu można określić wzorce wydajności i zdecydować, czy jest możliwa dalsza optymalizacja systemu przez zmianę ustawień.

Instrumentacja zarządzania Windows

Usługa WMI jest implementacją zarządzania opartego na sieci Web (WBEM) opracowaną przez firmę Microsoft. WBEM jest inicjatywą branżową mającą na celu opracowanie standardowej technologii dostępu do informacji dotyczących zarządzania w środowisku przedsiębiorstwa. Usługa WMI używa standardowego modelu CIM (Common Information Model), aby w środowisku przedsiębiorstwa reprezentować systemy, aplikacje, sieci, urządzenia i inne zarządzane składniki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi WMI, zobacz artykuł dotyczący instrumentacji zarządzania Windows (WMI) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80947) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Zestaw Platform Software Developer Kit

Komputery, na których jest uruchomiony system z rodziny Windows Server 2008, oferują funkcje umożliwiające programistom aplikacji używanie systemu DNS, na przykład programistyczne tworzenie zapytań DNS, porównywanie rekordów i wyszukiwanie nazw.

Programowalne składniki systemu DNS są zaprojektowane dla programistów korzystających z języków C/C++. Wymagana jest znajomość sieci i systemu DNS. Programiści powinni być zaznajomieni z zestawem protokołów IP, jak również z protokołem i działaniem systemu DNS.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: