Przejmowanie pliku lub folderu na własność

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Właściciel obiektu kontroluje, w jaki sposób są ustawiane uprawnienia do tego obiektu i komu są przyznawane.

Do zakończenia tej procedury jest wymagane co najmniej uprawnienie Przejęcie na własność dotyczące obiektu lub prawo użytkownika Przywracaj pliki i katalogi. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby przejąć na własność plik lub folder
 1. Otwórz Eksploratora Windows, a następnie znajdź plik lub folder, który chcesz przejąć na własność.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.

 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.

 4. Kliknij przycisk Edytuj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić właściciela na użytkownika lub grupę, których nie ma na liście, kliknij przycisk Inni użytkownicy i grupy, w polu Wprowadź nazwę obiektu do wybrania (przykłady) wpisz nazwę użytkownika lub grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby zmienić właściciela na użytkownika lub grupę z listy, w polu Zmień właściciela na kliknij nowego właściciela.

 5. (Opcjonalnie) Aby zmienić właściciela wszystkich podkontenerów i obiektów w drzewie, zaznacz pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.

Uwagi dodatkowe

 • Administrator może przejąć na własność dowolny plik przechowywany na komputerze.

 • Przypisanie własności pliku lub folderu może wymagać podniesienia poziomu uprawnień użytkownika za pomocą funkcji Kontrola dostępu użytkownika.

 • Aby otworzyć Eksploratora Windows, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.

 • Przeniesienia własności można dokonać na dwa sposoby:

  • Bieżący właściciel może przyznać uprawnienie Przejęcie na własność innym użytkownikom, pozwalając im przejąć obiekt na własność w dowolnym czasie. Użytkownik, któremu przyznano uprawnienie Przejęcie na własność, może przejąć na własność obiekt lub przypisać własność dowolnej grupie, której jest członkiem.

  • Użytkownik, który ma uprawnienie Przywracaj pliki i katalogi, może kliknąć dwukrotnie opcję Inni użytkownicy i grupy i wybrać dowolnego użytkownika lub grupę, aby przypisać im własność.

 • Grupa Wszyscy nie zawiera już grupy Logowanie anonimowe.

Dodatkowe informacje

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: