Dodawanie lub usuwanie wykazu globalnego

Zaktualizowano: marzec 2012

Dotyczy: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Aby dodać lub usunąć wykaz globalny, można użyć interfejsu użytkownika przystawki Lokacje i usługi Active Directory. Włączenie wykazu globalnego może spowodować dodatkowy ruch związany z replikacją. Jednak usunięcie wykazu globalnego odbywa się stopniowo w tle i nie ma wpływu na replikację ani wydajność.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy przedsiębiorstwa w lesie lub Administratorzy domeny w domenie głównej lasu albo równoważne. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby dodać lub usunąć wykaz globalny

 1. Otwórz przystawkę Lokacje i usługi Active Directory. Aby otworzyć przystawkę Lokacje i usługi Active Directory, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Lokacje i usługi Active Directory.

  Aby otworzyć przystawkę Lokacje usługi Active Directory w systemie Windows Server® 8 Beta, kliknij przycisk Start, wpisz dssite.msc.

 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt serwera, do którego chcesz dodać wykaz globalny lub z którego chcesz usunąć wykaz globalny.

  Gdzie?

  • Lokacje i usługi Active Directory\Lokacje\nazwa_lokacji\Serwery

 3. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ustawienia usługi NTDS wybranego obiektu serwera, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Zaznacz pole wyboru Wykaz globalny, aby dodać wykaz globalny, lub wyczyść to pole wyboru, aby usunąć wykaz globalny.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy domeny w domenie wybranego kontrolera domeny lub grupy Administratorzy przedsiębiorstwa w lesie albo musi mieć oddelegowane odpowiednie uprawnienia. Ze względów bezpieczeństwa tę procedurę najlepiej wykonać przy użyciu polecenia Uruchom jako administrator. Podczas zarządzania usługami domenowymi Active Directory (AD DS) należy zalogować się za pomocą konta użytkownika na najniższym poziomie i użyć poświadczeń administracyjnych.

 • Kontroler domeny nie anonsuje się w systemie nazw domen (DNS) jako serwer wykazu globalnego, dopóki nie zostaną odebrane wszystkie częściowe partycje katalogu domeny.

 • Zadanie opisane w niniejszej procedurze można wykonać również przy użyciu modułu usługi Active Directory środowiska Windows PowerShell™. Aby otworzyć program Moduł usługi Active Directory, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknąć pozycję Moduł usługi Active Directory dla programu Windows PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat poświęcony dodawaniu i usuwaniu wykazu globalnego (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138333). Więcej informacji o programie Windows PowerShell można znaleźć na poświęconej mu stronie (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372).

Dodatkowe informacje

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: