Czy ta strona była przydatna?
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Aktywacja produktu Windows

Aktywacja produktu Windows

Z powodu piractwa i innych form nieautoryzowanego korzystania z produktów użytkownicy nie zawsze mogą być pewni, że mają oryginalny egzemplarz systemu operacyjnego Windows Server 2003. Celem uaktywniania produktów jest ograniczenie form określanych jako okazjonalne kopiowanie lub „prywatne" kopiowanie oprogramowania. Okazjonalne kopiowanie to udostępnianie i instalowanie oprogramowania niezgodne z umową licencyjną użytkownika oprogramowania lub umową licencyjną dotyczącą używania oprogramowania. Szacuje się, że połowa instalacji pirackich jest realizowana w ten sposób. Firma Microsoft opracowała funkcję Aktywacja produktu dla systemów operacyjnych Windows Server 2003, aby użytkownicy byli pewni, że każda licencja systemu operacyjnego Windows Server 2003 została zainstalowana zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania oraz że instalacja nie została wykonana na większej liczbie komputerów niż zezwala na to Umowa Licencyjna produktu (zwykle jest to jeden komputer). Należy jednak pamiętać, że wersje systemów operacyjnych Windows Server 2003 korzystające z licencji zbiorczych nie wymagają aktywacji.

Podczas instalowania oprogramowania kreator instalacji monituje o wprowadzenie klucza produktu, który zwykle znajduje się z tyłu opakowania dysku CD z systemem operacyjnym Windows Server 2003. Klucz produktu to kod składający się z 25 znaków alfanumerycznych, uporządkowanych w pięciu grupach po pięć znaków każda (na przykład BCDFG-12345-HJKLM-67890-NPQRS). Klucz produktu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie należy udostępniać go innym osobom. Klucz produktu stanowi warunek możliwości instalowania i używania systemu Windows.

Klucz produktu stanowi też podstawę identyfikatora produktu, który jest tworzony podczas instalacji systemów z rodziny Windows Server 2003. Każda licencja systemu operacyjnego Windows Server 2003 ma unikatowy identyfikator produktu. Identyfikator produktu składa się z 20 znaków rozmieszczonych w następujący sposób: XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX. Identyfikator produktu jest wyświetlany w oknie właściwości folderu Mój komputer.

Wyłącznie na potrzeby aktywacji produktu jest też tworzona nieunikatowa wartość mieszania dla sprzętu oparta na ogólnych informacjach zawartych w składnikach systemu. Pliki znajdujące się na dysku twardym nie są skanowane, a do tworzenia identyfikatora sprzętu nie są używane żadne dane osobowe. Aktywacja produktu jest całkowicie anonimowa. Aby zapewnić prywatność, identyfikator sprzętu jest tworzony przy użyciu metody znanej jako „mieszanie jednokierunkowe”. W celu wygenerowania identyfikatora w drodze mieszania jednokierunkowego informacje są przetwarzane przy użyciu algorytmu, który utworzy nowy ciąg alfanumeryczny. Na podstawie ciągu wynikowego nie można obliczyć oryginalnych informacji.

Identyfikator sprzętu i identyfikator produktu służą łącznie do utworzenia unikalnego identyfikatora instalacji. Niezależnie od tego, czy została wybrana metoda aktywacji przy użyciu połączenia internetowego, czy też w rozmowie z przedstawicielem biura obsługi klienta firmy Microsoft, identyfikator instalacji to jedyna informacja wymagana do uaktywnienia systemu operacyjnego Windows Server 2003.

Jeśli aktywacja jest wykonywana przez połączenie internetowe, identyfikator instalacji jest wysyłany automatycznie. W przypadku aktywacji wykonywanej za pośrednictwem Internetu Kreator aktywacji produktu systemu Windows Server 2003 próbuje ustanowić połączenie online z firmą Microsoft przez Internet. Jeśli użytkownik nie subskrybuje usługi od usługodawcy internetowego, ale ma modem podłączony do sieci telefonicznej, kreator wykrywa modem i próbuje ustanowić bezpośrednie połączenie z firmą Microsoft.

Jeśli nie można ustanowić połączenia online, użytkownik jest monitowany o telefoniczne skontaktowanie się z przedstawicielem biura obsługi klientów. W takim komunikacie jest wyświetlany identyfikator instalacji. Przedstawiciel biura obsługi klientów poprosi użytkownika o odczytanie identyfikatora instalacji przez telefon. Proces aktywacji może być również wykonany w wyniku połączenia telefonicznego z automatycznym systemem zgłoszeniowym.

Identyfikator instalacji zapisuje skojarzenie identyfikatora produktu z komputerem użytkownika i odsyła z powrotem potwierdzenie. Od tej pory klucza produktu można używać do instalowania systemu Windows Server 2003 na danym komputerze nieograniczoną liczbę razy. Jeśli jednak zajdzie potrzeba instalacji systemu Windows Server 2003 na innym komputerze z wykorzystaniem tego samego klucza produktu, konieczny może się okazać kontakt telefoniczny z przedstawicielem biura obsługi klientów firmy Microsoft.

Do momentu uaktywnienia danej kopii systemu operacyjnego Windows Server 2003 w obszarze powiadomień paska stanu pulpitu będzie widoczna ikona aktywacji. Aby zainicjować aktywację, wystarczy kliknąć tę ikonę. Po uaktywnieniu systemu z rodziny Windows Server 2003 ikona aktywacji nie będzie już wyświetlana w obszarze powiadomień. Aby sprawdzić przebieg aktywacji, można otworzyć Dziennik zdarzeń aplikacji.

Zwykle użytkownikowi oferowany jest okres wstępny — w liczbie dni określonej w Umowie Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania — podczas którego należy uaktywnić instalację systemu operacyjnego z rodziny Windows Server 2003. Po upływie okresu wstępnego, jeśli aktywacja nie została wykonana, nie będzie można ukończyć procesu logowania do systemu, a sesje serwera terminali będą niedostępne. Do ponownej aktywacji wymagane są poświadczenia administratora. Należy pamiętać, że w przypadku dysków CD z kopiami ewaluacyjnymi oraz uaktualnień nie są oferowane dodatkowe okresy wstępne. Aby uzyskać dostęp do ewentualnych danych, można zalogować się w trybie awaryjnym.

Uwagi

  • Aby wyświetlić Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Uruchom, a następnie wpisać „eula.txt”.
  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym lub mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako.
  • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktywacji produktu Windows, zobacz Jak aktywować system Windows oraz Pojęcia dotyczące aktywacji produktu Windows.
  • Aktywacja produktu Windows nie jest dostępna w wersjach systemów operacyjnych Windows opartych na architekturze Itanium.
  • Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące aktywacji produktu Windows, zobacz temat Microsoft Product Activation Privacy Policy (Zasady zachowania poufności informacji podczas aktywacji produktu Microsoft) w witrynie firmy Microsoft w sieci Web
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft