Masz jakieś sugestie? Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Rola serwera DHCP: Konfigurowanie serwera DHCP

Rola serwera DHCP: Konfigurowanie serwera DHCP

Serwery DHCP centralnie zarządzają adresami IP i powiązanymi informacjami, a także udostępniają je automatycznie klientom. Dzięki temu można konfigurować ustawienia sieci klienta na serwerze, a nie na każdym komputerze klienckim. Aby ten komputer przeprowadzał dystrybucję adresów IP wśród klientów, należy go skonfigurować jako serwer DHCP.

W tym temacie objaśniono podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować serwer DHCP. Po skonfigurowaniu podstawowego serwera DHCP można, w zależności od przeznaczenia serwera DHCP, wykonać dodatkowe zadania konfiguracyjne.

W tym temacie omówiono następujące zagadnienia:

Zanim rozpoczniesz

Konfigurowanie serwera DHCP

Następne kroki: Wykonywanie zadań dodatkowych

Zanim rozpoczniesz

Przed skonfigurowaniem komputera jako serwera DHCP sprawdź, czy:

 • Znasz pojęcia związane z usługą DHCP, takie jak zakresy, dzierżawy i opcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Terminologia protokołu DHCP.
 • System operacyjny jest skonfigurowany poprawnie. W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 usługa DHCP jest uzależniona od prawidłowej konfiguracji systemu operacyjnego oraz jego usług. Jeżeli instalacja systemu operacyjnego Windows Server 2003 jest nowa, można użyć domyślnych ustawień usług. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności. W przypadku uaktualniania do systemu operacyjnego Windows Server 2003 lub w celu potwierdzenia, że usługi są skonfigurowane prawidłowo i zapewniają najlepszą wydajność oraz bezpieczeństwo, sprawdź ustawienia usług, korzystając z tabeli w temacie Ustawienia domyślne usług.
 • Ten komputer ma statyczny adres IP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie protokołu TCP/IP na potrzeby adresowania statycznego.
 • Wszystkie istniejące woluminy dysków używają systemu plików NTFS. Woluminy systemu FAT32 nie są bezpieczne i nie obsługują kompresji plików i folderów, przydziałów dysku, szyfrowania plików ani udzielania uprawnień poszczególnym plikom.
 • Zapora systemu Windows jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc: Włączanie Zapory systemu Windows bez wyjątków.
 • Kreator konfiguracji zabezpieczeń jest zainstalowany i włączony. Aby uzyskać informacje o Kreatorze konfiguracji zabezpieczeń, zobacz Omówienie Kreatora konfiguracji zabezpieczeń.

Podczas dodawania roli serwera DHCP tworzy się jeden zakres definiujący grupę adresów IP przydzielanych przez serwer DHCP klientom w podsieci. Dla każdej podsieci, do której należą klienci, którymi chcesz zarządzać za pomocą usługi DHCP, należy utworzyć jeden zakres. W poniższej tabeli znajdują się niezbędne informacje dotyczące tworzenia pierwszego zakresu, z którymi należy zapoznać się przed dodaniem roli serwera DHCP. Dla każdego dodatkowego zakresu należy zebrać te same informacje.

 

Przed dodaniem roli serwera DHCP Komentarze

Zapoznaj się z problemami związanymi z zabezpieczeniami DHCP.

Problemy z zabezpieczeniami mogą mieć wpływ na sposób rozmieszczania serwerów DHCP. Aby uzyskać więcej najważniejszych wskazówek związanych z zabezpieczeniami usługi DHCP, zobacz Informacje o zabezpieczeniach dotyczące protokołu DHCP.

Określ zakres adresów IP, które serwer DHCP ma przydzielać klientom.

Używaj całego zakresu kolejnych adresów IP tworzących lokalną podsieć IP. W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zakres adresów prywatnych. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z listą wszystkich zakresów adresów IP zatwierdzonych do użytku w sieciach prywatnych, zobacz specyfikację RFC 1918, „Address Allocation for Private Internets” („Alokacja adresów w prywatnych sieciach Internet”), w witrynie organizacji Internet Engineering Task Force w sieci Web. Ponieważ adresy sieci Web mogą ulec zmianie, połączenie z wyżej wymienionymi witrynami sieci Web może okazać się niemożliwe.

Określ właściwą maskę podsieci klientów.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym maskę podsieci.

Określ wszystkie adresy IP, których serwer DHCP nie powinien przydzielać klientom.

Na przykład serwer lub drukarka sieciowa ma często statyczny adres IP i serwer DHCP nie może proponować go klientom.

Określ czas trwania dzierżawy adresów IP.

Domyślny czas trwania dzierżawy wynosi osiem dni. Zazwyczaj czas trwania dzierżawy powinien być równy średniej wartości czasu, przez który są aktywni klienci w danej podsieci. Idealny czas trwania może być dłuższy niż osiem dni, na przykład jeżeli klienci są komputerami osobistymi, które są rzadko wyłączane. Czas ten może być krótszy niż osiem dni, jeżeli klienci są urządzeniami przenośnymi często rozłączającymi się z siecią lub łączą się z różnymi podsieciami.

(Opcjonalnie) Określ adres IP routera (bramę domyślną), którego klienci będą używać do komunikowania się z klientami w innych podsieciach.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym adres IP routera.

(Opcjonalnie) Określ nazwę domeny DNS klientów.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym nazwę domeny DNS, do której należą klienci.

(Opcjonalnie) Określ adres IP serwera DNS, którego mają używać klienci.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym adres IP serwera DNS, z którym powinni łączyć się klienci w celu rozpoznania nazwy innego komputera.

(Opcjonalnie) Określ adres IP serwera WINS, którego mają używać klienci.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym adres IP serwera WINS, z którym powinni łączyć się klienci w celu rozpoznania nazwy innego komputera.

Konfigurowanie serwera DHCP

Aby skonfigurować serwer DHCP, uruchom Kreatora konfigurowania serwera, wykonując jedną z następujących czynności:

 • W oknie narzędzia Zarządzanie tym serwerem kliknij polecenie Dodaj lub usuń rolę. Domyślnie narzędzie Zarządzanie tym serwerem jest uruchamiane automatycznie podczas logowania. Aby otworzyć narzędzie Zarządzanie serwerem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie serwerem.
 • Aby otworzyć Kreatora konfigurowania serwera, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Kreator konfigurowania serwera.

Na stronie Rola serwera kliknij opcję Serwer DHCP, a następnie kliknij przycisk Dalej.

W tej części omówiono następujące tematy:

Podsumowanie wybranych opcji

Korzystanie z Kreatora nowych zakresów

Kończenie pracy Kreatora konfigurowania serwera

Usuwanie roli serwera DHCP

Podsumowanie wybranych opcji

Na stronie Podsumowanie wybranych opcji przejrzyj i potwierdź wybrane opcje. Jeżeli na poprzedniej stronie została wybrana pozycja Serwer DHCP, zostanie wyświetlone następujące okno:

 • Instalowanie serwera DHCP
 • Uruchom Kreatora nowych zakresów, aby skonfigurować nowy zakres DHCP

Aby zastosować ustawienia opcji wyświetlonych na stronie Podsumowanie wybranych opcji, kliknij przycisk Dalej. Po kliknięciu przycisku Dalej w Kreatorze składników systemu Windows zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie składników, a następnie zostanie ona automatycznie zamknięta. Na tej stronie nie można kliknąć przycisku Wstecz ani Dalej.

Korzystanie z Kreatora nowych zakresów

Po kliknięciu przycisku Dalej, Kreator konfigurowania serwera instaluje usługę Serwer DHCP, a następnie uruchamia Kreator nowych zakresów, aby zebrać informacje i dodać rolę serwera DHCP. Jeżeli zamkniesz Kreatora nowych zakresów, usługa Serwer DHCP jest nadal zainstalowana, ale nie może prowadzić dystrybucji adresów IP wśród klientów, dopóki nie zostanie utworzony zakres. Jeżeli chcesz utworzyć zakres później, możesz to zrobić przy użyciu konsoli DHCP.

W tej części opisano następujące kroki Kreatora nowych zakresów:

Nazwa zakresu

Zakres adresów IP

Dodawanie wykluczeń

Czas trwania dzierżawy

Konfigurowanie opcji usługi DHCP

Router (brama domyślna)

Nazwa domeny i serwery DNS

Serwery WINS

Uaktywnianie zakresu

Kończenie pracy Kreatora nowych zakresów

Nazwa zakresu

Na stronie Nazwa zakresu w polu Nazwa wpisz nazwę tworzonego zakresu. W polu Opis wpisz opis (nie jest to opcja obowiązkowa). Większość sieci ma kilka podsieci, a każda podsieć musi mieć własny zakres, więc serwer DHCP często zarządza wieloma zakresami. Wybierz nazwę i opis, tak aby można było odróżnić poszczególne zakresy.

Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Zakres adresów IP

Na stronie Zakres adresów IP zdefiniuj adresy IP w tym zakresie, wpisując początkowy i końcowy adres IP zakresu. Kreator używa wpisanych adresów IP do określenia właściwej maski podsieci. Właściwa maska podsieci jest automatycznie wyświetlana w polu Maska podsieci.

W typowych przypadkach, gdy klienci w danej podsieci muszą używać innej maski podsieci niż tej, która jest proponowana przez kreatora, w polu Maska podsieci wpisz odpowiednią maskę podsieci lub wpisz liczbę bajtów maski podsieci w polu Długość.

Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Dodawanie wykluczeń

Na stronie Dodaj wykluczenia można zdefiniować adresy IP, których serwer DHCP nie powinien przydzielać klientom. Na przykład sam serwer DHCP ma statyczny adres IP, którego nie należy przydzielać klientom. To ograniczenie dotyczy także bramy domyślnej i różnych urządzeń sieciowych, takich jak drukarki sieciowe. Musisz wykluczyć te adresy IP, tak aby serwer DHCP nie przydzielał ich klientom.

Zaleca się wykluczanie większej liczby adresów IP niż w danej chwili jest to konieczne, ponieważ łatwiej zmniejszyć zakres wykluczeń niż go zwiększyć. Adresy IP wyklucza się, zaczynając od początku lub od końca zakresu możliwych adresów IP. Nie można wykluczać adresów, zaczynając od środka. Na przykład jeżeli adresy IP w danej podsieci należą do zakresu od 10.0.0.1 do 10.0.0.255 i chcesz wykluczyć dziesięć adresów IP, zdefiniuj jeden z następujących zakresów wykluczeń:

 • od 10.0.0.1 do 10.0.0.10,
 • od 10.0.0.245 do 10.0.0.255.

Dla każdego zakresu adresów IP, które chcesz wykluczyć, w polu Początkowy adres IP wpisz adres IP z początku zakresu, w polu Końcowy adres IP wpisz adres IP z końca zakresu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Ten krok ułatwia administrowanie klientami, ale jest opcjonalny. Jeżeli pola na tej stronie pozostaną puste i klikniesz przycisk Dalej, klienci nadal będą mogli uzyskiwać adres IP z serwera DHCP.

Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Czas trwania dzierżawy

Na stronie Czas trwania dzierżawy można zdefiniować, jak długo klient może używać adresu IP z danego zakresu.

Serwer DHCP dzierżawi adresy IP swoim klientom. Każda dzierżawa ma datę i godzinę wygaśnięcia. Klient musi odnawiać dzierżawę, jeżeli chce nadal używać danego adresu IP. Domyślny czas trwania dzierżawy wynosi osiem dni.

Ten krok ułatwia administrowanie klientami, ale jest opcjonalny. Jeżeli pola na tej stronie pozostaną puste i klikniesz przycisk Dalej, klienci nadal będą mogli uzyskiwać adres IP z serwera DHCP.

Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Konfigurowanie opcji usługi DHCP

Na stronie Konfiguruj opcje DHCP można określić, czy opcje DHCP mają być konfigurowane.

Zaleca się zaakceptowanie ustawienia domyślnego, Tak, chcę teraz skonfigurować te opcje, a następnie kliknięcie przycisku Dalej, nawet jeżeli opcje nie będą konfigurowane. Jeżeli zaznaczysz opcję Nie, skonfiguruję te opcje później:

 • Kreator nowych zakresów tworzy zakres, ale go nie uaktywnia. Użytkownik musi uaktywnić zakres za pomocą konsoli DHCP, aby klienci otrzymywali adresy IP z tego zakresu. Aby uzyskać informacje dotyczące uaktywniania zakresu za pomocą konsoli DHCP, zobacz Uaktywnianie zakresu.
 • Cztery strony kreatora opisane poniżej nie będą wyświetlane. Kontynuuj lekturę od tematu Kończenie pracy Kreatora nowych zakresów.

Router (brama domyślna)

Na stronie Router (brama domyślna) można określić routery (zwane także bramami domyślnymi), których powinni używać klienci. Można dodać tyle adresów IP, ile jest routerów w danej podsieci.

Ten krok ułatwia administrowanie klientami, ale jest opcjonalny. Jeżeli pola na tej stronie pozostaną puste i klikniesz przycisk Dalej, klienci nadal będą mogli uzyskiwać adres IP z serwera DHCP.

Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Nazwa domeny i serwery DNS

Na stronie Nazwa domeny i serwery DNS można określić nazwę domeny, której klienci danej podsieci powinni używać podczas rozpoznawania nazw DNS.

Można także określić serwer DNS, którego klienci powinni używać do rozpoznawania nazw DNS. Można wpisać adres IP tego serwera DNS lub jego nazwę i kliknąć przycisk Rozpoznaj, a kreator automatycznie określi adres IP. Można dodać kilka serwerów DNS.

Ten krok ułatwia administrowanie klientami, ale jest opcjonalny. Jeżeli pola na tej stronie pozostaną puste i klikniesz przycisk Dalej, klienci nadal będą mogli uzyskiwać adres IP z serwera DHCP.

Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Serwery WINS

Na stronie Serwery WINS można określić serwer WINS, z którym powinni łączyć się klienci w celu zarejestrowania i rozpoznania nazw NetBIOS. Można wpisać adres IP tego serwera WINS lub jego nazwę i kliknąć przycisk Rozpoznaj, a kreator automatycznie określi adres IP. Można dodać kilka serwerów WINS.

Ten krok ułatwia administrowanie klientami, ale jest opcjonalny. Jeżeli pola na tej stronie pozostaną puste i klikniesz przycisk Dalej, klienci nadal będą mogli uzyskiwać adres IP z serwera DHCP.

Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Uaktywnianie zakresu

Na stronie Uaktywnij zakres można uaktywnić zakres lub wybrać opcję późniejszego uruchomienia tego zakresu. W większości przypadków należy zaakceptować ustawienie domyślnie i natychmiast uaktywnić zakres. Jeżeli chcesz uaktywnić zakres później, możesz to zrobić przy użyciu konsoli DHCP. Musisz uaktywnić zakres, aby klienci w podsieci o adresie z tego zakresu uzyskiwali adresy IP z serwera DHCP.

Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

Kończenie pracy Kreatora nowych zakresów

Na stronie Kończenie pracy Kreatora nowych zakresów możesz kliknąć przycisk Wstecz, aby zmienić dowolne ustawienia. Aby zastosować wybrane ustawienia, kliknij przycisk Zakończ.

Kończenie pracy Kreatora konfigurowania serwera

Po zakończeniu pracy Kreatora nowych zakresów w oknie Kreatora konfigurowania serwera zostanie wyświetlona strona Ten serwer jest teraz serwerem DHCP. Aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi na serwerze przez Kreatora konfigurowania serwera lub sprawdzić, czy nowa rola została zainstalowana pomyślnie, kliknij przycisk Dziennik konfigurowania serwera. Dziennik Kreatora konfigurowania serwera znajduje się w następującej lokalizacji: główny_katalog_systemowy\Debug\Configure Your Server.log. Aby zamknąć Kreatora konfigurowania serwera, kliknij przycisk Zakończ.

Aby sprawdzić, czy serwer jest odpowiednio zabezpieczony i zainstalowano na nim najnowsze aktualizacje, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom usługę Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows Update.
 2. Uruchom Kreatora konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie Kreatora konfiguracji zabezpieczeń.

Usuwanie roli serwera DHCP

Jeżeli musisz skonfigurować inną rolę serwera, możesz usunąć istniejące role serwera. Jeżeli usuniesz rolę serwera DHCP, musisz ponownie skonfigurować klientów, tak aby uzyskiwali adresy IP z innego serwera DHCP. Ponadto jeżeli chcesz, aby klienci nadal używali adresów IP rozprowadzanych przez ten serwer, musisz skonfigurować inny serwer DHCP, który będzie rozprowadzać te adresy.

Aby usunąć rolę serwera DHCP, uruchom ponownie Kreatora konfigurowania serwera, wykonując jedną z następujących czynności:

 • W oknie narzędzia Zarządzanie tym serwerem kliknij polecenie Dodaj lub usuń rolę. Domyślnie narzędzie Zarządzanie tym serwerem jest uruchamiane automatycznie podczas logowania. Aby otworzyć narzędzie Zarządzanie serwerem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie serwerem.
 • Aby otworzyć Kreatora konfigurowania serwera, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Kreator konfigurowania serwera.

Na stronie Rola serwera kliknij opcję Serwer DHCP, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na stronie Potwierdzenie usuwania ról zapoznaj się z pozycjami na liście Podsumowanie, zaznacz pole wyboru Usuń rolę serwera DHCP, a następnie kliknij przycisk Dalej. Po kliknięciu przycisku Dalej w Kreatorze składników systemu Windows zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie składników, a następnie zostanie ona automatycznie zamknięta. Na tej stronie nie można kliknąć przycisku Wstecz ani Dalej. Na stronie Rola serwera DHCP została usunięta kliknij przycisk Zakończ.

Następne kroki: Wykonywanie zadań dodatkowych

Po zakończeniu pracy Kreatora konfigurowania serwera można rozpocząć korzystanie z komputera jako podstawowego serwera DHCP, który może zarządzać adresami IP i istotnymi informacjami. Do tej chwili zainstalowano usługę Serwer DHCP i utworzono jeden zakres zarządzający adresami IP oraz istotnymi informacjami klientów w jednej podsieci. Aby zarządzać klientami w innych podsieciach, należy utworzyć dodatkowe zakresy. Jeżeli zakres nie został uaktywniony, aby klienci w podsieci z tego zakresu uzyskiwali adresy IP z serwera DHCP, trzeba uaktywnić ten zakres.

Po zakończeniu pracy Kreatora konfigurowania serwera automatycznie jest instalowana konsola DHCP, za pomocą której zarządza się serwerem DHCP. Aby otworzyć konsolę DHCP, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę DHCP.

W poniższej tabeli przedstawiono kilka zadań dodatkowych, które można wykonać na serwerze DHCP.

 

Zadanie Cel zadania Odwołanie

Uaktywnienie istniejących zakresów.

Uaktywnienie zakresów utworzonych za pomocą Kreatora nowych zakresów, które nie są aktualnie aktywne.

Uaktywnianie zakresu

Autoryzowanie serwera DHCP w usłudze Active Directory.

Wykrywanie nieautoryzowanych serwerów DHCP i zapobieganie ich uruchomieniu lub działaniu w danej sieci.

Autoryzowanie serwerów DHCP

Dodawanie obsługi sieci kierowanej.

Umożliwienie działania serwera DHCP jako agenta przekazywania, który przekazuje wiadomości DHCP między podsieciami.

Konfigurowanie Agenta przekazywania DHCP

Przypisywanie opcji zakresu serwera.

Uproszczenie administrowania poprzez ustawienie wartości domyślnych, które będą dziedziczone przez wszystkie nowe zakresy.

Przypisywanie opcji serwera

Zmienianie lub wyświetlanie właściwości zakresu.

Zmienianie lub wyświetlanie właściwości istniejącego zakresu.

Zmienianie lub wyświetlanie właściwości zakresu

Tworzenie nowych zakresów.

Tworzenie zakresów obsługujących klientów w innych podsieciach.

Tworzenie nowego zakresu

Dodawanie zastrzeżenia klienta.

Definiowanie adresu IP, którego serwer DHCP nie powinien przydzielać klientowi, ponieważ inny klient na stałe używa tego adresu.

Dodawanie zastrzeżenia klienta

Skonfiguruj porty tak, aby zezwolić na administrację zdalną.

Zarządzanie serwerem DHCP z innych komputerów w sieci.

Windows Firewall Settings (Ustawienia Zapory systemu Windows)

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft