TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Narzędzia wiersza polecenia

Narzędzia wiersza polecenia

Przeglądanie konfiguracji za pomocą polecenia ipconfig /all

Rozwiązywanie problemu z siecią TCP/IP należy rozpocząć od sprawdzenia konfiguracji protokołu TCP/IP na komputerze, na którym problem wystąpił. Za pomocą polecenia ipconfig można sprawdzać informacje o konfiguracji komputera hosta, w tym adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną.

Uwaga

 • Na komputerach klienckich z systemami Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition zamiast polecenia ipconfig należy używać polecenia winipcfg.

Za pomocą polecenia ipconfig z opcją /all można wyświetlać szczegółowy raport o konfiguracji wszystkich interfejsów, w tym wszystkich skonfigurowanych portów szeregowych. Za pomocą polecenia ipconfig /all można przekierować raport do pliku i wklejać go do innych dokumentów. Za pomocą tego polecenia można również sprawdzić konfigurację protokołu TCP/IP każdego komputera w sieci lub dokładniej przeanalizować problemy z siecią TCP/IP.

Na przykład jeśli komputer ma skonfigurowany adres IP, który jest taki sam jak istniejący adres IP, maska podsieci będzie równa 0.0.0.0.

Poniżej przedstawiono przykład raportu wyświetlanego za pomocą polecenia ipconfig /all na komputerze z systemem Windows XP Professional skonfigurowanym do używania serwera DHCP w celu automatycznego konfigurowania protokołu TCP/IP oraz serwerów WINS i DNS do rozpoznawania nazw.

 Konfiguracja IP    Rodzaj węzła . . . . . . . . . : Hybrydowy routing IP włączony. . . . . : Nie Serwer WINS Proxy włączony. . . . . : : NiePołączenie lokalne za pomocą karty sieciowej Ethernet:    Nazwa hosta . . . . . . . . . : klient1.microsoft.com Serwery DNS . . . . . . . . : 10.1.0.200 Opis . . . . . . . . : 3Com 3C90x Ethernet Adapter Adres fizyczny. . . . . . : 00-60-08-3E-46-07 DHCP włączone. . . . . . . . : Tak Autokonfiguracja włączona . : Tak Adres IP. . . . . . . . . : 192.168.0.112 Maska podsieci . . . . . . . . : 255.255.0.0 Brama domyślna . . . . . . : 192.168.0.1 Serwer DHCP . . . . . . . . : 10.1.0.50 Podstawowy serwer WINS . . . . : 10.1.0.101 Pomocniczy serwer WINS . . . : 10.1.0.102 Dzierżawa uzyskana. . . . . . . : 02 września 1998 10:32:13 Dzierżawa wygasa . . . . . . . : 18 września 1998 10:32:13
Jeśli nie występują problemy z konfiguracją TCP/IP, należy sprawdzić możliwość połączenia się z innymi komputerami-hostami w sieci TCP/IP.

Przeglądanie konfiguracji za pomocą funkcji Stan

Alternatywną metodą przeglądania konfiguracji jest użycie funkcji Stan dla połączenia sieciowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeglądanie stanu połączenia lokalnego.

Odświeżanie konfiguracji za pomocą polecenia ipconfig /renew

Rozwiązywanie problemu z siecią TCP/IP należy rozpocząć od sprawdzenia konfiguracji protokołu TCP/IP na komputerze, na którym problem wystąpił. Jeśli na komputerze jest włączony protokół DHCP, a konfiguracja jest otrzymywana z serwera DHCP, za pomocą polecenia ipconfig /renew można rozpocząć odświeżanie dzierżawy.

Jeśli jest używane polecenie ipconfig /renew, wszystkie karty sieciowe na komputerze, który korzysta z protokołu DHCP (oprócz kart konfigurowanych ręcznie) łączą się z serwerem DHCP i odnawiają istniejącą konfigurację lub pobierają nową.

Za pomocą polecenia ipconfig i opcji /release można natychmiast zwolnić bieżącą konfigurację DHCP hosta.

Uwaga

 • Do ręcznego zwalniania lub odnawiania dzierżawy konfiguracji IP na komputerach klienckich z systemami Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition, które używają serwera DHCP, zamiast poleceń ipconfig /release i ipconfig /renew należy używać polecenia winipcfg z opcjami release i renew.

Funkcja Napraw

Alternatywą dla polecenia ipconfig jest użycie polecenia Napraw w celu odnowienia ustawień IP sieci LAN lub szybkiego połączenia internetowego. Polecenie Napraw wykonuje serię poleceń w celu naprawienia połączenia. Poniżej wymieniono polecenia wywoływane przez polecenie Napraw, a także odpowiadające im wiersze polecenia:

 

Napraw Odpowiednik wiersza polecenia

Sprawdza, czy protokół DHCP jest włączony i jeśli tak jest, wysyła emisję odnowienia w celu odświeżenia adresu IP

Odpowiednik wiersza polecenia jest niedostępny

Czyści pamięć podręczną ARP

arp -d *

Czyści pamięć podręczną NetBIOS

nbtstat -R

Czyści pamięć podręczną DNS

ipconfig /flushdns

Dokonuje ponownej rejestracji na serwerze WINS

nbtstat -RR

Dokonuje ponownej rejestracji na serwerze DNS

ipconfig /registerdns

Ważne

 • Polecenie Napraw używa emisji odnowienia, w wyniku czego komputer zaakceptuje dowolną dzierżawę od dowolnego serwera DNS znajdującego się w sieci. Emisja pojedyncza odnowienia (ipconfig /renew) odnowi natomiast istniejącą dzierżawę, używając tylko tego serwera DHCP, z którego klient pierwotnie uzyskał dzierżawę.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Naprawianie połączenia sieci LAN lub szybkiego połączenia internetowego.

Zarządzanie identyfikatorami klas DNS i DHCP za pomocą polecenia ipconfig

Za pomocą polecenia ipconfig można także:

Testowanie połączeń za pomocą polecenia ping

Polecenie ping służy do sprawdzania połączeń na poziomie protokołu IP. Rozwiązując problem, za pomocą polecenia ping można wysłać żądanie echa ICMP do hosta docelowego o określonej nazwie lub adresie IP. Polecenie ping służy do sprawdzania, czy komputer-host może połączyć się z siecią TCP/IP i jej zasobami. Za pomocą polecenia ping można także wykrywać problemy z urządzeniami sieciowymi i niezgodne konfiguracje.

Można sprawdzić, czy istnieje trasa między komputerem lokalnym a hostem w sieci, używając polecenia ping i adresu IP hosta, z którym ma być ustanowione połączenie. Pingowanie adresu IP hosta docelowego należy przeprowadzić w następujący sposób:

ping adres_IP

Używając polecenia ping, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zbadaj adres zwrotny, aby sprawdzić, czy na komputerze lokalnym poprawnie skonfigurowano protokół TCP/IP.
  ping 127.0.0.1
 2. Zbadaj adres IP komputera lokalnego, aby sprawdzić, czy został poprawnie dodany do sieci.
  pingadres_IP_hosta_lokalnego
 3. Zbadaj adres IP bramy domyślnej, aby sprawdzić, czy brama domyślna działa i czy można połączyć się z hostem lokalnym w sieci lokalnej.
  pingadres_IP_bramy_domyślnej
 4. Zbadaj adres IP zdalnego hosta, aby sprawdzić, czy można się z nim połączyć się za pomocą routera.
  pingadres_IP_zdalnego_hosta

Do zamiany nazwy komputera na adres IP polecenie ping używa narzędzia do rozpoznawania nazw Windows Sockets. Jeśli pingowanie za pomocą adresu powiodło się, ale pingowanie za pomocą nazwy nie powiodło się, problem dotyczy rozpoznawania adresów lub nazw, a nie połączenia sieciowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z adresami sprzętowymi za pomocą polecenia arp.

Jeśli żadna z operacji wykonywanych za pomocą polecenia ping nie powiodła się, należy sprawdzić:

 • Czy po skonfigurowaniu protokołu TCP/IP komputer został ponownie uruchomiony.
 • Czy adres IP komputera lokalnego jest prawidłowy i czy został poprawnie wpisany na karcie Ogólne okna dialogowego Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP).
 • Czy routing IP jest włączony i czy działa połączenie między routerami.

Za pomocą różnych opcji polecenia ping można określać rozmiar używanych pakietów, liczbę wysyłanych pakietów; określać, czy zarejestrować użytą trasę; określać wartość czasu wygaśnięcia (TTL) oraz czy ustawić flagę „nie fragmentuj”. Aby wyświetlić te opcje, należy wpisać polecenie ping –?.

Poniższy przykład przedstawia sposób wysłania dwóch pakietów pingowania, o rozmiarze 1450 bajtów każdy, na adres IP 131.107.8.1:

C:\>ping -n 2 -l 1450 131.107.8.1 Badanie 131.107.8.1 z użyciem 1450 bajtów danych:Odpowiedź z 131.107.8.1: bajtów=1450 czas<10 ms TTL=32 Odpowiedź z 131.107.8.1: bajtów=1450 czas<10 ms TTL=32Statystyka badania ping dla 131.107.8.1: Pakiety: Wysłane = 2, Odebrane = 2, Utracone = 0 (0% straty), Szacunkowy czas błądzenia pakietów w milisekundach: Minimum = 0 ms, Maksimum = 10 ms, Czas średni = 2 ms

Polecenie ping domyślnie czeka 4 000 milisekund (4 sekundy) na każdą odpowiedź, zanim wyświetli komunikat „Upłynął limit czasu żądania”. Jeśli łączenie z badanym systemem zdalnym odbywa się za pośrednictwem łącza o dużym opóźnieniu, np. łącza satelitarnego, czas oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy. Aby wydłużyć czas oczekiwania na odpowiedź, należy użyć opcji –w (wait - czekaj).

Rozwiązywanie problemów z adresami sprzętowymi za pomocą polecenia arp

Przy użyciu protokołu ARP i na podstawie danego adresu IP host może odnaleźć adres kontroli dostępu do nośnika innego hosta w tej samej sieci fizycznej. Aby zapewnić wydajne działanie protokołu ARP, mapowania adresu IP na adres kontroli dostępu do nośnika każdy komputer zapisuje w pamięci podręcznej, co eliminuje powtarzanie żądań emisji ARP.

Za pomocą polecenia arp można przeglądać i modyfikować wpisy tabeli ARP na komputerze lokalnym. Polecenie arp jest użyteczne w przeglądaniu pamięci podręcznej ARP i rozwiązywaniu problemów z rozpoznawaniem adresów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeglądanie pamięci podręcznej protokołu ARP i Dodawanie wpisów statycznych do pamięci podręcznej ARP.

Rozwiązywanie problemów z nazwami NetBIOS za pomocą polecenia nbtstat

Nazwy NetBIOS są zamieniane na adresy IP za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP (NetBT). Protokół TCP/IP udostęnia wiele opcji rozpoznawania nazw NetBIOS, do których należą: przeglądanie zawartości lokalnej pamięci podręcznej, kwerendy wysyłane do serwera WINS, emisje, kwerendy wysyłane do serwera DNS oraz przeglądanie zawartości plików Lmhosts i Hosts.

Polecenie Nbtstat jest użytecznym narzędziem w rozwiązywaniu problemów z rozpoznawaniem nazw NetBIOS. Polecenie nbtstat służy także do usuwania lub poprawiania wstępnie załadowanych wpisów:

 • Polecenie nbtstat –n służy do wyświetlania nazw zarejestrowanych w systemie lokalnym przez programy, takie jak serwer czy readresator.
 • Polecenie nbtstat –c służy do wyświetlania zawartości pamięci podręcznej nazw NetBIOS, w której są zapisane mapowania nazw na adresy innych komputerów.
 • Polecenie nbtstat –R służy do usuwania nazw z pamięci podręcznej i ich ponownego ładowania z pliku Lmhosts.
 • Polecenie nbtstat –RR służy do zwalniania nazw NetBIOS zarejestrowanych na serwerze WINS i odnawiania ich rejestracji.
 • Polecenie nbtstat –anazwa służy do sprawdzania stanu karty sieciowej NetBIOS komputera o nazwie nazwa. Polecenie sprawdzania stanu karty sieciowej powoduje wyświetlenie lokalnej tabeli nazw NetBIOS danego komputera i adresu kontroli dostępu do nośnika danej karty sieciowej.
 • Polecenie nbtstat –S służy do wyświetlania listy bieżących sesji NetBIOS i ich stanów, w tym statystyk sesji, jak pokazano w poniższym przykładzie:
  Tabela połączeń NetBIOS
  
  
  
  Nazwa lokalna Stan   We/wy Host zdalny  Wejście  Wyjście ------------------------------------------------------------------ CORP1 <00> Połączono Wy  CORPSUP1<20>  6 MB   5 MB CORP1 <00> Połączono Wy  CORPPRINT<20> 108 KB  116 KB CORP1 <00> Połączono Wy  CORPSRC1<20>  299 KB  19 KB CORP1 <00> Połączono Wy  CORPEMAIL1<20> 324 KB  19 KB CORP1 <03> Nasłuchiwanie
  

Wyświetlanie statystyk połączeń za pomocą polecenia netstat

Polecenie netstat służy do wyświetlania statystyk protokołu i bieżących połączeń TCP/IP. Polecenie netstat –a służy do wyświetlania wszystkich połączeń, a polecenie netstat –r do wyświetlania tabeli routingu i aktywnych połączeń. Polecenie netstat –o służy do wyświetlania identyfikatorów procesów, dzięki czemu można przejrzeć informacje o właścicielach portów dla każdego połączenia. Polecenie netstat –e służy do wyświetlania statystyk protokołu Ethernet, a polecenie netstat –s do wyświetlania oddzielnych statystyk każdego protokołu. Jeśli zostanie użyte polecenie netstat -n, adresy i numery portów nie będą zamieniane na nazwy. Poniżej przedstawiono przykładowy wynik polecenia netstat:

C:\>netstat -e Statystyki interfejsu            Odebrano   Wysłano Bajty         3995837940  47224622 Pakiety emisji pojedynczej    120099    131015 Pakiety inne niż emisji pojedynczej  7579544    3823 Odrzucone        0       0 Błędy         0       0 Nieznane protokoły   363054211C:\>netstat -n -oAktywne połączenia

 

 Protokół Adres lokalny     Obcy adres    Stan      PID TCP  172.31.71.152:1136   157.54.2.84:389    OCZEKIWANIE_ZAMKN   180 TCP  172.31.71.152:2730   172.31.71.99:139    USTANOWIONO   4 TCP  172.31.71.152:3110   157.54.2.84:389    OCZEKIWANIE_ZAMKN   364 TCP  172.31.71.152:3796   172.30.236.233:1479  USTANOWIONO   1128 TCP  172.31.71.152:3800   172.30.236.233:1740  USTANOWIONO   1128 TCP  172.31.71.152:3815   172.30.236.233:1479  USTANOWIONO   908 TCP  172.31.71.152:3819   172.30.236.233:1740  USTANOWIONO   908 TCP  172.31.71.152:4034   172.31.16.197:139   CZAS_OCZEKIWANIA    0 TCP  172.31.71.152:4037   157.54.4.183:445    CZAS_OCZEKIWANIA    0 TCP  172.31.71.152:4043   157.60.218.11:119   CZAS_OCZEKIWANIA    0 TCP  172.31.71.152:4044   157.60.218.11:119   CZAS_OCZEKIWANIA    0 TCP  172.31.71.152:4045   157.60.218.11:119   CZAS_OCZEKIWANIA    0 TCP  172.31.71.152:4046   157.60.218.11:119   CZAS_OCZEKIWANIA    0 TCP  172.31.71.152:4047   157.60.218.11:119   CZAS_OCZEKIWANIA    0 TCP  172.31.71.152:4048   157.60.218.11:119   CZAS_OCZEKIWANIA    0 TCP  172.31.71.152:4049   157.60.218.11:119   CZAS_OCZEKIWANIA    0 TCP  172.31.71.152:4050   157.60.218.11:119   CZAS_OCZEKIWANIA    0C:\>netstat -aAktywne połączenia Protokół Adres lokalny   Obcy adres    Stan TCP CORP1:1572    172.16.48.10:nbsession  USTANOWIONO TCP CORP1:1589    172.16.48.10:nbsession  USTANOWIONO TCP CORP1:1606    172.16.105.245:nbsession USTANOWIONO TCP CORP1:1632    172.16.48.213:nbsession USTANOWIONO TCP CORP1:1659    172.16.48.169:nbsession USTANOWIONO TCP CORP1:1714    172.16.48.203:nbsession USTANOWIONO TCP CORP1:1719    172.16.48.36:nbsession  USTANOWIONO TCP CORP1:1241    172.16.48.101:nbsession USTANOWIONO UDP CORP1:1025    *:* UDP CORP1:snmp    *:* UDP CORP1:nbname   *:* UDP CORP1:nbdatagram *:* UDP CORP1:nbname   *:* UDP CORP1:nbdatagram *:*
C:\>netstat -s Statystyki IP Odebrane pakiety       = 5378528 Odebrane błędy nagłówka    = 738854 Odebrane błędy adresu   = 23150 Przekazane datagramy     = 0 Odebrane nieznane protokoły  = 0 Odebrane pakiety następnie odrzucone  = 0 Odebrane pakiety następnie dostarczone  = 4616524 Żądania wyjściowe       = 132702 Odrzucenia routingu       = 157 Odrzucone pakiety wyjściowe   = 0 Pakiet wyjściowy bez trasy    = 0 Wymagane ponowne asemblowanie     = 0 Pomyślne ponowne asemblowanie       = 0 Niepowodzenia ponownego asemblowania        = 0 Datagramy pomyślnie pofragmentowane = 0 Datagramy niepofragmentowane  = 0 Utworzone fragmenty         = 0Statystyki ICMP Odebrano Wysłano Komunikaty         693    4 Błędy          0     0 Miejsce docelowe nieosiągalne 685    0 Przekroczono czas      0     0 Problemy z parametrami    0     0 Wygaszacze źródeł     0     0 Przekierowania        0     0 Echa          4     0 Odpowiedzi echa       0     4 Sygnatury czasowe        0     0 Odpowiedzi sygnatur czasowych    0     0 Maski adresów      0     0 Odpowiedzi masek adresów   0     0Statystyki TCP Aktywne otwarcia         = 597 Pasywne otwarcia        = 135 Niepomyślne próby połączenia  = 107 Resetowane połączenia      = 91 Bieżące połączenia     = 8 Odebrane segmenty      = 106770 Wysłane segmenty        = 118431 Retransmitowane segmenty    = 461

 

Statystyki UDP Odebrane datagramy  = 4157136 Brak portów       = 351928 Błędy odbioru    = 2 Wysłane datagramy    = 13809

Śledzenie połączeń sieciowych za pomocą polecenia tracert

Polecenie Tracert (Trace Route) jest to narzędzie służące do śledzenia trasy, którą datagram jest dostarczany do punktu docelowego. Polecenie tracert wykorzystuje pole czasu wygaśnięcia TTL protokołu IP i komunikaty o błędach protokołu ICMP do określania trasy między poszczególnymi hostami w sieci.

Opis działania polecenia tracert

Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego, przesyłając do punktu docelowego pakiety ECHO protokołu ICMP ze zmiennymi wartościami czasu wygaśnięcia TTL protokołu IP. Przed wysłaniem pakietu każdy router na trasie musi zmniejszyć czas TTL dla danego pakietu przynajmniej o 1. Jeśli wartość czasu TTL dla danego pakietu będzie wynosić 0, router powinien wysłać komunikat „Czas ICMP minął” do komputera źródłowego.

Za pomocą narzędzia Tracert można wyznaczać trasę, wysyłając pierwszy pakiet ECHO z wartością czasu TTL równą 1 i zwiększając tę wartość o jeden przy każdej kolejnej transmisji. Próby takie powinny być powtarzane, aż punkt docelowy odpowie lub osiągnięta zostanie maksymalna wartość czasu TTL. Trasa jest wyznaczana poprzez badanie komunikatów „Czas ICMP minął” wysyłanych z powrotem przez routery pośrednie. Niektóre routery dyskretnie odrzucają pakiety z przekroczonym czasem TTL i są przez to niewidoczne dla narzędzia Tracert.

Polecenie tracert służy do drukowania uporządkowanej listy interfejsów znajdujących się w routerach na trasie, które zwróciły komunikat „Czas ICMP minął”. Użycie opcji –d powoduje, że narzędzie Tracert nie wyszukuje adresów DNS dla adresów IP.

W poniższym przykładzie pakiet musi przejść przez dwa routery (10.0.0.1 i 192.168.0.1), aby dotrzeć do hosta o adresie 172.16.0.99. Domyślna brama hosta ma adres 10.0.0.1, a adresem IP routera w sieci 192.168.0.0 jest 192.168.0.1.

C:\>tracert 172.16.0.99 -d Trasa śledzenia do 172.16.0.99 przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30 1   2 ms   3 ms   2 ms 10.0.0.1 2  75 ms  83 ms  88 ms 192.168.0.1 3  73 ms  79 ms  93 ms 172.16.0.99 Śledzenie zakończone.

Rozwiązywanie problemów z poleceniem tracert

Za pomocą polecenia tracert można określić, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet. W poniższym przykładzie za pomocą bramy domyślnej ustalono, że nie istnieje prawidłowa trasa do hosta o adresie 192.168.10.99. Prawdopodobnie wystąpił problem z konfiguracją routera lub sieć o adresie 192.168.10.0 nie istnieje (zły adres IP).

C:\>tracert 192.168.10.99 Trasa śledzenia do 192.168.10.99 przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30 1 10.0.0.1 raporty: Sieć docelowa jest nieosiągalna. Śledzenie zakończone.

Narzędzie Tracert jest użyteczne w rozwiązywaniu problemów w dużych sieciach, gdzie w celu dotarcia do danego punktu docelowego można użyć kilku tras.

Opcje wiersza polecenia narzędzia tracert

Polecenia tracert można używać z kilkoma opcjami opisanymi w poniższej tabeli.

tracert [-d] [-hmaks_przes] [-jlista_hostów] [-wlimit_czasu] cel

 

Opcja Opis

-d

Służy do określania, że adresy IP mają nie być zamieniane na nazwy hostów.

–h maks_przes

Służy do określania liczby przeskoków dozwolonych podczas śledzenia trasy do hosta o nazwie określonej w polu nazwa_docelowa.

–j lista_hostów

Służy do określania interfejsów routerów na trasie pakietów narzędzia Tracert.

–w limit_czasu

Powoduje, że program oczekuje na każdą odpowiedź przez liczbę milisekund określoną parametrem czas_wygaśnięcia.

nazwa_docelowa

Nazwa lub adres IP hosta docelowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Śledzenie ścieżki za pomocą polecenia tracert.

Testowanie routerów za pomocą polecenia pathping

Polecenie pathping jest narzędziem do śledzenia tras, które łączy funkcje poleceń ping i tracert z dodatkowymi informacjami, których te polecenia nie udostępniają. Polecenie pathping przez pewien określony czas wysyła pakiety do każdego routera znajdującego się na drodze do ostatecznego miejsca docelowego, a następnie oblicza wyniki na podstawie pakietów odebranych po każdym przeskoku. Ponieważ polecenie to pokazuje stopień utraty pakietów dla danego routera lub łącza, łatwo jest za jego pomocą określić, które routery lub łącza mogą być przyczyną problemów w sieci. Dostępnych jest kilka opcji, które pokazano w następującej tabeli.

 

Opcja Nazwa Funkcja

-n

Nazwy hostów

Adresy nie są tłumaczone na nazwy hostów.

-h

Maksymalna liczba przeskoków

Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu miejsca docelowego.

-g

Lista hostów

Swobodna trasa źródłowa według listy hostów.

-p

Okres

Liczba milisekund między kolejnymi pingowaniami.

-q

Liczba kwerend

Liczba kwerend na jeden przeskok.

-w

Limit czasu

Limit czasu oczekiwania na odpowiedź w milisekundach.

-i

adres

Użycie określonego adresu źródłowego.

-4

IPv4

Wymuszenie użycia przez polecenie pathping protokołu IPv4.

-6

IPv6

Wymuszenie użycia przez polecenie pathping protokołu IPv6.

Domyślną liczbą przeskoków jest 30, a domyślnym limitem czasu są 3 sekundy. Domyślnym okresem między pingowaniami jest 250 milisekund, a domyślną liczbą kwerend dla każdego routera wzdłuż ścieżki jest 100.

Oto typowy raport polecenia pathping. Statystyka po liście przeskoków wskazuje na stopień utraty pakietów na każdym routerze.

D:\>pathping -n serwer1Trasa śledzenia do serwer1 [10.54.1.196] przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30: 0 172.16.87.35 1 172.16.87.218 2 192.168.52.1 3 192.168.80.1 4 10.54.247.14 5 10.54.1.196Wyliczanie statystyk dla 125 sekund... Źródło  Ten węzeł/Łącze Przeskok RTT  Zgubione/wysłane = Pct Zgubione/wysłane = adres Pct 0                      172.16.87.35 0/ 100 = 0%  | 1  41 ms   0/ 100 = 0%   0/ 100 = 0% 172.16.87.218 13/ 100 = 13%  | 2  22 ms  16/ 100 = 16%   3/ 100 = 3% 192.168.52.1 0/ 100 = 0%  | 3  24 ms  13/ 100 = 13%   0/ 100 = 0% 192.168.80.1 0/ 100 = 0%  | 4  21 ms  14/ 100 = 14%   1/ 100 = 1% 10.54.247.14 0/ 100 = 0%  | 5  24 ms  13/ 100 = 13%   0/ 100 = 0% 10.54.1.196Śledzenie zakończone.

Po uruchomieniu polecenia pathping najpierw pojawiają się wyniki dla testowanej trasy. Jest to ta sama ścieżka, którą wyświetla polecenie tracert. Następnie polecenie pathping wyświetla komunikat o zajętości przez następne 125 sekund (ten czas różni się w zależności od liczby przeskoków). W tym czasie polecenie pathping zbiera informacje ze wszystkich wyświetlonych wcześniej routerów i ze wszystkich łączy między nimi. Po tym czasie wyświetlane są wyniki testu.

Dwie pierwsze kolumny od prawej strony (Ten węzeł/Łącze Zgubione/wysłane=Pct i Adres) zawierają najbardziej przydatne informacje. Łącze między adresem 172.16.87.218 (przeskok 1) a 192.68.52.1 (przeskok 2) odrzuca 13% pakietów. Wszystkie inne łącza działają normalnie. Routery przy przeskokach 2 i 4 również odrzucają kierowane do nich pakiety (co widać w kolumnie Ten węzeł/Łącze), ale nie wpływa to na ścieżkę przesyłania pakietów.

Procent utraty pakietów dla łączy (oznaczonych przez | w pierwszej kolumnie z prawej strony) wskazuje stopień utraty pakietów przekazywanych wzdłuż ścieżki. Ta utrata wskazuje na przeciążenie łącza. Procent utraty pakietów dla routerów (wskazywanych przez ich adresy IP w pierwszej kolumnie z prawej strony) wskazuje, że procesory tych routerów mogą być przeciążone. Te przeciążone routery mogą również powodować problemy w połączeniach typu end-to-end, szczególnie gdy pakiety są przekazywane przez routery programowe.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft