Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Rozwiązywanie z sieciami bezprzewodowymi

Niniejszy temat zawiera podstawowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów dotyczących komputerów bezprzewodowych łączących się z sieciami bezprzewodowymi domeny systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z sieciami bezprzewodowymi w środowisku domowego biura z systemem Windows XP, zobacz:

Podręczne listy najczęściej spotykanych problemów z łącznością

Niniejsza sekcja zawiera szereg tabel i list, które pomagają w szybkim rozpoznaniu potencjalnych przyczyn problemów z łącznością. Dostępne są dwie kategorie list podręcznych: uporządkowane według symptomów i według typu sieci.

Listy podręczne uporządkowane według symptomów

Listy podręczne uporządkowane według typu sieci

Listy podręczne uporządkowane według symptomów

W poniższych tabelach przedstawione zostały typowe objawy, ich przyczyny i prawdopodobne rozwiązania.

Symptom: Brak możliwości połączenia się

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze
 • Nieprawidłowa lub niezgodna konfiguracja sieci bezprzewodowej. Przykładowo, na bezprzewodowym punkcie dostępu skonfigurowane zostało uwierzytelnianie z kluczem wspólnym, a klient bezprzewodowy próbuje użyć otwartego uwierzytelniania systemu.
 • Niezamierzone filtrowanie adresów MAC.
 • Nazwa sieci bezprzewodowej jest niewidoczna.
 • Bezprzewodowy punkt dostępu i karta sieci bezprzewodowej używają różnych standardów 802.11 (na przykład użytkownik korzysta z karty sieciowej 802.11b i bezprzewodowego punktu dostępu 802.11a).

 • Sprawdź, czy konfiguracje sieci bezprzewodowej pomiędzy klientem a punktem dostępowym są zgodne.
 • Dokładnie prześledź czynności wykonywane podczas konfigurowania sieci. Błąd użytkownika jest częstą przyczyną występowania nieprawidłowości w konfiguracji.

 • Zakłócenia w paśmie częstotliwości pochodzące od pobliskich urządzeń, takich jak telefony bezprzewodowe i urządzenia Bluetooth.
 • Klient bezprzewodowy znajduje się na skraju zasięgu sygnału radiowego bezprzewodowego punktu dostępu.
 • Sprawdź otoczenie sieci bezprzewodowej oraz jej topologię.
 • Dokładnie prześledź czynności wykonywane podczas konfigurowania sieci. Błąd użytkownika jest częstą przyczyną występowania nieprawidłowości w konfiguracji.
 • Nieprawidłowo funkcjonujący lub nieaktualny sterownik karty sieci bezprzewodowej.
 • Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję sterownika karty sieci bezprzewodowej.

Symptom: Przerwy w łączności

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze
 • Nieprawidłowo funkcjonujący lub nieaktualny sterownik karty sieci bezprzewodowej.
 • Nieprawidłowo funkcjonujący bezprzewodowy punkt dostępu.
 • Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję sterownika karty sieci bezprzewodowej.

Symptom: Widoczne sieci są nieprawidłowe, nieistniejące lub nieodświeżone

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze
 • Nieprawidłowo funkcjonujący lub nieaktualny sterownik karty sieci bezprzewodowej.
 • Nieprawidłowo funkcjonujący sprzęt radiowy w bezprzewodowym punkcie dostępu lub bezprzewodowej karcie sieciowej.
 • Działające nieprawidłowo sterowniki kart sieci bezprzewodowej nie mogą wykryć i zarejestrować widocznych sieci.
 • Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję sterownika karty sieci bezprzewodowej.
 • Uruchom narzędzie naprawy dla karty sieci bezprzewodowej.
  noteUwaga
  W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia bezprzewodowego w obszarze powiadomień w folderze Połączenia sieciowe, a następnie kliknij polecenie Napraw.

Symptom: Klient bezprzewodowy został skojarzony, ale brak prawidłowej konfiguracji adresu IP lub łączności w sieci

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze
 • Problem z uwierzytelnianiem.
 • Nieprawidłowy klucz szyfrowania.
 • Uszkodzone lub nieważne certyfikaty lub brak certyfikatów.
 • Nieprawidłowo funkcjonujący bezprzewodowy punkt dostępu.
 • Sprawdź, czy konfiguracje sieci bezprzewodowej pomiędzy klientem a punktem dostępowym są zgodne.
 • W przypadku korzystania ze statycznego klucza WEP (Wired Equivalent Privacy) sprawdź, czy został on właściwie skonfigurowany.
  noteUwaga
  Ze względu na znane problemy zabezpieczeń dotyczące szyfrowania WEP zaleca się korzystanie wyłącznie ze standardu Wi-Fi Protected Access w wersji  2 (WPA2) (rozwiązanie preferowane) lub WPA.
 • Sprawdź, czy problem dotyczy także innych komputerów łączących się z tym samym bezprzewodowym punktem dostępu. Jeśli problem dotyczy także pozostałych komputerów łączących się z tym samym bezprzewodowym punktem dostępu, sprawdź, czy ustawienia punktu dostępu odpowiadają ustawieniom klientów IAS RADIUS konfigurowanym dla określonego bezprzewodowego punktu dostępu. Upewnij się także, czy ustawienia konfiguracji Zasad sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) dla komputerów klienckich odpowiadają ustawieniom bezprzewodowego punktu dostępu.

Symptom: Brak widocznych sieci bezprzewodowych lub brak karty Sieci bezprzewodowe w folderze Połączenia sieciowe

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze
 • Usługa Wireless ZeroConfig Service nie jest uruchomiona.
 • Nieprawidłowo funkcjonujący lub nieaktualny sterownik karty sieci bezprzewodowej.
 • Jeśli problem dotyczy komputera przenośnego, może być wyłączony zewnętrzny przełącznik anteny sieci bezprzewodowej.
 • Upewnij się, czy uruchomiona jest usługa Wireless ZeroConfig Service, sprawdzając w przystawce Usługi programu Microsoft Management Console (MMC), czy jej stan to Uruchomiono.
 • Skonfiguruj automatyczne uruchamianie usługi Wireless ZeroConfig Service w konsoli Usługi.
 • Sterownik karty sieci bezprzewodowej, który przestaje działać prawidłowo na początkowym etapie uruchamiania usługi, może powodować, że usługa Wireless ZeroConfig Service nie jest inicjowana w danym interfejsie. Jeśli ustalono, że na tym polega problem, zainstaluj najbardziej aktualną wersję sterownika dla tej karty.

Listy podręczne uporządkowane według typu sieci

Poniższe listy podręczne nie stanowią wyczerpującego spisu możliwych problemów z łącznością. Zawierają informacje o rodzajach sytuacji mogących powodować problemy z łącznością.

Na potrzeby tego dokumentu problemy z łącznością w sieci można podzielić na trzy grupy:

Ogólne problemy z łącznością w sieci

Wymienione rodzaje problemów mogą występować zarówno w małych sieciach dla domu lub domowego biura opartych na grupach roboczych, jak i sieciach firmowych.

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze

Występuje niezgodność ustawień sieci bezprzewodowej pomiędzy bezprzewodowym punktem dostępu a klientem bezprzewodowym.

Przykładowo, punkt dostępu może być skonfigurowany do używania WPA2, a klient do używania WPA-PSK.

Jeśli problem dotyczy pojedynczego komputera, zmień ręcznie ustawienia, tak aby do siebie pasowały.

W przypadku wielu komputerów użyj Zasad sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11), aby skonfigurować ustawienia w celu dopasowania ich do ustawień punktu dostępu.

Karta sieci bezprzewodowej jest wyłączona w aplecie Połączenia sieciowe.

Kliknij wyłączone połączenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Włącz.

Zewnętrzny przełącznik sterujący anteną sieci bezprzewodowej jest w pozycji wyłączonej.

Ustaw zewnętrzny przełącznik w pozycji włączonej.

Karta sieci bezprzewodowej działa nieprawidłowo.

Zainstaluj najbardziej aktualny sterownik do karty. Jeśli nie rozwiąże to problemu, należy w miarę możliwości wymienić kartę.

noteUwaga
Jeśli karta jest zintegrowana z komputerem, można spróbować zainstalować drugą kartę sieci bezprzewodowej, na przykład kartę USB, i sprawdzić łączność. W przypadku instalowania drugiej karty sieci bezprzewodowej zaleca się, aby najpierw wyłączyć oryginalne połączenie bezprzewodowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie bezprzewodowe w aplecie Połączenia sieciowe, a następnie kliknij polecenie Wyłącz. Zainstaluj drugą kartę karty sieci bezprzewodowej i ponów próbę połączenia się z siecią.

Klienci sieci bezprzewodowej z ustawionymi statycznymi adresami IP zostali skonfigurowani przy użyciu adresu IP, który nie mieści się w prawidłowym zakresie adresów, lub też przy użyciu innej maski podsieci.

Skonfiguruj ustawienia IP, używając unikalnego adresu IP należącego do prawidłowego zakresu oraz prawidłowej maski podsieci.

Usługa DHCP na routerze bezprzewodowym jest włączona w celu przydzielania adresów IP klientom sieci, ale dla jednego z tych klientów skonfigurowany został statyczny adres IP.

Skonfiguruj właściwości protokołu IP (TCP/IP) karty sieci bezprzewodowej, aby uzyskać adres IP automatycznie.

Serwer DHCP jest odłączony od sieci, fizycznie wyłączony lub usługa nie jest uruchomiona.

W sieciach SOHO usługę DHCP dostarcza zazwyczaj router bezprzewodowy lub usługa udostępniania połączenia Internetowego. Przywróć usługę DHCP.

W sieci SOHO:

 • Modem lub adres MAC routera nie został zarejestrowany u usługodawcy internetowego (ISP) po skonfigurowaniu nowej sieci bezprzewodowej lub podczas wymiany modemu albo bezprzewodowego punktu dostępu. Konieczność rejestracji modemu lub routera zależy od usługodawcy internetowego.
 • Na routerze nie zostało skonfigurowane połączenie publiczne umożliwiające akceptowanie dzierżaw DHCP pochodzących z sieci usługodawcy internetowego. Przykładowo, połączenie publiczne zostało skonfigurowane na routerze bezprzewodowym ze statycznym adresem IP.
 • Skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym, aby zarejestrować posiadane urządzenie.
 • Skonfiguruj interfejs publiczny tak, aby umożliwić akceptację dzierżaw DHCP z sieci ISP.

Problemy z łącznością w sieciach domen

Poza ogólnymi problemami z łącznością w sieci występują także wymienione poniżej problemy dotyczące zazwyczaj sieci domen, zarówno w małych organizacjach, jak i w przedsiębiorstwach.

Active Directory

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze

Użytkownik nie ma konta w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Utwórz konto dla tego użytkownika.

Właściwości telefonowania dla konta użytkownika lub konta komputera w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory są ustawione na Odmów dostępu.

Ustaw właściwości telefonowania dla konta użytkownika i komputera na Zezwalaj na dostęp.

noteUwaga
W sieciach 802.1X, które uwierzytelniają połączenia przy użyciu IAS, należy ustawić właściwości telefonowania dla konta użytkownika na Kontroluj dostęp poprzez zasady dostępu zdalnego.

Konto użytkownika jest wyłączone.

W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, w sekcji Użytkownicy kliknij konto prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Włącz.

Konto użytkownika wygasło.

W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory kliknij konto prawym przyciskiem myszy, następnie kliknij Właściwości i kartę Konto, w pozycji Wygasanie konta wybierz Nigdy lub ustaw nową datę wygasania w polu Z końcem.

Użytkownik próbuje połączyć się o zabronionym czasie, który określono w ustawieniach godzin logowania dla jego konta użytkownika (ustawienie domyślne to Zezwolenie na logowanie dla wszystkich godzin).

W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, we właściwościach konta użytkownika na karcie Konto kliknij Godziny logowania, a następnie wprowadź ustawienia w celu określenia godzin, w których klient będzie mieć prawo łączenia się z siecią.

Użytkownik próbuje zrealizować zabronione połączenie przy użyciu komputera, który nie został wyszczególniony w ustawieniu Logowanie do we właściwościach konta użytkownika lub nie jest zaznaczone domyślne ustawienie Wszystkie komputery.

W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, we właściwościach konta użytkownika na karcie Konto kliknij Zaloguj do, a następnie zaznacz Wszystkie komputery lub Następujące komputery. W polu Nazwa komputera określ komputery, z których użytkownik może korzystać w celu połączenia się z siecią.

Usługa DNS jest zatrzymana lub nie została skonfigurowana.

W przystawce Usługi na serwerze DNS kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Serwer DNS, a następnie polecenie Uruchom.

Użytkownicy i komputery

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze

Komputer kliencki nie jest członkiem domeny.

Dołącz komputer do domeny.

Klient próbuje zalogować się do domeny, używając niezwiązanych z nią poświadczeń. Błędem spotykanym często w przypadku nowych komputerów i kont użytkownika jest logowanie się użytkowników do komputera przy użyciu konta komputera.

W sekcji Zaloguj do w oknie logowania wybierz domenę, jeśli jest dostępna, a następnie użyj konta użytkownika domeny. W przypadku nowo przyłączonych komputerów należy logować się przy użyciu nazwy domeny i konta i użytkownika w formacie NazwaDomeny\NazwaUżytkownika.

Protokół DHCP

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze

Zakres serwera DHCP został wyczerpany i dlatego nie może on wydzierżawić adresów dla zgłaszających żądanie klientów DHCP.

Jeśli zakres serwera DHCP nie pokrywa wszystkich dostępnych adresów, edytuj go w celu poszerzenia przedziału adresów.

Adres IP serwera DHCP został zmieniony i teraz klienci DHCP nie mogą uzyskać adresów IP.

Upewnij się, czy statyczny adres IP i maska podsieci serwera DHCP należą do schematu adresowania podsieci.

Usługa DHCP jest zatrzymana.

W przystawce Usługi na serwerze DHCP kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Serwer DHCP, a następnie polecenie Uruchom.

W przypadku nowo skonfigurowanego serwera DHCP:

 • Serwer nie jest autoryzowany w usłudze Active Directory.
 • Nieprawidłowo określono przedział adresów IP dla zakresu serwera DHCP.
 • Zakres DHCP nie jest uaktywniony.
 • Serwer DHCP nie jest w tej samej podsieci, co klienci.
 • Serwer DHCP jest w trybie offline.

W przystawce DHCP kliknij prawym przyciskiem myszy kontener domeny, a następnie polecenie Autoryzuj.

Ustaw przedział adresów IP i maskę podsieci w takim zakresie, aby zachować zgodność ze schematem adresowania swojej podsieci.

W przystawce DHCP kliknij prawym przyciskiem myszy kontener domeny, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zakres dla podsieci, w której występują problemy z łącznością, i kliknij polecenie Uaktywnij.

Podłącz fizycznie serwer DHCP do właściwej podsieci.

Uruchom ponownie serwer DHCP.

Problemy z łącznością w sieci z uwierzytelnianiem 802.1X

Niniejsza sekcja zawiera przykłady problemów z konfiguracją charakterystycznych dla sieci, w których wdrożono bezprzewodowe punkty dostępu z uwierzytelnianiem 802.1X oraz IAS dla połączeń uwierzytelnionych przy użyciu 802.1X. W przypadku sieci 802.1X poza przykładami wymienionymi w dwóch poprzednich sekcjach należy wziąć pod uwagę poniższe przykłady.

Problemy z usługą Active Directory

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze

Poziom funkcjonalności domeny Active Directory nie został podniesiony do poziomu Windows Server 2003. Ustawienia usługi IAS RADIUS wymagają poziomu funkcjonalności domeny systemu Windows Server 2003.

W przystawce Domeny i zaufania usługi Active Directory kliknij polecenie Akcja, a następnie opcję Podnieś poziom funkcjonalności domeny.

ImportantWażne
Jeśli na kontrolerach domeny w sieci działa system Windows NT 4.0 lub starszy, nie podnoś poziomu funkcjonalności domeny do macierzystego poziomu Windows 2000. Po ustawieniu poziomu funkcjonalności domeny na tryb macierzysty systemu Windows 2000 nie można go zmienić z powrotem na tryb mieszany systemu Windows 2000. Analogicznie, jeśli w sieci używane są kontrolery domeny z systemem Windows 2000, Windows NT 4.0 lub starszym, nie podnoś poziomu funkcjonalności domeny do poziomu Windows Server 2003. Po ustawieniu poziomu funkcjonalności domeny na Windows Server 2003 nie będzie go można zmienić z powrotem na poziom mieszany lub macierzysty systemu Windows 2000.

W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory właściwości telefonowania konta użytkownika nie są skonfigurowane do kontroli dostępu poprzez zasady dostępu zdalnego.

W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory w kontenerze domeny otwórz sekcję Użytkownicy, kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, kliknij opcję Właściwości, a następnie kliknij kartę Telefonowanie i wybierz opcję Kontroluj dostęp poprzez zasady dostępu zdalnego.

Zasady dostępu zdalnego IAS umożliwiają dostęp członkom grupy zabezpieczeń Active Directory. Użytkownik nie jest jednak członkiem grupy zabezpieczeń określonej w zasadach dostępu zdalnego.

W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, w kontenerze domeny, otwórz sekcję Użytkownicy, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę zabezpieczeń określoną w odpowiednich zasadach dostępu zdalnego IAS, a następnie kliknij opcję Właściwości. Na karcie Członkowie kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz konto użytkownika w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania, aby dodać użytkownika do grupy zabezpieczeń.

Metoda uwierzytelniania określona w Zasadach sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) nie pasuje do metody uwierzytelniania wskazanej w zasadach dostępu zdalnego IAS.

Przykładowo, jeśli klienci sieci korzystający z systemu Windows Vista zostaną skonfigurowani przy użyciu Zasad sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) do używania uwierzytelniania protokołu PEAP-MS-CHAPv2, a uwierzytelnianie PEAP-MS-CHAPv2 nie będzie wskazane w żadnych zasadach dostępu zdalnego IAS, ta niezgodność uniemożliwi uwierzytelnienie klienta.

Zmień metodę uwierzytelniania EAP określoną w zasadach dostępu zdalnego IAS lub Zasadach sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11), aby zapewnić zgodność z metodą wdrożoną w sieci.

Klient

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze

Usługa Wireless ZeroConfig Service nie jest uruchomiona. Domyślnie usługa Wireless ZeroConfig Service jest uruchamiana automatycznie.

W przypadku pojedynczego komputera usługę tę można włączyć ręcznie w przystawce Usługi.

Aby włączyć ją na wielu komputerach otwórz Zasady sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) w przystawce Edytor obiektów zasad grupy. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie zasady sieci bezprzewodowej w okienku informacji szczegółowych, kliknij opcję Właściwości, a następnie na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej dla klientów.

Podczas korzystania z uwierzytelniania EAP-TLS klient nie ma certyfikatu zawierającego cel uwierzytelniania klienta w rozszerzeniu ulepszonego użycia klucza. Zamiast tego klient jest skonfigurowany zgodnie z minimalnymi wymaganiami certyfikatu klienta.

Poucz użytkownika, że należy zalogować się do sieci przy użyciu przewodowego połączenia Ethernet i poświadczeń domeny. Rozszerzony certyfikat zostanie zainstalowany automatycznie.

Usługi certyfikatów

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze

W przypadku korzystania z EAP-TLS użytkownik nie ma certyfikatu klienta.

Poucz użytkownika, że należy zalogować się do sieci przy użyciu przewodowego połączenia Ethernet i poświadczeń domeny. Certyfikat zostanie zainstalowany automatycznie.

Klient nie ma odpowiedniego certyfikatu głównego urzędu certyfikacji, który odpowiadałby urzędowi certyfikacji wystawiającemu certyfikat serwera IAS.

 1. Otwórz Zasady sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) w przystawce Edytor obiektów zasad grupy.
 2. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie zasady sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij opcję Właściwości.
 3. Na karcie Sieci preferowane, w sekcji Sieci, wybierz odpowiednią sieć bezprzewodową, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Na karcie 802.1x w sekcji typu EAP kliknij przycisk Ustawienia, a następnie wybierz certyfikat odpowiadający certyfikatowi serwera IAS w polu Zaufane główne urzędy certyfikacji.

IAS (RADIUS)

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze

Klucz tajny usługi RADIUS w bezprzewodowym punkcie dostępu nie pasuje do klucza tajnego skonfigurowanego dla klientów RADIUS w IAS.

Skonfiguruj bezprzewodowy punkt dostępu tak, aby używał tego samego klucza tajnego. Klucz tajny został określony w węźle Klienci RADIUS w przystawce IAS.

Właściwości zasad dostępu zdalnego IAS są skonfigurowane do odrzucania żądań użytkownika lub komputera. Przykład:

 • Na karcie Ustawienia we właściwościach tych zasad wprowadzono ustawienie Odmów uprawnień do dostępu zdalnego.
 • Na karcie Ograniczenia telefonowania w zasadach dostępu zdalnego zostały skonfigurowane ograniczenia czasowe uniemożliwiające połączenie.
 • Na karcie Ograniczenia telefonowania określono nieprawidłowy typ nośnika.
 • W przystawce IAS kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie zasady dostępu zdalnego, następnie kliknij opcję Właściwości i polecenie Udziel uprawnień do dostępu zdalnego.
 • W przystawce IAS kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie zasady dostępu zdalnego, następnie kliknij opcję Właściwości i polecenie Edytuj profil. Na karcie Ograniczenia telefonowania zaznacz pole wyboru Zezwalaj na dostęp tylko w te dni i w tych godzinach, a następnie kliknij przycisk Edytuj, aby określić czas, w którym dostęp będzie dozwolony.
 • W przystawce IAS kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie zasady dostępu zdalnego, następnie kliknij polecenie Właściwości i przycisk Edytuj profil, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności na karcie Ograniczenia telefonowania:
  • Usuń zaznaczenie pola Zezwalaj na dostęp za pośrednictwem tylko tych nośników (Typ-portu-NAS)
  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na dostęp za pośrednictwem tylko tych nośników (Typ-portu-NAS), a następnie zaznacz opcję Sieć bezprzewodowa - IEEE 802.11.

Istnieje niezgodność pomiędzy zaufanym głównym urzędem certyfikacji, który wystawił certyfikat serwera RADIUS określony w zasadach dostępu zdalnego IAS, a zaufanym głównym urzędem certyfikacji określonym w wybranym typie EAP w Zasadach sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11).

 1. Otwórz Zasady sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) w przystawce Edytor obiektów zasad grupy.
 2. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie zasady sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij opcję Właściwości.
 3. Na karcie Sieci preferowane, w sekcji Sieci, wybierz odpowiednią sieć bezprzewodową, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Na karcie 802.1x w sekcji typu EAP kliknij przycisk Ustawienia, a następnie wybierz certyfikat odpowiadający certyfikatowi serwera IAS w polu Zaufane główne urzędy certyfikacji.

Atrybuty właściwe dla dostawcy (VSA) dla bezprzewodowego punktu dostępu są skonfigurowane nieprawidłowo.

Aby uzyskać informacje na temat używania VSA, zapoznaj się z dokumentacją bezprzewodowego punktu dostępu, a następnie określ atrybuty IAS właściwe dla dostawcy w przystawce IAS. W razie braku pewności co do tego, jakie powinny być prawidłowe ustawienia VSA, wybierz standardowe ustawienia RADIUS.

Adres IP bezprzewodowego punktu dostępu (klienta RADIUS) określony w przystawce IAS jest nieprawidłowy.

 1. W przystawce IAS wybierz pozycję Klienci RADIUS.
 2. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy klienta RADIUS, który odpowiada bezprzewodowemu punktowi dostępu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ustawienia, w polu Adres (IP lub DNS) wpisz prawidłowy adres IP, a następnie kliknij Weryfikuj.

Certyfikat serwera IAS wygasł.

Aby uzyskać informacje na temat żądania certyfikatu serwera IAS, zobacz temat Pomocy systemu Windows Server 2003 dotyczący Certyfikaty komputerów do uwierzytelniania opartego na certyfikatach.

Usługa IAS jest zatrzymana.

W przystawce Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa uwierzytelniania internetowego, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

Konfiguracja EAP w odpowiednich zasadach dostępu zdalnego jest inna niż w Zasadach sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) usługi Active Directory.

Skonfiguruj zarówno zasady dostępu zdalnego IAS, jak i Zasady sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11) do używania metody EAP, która jest zgodna z rozwiązaniem wdrożonym w sieci.

W przypadku nowo skonfigurowanego serwera IAS:

 • Usługa IAS nie została zarejestrowana w katalogu Active Directory.
 • Serwer IAS nie ma certyfikatu serwera.
 • W przystawce IAS kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa uwierzytelniania internetowego, a następnie polecenie Zarejestruj serwer w usłudze Active Directory.
 • Zobacz temat Pomocy Windows Server 2003 dotyczący Certyfikaty komputerów do uwierzytelniania opartego na certyfikatach, aby uzyskać informacje na temat żądania certyfikatu serwera IAS.

Bezprzewodowy punkt dostępu

 

Możliwe przyczyny Czynności naprawcze

Oprogramowanie układowe bezprzewodowego punktu dostępu jest nieprawidłowe lub nie zainstalowano jego najnowszej wersji.

Skontaktuj się z producentem bezprzewodowego punktu dostępu, aby uzyskać najnowsze oprogramowanie układowe.

Adres IP bezprzewodowego punktu dostępu jest nieprawidłowo skonfigurowany dla podsieci.

Skonfiguruj bezprzewodowy punkt dostępu poprzez ustawienie statycznego adresu IP oraz maskę podsieci, zgodnie ze schematem adresowania TCP/IP obowiązującym w danej sieci.

Bezprzewodowy punkt dostępu nie określa prawidłowego adresu IP serwera RADIUS IAS.

Skonfiguruj adres IP serwera RADIUS w bezprzewodowym punkcie dostępu, tak aby odpowiadał adresowi IP serwera IAS.

Rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi w systemie Windows XP: skrócona lista czynności

Problemy z połączeniem bezprzewodowym są często spowodowane następującymi czynnikami:

 • wyłączenie bezprzewodowych kart sieciowych,
 • niepoprawnie skonfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej,
 • niewystarczające poświadczenia podczas uwierzytelniania lub brak uprawnień potrzebnych do uzyskania autoryzacji,
 • zbyt duża odległość, zakłócenia lub przeszkody występujące między urządzeniami bezprzewodowymi.

Skuteczność rozwiązywania problemów zależy od możliwości ustalenia źródła problemu, więc system Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 zawiera funkcje raportowania stanu i ostrzeżeń pomocne podczas identyfikowania i rozwiązywania problemów z połączeniem sieci bezprzewodowej.

Aby rozwiązać niektóre często spotykane problemy związane z połączeniami bezprzewodowymi, wykonaj następujące czynności:

 • Wiele komputerów przenośnych ma przełącznik służący do włączania i wyłączania kart sieci bezprzewodowych 802.11. Na komputerze przenośnym taki przełącznik może być umieszczony po lewej stronie obudowy komputera. Upewnij się, że ten przełącznik jest włączony. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją komputera lub innego urządzenia przenośnego.
 • Upewnij się, że bezprzewodowa karta sieciowa nie została wyłączona. Bezprzewodową kartę sieciową można wyłączyć za pośrednictwem interfejsu użytkownika, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę karty bezprzewodowej, a następnie wybierając polecenie Wyłącz. Karty bezprzewodowe, które zostały wyłączone w taki sposób, nie pojawiają się w obszarze powiadomień i można je włączyć tylko przy użyciu apletu Połączenia sieciowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej na komputerach klienckich.
 • Użyj automatycznej konfiguracji sieci bezprzewodowej w celu skonfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej. Po włączeniu automatycznej konfiguracji sieci bezprzewodowej można połączyć się z istniejącą siecią, zmienić ustawienia połączenia, skonfigurować połączenie z nową siecią bezprzewodową i określić sieci preferowane. Po wykryciu nowych dostępnych sieci bezprzewodowych będzie pojawiało się stosowne powiadomienie. Jeśli użytkownik zacznie korzystać z innej sieci bezprzewodowej, ustawienia karty sieci bezprzewodowej zostaną dynamicznie zaktualizowane zgodnie z ustawieniami nowej sieci, a następnie zostanie przeprowadzona próba połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej na komputerze klienckim.
 • Podczas pierwszego połączenia z siecią bezprzewodową usługa automatycznej konfiguracji sieci bezprzewodowej skonfiguruje podstawowe ustawienia sieci (jeśli jest ona włączona). Może być jednak konieczne skonfigurowanie dodatkowych ustawień, takich jak typ szyfrowania danych lub klucz WEP (Wired Equivalent Privacy), jeśli nie są one automatycznie skonfigurowane dla konta użytkownika w usłudze katalogowej Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie zasad sieci bezprzewodowej na komputerze klienckim. Może być także potrzebne skontaktowanie się z administratorem sieci w celu uzyskania uprawnień konta.
 • Sprawdź, czy żądana karta sieciowa jest wyświetlana na liście sieci. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij polecenie Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest wyświetlana w obszarze Wybierz sieć bezprzewodową, komputer może znajdować się poza zasięgiem tej sieci lub sygnał nawigacyjny sieci może być wyłączony. Spróbuj najpierw przenieść urządzenie bezprzewodowe w miejsce, gdzie sygnał jest silniejszy. Aby odświeżyć listę sieci i uzyskać aktualną listę sieci bezprzewodowych anonsowanych w strefie odbioru komputera, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci bezprzewodowej, kliknij polecenie Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe, a następnie w obszarze Zadania sieciowe kliknij przycisk Odśwież listę sieci.
  Uwaga
 • Sprawdź, czy w obszarze powiadomień jest wyświetlana ikona ostrzeżenia dotycząca sieci bezprzewodowej. Kliknij tę ikonę, aby uzyskać informacje o błędzie, a także o możliwych sposobach rozwiązania problemu. Jeśli lista dostępnych sieci bezprzewodowych została wyświetlona przy użyciu polecenia Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe, sprawdź, czy obok ikony sieci bezprzewodowej wyświetlanej w obszarze Wybierz sieć bezprzewodową jest widoczne ostrzeżenie. Kliknij tekst łącza ostrzeżenia, aby uzyskać informacje o ostrzeżeniu, a także o możliwych sposobach rozwiązania problemu.
 • Jeśli poprzednio udało się nawiązać połączenie z określoną siecią, ale obecnie jest to niemożliwe, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij polecenie Napraw. Spowoduje to wyłączenie, a następnie włączenie kart sieci bezprzewodowej.
 • W przypadku zmiany stanu połączenia bezprzewodowego w obszarze powiadomień są wyświetlane dymki powiadomień (na przykład jeśli stan zmieni się z Połączono na Brak połączenia, gdyż urządzenie bezprzewodowe znalazło się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej). Jeśli dymek powiadomień sygnalizuje błąd, można kliknąć powiadomienie, aby uzyskać dalsze informacje i opis sposobów rozwiązania problemu.

Raportowanie stanu i ostrzeżeń

System Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 monitoruje stan połączenia bezprzewodowego i wykrywa błędy połączenia. Informacje o stanie i błędach połączenia są raportowane w czasie rzeczywistym przy użyciu następujących metod:

Ikony w obszarze powiadomień

Ikona sieci bezprzewodowej w obszarze powiadomień zmienia wygląd w zależności od stanu połączenia bezprzewodowego:

 

Ikona Stan połączenia bezprzewodowego

Obszar powiadomień o połączeniu sieci bezprzewodowej

Połączono

Obraz Art

Łączenie

Grafika łącza sieci Web

Brak połączenia

Ilustracja klawiszy myszy

Ostrzeżenie

Jeśli jest wyświetlana ikona ostrzeżenia, kliknij ją, a następnie na karcie Ogólne w oknie dialogowym Stan połączenia sieci bezprzewodowej w obszarze Połączenie kliknij przycisk Więcej informacji.

Informacje wyświetlane po przesunięciu wskaźnika myszy na ikonę

Po przesunięciu wskaźnika myszy na ikonę sieci bezprzewodowej w obszarze powiadomień można szybko odczytać informacje o stanie połączenia i inne dane:

 

Rodzaj informacji Wyświetlane informacje o stanie

Połączenie sieci bezprzewodowej

Nazwa sieci, do której aktualnie jest podłączony komputer. Ta nazwa jest taka sama jak identyfikator SSID (service set identifier).

Szybkość

Szybkość połączenia (na przykład 11,0 Mb/s)

Siła sygnału

Znakomita

Bardzo dobra

Niska

Stan

Połączono

Ograniczenie lub brak łączności

Brak połączenia

Uwaga

W przypadku przerwania połączenia jest wyświetlana nazwa ostatniego połączenia w sieci bezprzewodowej z informacją, że łączność w połączeniu jest ograniczona łączność lub nie występuje.

Dymki powiadomień

Dymki powiadomień są wyświetlane w obszarze powiadomień w przypadku zmiany stanu połączenia bezprzewodowego, niezależnie od tego, czy włączono wyświetlanie ikony sieci bezprzewodowej w tym obszarze.

Przykładowe powiadomienia

Gdy system Windows wykryje błąd, może zostać wyświetlone następujące powiadomienie:

To połączenie ma ograniczoną łączność lub brak łączności. Możesz nie mieć dostępu do Internetu lub niektórych zasobów sieciowych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij ten komunikat.

Aby otworzyć okno dialogowe Stan połączenia sieci bezprzewodowej, kliknij dymek. Na karcie Obsługa w obszarze Stan połączenia zostanie wyświetlony komunikat podobny do następującego:

Ograniczenie lub brak łączności. Możesz nie mieć dostępu do Internetu lub niektórych zasobów sieciowych. Ten problem wystąpił, ponieważ sieć nie przypisała adresu sieciowego do tego komputera.

Aby uruchomić ponownie połączenie i dokonać próby ustanowienia pełnej łączności, kliknij przycisk Napraw.

Po kliknięciu przycisku Napraw karta sieci bezprzewodowej zostanie ponownie uruchomiona i po chwili pojawi się komunikat podobny do następującego:

Połączenie sieci bezprzewodowej jest teraz połączone

Połączono z: Guliwer

Siła sygnału: Bardzo dobra

Dymki powiadomień są wyświetlane krótko. Dlatego istnieją inne metody dostępu do karty Obsługa w oknie dialogowym Stan połączenia bezprzewodowego.

Wybieranie połączenia bezprzewodowego

Stan połączenia sieci bezprzewodowej jest również wyświetlany w obszarze Wybierz połączenie bezprzewodowe w oknie dialogowym Połączenie sieci bezprzewodowej. Aby sterować połączeniem z sieciami bezprzewodowymi, które są wyświetlane w obszarze Wybierz połączenie bezprzewodowe, kliknij przycisk Połącz lub Rozłącz. Jeśli podjęto próbę połączenia z siecią bezprzewodową i próba połączenia nie powiodła się, przy określonej pozycji może pojawić się komunikat o stanie, taki jak Ograniczenie lub brak łączności. Aby otworzyć okno dialogowe Stan połączenia sieci bezprzewodowej, kliknij tekst komunikatu. Na karcie Obsługa w obszarze Stan połączenia zostanie wyświetlony komunikat podobny do następującego:

Ograniczenie lub brak łączności. Możesz nie mieć dostępu do Internetu lub niektórych zasobów sieciowych. Ten problem wystąpił, ponieważ sieć nie przypisała adresu sieciowego do tego komputera.

Aby uruchomić ponownie połączenie i dokonać próby ustanowienia pełnej łączności, kliknij przycisk Napraw.

Inne narzędzia służące do rozwiązywania problemów

Do rozwiązywania problemów z połączeniami w sieciach bezprzewodowych 802.11 oraz urządzeniami podczerwieni służą następujące narzędzia:

 • Sieci bezprzewodowe 802.11. Aby rozwiązać problemy związane z połączeniami w sieciach bezprzewodowych 802.11, należy w Monitorze sieci bezprzewodowej wyświetlić informacje szczegółowe dotyczące punktów dostępu i klientów bezprzewodowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące parametrów, które są wyświetlane w Monitorze sieci bezprzewodowej, zobacz Rejestrowanie i wyświetlanie aktywności sieci bezprzewodowej.
 • Urządzenia podczerwieni. Aby rozwiązać problemy związane z urządzeniami podczerwieni, należy użyć narzędzia Rozwiązywanie problemów z urządzeniami wejściowymi.

Uwaga

 • W rodzinie systemów Windows Server 2003 tylko system Windows Server 2003 Standard Edition obsługuje połączenia sieciowe w podczerwieni.

Informacje dodatkowe

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft