TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Przenoszenie dysków do innego komputera

Aby przenieść dyski do innego komputera

 1. Przed przystąpieniem do przenoszenia dysku do innego komputera należy wydrukować tę procedurę albo zanotować opisane tu kroki.
 2. Przy użyciu przystawki Zarządzanie dyskami upewnij się, że woluminy na dysku są w stanie Zdrowy. Wolumin w stanie innym niż Zdrowy należy naprawić przed przeniesieniem dysku. Aby uzyskać więcej informacji o naprawianiu dysków, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
  Jak?
  1. Otwórz program Zarządzanie komputerem (lokalne).
  2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Zarządzanie komputerem (lokalne), kliknij polecenie Magazyn, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
   Stan woluminów jest wyświetlany w widokach Lista woluminów i Widok graficzny:
   W widoku Lista woluminów stan woluminu jest wyświetlony w kolumnie Stan.
   W Widoku graficznym stan woluminów jest wyświetlany pod informacjami o rozmiarze woluminu i systemie plików.
 3. Przy użyciu Menedżera urządzeń odinstaluj dyski, które chcesz przenieść.
  Jak?
  1. Otwórz program Zarządzanie komputerem (lokalne).
  2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Zarządzanie komputerem, kliknij polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  3. Na liście urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję Stacje dysków.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku, który chcesz odinstalować, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
  5. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia urządzenia kliknij przycisk OK.
 4. W przypadku dysków podstawowych przejdź do kroku 5, natomiast w przypadku dysków dynamicznych usuń dyski przeznaczone do przeniesienia za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami.
  Jak?
  1. Otwórz program Zarządzanie komputerem (lokalne).
  2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Zarządzanie komputerem (lokalne), kliknij polecenie Magazyn, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, który chcesz przenieść, a następnie kliknij polecenie Wyjmij dysk.
  4. Odłącz dyski zewnętrzne od komputera. W przypadku dysków wewnętrznych wyłącz komputer, a następnie wyjmij dyski.
 5. Podłącz dyski zewnętrzne do komputera. W przypadku dysków wewnętrznych upewnij się, że komputer jest wyłączony, a następnie zainstaluj dyski w komputerze.
 6. Uruchom komputer zawierający przenoszony dysk.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym Znaleziono nowy sprzęt.
  Jeśli okno dialogowe Znaleziono nowy sprzęt nie zostanie wyświetlone, uruchom Kreatora dodawania nowego sprzętu. W tym celu kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj sprzęt.
 8. Użyj przystawki Zarządzanie dyskami, aby wykryć nowe dyski.
  Jak?
  1. Otwórz program Zarządzanie komputerem (lokalne).
  2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Zarządzanie komputerem (lokalne), kliknij polecenie Magazyn, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
  3. Kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Skanuj dyski ponownie.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny dysk oznaczony jako Obcy, kliknij polecenie Importuj obce dyski, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwagi

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym lub mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako.
 • Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 • Woluminy podstawowe przeniesione na inny komputer otrzymują najbliższą dostępną na tym komputerze literę dysku. Woluminy dynamiczne zachowują oznaczenie literowe z poprzedniego komputera. Jeśli wolumin dynamiczny nie miał na poprzednim komputerze litery dysku, po przeniesieniu na inny komputer nie otrzyma litery dysku. Jeżeli dana litera dysku jest już używana na komputerze docelowym, wolumin otrzymuje kolejne dostępne oznaczenie literowe. Jeśli administrator użył poleceń mountvol /n lub diskpart automount w celu uniemożliwienia dodania nowych woluminów do systemu, woluminy przeniesione z innego komputera nie zostaną zainstalowane i nie otrzymają litery dysku. Aby użyć woluminu, należy ręcznie zainstalować wolumin i przypisać mu literę dysku za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami lub poleceń DiskPart oraz mountvol.
 • W przypadku woluminów łączonych, rozłożonych, dublowanych lub RAID-5 zaleca się przenoszenie razem wszystkich dysków zawierających wolumin. W przeciwnym wypadku woluminy na dyskach nie dadzą się przełączyć w tryb online i pozostaną niedostępne, a jedyną możliwością będzie ich usunięcie.
 • Nie należy przenosić woluminów wielodyskowych z komputerów z systemem Windows NT 4.0 do komputerów z systemem Windows XP Professional lub systemem Windows Server 2003. Te systemy operacyjne nie obsługują zestawów dublowania, zestawów rozłożenia, zestawów rozłożenia z parzystością ani zestawów woluminów. W takiej sytuacji przed przeniesieniem dysków należy wykonać kopię zapasową, a następnie usunąć te woluminy, po czym utworzyć nowe woluminy dynamiczne i przywrócić im dane.
 • Za każdym razem, gdy dyski zostaną usunięte z komputera lub zaimportowane na komputer, należy kliknąć menu Akcja, kliknąć polecenie Skanuj dyski ponownie, a następnie sprawdzić, czy informacje dotyczące dysku są poprawne.
 • Do komputera można przenosić wiele dysków pochodzących z różnych komputerów. Po zainstalowaniu dysków należy otworzyć przystawkę Zarządzanie dyskami, kliknąć dowolny nowy dysk prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Importuj obce dyski. Importując wiele dysków z różnych komputerów, należy zawsze przestrzegać zasady jednoczesnego przenoszenia wszystkich dysków z jednego komputera. Na przykład chcąc przenieść dyski z dwóch komputerów, należy najpierw importować dyski z pierwszego, a następnie z drugiego komputera.
 • W przystawce Zarządzanie dyskami znajduje się opis stanu technicznego woluminów dyskowych. Należy uważnie przeczytać te informacje przed przeniesieniem dysków. Pozwolą one zorientować się, co stanie się po przełożeniu dysków z każdym woluminem dyskowym w razie wystąpienia problemów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
 • Dyski z tabelami partycji GUID (GPT) używane do magazynowania danych można przenosić tylko między komputerami z procesorami x86 i systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, komputerami z procesorami Itanium oraz komputerami z procesorami x64. Po przeniesieniu dysku GPT z systemem operacyjnym Windows z komputera z procesorem Itanium do komputera z procesorem x86 lub x64, dostęp do danych będzie możliwy, ale nie będzie można wykonać rozruchu przy użyciu tego systemu operacyjnego.

Informacje o różnicach w działaniu

 • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zobacz też:

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft