TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Dodawanie stacji roboczych do domeny

Dodawanie stacji roboczych do domeny

Opis

To ustawienie zabezpieczeń określa, które grupy lub użytkownicy mogą dodawać stacje robocze do domeny.

To ustawienie zabezpieczeń jest poprawne tylko na kontrolerach domeny. Domyślnie prawo to przysługuje każdemu uwierzytelnionemu użytkownikowi i może on tworzyć do 10 kont komputerów w domenie.

Dodanie konta komputera do domeny umożliwi jego włączenie do sieci opartej na usłudze Active Directory. Na przykład dodanie stacji roboczej do domeny sprawia, że stacja rozpoznaje konta i grupy istniejące w usłudze Active Directory.

Domyślnie: Użytkownicy uwierzytelnieni kontrolerów domen.

Konfigurowanie tego ustawienia zabezpieczeń

To ustawienie zabezpieczeń można skonfigurować, otwierając odpowiednie zasady i rozwijając drzewo konsoli w następujący sposób: Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady lokalne\Przypisywanie praw użytkownika\

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania ustawień zasad zabezpieczeń, zobacz Edytowanie ustawień zabezpieczeń w obiekcie zasad grupy.

Uwaga

  • Użytkownicy, którzy w kontenerach komputerów usługi Active Directory mają uprawnienia Tworzenie obiektów komputerów, mogą również tworzyć konta komputerów w domenie. Różnica polega na tym, że użytkownicy z uprawnieniami określonymi w kontenerach nie podlegają ograniczeniu tworzenia jedynie 10 kont komputerów. Ponadto właścicielem kont komputerów tworzonych przy użyciu uprawnienia Dodawanie stacji roboczych do domeny jest administrator domeny, podczas gdy właścicielem kont komputerów tworzonych za pomocą uprawnień określonych w kontenerze komputerów jest twórca tych kont. Jeśli użytkownik ma uprawnienia określone w kontenerze, a oprócz tego ma uprawnienie Dodawanie stacji roboczych do domeny, komputer jest dodawany na podstawie uprawnień kontenera komputerów, a nie uprawnień użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft