Masz jakieś sugestie? Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Pasek informacji programu Internet Explorer

noteUwaga
Składnik systemu Microsoft Windows Server 2003 Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer (nazywany również pakietem zwiększania zabezpieczeń programu Microsoft Internet Explorer) zmniejsza podatność serwera na ataki przeprowadzane przez zawartość sieci Web dzięki zastosowaniu w programie Internet Explorer bardziej restrykcyjnych ustawień zabezpieczeń polegających na wyłączaniu skryptów, składników ActiveX oraz pobierania plików dla zasobów zawartych w strefie zabezpieczeń Internet. Oznacza to, że wiele rozszerzeń zabezpieczeń wprowadzonych w najnowszej wersji programu Internet Explorer nie będzie zauważalnych w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1. Na przykład nie będą używane nowe funkcje paska informacyjnego oraz blokowania wyskakujących okienek programu Internet Explorer, chyba że witryna należy do strefy, której ustawienia zabezpieczeń zezwalają na wykonywanie skryptów. Jeśli na serwerze nie jest używana konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń, te funkcje będą działać tak samo jak w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Do czego służy pasek informacji programu Internet Explorer?

Pasek informacji programu Internet Explorer w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 zastępuje wiele powszechnie używanych okien dialogowych, które w poprzednich wersjach służyły do pobierania różnych informacji od użytkowników. Pasek ten to dobrze widoczny obszar, w którym wyświetlane są przydatne informacje. Przykładowe okna dialogowe, które zostały zastąpione powiadomieniami na pasku informacji to między innymi okno dialogowe z powiadomieniem o zablokowaniu instalacji formantów ActiveX, zablokowaniu pobierania i zablokowaniu zawartości aktywnej. Na pasku informacji są wyświetlane informacje podobne do notatek widocznych w obszarze powiadomień w programie Microsoft Outlook® 2003, gdzie są pokazywane komunikaty o zablokowanej zawartości.

Dla kogo ta funkcja jest przeznaczona?

Ta funkcja jest przeznaczona dla następujących odbiorców:

  • użytkownicy, którzy chcą uzyskać informacje o wpływie użycia nowych funkcji na przeglądanie sieci Web;
  • administratorzy systemów, którzy chcą uzyskać informacje o włączaniu i wyłączaniu tych funkcji na komputerach klientów w organizacji;
  • projektanci witryn sieci Web korzystający z dodatków, które zapewnią użytkownikom dostęp do nowych funkcji;
  • deweloperzy aplikacji sieci Web, którzy chcą poznać korzyści wynikające z zastosowania nowych funkcji; na przykład chcą poznać wpływ dostępu do nowych funkcji na sposób projektowania formantów ActiveX; formanty ActiveX, które stanowią aktualizację formantów zainstalowanych już na komputerach, będą traktowane jako aktualizacje tylko wówczas, gdy identyfikator GUID nowego formantu będzie zgodny z identyfikatorem GUID używanego aktualnie formantu;
  • deweloperzy aplikacji, w których używany jest element przeglądarki sieci Web będą chcieli poznać metody użycia nowego interfejsu API w celu zastosowania nowych funkcji.

Jakie nowe możliwości zostały dodane do tej funkcji w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1?

Interfejs użytkownika paska informacji

Szczegółowy opis

Pasek informacji wygląda i działa podobnie do używanego w programie Outlook 2003 obszaru powiadomień o zablokowanej zawartości. Gdy dostępne jest powiadomienie, jest on wyświetlany poniżej pasków narzędzi programu Internet Explorer, lecz powyżej widoku wyświetlonej strony sieci Web i znika po wykonaniu przez użytkownika kolejnej operacji nawigacji. Treść wyświetlana na pasku informacji zależy od bieżącego powiadomienia, i jeśli tekst tego powiadomienia nie mieści się w obszarze powiadomień, jest on zawijany i wyświetlany w dwóch wierszach. Jeśli użytkownik używa klawisza TAB, aby sterować przełączaniem fokusu (lub określić obiekt w przeglądarce, który może odbierać dane wejściowe), pasek informacji uzyskuje fokus po pasku narzędzi i przed obszarem wyświetlania strony sieci Web.

Kliknięcie lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy paska informacji powoduje wyświetlenie menu związanego z dostępnym powiadomieniem. W tym menu jest zawsze dostępne łącze do Pomocy dotyczącej paska informacji, gdzie użytkownik może znaleźć szczegółowe informacje o wyświetlonym powiadomieniu. Ponad elementem menu Pomoc w wyświetlonym menu widoczne są dodatkowe opcje związane z bieżącym powiadomieniem.

Użytkownik może skonfigurować pasek informacji tak, aby przy wyświetlaniu powiadomień odtwarzany był sygnał dźwiękowy; ustawienie dotyczące odtwarzania sygnału dźwiękowego jest domyślnie włączone. Gdy pojawia się pasek informacji, na pasku stanu w miejscu, w którym wyświetlane są powiadomienia Błąd na stronie, pojawia się ikona zaufania systemu Windows.

W szczególnych przypadkach zablokowanych może zostać kilka akcji. Na przykład zablokowanie wyskakującego okienka może nastąpić w chwili zablokowania instalacji dodatku. W takim wypadku zostanie wyświetlony bardziej ogólny tekst powiadomień i w dostępnym menu na najwyższym poziomie będą widoczne opcje odnoszące się do każdej zablokowanej akcji, a w podmenu będą dostępne menu dla każdej z akcji.

Istnieje niestandardowe ustawienie strefy zabezpieczeń dla paska informacji, które pozwala użytkownikom na zmodyfikowanie ustawień paska informacji na podstawie strefy zabezpieczeń. Użytkownicy mogą wybrać opcję wyświetlania powiadomień na pasku informacji lub opcję korzystania z dostępnych dotychczas metod wyświetlania mniej widocznych powiadomień dotyczących pobierania plików i kodu.

Dlaczego ta zmiana jest ważna?

W systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 program Internet Explorer może blokować zawartość, która jest potrzebna do wykonania pewnych zadań online. Pasek informacji to dobrze widoczny obszar wyświetlania powiadomień z informacjami dla użytkowników o metodach uzyskiwania dostępu do zaufanych stron sieci Web. Gdy informacje te są wyświetlane na pasku informacji, nie ma potrzeby wyświetlania ich w formie bardziej narzucających się powiadomień, które były używane w systemie Windows Server 2003.

Co zostało zmienione?

Aby uzyskać te informacje, zobacz następną sekcję: „Które z istniejących funkcji działają inaczej w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack  1?”.

Które z istniejących funkcji działają inaczej w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 

Monity dotyczące instalowania dodatków

Szczegółowy opis

Gdy w poprzednich wersjach programu Internet Explorer w systemie Windows Server 2003 wyświetlona strona sieci Web odwoływała się do formantu ActiveX, który nie był dostępny na komputerze lokalnym, był wyświetlany monit o określenie, czy mają zostać pobrane wymagane formanty ActiveX. W bieżącej wersji programu Internet Explorer monit ten jest wyświetlany na pasku informacji. W poniższej tabeli opisano elementy paska informacji. Tekst napisany kursywą zostanie zastąpiony na pasku informacji specyficznymi elementami odpowiednimi dla danej sytuacji.

Wyświetlane na pasku informacji szczegółowe informacje związane z monitami dotyczącymi instalacji dodatków

Element paska informacji Tekst komunikatu

Tekst wyświetlany na pasku informacji

Na tej stronie może być potrzebny następujący formant ActiveX: nazwa_formantu pochodzący od nazwa_wydawcy. Kliknij tutaj, aby zainstalować…

Skrócony tekst

Instalacja zablokowana

Opcje menu

Zainstaluj formant ActiveX…

Jakie jest ryzyko?

W wypadku zaufanych wydawców wykonane zostaną te same czynności, które były wykonywane w poprzednich wersjach. Formanty dostarczone przez tych wydawców zostaną zainstalowane bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych.

W wypadku zablokowanych wydawców jest wyświetlana odpowiednia ikona na pasku stanu. Formanty dostarczone przez tych wydawców nie zostaną zainstalowane na komputerze lokalnym i na pasku informacji nie zostaną wyświetlone żadne informacje na ten temat.

Uaktualnienia dodatków są realizowane tak jak w systemie Windows XP z dodatkiem SP1. Podczas określania, czy dany formant jest uaktualnieniem w programie Internet Explorer stosowane są następujące kryteria:

  • Plik zarejestrowany jako formant ActiveX musi być podpisany przy użyciu technologii Authenticode. (Odwołanie do tego pliku występuje w kluczu rejestru HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\identyfikator_clsid_formantu\InProcServer32, gdzie identyfikator_clsid_formantu to identyfikator CLSID określony w tagu OBJECT).
  • Nazwa wydawcy w podpisie cyfrowym nowego formantu musi być zgodna z nazwą wydawcy w podpisie cyfrowym istniejącego formantu.
  • Jeśli formant ActiveX jest skompresowany w pliku CAB, ten plik CAB musi być także podpisany. Przeznaczony do zainstalowania plik DLL lub OCX powinien także być podpisany, aby przy następnych uaktualnieniach na pasku informacji nie pojawiały się odpowiednie komunikaty.

Dlaczego ta zmiana jest ważna?

Wyświetlenie monitów dotyczących instalacji dodatków na pasku informacji, a nie w oknie dialogowym pozwala na ograniczenie liczby przypadkowo wykonanych operacji zainstalowania kodu na komputerze lokalnym.

Co zostało zmienione?

Aby poprawnie działały niektóre strony sieci Web, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego kodu na komputerach użytkowników. W niektórych witrynach użytkownicy są przekierowywani na osobne strony, na których znajduje się wyjaśnienie metody zainstalowania określonych formantów ActiveX. Jeśli w określonej witrynie następuje automatyczne przekierowanie na osobną stronę bez przekazania sterowania na tę nową stronę, na stronie przekierowania jest wyświetlany pasek informacji umożliwiający zainstalowanie odpowiedniego formantu. Jeśli jednak witryna zamknie okno, w którym wystąpiła próba zainstalowania formantu ActiveX, użytkownik mógłby nie uzyskać możliwości zainstalowania tego formantu.

Jak rozwiązać te problemy?

Projektanci witryn sieci Web powinni zapewnić dostępność potrzebnego formantu ActiveX także na stronie, na którą przekierowywany jest użytkownik. Pozwoli to użytkownikom na zainstalowanie tego formantu.

Autorzy stron sieci Web nie powinni sugerować użytkownikom, aby użyli niższego poziomu zabezpieczeń, ponieważ nie pomoże to w rozwiązaniu tego problemu. Dodatkowe wskazówki dla autorów stron sieci Web dotyczące zmian wprowadzonych w systemie Windows XP SP2, a następnie w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 można znaleźć w artykule dotyczącym ulepszania witryn sieci Web pod kątem systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 w witrynie sieci MSDN pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=32775.

Powiadomienie o zablokowaniu wyskakującego okienka

Szczegółowy opis

Gdy zostanie zablokowane okienko wyskakujące, w programie Internet Explorer na pasku informacji jest wyświetlane odpowiednie powiadomienie. Jest to coraz bardziej oczywisty punkt startowy do użycia funkcji blokowania wyskakujących okienek, takich jak ponowne wyświetlenie wyskakującego okienka, dodanie adresu witryny do listy „dozwolonych” dla okienek wyskakujących lub przejście do okna ustawień funkcji blokowania wyskakujących okienek. Pasek narzędzi to także najłatwiej dostępny punkt umożliwiający wyłączenie wyświetlania paska informacji przy blokowaniu wyskakujących okienek, gdy użytkownik uzna, że wyświetlane powiadomienie jest za duże dla danego zdarzenia.

Wyświetlane na pasku informacji szczegóły powiadomienia o zablokowaniu wyskakującego okienka

Element paska informacji Tekst komunikatu

Tekst wyświetlany na pasku informacji

Zablokowane okienko wyskakujące. Aby wyświetlić to okienko wyskakujące lub dodatkowe opcje, kliknij tutaj…

Skrócony tekst

Zablokowane okienko wyskakujące

Opcje menu

Tymczasowo zezwól na wyświetlanie okienek wyskakujących

Zezwól na wyświetlanie okienek wyskakujących w tej witrynie

Ustawienia

Dlaczego ta zmiana jest ważna?

Wyświetlenie powiadomienia o zablokowaniu wyskakującego okienka na pasku informacji powoduje nadanie wyższego priorytetu dla tego powiadomienia. Użytkownicy mogą lepiej zrozumieć, gdzie można wyświetlić zablokowane wyskakujące okienko lub ustawienia opcji dotyczących blokowania wyskakujących okienek.

Co zostało zmienione?

Wyłączenie opcji wyświetlania paska informacji dla funkcji blokowania wyskakujących okienek powoduje, że ta funkcja będzie ponownie wyświetlać powiadomienia dla użytkowników w formie ikony na pasku stanu. Jeśli wyświetlanie paska informacji przy blokowaniu wyskakujących okienek jest wyłączone, za pomocą tej ikony na pasku stanu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych samych opcji menu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz „Blokowanie wyskakujących okienek w programie Internet Explorer”, w dalszej części tego dokumentu.

Monity dotyczące automatycznego pobierania

Szczegółowy opis

Monity dotyczące automatycznie uruchamianych operacji pobierania plików są teraz wyświetlane na pasku informacji.

Na pasku informacji są wyświetlane opisy z wyjaśnieniem przyczyny rozpoczęcia pobierania i jest dostępne menu kontekstowe pozwalające na określenie działania, które powinno zostać wykonane w odpowiedzi na wystąpienie tego zdarzenia. W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje wyświetlane na pasku informacji i dostępne w menu kontekstowym akcje.

Wyświetlane na pasku informacji szczegóły monitów dotyczących automatycznego pobierania

Element paska informacji Tekst komunikatu

Tekst wyświetlany na pasku informacji

Aby zapewnić ochronę bezpieczeństwa, program Internet Explorer zablokował w tej witrynie pobieranie plików na ten komputer. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej opcji…

Skrócony tekst

Pobieranie plików zostało zablokowane

Opcje menu

Pobieranie oprogramowania…

Jakie jest ryzyko?

Dlaczego ta zmiana jest ważna?

Przeniesienie wyświetlania monitów związanych z pobieraniem plików na pasek informacji pozwala uniknąć zainstalowania niepożądanego kodu na komputerze lokalnym użytkownika. W poprzednich wersjach witryny mogły wyświetlać przytłaczające ilości monitów związanych z pobieraniem plików i w efekcie użytkownik mógł przypadkowo uruchomić niepożądane oprogramowanie na swoim komputerze. Po wprowadzeniu tych zmian wyświetlane automatycznie monity dotyczące pobierania plików będą pojawiać się raczej w wyniku przemyślanego działania użytkownika, a nie przez przypadek.

Co zostało zmienione?

Za każdym razem, gdy w witrynie występuje próba wyświetlenia monitu związanego z pobieraniem plików bez akcji użytkownika, takiej jak kliknięcie elementu na stronie, monit ten jest wyświetlany na pasku informacji.

Jak rozwiązać te problemy?

Projektanci witryn sieci Web powinni zapewnić dostępność na stronie sieci Web łącza pozwalającego użytkownikom na pobranie odpowiedniego pliku. Jeśli do nawigowania do źródła jest używany skrypt, powinien on być uruchamiany synchronicznie w kontekście procedury obsługi zdarzenia OnClick dla łącza umożliwiającego pobranie pliku. Dodatkowe wskazówki dla autorów stron sieci Web dotyczące zmian wprowadzonych w systemie Windows XP SP2, a następnie w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 można znaleźć w artykule dotyczącym ulepszania witryn sieci Web pod kątem systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 w witrynie sieci MSDN pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=32775.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft