Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Blokowanie wyskakujących okienek w programie Internet Explorer

noteUwaga
Składnik systemu Microsoft Windows Server 2003 Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer (nazywany również pakietem zwiększania zabezpieczeń programu Microsoft Internet Explorer) zmniejsza podatność serwera na ataki przeprowadzane przez zawartość sieci Web dzięki zastosowaniu w programie Internet Explorer bardziej restrykcyjnych ustawień zabezpieczeń polegających na wyłączaniu skryptów, składników ActiveX oraz pobierania plików dla zasobów zawartych w strefie zabezpieczeń Internet. Oznacza to, że wiele rozszerzeń zabezpieczeń wprowadzonych w najnowszej wersji programu Internet Explorer nie będzie zauważalnych w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1. Na przykład nie będą używane nowe funkcje paska informacyjnego oraz blokowania wyskakujących okienek programu Internet Explorer, chyba że witryna należy do strefy, której ustawienia zabezpieczeń zezwalają na wykonywanie skryptów. Jeśli na serwerze nie jest używana konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń, te funkcje będą działać tak samo jak w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Do czego służy funkcja blokowania wyskakujących okienek?

Funkcja blokowania wyskakujących okienek uniemożliwia wyświetlanie niepożądanych okienek wyskakujących. Wyskakujące okienka otwierane po kliknięciu łącza nie są blokowane.

Użytkownicy końcowi i administratorzy działów informatycznych mogą zezwalać określonym domenom na programowe wyświetlanie wyskakujących okienek. Deweloperzy mogą użyć funkcji blokowania wyskakujących okienek (lub nawet ją rozszerzyć) na potrzeby aplikacji obsługujących program Internet Explorer.

Dla kogo ta funkcja jest przeznaczona?

Dla większości użytkowników końcowych przeglądanie sieci Web będzie mniej irytujące, ponieważ niepożądane okienka wyskakujące nie będą wyświetlane automatycznie.

Deweloperzy sieci Web muszą wziąć pod uwagę fakt, iż funkcja blokowania wyskakujących okienek ma wpływ na zachowanie okien otwieranych przez witryny sieci Web, na przykład przy użyciu metod window.open() i showHelp().

Deweloperzy aplikacji mogą korzystać z nowego interfejsu użytkownika o nazwie INewWindowManager.

Aplikacje używające do wyświetlania stron HTML aparatu renderowania programu Internet Explorer mogą korzystać z funkcji blokowania wyskakujących okienek oraz ją rozszerzać.

Jaką nową funkcjonalność dodano do tej funkcji w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1?

Blokowanie wyskakujących okienek to nowa funkcja programu Internet Explorer, w ramach której można wydzielić trzy części:

 • zmiany wpływające na sposób korzystania z programu oraz opcje domyślne i zaawansowane;
 • zmiany w zachowaniu bieżących interfejsów programowania aplikacji (API), na przykład window.open i showHelp;
 • nowy interfejs INewWindowManager umożliwiający aplikacjom korzystanie z wyskakujących okienek w programie Internet Explorer.

Właściwości funkcji blokowania wyskakujących okienek

Szczegółowy opis

Opcje domyślne

Domyślnie funkcja blokowania wyskakujących okienek jest włączona. Rozmiar i położenie wyskakujących okienek podlegają ograniczeniom obowiązującym niezależnie od ustawienia wybranego dla funkcji blokowania wyskakujących okienek. Wyskakujące okienka nie mogą być większe niż widoczny obszar pulpitu i nie mogą być otwierane poza tym obszarem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Ograniczenia dotyczące okien" w tym dokumencie.

Gdy funkcja jest włączona, wyskakujące okienka otwierane automatycznie lub w tle są blokowane, ale okienka otwierane przez kliknięcie łącza są w dalszym ciągu wyświetlane w zwykły sposób. Należy zwrócić uwagę, że w witrynach należących do stref Zaufane witryny i Lokalny intranet wyskakujące okienka nie są domyślnie blokowane, ponieważ takie witryny są uznawane za bezpieczne. Odpowiednie ustawienie można wybrać na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Opcje internetowe.

Włączanie funkcji blokowania wyskakujących okienek

Funkcja blokowania wyskakujących okienek jest domyślnie włączona. Można to zmienić w menu Narzędzia za pomocą polecenia Blokowanie wyskakujących okienek lub na pasku informacji wyświetlanym po zablokowaniu wyskakującego okienka.

Gdy wyskakujące okienko zostanie zablokowane

Gdy w programie Internet Explorer zostanie zablokowane wyskakujące okienko otwierane przez witrynę, na pasku informacji i na pasku stanu pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz zostanie odtworzony dźwięk. Kliknięcie powiadomienia na pasku informacji lub na pasku stanu spowoduje wyświetlenie menu z następującymi opcjami:

 • Tymczasowo zezwalaj na wyskakujące okienka. Ta opcja powoduje ponowne załadowanie strony i zezwala na wyświetlenie wyskakujących okienek.
 • Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka dla tej witryny. Ta opcja powoduje dodanie bieżącej witryny do listy witryn dozwolonych.
 • Ustawienia. Ta opcja powoduje wyświetlenie dodatkowych poleceń menu funkcji blokowania wyskakujących okienek i umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.
noteUwaga
Aby zezwolić na otwarcie wyskakującego okienka, wystarczy przytrzymać klawisz CTRL podczas otwierania takiego okienka.

Opcje zaawansowane

Zaawansowane opcje konfiguracyjne programu Internet Explorer są dostępne w oknie dialogowym Ustawienia blokowania wyskakujących okienek. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, otwórz okno dialogowe Opcje internetowe, kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Blokowanie wyskakujących okienek kliknij przycisk Ustawienia w celu otwarcia okna dialogowego Ustawienia blokowania wyskakujących okienek. W wyświetlonym oknie można skonfigurować przedstawione poniżej opcje:

 • Adres witryny sieci Web, która ma być dozwolona. Wpisz adres URL i kliknij przycisk Dodaj, aby dodać witrynę do listy Dozwolone witryny sieci Web. Każda witryna z tej listy może otwierać okienka wyskakujące.
 • Poziom filtrowania. Dostępne są trzy różne poziomy filtrowania, których można użyć wraz z funkcją blokowania wyskakujących okienek:
  • Wysoki: blokuj wszystkie wyskakujące okienka. Domyślne działanie funkcji blokowania wyskakujących okienek umożliwia witrynom otwarcie wyskakującego okienka, gdy użytkownik kliknie łącze. Wybranie tego ustawienia spowoduje, że będą blokowane również okienka otwierane po kliknięciu łącza. Na otwarcie wyskakującego okienka można jednak zezwolić, przytrzymując klawisz CTRL i jednocześnie klikając łącze otwierające takie okienko.
  • Średni: blokuj większość wyskakujących okienek. Jest to domyślne ustawienie funkcji blokowania wyskakujących okienek. Wybranie tego ustawienia powoduje blokowanie większości wyskakujących okienek otwieranych automatycznie podczas ładowania witryny sieci Web do przeglądarki, ale nie blokuje wyskakujących okienek otwieranych po kliknięciu łącza.
  • Niski: zezwalaj na wyskakujące okienka dla bezpiecznych witryn. To ustawienie umożliwia bezpiecznym witrynom sieci Web (używającym protokołu https://) automatyczne otwieranie wyskakujących okienek bez konieczności dodawania tych witryn do listy Dozwolone witryny sieci Web.
 • Konfiguracja powiadomienia dźwiękowego. W oknie dialogowym Ustawienia blokowania wyskakujących okienek można także włączyć lub wyłączyć powiadomienie dźwiękowe odtwarzane po zablokowaniu okienka. W tym celu otwórz okno dialogowe Opcje internetowe, kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Blokowanie wyskakujących okienek kliknij przycisk Ustawienia w celu otwarcia okna dialogowego Ustawienia blokowania wyskakujących okienek. W obszarze Powiadomienia i poziom filtrowania zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk po zablokowaniu wyskakującego okienka lub usuń zaznaczenie tego pola.
  W razie potrzeby odtwarzany dźwięk można zmienić. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dźwięki i urządzenia audio, aby otworzyć arkusz właściwości. Następnie kliknij kartę Dźwięki, kliknij zdarzenie programu Zablokowanie wyskakującego okienka i wybierz odpowiedni dźwięk z listy rozwijanej Dźwięki.
noteUwaga
Funkcja blokowania wyskakujących okienek jest używana domyślnie w strefach zabezpieczeń Internet i Witryny z ograniczeniami. Zakres działania tej funkcji można rozszerzyć na strefy zabezpieczeń Lokalny intranet i Zaufane witryny, klikając ikonę strefy, a następnie przesuwając suwak w obszarze Poziom zabezpieczeń dla tej strefy w położenie Średni lub Wysoki albo klikając przycisk Poziom niestandardowy i wybierając dla pozycji Użyj blokowania wyskakujących okienek opcję Włącz.

W jakich sytuacjach wyskakujące okienka będą wyświetlane pomimo włączenia funkcji ich blokowania?

Wyskakujące okienka będą wyświetlane w następujących przypadkach:

 • gdy wyskakujące okienko zostanie otwarte na skutek kliknięcia łącza przez użytkownika;
 • gdy wyskakujące okienko zostanie otwarte przez uruchomiony na komputerze program;
 • gdy wyskakujące okienko zostanie otwarte przez formanty ActiveX, których wystąpienia są tworzone przez witrynę sieci Web;
 • gdy wyskakujące okienko zostanie otwarte przez witrynę należącą do strefy Zaufane witryny lub Lokalny intranet, a zakres działania funkcji blokowania wyskakujących okienek nie został rozszerzony na te strefy.

Dlaczego ta zmiana jest ważna?

W sieci Web istnieje wiele witryn, które używają wyskakujących okienek w niewłaściwych celach. Blokowanie wyskakujących okienek zapewnia większą kontrolę nad przeglądanymi stronami sieci Web.

Interfejs INewWindowManager

Szczegółowy opis

Funkcja blokowania wyskakujących okienek domyślnie nie obsługuje aplikacji, które zawierają formant WebBrowser lub kod MSHTML. Dla tego rodzaju aplikacji jest dostępny interfejs INewWindowManager, który umożliwia im korzystanie z funkcji blokowania wyskakujących okienek i rozszerzanie jej działania, używanie własnej funkcji blokowania wyskakujących okienek oraz wyłączenie zarządzania wyskakującymi okienkami.

Jaka istniejąca funkcjonalność uległa zmianie w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1?

Metody: window.open(), window.external.navigateAndFind(), showHelp()

Szczegółowy opis

Jeśli którakolwiek z tych funkcji zwraca normalnie obiekt okna, po zablokowaniu okna dana funkcja zwróci wartość null. Deweloperzy sieci Web mogą na podstawie zwracanych wartości null sprawdzić, czy okno, które próbowała otworzyć witryna, zostało zablokowane.

Okna otwierane poza widocznym obszarem ekranu są ustawiane w obszarze widocznym.

Okna, które przy otwieraniu nie mieszczą się na widocznym obszarze ekranu, są zmniejszane do rozmiarów widocznego obszaru.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Ograniczenia okien programu Internet Explorer" w dalszej części tego dokumentu.

Co zostało zmienione?

W strefie Internet funkcja blokowania wyskakujących okienek blokuje okienka otwierane automatycznie przy użyciu powyższych metod, gdy dana metoda nie została wywołana kliknięciem łącza przez użytkownika. Okienka otwierane przy użyciu tych metod po kliknięciu łącza przez użytkownika mogą być także blokowane. W tym celu należy wybrać bardziej restrykcyjne ustawienie blokowania.

Jak rozwiązać te problemy?

Wszystkie okienka otwierane przy użyciu metody window.open() muszą być otwierane w wyniku interakcji użytkownika, a nie automatycznie przez kod.

Jakie ustawienia zostały dodane lub zmienione w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1?

Ustawienia funkcji blokowania wyskakujących okienek

Nazwa ustawienia Lokalizacja Poprzednia wartość domyślna Wartość domyślna Dopuszczalne wartości

URLname

HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft \Internet Explorer\New Windows\Allow

Brak

Puste

Nazwy adresów URL zaufanych witryn

Czy do pracy z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 jest wymagana zmiana kodu?

Autorzy stron sieci Web powinni sprawdzić, czy dla dowolnych otwieranych przez stronę okien jest zwracana wartość NULL. To pozwoli ocenić, czy wyskakujące okienka otwierają się i podjąć stosowne działania.

Okna otwierane automatycznie przez oprogramowanie są blokowane. Zaleca się poszukać alternatywnych rozwiązań o tej samej funkcjonalności opisanych wcześniej w tym dokumencie. Najlepszym rozwiązaniem jest przekonanie osoby odwiedzającej witrynę do otwarcia okna przez kliknięcie łącza lub elementu graficznego.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft