Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Rola serwera multimediów strumieniowych: Konfigurowanie serwera multimediów strumieniowych

Rola serwera multimediów strumieniowych: Konfigurowanie serwera multimediów strumieniowych

Przy użyciu programu Windows Media Services można przesyłać strumieniowo dźwięk i obraz do klientów w Internecie lub intranecie. Klientami mogą być komputery lub urządzenia odtwarzające, które odtwarzają dźwięk/obraz za pomocą odtwarzacza, takiego jak Windows Media Player, lub komputery z zainstalowanym programem Windows Media Services (zwane serwerami Windows Media), które pośredniczą w transmisji zawartości użytkownika, buforują tę zawartość lub dokonują jej redystrybucji. Klientami mogą być także aplikacje niestandardowe utworzone za pomocą zestawu Software Development Kit (SDK) pakietu Windows Media.

Jeżeli komputer ma udostępniać strumienie audio i wideo klientom i innym serwerom Windows Media, należy go skonfigurować jako serwer multimediów strumieniowych.

Uwagi

 • Ta zawartość jest niedostępna w wersji wstępnej.
 • Ta funkcja nie jest dostępna na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft® Windows Server® 2003, Web Edition. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie systemu Windows Server 2003, Web Edition.

W tym temacie objaśniono podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować serwer multimediów strumieniowych. Po wykonaniu czynności podstawowych można, w zależności od przeznaczenia serwera multimediów strumieniowych, wykonać dodatkowe zadania konfiguracyjne.

W tym temacie omówiono następujące zagadnienia:

Zanim rozpoczniesz

Konfigurowanie serwera multimediów strumieniowych

Następne kroki: Wykonywanie zadań dodatkowych

Zanim rozpoczniesz

Przed skonfigurowaniem komputera jako serwera multimediów strumieniowych sprawdź, czy:

 • System operacyjny jest skonfigurowany poprawnie. W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 działanie programu Windows Media Services jest uzależnione od prawidłowej konfiguracji systemu operacyjnego oraz jego usług. W przypadku nowej instalacji systemu operacyjnego Windows Server 2003 można użyć domyślnych ustawień usług. Nie jest wymagane żadne dalsze działanie. W przypadku uaktualniania do systemu operacyjnego Windows Server 2003 lub w celu potwierdzenia, że usługi są skonfigurowane prawidłowo i zapewniają najlepszą wydajność oraz bezpieczeństwo, sprawdź ustawienia usług, korzystając z tabeli w temacie Ustawienia domyślne usług.
 • Wszystkie istniejące woluminy dysków używają systemu plików NTFS. Woluminy systemu FAT32 nie są bezpieczne i nie obsługują kompresji plików i folderów, przydziałów dysku, szyfrowania plików ani udzielania uprawnień poszczególnym plikom.
 • Zapora systemu Windows jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc: Włączanie Zapory systemu Windows bez wyjątków.
 • Kreator konfiguracji zabezpieczeń jest zainstalowany i włączony. Aby uzyskać informacje o Kreatorze konfiguracji zabezpieczeń, zobacz Omówienie Kreatora konfiguracji zabezpieczeń.

Konfigurowanie serwera multimediów strumieniowych

Aby skonfigurować serwer multimediów strumieniowych, uruchom Kreatora konfigurowania serwera, wykonując jedną z następujących czynności:

 • W oknie narzędzia Zarządzanie serwerem kliknij polecenie Dodaj lub usuń rolę. Domyślnie narzędzie Zarządzanie serwerem jest uruchamiane automatycznie podczas logowania. Aby otworzyć narzędzie Zarządzanie serwerem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie serwerem.
 • Aby otworzyć Kreatora konfigurowania serwera, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Kreator konfigurowania serwera.

Na stronie Rola serwera kliknij opcję Serwer multimediów strumieniowych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

W tej części omówiono następujące tematy:

Podsumowanie wybranych opcji

Kończenie pracy Kreatora konfigurowania serwera

Kończenie konfigurowania roli serwera multimediów strumieniowych

Usuwanie roli serwera multimediów strumieniowych

Podsumowanie wybranych opcji

Na stronie Podsumowanie wybranych opcji przejrzyj i potwierdź wybrane opcje. Jeżeli na stronie Rola serwera została wybrana pozycja Serwer multimediów strumieniowych, zostanie wyświetlone następujące okno:

 • Zainstaluj program Windows Media Services

Aby zastosować wybrane opcje pokazane na stronie Podsumowanie wybranych opcji, kliknij przycisk Dalej. Po kliknięciu przycisku Dalej w Kreatorze składników systemu Windows zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie składników, a następnie zostanie ona automatycznie zamknięta. Na tej stronie nie można kliknąć przycisku Wstecz ani Dalej.

Po kliknięciu przycisku Dalej na stronie Podsumowanie wybranych opcji Kreator konfigurowania serwera zainstaluje program Windows Media Services. W przeciwieństwie do wielu innych usług program Windows Media Services jest instalowany całkowicie bez udziału administratora.

Kończenie pracy Kreatora konfigurowania serwera

Po skonfigurowaniu składników w oknie Kreatora konfigurowania serwera zostanie wyświetlona strona Ten serwer jest teraz serwerem multimediów strumieniowych. Aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi na serwerze przez Kreatora konfigurowania serwera lub sprawdzić, czy nowa rola została zainstalowana pomyślnie, kliknij przycisk Dziennik konfigurowania serwera. Dziennik Kreatora konfigurowania serwera znajduje się w następującej lokalizacji: główny_katalog_systemowy\Debug\Configure Your Server.log. Aby zamknąć Kreatora konfigurowania serwera, kliknij przycisk Zakończ.

Przed rozpoczęciem używania serwera multimediów strumieniowych zaleca się wykonanie następujących czynności:

Kończenie konfigurowania roli serwera multimediów strumieniowych

Po zakończeniu pracy Kreatora konfigurowania serwera można rozpocząć korzystanie z serwera jako podstawowego serwera multimediów strumieniowych, na którym można udostępnić cyfrowe treści multimedialne klientom i innym serwerom multimediów strumieniowych. Zazwyczaj jest konieczne wykonanie dodatkowych czynności konfiguracyjnych. Wybór czynności zależy od wymagań użytkownika. W tym temacie objaśniono podstawowe czynności, które należy wykonać, aby skonfigurować serwer multimediów strumieniowych.

Uwaga

 • Jeżeli na komputerze został zainstalowany program Windows Media Services, można wyświetlić Pomoc programu Windows Media Services. Aby wyświetlić Pomoc programu Windows Media Services, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie hh wmserver.chm.

Rola serwera multimediów strumieniowych obsługuje wiele scenariuszy, które zostały szczegółowo omówione w Pomocy programu Windows Media Services. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Scenariusze w Pomocy programu Windows Media Services. Większość scenariuszy wymaga ponownego skonfigurowania istniejącego punktu udostępniania lub utworzenia nowego punktu. Konieczne jest podjęcie kilku decyzji. Wyniki pozwolą określić, której z trzech głównych konfiguracji punktu udostępniania należy używać. W poniższej tabeli przedstawiono, jak podejmowane decyzje wpływają na konfiguracje.

 

Jeżeli i chcesz używać Użyj tej konfiguracji punktu udostępniania

Chcesz, aby klienci sterowali odtwarzaniem

jednego połączenia serwera dla klienta

Na żądanie, emisja pojedyncza

Nie chcesz, aby klienci sterowali odtwarzaniem

jednego połączenia serwera dla klienta

Emisja pojedyncza

Nie chcesz, aby klienci sterowali odtwarzaniem

jednego połączenia serwera współużytkowanego przez wszystkich klientów

Multiemisja

Sterowanie odtwarzaniem

Sterowanie odtwarzaniem oznacza, że klient ma możliwość uruchamiania, zatrzymywania, wstrzymywania, przewijania do tyłu i szybkiego przewijania do przodu cyfrowej zawartości multimedialnej. Dzięki emisji pojedynczej na żądanie klient steruje odtwarzaniem w sposób podobny do sterowania odtwarzaniem filmu z magnetowidu lub odtwarzacza DVD. Ten typ odtwarzania wymaga punktu udostępniania na żądanie. W punkcie udostępniania na żądanie dokonuje się dystrybucji wstępnie zarejestrowanej zawartości, np. plików audio i wideo. Podczas dodawania roli serwera multimediów strumieniowych kreator tworzy punkt udostępniania na żądanie o nazwie <Domyślny>. W tym punkcie udostępniania można dokonywać dystrybucji plików mediów lub utworzyć punkt udostępniania. Czynności, które należy wykonać w celu skonfigurowania punktu udostępniania na żądanie, są podobne do czynności opisanych w temacie „Przesyłanie strumieniowe plików programu Windows Media na żądanie” w Pomocy programu Windows Media Services. Aby móc używać punktu udostępniania na żądanie, należy korzystać z dostarczania przy użyciu emisji pojedynczej.

Jeżeli klient nie steruje odtwarzaniem, użytkownik steruje w sposób podobny do sterowania podczas oglądania programu telewizyjnego. Ten typ odtwarzania wymaga punktu udostępniania emisji. W punkcie udostępniania tego typu dokonywana jest dystrybucja zawartości zarejestrowanej i transmisja na żywo. Podczas dodawania roli serwera multimediów strumieniowych kreator tworzy punkt publikowania emisji o nazwie Emisja_przykładowa, w którym znajduje się zawartość przykładowa. Ten przykładowy punkt publikowania emisji należy pozostawić bez zmian i utworzyć nowy punkt publikowania emisji. Jeżeli chcesz utworzyć punkt publikowania emisji, zobacz Połączenia serwera.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących punktów publikowania na żądanie i emisji, zobacz „Typy punktów publikowania — informacje” w Pomocy programu Windows Media Services.

Połączenia serwera

W przypadku emisji pojedynczej serwer tworzy oddzielne połączenia dla poszczególnych klientów. W wyniku tego dostarczanie przy użyciu emisji pojedynczej może wykorzystywać dużą część przepustowości sieci. Na przykład dostarczanie tej samej zawartości do 100 klientów jednocześnie wymaga przepustowości sieci 100 razy większej niż dostarczanie zawartości do jednego klienta. Jednak dostarczanie przy użyciu emisji pojedynczej nie wymaga konfigurowania routerów i przełączników sieciowych. Czynności, które należy wykonać w celu skonfigurowania punktu publikowania w ten sposób, są podobne do czynności przedstawionych w temacie „Korzystanie z serwera do publikowania zawartości na żywo z programu Windows Media Encoder” w Pomocy programu Windows Media Services. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostarczania przy użyciu emisji pojedynczej, zobacz „Dostarczanie zawartości jako strumienia emisji pojedynczej” w Pomocy programu Windows Media Services.

W przypadku nadawania multiemisji serwer nie tworzy połączenia z żadnym klientem. Zamiast tego serwer dostarcza zawartość na adres IP klasy D w sieci i może ją pobrać każdy klient w sieci. Pozwala to na zaoszczędzenie przepustowości sieci. Na przykład dostarczanie przy użyciu multiemisji do 100 klientów wymaga przepustowości takiej samej, jak dostarczanie do jednego klienta. Jednak wiele sieci domyślnie nie obsługuje dostarczania przy użyciu multiemisji. Aby dostarczanie przy użyciu multiemisji było obsługiwane, należy tak skonfigurować routery i przełączniki sieciowe między serwerem a klientami, aby przesyłane były adresy IP klasy D oraz interpretowane były informacje multiemisji. Czynności, które należy wykonać, aby skonfigurować punkt publikowania w celu emitowania multiemisji, są podobne do czynności przedstawionych w temacie „Korzystanie z serwera do nadawania strumienia udostępnionego przez program Windows Media Encoder” w Pomocy programu Windows Media Services. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostarczania przy użyciu multiemisji, zobacz „Dostarczanie zawartości jako strumienia multiemisji” w Pomocy programu Windows Media Services.

Korzystanie z zapór

Jeśli jest planowane przesyłanie strumieniowe zawartości z serwera Windows Media przez sieć do klientów w Internecie, może być konieczne otwarcie dodatkowych portów w zaporze, aby uniknąć problemów z odbiorem zawartości przez klientów. Aby zapewnić dostępność zawartości dla klientów, którzy łączą się z serwerem przy użyciu adresu URL rozpoczynającego się od monikera programu Microsoft Media Server (mms://), należy sprawdzić, czy w zaporze są otwarte porty dla wszystkich protokołów połączeń, które mogą być używane podczas przerzucania protokołu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Korzystanie z zapór” w Pomocy programu Windows Media Services.

Usuwanie roli serwera multimediów strumieniowych

Jeżeli musisz skonfigurować inną rolę serwera, możesz usunąć istniejące role serwera. Po usunięciu roli serwera multimediów strumieniowych klienci nie będą mogli łączyć się z punktami publikowania tego serwera, a kodery nie będą mogły wysyłać strumieni multimedialnych przy użyciu serwera. Cała zawartość przechowywana na tym serwerze lub dystrybuowana za jego pomocą nie będzie dostępna.

Aby usunąć rolę serwera multimediów strumieniowych, uruchom Kreatora konfigurowania serwera, wykonując jedną z następujących czynności:

 • W oknie narzędzia Zarządzanie serwerem kliknij polecenie Dodaj lub usuń rolę. Domyślnie narzędzie Zarządzanie serwerem jest uruchamiane automatycznie podczas logowania. Aby otworzyć narzędzie Zarządzanie serwerem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie serwerem.
 • Aby otworzyć Kreatora konfigurowania serwera, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Kreator konfigurowania serwera.

Na stronie Rola serwera kliknij opcję Serwer multimediów strumieniowych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na stronie Potwierdzenie usuwania ról sprawdź pozycje wyświetlane w obszarze Podsumowanie, zaznacz pole wyboru Usuń rolę serwera multimediów strumieniowych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Po kliknięciu przycisku Dalej w Kreatorze składników systemu Windows zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie składników, a następnie zostanie ona automatycznie zamknięta. Na tej stronie nie można kliknąć przycisku Wstecz ani Dalej. Na stronie Rola serwera multimediów strumieniowych została usunięta kliknij przycisk Zakończ.

Następne kroki: Wykonywanie zadań dodatkowych

Do tego momentu został zainstalowany program Windows Media Services. Podczas instalacji do serwera został dodany program Windows Media Services, został zainstalowany plik Pomocy i zostały utworzone dwa punkty publikowania, w których znajduje się zawartość przykładowa.

W poniższej tabeli przedstawiono kilka zadań dodatkowych, które można wykonać na serwerze multimediów strumieniowych.

 

Zadanie Cel zadania Odwołanie

Konfigurowanie opcji zabezpieczeń.

Kontrolowanie dostępu do serwera multimediów strumieniowych i jego zawartości.

„Konfigurowanie opcji zabezpieczeń” w Pomocy programu Windows Media Services

Zapoznanie się z programem.

Przybliżenie funkcji programu Windows Media Services.

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz %systemroot%\system32\windows media\server\admin\mmc\hta\tour_.hta

Przypomnienie terminów i pojęć związanych z multimediami strumieniowymi.

Aby dokładniej zapoznać się z pojęciami dotyczącymi multimediów strumieniowych, takimi jak emisja pojedyncza i multiemisja, emisja na żądanie i nadawanie, archiwizacja, punkty publikowania i ogłaszania zawartości.

„Opis terminologii” w Pomocy programu Windows Media Services

Określanie liczby potrzebnych serwerów multimediów strumieniowych.

Planowanie liczby serwerów, które trzeba zainstalować.

„Omówienie systemu multimediów strumieniowych” w temacie Role serwera oraz „Planowanie wydajności” w Pomocy programu Windows Media Services

Określenie konfliktów portów.

Zapobieganie problemom przy próbie wykorzystania przez program Windows Media Services tego samego portu TCP, którego używa serwer sieci Web.

„Korzystanie z przesyłania strumieniowego HTTP i innych usług na tym samym komputerze” w Pomocy programu Windows Media Services

Zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi uaktualniania wcześniejszej wersji programu Windows Media Services.

Poznanie sposobu uaktualniania innych serwerów, na których są zainstalowane wcześniejsze wersje programu Windows Media Services.

„Uaktualnianie programu Windows Media Services” w Pomocy programu Windows Media Services

Włączanie usługi Windows Audio.

Usługa Windows Audio jest domyślnie wyłączona w nowej instalacji systemu Windows Server 2003 Datacenter Edition lub Windows Server 2003 Enterprise Edition. Nie uniemożliwia to przesyłania strumieniowego dźwięku z serwera do klientów, ale należy włączyć dźwięk, aby można było testować odtwarzanie zawartości na serwerze.

Włączanie i wyłączanie usługi dla profilu sprzętowego

Uruchamianie interfejsu zarządzania programem Windows Media Services.

Skonfigurowanie serwera multimediów strumieniowych.

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz %systemroot%\system32\windows media\server\admin\mmc\wmsadmin.msc

Zarządzanie serwerem multimediów strumieniowych.

Skonfigurowanie serwera multimediów strumieniowych w celu przesyłania strumieniowego zawartości w intranecie lub Internecie. Przed rozpoczęciem przesyłania strumieniowego zawartości należy skonfigurować ustawienia serwera z programem Windows Media Services, dodać i skonfigurować punkty publikowania i skonfigurować zawartość.

„Zarządzanie serwerem Windows Media” w Pomocy programu Windows Media Services

Rejestrowanie danych i zdarzeń w dzienniku.

Aby zarejestrować czynności wykonywane przez klientów łączących się z zawartością.

„Rejestrowanie danych i zdarzeń w dzienniku” w Pomocy programu Windows Media Services

Zarządzanie zawartością i tworzenie zawartości.

Metody i priorytety zarządzania zawartością różnią się między poszczególnymi projektami w zależności od różnych czynników, takich jak charakterystyka odbiorców, typ zawartości i dostępny sprzęt.

„Zarządzanie zawartością i tworzenie zawartości” w Pomocy programu Windows Media Services

Określenie sposobu pobierania zawartości z programu Windows Media Encoder.

Określenie, czy należy tak skonfigurować koder, aby wypychał strumień do serwera lub tak, aby serwer ściągał strumień z kodera.

„Wysyłanie zawartości z kodera” w Pomocy programu Windows Media Services

Implementowanie systemu buforowania/pośredniczenia.

Zapisywanie zawartości ostatnio przesłanej strumieniowo w celu użytkowania jej przez innych klientów szukających tego samego materiału. Podczas emisji na żywo serwery buforujące/serwery proxy mogą wykonywać zadanie nazywane dzieleniem strumienia, dzięki czemu wielu klientów emisji pojedynczej może odbierać zawartość, podczas gdy z serwera źródłowego wysyłany jest tylko jeden strumień.

„Implementowanie systemu buforowania/pośredniczenia” w Pomocy programu Windows Media Services

Zdalne administrowanie serwerem multimediów strumieniowych.

Aby zarządzać serwerem multimediów strumieniowych na innych komputerach w sieci.

„Korzystanie z programu Administrator programu Windows Media Services dla sieci Web” w Pomocy programu Windows Media Services.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft