Zarządzanie zdalne za pomocą Menedżera serwera

Dotyczy: Windows Server 2008 R2

W systemie Windows Server® 2008 R2 można używać programu Menedżer serwera do wykonywania niektórych zadań zarządzania na komputerach zdalnych. Aby zarządzać komputerem zdalnie za pomocą programu Menedżer serwera należy połączyć program Menedżer serwera ze zdalnym komputerem w taki sam sposób, w jaki można połączyć program Microsoft Management Console (MMC) dla innych technologii.

Obsługiwane scenariusze zarządzania zdalnego

Następujące scenariusze zarządzania zdalnego są obsługiwane z poziomu programu Menedżer serwera w systemie Windows Server 2008 R2.

 • Od serwera do serwera   Menedżer serwera w pełnej instalacji systemu Windows Server 2008 R2 może być używany do zarządzania rolami i funkcjami zainstalowanymi na innym serwerze z systemem Windows Server 2008 R2.

 • Od serwera do Server Core   Menedżer serwera w pełnej instalacji systemu Windows Server 2008 R2 może być używany do zarządzania rolami i funkcjami zainstalowanymi w instalacji wersji Server Core systemu Windows Server 2008 R2.

 • Od klienta do serwera   Menedżer serwera jest zainstalowany jako część funkcji Narzędzia administracji zdalnej serwera na komputerze z systemem Windows® 7. Może być używany do zarządzania rolami i funkcjami na komputerze z instalacją pełną lub Server Core systemu Windows Server 2008 R2.

 

Komputer źródłowy   Do komputera zdalnego Domena C (dodana jako zaufany host)
 

Domena A

Domena B

Grupa robocza

 

Domena A

     

Domena B

 

   

Grupa robocza

   

noteUwaga
Jeśli użytkownik zarządza komputerem zdalnym z komputera z systemem Windows 7, należy uruchomić usługę Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM), aby umożliwić dodawanie zaufanych hostów. Należy otworzyć sesję wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika, klikając przycisk Start, klikając polecenie Wszystkie programy, klikając polecenie Akcesoria, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie klikając polecenie Uruchom jako administrator. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter: net start winrm

Na potrzeby zdalnych połączeń w scenariuszu Od grupy roboczej do grupy roboczej/domeny komputer zdalny musi być dodany do listy zaufanych hostów na komputerze źródłowym. W tym celu należy uruchomić następujące polecenie na komputerze źródłowym w oknie Wiersz polecenia otwartym z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika.

winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="nazwa_komputera_zdalnego"}

Na potrzeby zdalnych połączeń w scenariuszu grupa robocza do grupy roboczej/domeny, jeśli użytkownik nie jest zalogowany przy użyciu wbudowanego konta administratora komputera źródłowego, następujący klucz rejestru WinRM musi zostać skonfigurowany, aby umożliwić dostęp zdalny z komputera źródłowego. Ta zmiana jest wymagana ze względu na ograniczenia funkcji Kontrola konta użytkownika (UAC) dotyczące kont użytkownika innych niż konto administratora, które są członkami grupy Administratorzy. Aby zmienić ten klucz rejestru, należy uruchomić następujące polecenie na komputerze źródłowym w wierszu polecenia otwartym z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika.

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f

Domyślnie usługa WinRM pozwala, aby na pojedynczego użytkownika było aktywnych do pięciu połączeń z komputerem zdalnym. Aby zwiększyć limit, należy uruchomić następujące polecenie, gdzie X oznacza liczbę połączeń, która ma być dozwolona, na komputerze źródłowym w wierszu polecenia uruchomionym z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika.

winrm s winrm/config/winrs @{MaxShellsPerUser="X"}

Uwagi dotyczące zabezpieczeń w przypadku zdalnego zarządzania za pomocą Menedżera serwera

ImportantWażne
Użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerach, którymi zamierza zarządzać za pomocą Menedżera serwera.

Ponieważ funkcja zdalnego zarządzania programu Menedżer serwera jest dostarczana przy użyciu technologii środowiska Windows PowerShell, zdalne zarządzanie w programie Menedżer serwera dziedziczy uwagi dotyczące zabezpieczeń ze środowiska Windows PowerShell. Złośliwy użytkownik może próbować ukraść poświadczenia logowania dostarczone przez administratora przez połączenie zdalne, ale na ogół takie ryzyko jest niskie. Inne potencjalne zagrożenia, których ryzyko wystąpienia jest bardzo niskie, obejmują modyfikację przez złośliwych użytkowników bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL) lub próby uzyskania dostępu do danych poufnych lub osobowych w pliku dziennika programu Menedżer serwera. Użytkownicy mający uprawnienia dostępu do komputera lokalnego mogą odczytywać pliki dziennika programu Menedżer serwera, ale te pliki nie zawierają poufnych informacji osobowych lub dotyczących konta, takich jak hasła.

Zadania, które można wykonać na serwerze zdalnym za pomocą Menedżera serwera

W programie Menedżer serwera na komputerze zdalnym można wykonać następujące zadania.

 • Wyświetlanie stanu automatycznego aktualizowania systemu Windows

 • Wykonywanie skanowania ról za pomocą narzędzia Analizator najlepszych rozwiązań Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie skanowania i filtrowanie jego wyników w narzędziu Analizator najlepszych rozwiązań.

 • Wyświetlanie lub zmienianie stanu programu Program poprawy jakości obsługi klienta systemu Windows (CEIP)

 • Konfigurowanie usługi Raportowanie błędów systemu Windows

 • Wyświetlanie lub zmienianie informacji na temat Zapory systemu Windows

 • Wyświetlanie ról i zarządzanie nimi ze stron głównych ról

  noteUwaga
  Aby używać właściwych dla roli lub funkcji narzędzi lub przystawek w konsoli Menedżer serwera połączonej z serwerem zdalnym, te narzędzia muszą być zainstalowane na komputerze źródłowym przy użyciu składnika Narzędzia administracji zdalnej serwera.

 • Wyświetlanie ustawień konfiguracji zabezpieczeń zaawansowanych programu Internet Explorer

 • Zarządzanie usługami ze strony głównej roli

Zadania, których nie można wykonać zdalnie za pomocą Menedżera serwera

Głównie w celu minimalizacji zagrożenia bezpieczeństwa serwerów, następujących zadań nie można wykonać podczas zdalnej sesji programu Menedżer serwera.

 • Dodawanie lub usuwanie elementów, takich jak role, usługi ról i funkcje

 • Konfigurowanie ustawień Pulpitu zdalnego

 • Konfigurowanie właściwości systemowych

 • Wyszukiwanie nowych ról

 • Zmienianie ustawień automatycznego aktualizowania systemu Windows

 • Zmienianie ustawień sieciowych

 • Zmienianie nazwy komputera lub członkostwa w domenie

 • Zmienianie ustawień konfiguracji zabezpieczeń zaawansowanych programu Internet Explorer

 • Uruchamianie Kreatora konfiguracji zabezpieczeń, jeśli komputer źródłowy jest serwerem z systemem Windows Server 2008 R2

Włączanie lub wyłączanie zarządzania zdalnego w systemie Windows Server 2008 R2

Aby pomagać chronić serwery przed nieuprawnionym dostępem, zanim administratorzy będą mogli połączyć się zdalnie z komputerem z systemem Windows Server 2008 R2 za pomocą programu Menedżer serwera, funkcja zdalnego zarządzania programu Menedżer serwera musi zostać włączona na komputerze docelowym.

Przed skonfigurowaniem serwera do zarządzania zdalnego za pomocą programu Menedżer serwera, należy włączyć kilka ustawień zasad grupy, które kontrolują wyjątki Zapory systemu Windows. Należy wykonać kroki przedstawione w temacie Ustawianie zasad grupy na potrzeby zdalnego zarządzania przy użyciu Menedżera serwera, aby sprawdzić, czy zasady grupy nie zastępują konfiguracji serwera do zdalnego zarządzania.

noteUwaga
Procedury przedstawione w tej sekcji można wykonać tylko na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2. Nie można włączyć lub wyłączyć zdalnego zarządzania na komputerze z systemem Windows 7, ponieważ systemem Windows 7 nie można zarządzać za pomocą programu Menedżer serwera.

Ustawianie zasad grupy na potrzeby zdalnego zarządzania przy użyciu Menedżera serwera
 1. Na komputerze, który ma być zarządzany zdalnie, otwórz Edytor lokalnych zasad grupy. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Rozwiń węzły Konfiguracja komputera, Szablony administracyjne, Składniki systemu Windows, Zdalne zarządzanie systemem Windows, a następnie wybierz pozycję Usługa WinRM.

 3. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Zezwalaj na automatyczną konfigurację odbiorników.

 4. Zaznacz opcję Włączone, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W okienku drzewa rozwiń węzły Ustawienia systemu Windows, Ustawienia zabezpieczeń, Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi, a następnie pozycję Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Reguły przychodzące, a następnie kliknij polecenie Nowa reguła.

 7. W Kreatorze nowej reguły przychodzącej, na stronie Typ reguły, zaznacz Uprzednio zdefiniowana.

 8. Z menu rozwijanego Uprzednio zdefiniowana wybierz pozycję Zdalne zarządzanie dziennikiem zdarzeń. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na stronie Reguły wstępnie zdefiniowane kliknij przycisk Dalej, aby zaakceptować nowe reguły.

 10. Na stronie Akcja zaznacz opcję Zezwalaj na połączenie, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Zezwalaj na połączenie jest wyborem domyślnym.

 11. Powtórz kroki od 5 do 10, aby utworzyć nowe reguły przychodzące dla następujących dwóch dodatkowych uprzednio zdefiniowanych typów reguł.

  • Zdalne zarządzanie usługami

  • Zdalne zarządzanie Zaporą systemu Windows

 12. Zamknij Edytor lokalnych zasad grupy.

Konfigurowanie zdalnego zarządzania przy użyciu Menedżera serwera za pomocą interfejsu systemu Windows
 1. Na komputerze, który ma być zarządzany zdalnie, otwórz program Menedżer serwera. Aby otworzyć Menedżera serwera, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menedżer serwera.

 2. W obszarze Podsumowanie serwera na stronie głównej programu Menedżer serwera kliknij łącze Konfiguracja zdalnego zarządzania przy użyciu Menedżera serwera.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umożliwić zdalne zarządzanie tym komputerem za pomocą programu Menedżer serwera, zaznacz opcję Zezwalaj na zdalne zarządzanie tym serwerem z innych komputerów.

  • Aby uniemożliwić zdalne zarządzanie tym komputerem za pomocą programu Menedżer serwera, wyczyść pole wyboru opcji Zezwalaj na zdalne zarządzanie tym serwerem z innych komputerów.

  • Jeśli chcesz włączyć zdalne zarządzanie, ale nie możesz zmienić ustawienia, wykonaj kroki przedstawione w procedurze Ustawianie zasad grupy na potrzeby zdalnego zarządzania przy użyciu Menedżera serwera, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Sprawdź, czy wyjątki od następujących reguł zapory są włączone i czy nie są wyłączone przez ustawienia zasad grupy.

  • Zdalne zarządzanie usługami (nazwane potoki - ruch przychodzący)

  • Zdalne zarządzanie usługami (RPC)

  • Zdalne zarządzanie usługami (RPC-EPMAP)

  • Zdalne zarządzanie dziennikiem zdarzeń (nazwane potoki - ruch przychodzący)

  • Zdalne zarządzanie dziennikiem zdarzeń (RPC)

  • Zdalne zarządzanie dziennikiem zdarzeń (RPC-EPMAP)

  • Zdalne zarządzanie Zaporą systemu Windows (RPC)

  • Zdalne zarządzanie Zaporą systemu Windows (RPC-EPMAP)

  W tym celu należy wykonać następujące czynności.

  1. Otwórz przystawkę Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi, wykonując jedną z następujących czynności:

   • W obszarze Informacje o zabezpieczeniach głównego okna Menedżera serwera kliknij łącze Przejdź do zapory systemu Windows.

   • W okienku drzewa Menedżera serwera rozwiń węzeł Konfiguracja, a następnie kliknij węzeł Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.

   • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.

  2. W obszarze Wprowadzenie okienka szczegółów Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi kliknij łącze Reguły przychodzące.

  3. Na liście reguł zlokalizuj reguły określone w tym kroku.

  4. Jeśli opcja Nie jest wyświetlana w kolumnie Włączony dla dowolnej ze wskazanych reguł, kliknij dwukrotnie regułę, aby otworzyć jej okno dialogowe Właściwości.

  5. Na karcie Ogólne okna dialogowego Właściwości reguły zaznacz opcję Włączono. Kliknij przycisk OK.

   noteUwaga
   Chociaż zdalne zarządzanie za pomocą Menedżera serwera jest nadal możliwe, jeśli wyjątki od reguł zapory Zdalne zarządzanie dziennikiem zdarzeń są wyłączone, połączenia zdalne mogą być bardzo wolne, zależnie od liczby ról i funkcji uruchomionych na komputerze, który ma być zarządzany (chyba że zostaną włączone wyjątki od tych reguł zapory). Zalecane jest włączenie reguł zapory Zdalne zarządzanie dziennikiem zdarzeń, aby zapobiec opóźnieniom połączeń.

Konfigurowanie zdalnego zarządzania przy użyciu Menedżera serwera za pomocą środowiska Windows PowerShell
 1. Na komputerze, który ma być zdalnie zarządzany, otwórz sesję programu Windows PowerShell z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Windows PowerShell, kliknij prawym przyciskiem myszy skrót Windows PowerShell, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 2. W sesji środowiska Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

 3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby włączyć wszystkie wymagane wyjątki reguły zapory.

  Configure-SMRemoting.ps1 -force -enable

Aby skonfigurować zdalne zarządzanie w opcji instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 R2
 1. Na komputerze, który ma być zdalnie zarządzany, w wierszu polecenia otwieranym domyślnie, kiedy członek grupy Administratorzy loguje się do komputera z opcją instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 R2, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Dism.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx2-ServerCore /FeatureName:MicrosoftWindowsPowerShell /FeatureName:ServerManager-PSH-Cmdlets /FeatureName:BestPractices-PSH-Cmdlets

 2. Po ukończeniu instalacji zamknij wszystkie aplikacje i uruchom ponownie komputer.

  Aby sprawdzić, czy środowisko Windows PowerShell i polecenia cmdlet dla programu Menedżer serwera oraz narzędzie Analizator najlepszych rozwiązań są zainstalowane, spróbuj wpisać polecenie oclist, które zwraca listę wszystkich funkcji systemu Windows zainstalowanych na komputerze.

 3. Po zakończeniu ładowania systemu operacyjnego zaloguj się do komputera jako co najmniej członek lokalnej grupy Administratorzy.

 4. W oknie Wiersz polecenia, które jest otwierane po zalogowaniu się użytkownika do komputera, wpisz następujące polecenie, aby otworzyć sesję środowiska Windows PowerShell, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  powershell

 5. W sesji środowiska Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

 6. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby włączyć wszystkie wymagane wyjątki reguły zapory.

  Configure-SMRemoting.ps1 -force -enable

Łączenie z komputerami zdalnymi za pomocą Menedżera serwera

Wykonaj następujące czynności, aby zarządzać serwerem zdalnym za pomocą programu Menedżer serwera.

Aby połączyć się z innym komputerem za pomocą Menedżera serwera
 1. Otwórz narzędzie Menedżer serwera. Aby otworzyć Menedżera serwera, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menedżer serwera.

 2. W okienku drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Menedżer serwera, a następnie kliknij polecenie Podłącz do innego komputera.

 3. W oknie dialogowym Łączenie z innym komputerem wpisz nazwę lub adres IP innego komputera z systemem Windows Server 2008 R2 w polu tekstowym Inny komputer lub przeglądaj w poszukiwaniu innego serwera w sieci. Kliknij przycisk OK.

  W polu tekstowym Inny komputer można określić nazwę NetBIOS, w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) bądź adres IPv4 lub IPv6. Jeśli nie określono numeru portu, zostanie użyty domyślny numer portu. Poniżej przedstawiono przykładowe formaty, których można używać w polu tekstowym Inny komputer.

  • ComputerName

  • ComputerName:PortNumber

  • Adres IP: n.n.n.n

  • Adres IPv6: [n:n:n:n]

  • Adres IPv4 z numerem portu: n.n.n.n:PortNumber

  • Adres IPv6 z numerem portu: [n:n:n:n]:PortNumber

  noteUwaga
  Jeśli administrator zmienił domyślny numer portu komputera, w Zaporze systemu Windows należy otworzyć port inny niż domyślny, aby zezwalać na połączenia przychodzące na tym porcie. Port 5985 jest domyślnie otwierany podczas konfigurowania usługi WinRM zgodnie z opisem w procedurze Ustawianie zasad grupy na potrzeby zdalnego zarządzania przy użyciu Menedżera serwera w tym temacie. Porty inne niż domyślny pozostają zablokowane do momentu ich otwarcia. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu odblokowywania portu w Zaporze systemu Windows, zobacz Pomoc Zapory systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania usługi WinRM, w sesji wiersza polecenia wpisz polecenie winrm help, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Należy zauważyć, że po połączeniu ze zdalnym komputerem w konsoli Menedżer serwera zmienia się nazwa komputera. Nazwa komputera w węźle Menedżer serwera w okienku drzewa, pole Pełna nazwa komputera w obszarze Podsumowanie serwera konsoli Menedżer serwera i nazwa komputera w nagłówku konsoli zmieniają się na nazwę zdalnego komputera, z którym użytkownik jest połączony. Program Menedżer serwera rozpoznaje nazwy FQDN na podstawie adresów IP, dlatego po połączeniu się z komputerem zdalnym przy użyciu adresu IP nazwa FQDN komputera zdalnego jest wyświetlana w konsoli Menedżer serwera.

  noteUwaga
  W przypadku łączenia się z komputerem w innej domenie przy użyciu adresu IP połączenie zdalne może nie zostać nawiązane z powodu ograniczeń serwera DNS, które mogą uniemożliwiać rozpoznanie nazwy hosta na podstawie adresu IP. W takim przypadku należy spróbować połączyć się przy użyciu nazwy FQDN.

Aby uruchomić polecenie cmdlet Get-WindowsFeature Menedżera serwera na zdalnym komputerze z sesji środowiska Windows PowerShell
 1. Otwórz sesję środowiska Windows PowerShell z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Windows PowerShell, kliknij prawym przyciskiem myszy skrót Windows PowerShell, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 2. Wpisz następujące polecenie, w którym ComputerName jest nazwą komputera z systemem Windows Server 2008 R2, a UserName jest nazwą użytkownika będącego członkiem grupy Administratorzy na komputerze zdalnym, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Enter-PSSession <NazwaKomputera> -credential <NazwaUżytkownika>

 3. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w bezpiecznym oknie dialogowym. Wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter.

 4. W sesji środowiska Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, aby załadować przystawkę Menedżer serwera, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Import-Module ServerManager

 5. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter.

  Get-WindowsFeature

 6. Po wyświetleniu wyników polecenia cmdlet Get-WindowsFeature w sesji środowiska Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, aby zamknąć sesję środowiska Windows PowerShell, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Exit-PSSession

Zarządzanie wieloma komputerami za pomocą Menedżera serwera i programu MMC

Można także utworzyć niestandardowy program Microsoft Management Console (MMC) zawierający wiele przystawek Menedżer serwera, z których każda jest przeznaczona do zarządzania innym komputerem zdalnym.

Aby zarządzać wieloma komputerami za pomocą Menedżera serwera i programu MMC
 1. Aby otworzyć konsolę Microsoft Management Console, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. Z listy Dostępne przystawki wybierz pozycję Menedżer serwera.

 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać program Menedżer serwera do listy Wybrane przystawki.

 5. Powtarzaj poprzedni krok tyle razy, ile potrzeba, aby dodać przystawki Menedżer serwera do programu MMC. Kliknij przycisk OK.

 6. W okienku drzewa nowego programu MMC kliknij prawym przyciskiem myszy główny węzeł przystawki Menedżer serwera, a następnie kliknij polecenie Podłącz do innego komputera.

 7. W oknie dialogowym Łączenie z innym komputerem wpisz nazwę lub adres IP innego komputera w polu Inny komputer lub przeglądaj w poszukiwaniu innego komputera w sieci. Kliknij przycisk OK.

  Należy zauważyć, że po połączeniu ze zdalnym komputerem w węźle Menedżer serwera okienka drzewa zmienia się nazwa komputera.

 8. Jeśli dysponujesz dodatkowymi przystawkami Menedżer serwera w programie MMC, powtarzaj tę procedurę od kroku 6, aby połączyć dodatkowe przystawki Menedżer serwera z innymi komputerami zdalnymi.

 9. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać niestandardowy program MMC.

Zdalne zarządzanie z systemu Windows 7

Chociaż komputery z systemem Windows 7 nie mogą być zarządzane za pomocą programu Menedżer serwera, można zainstalować program Menedżer serwera na komputerze z systemem Windows 7, instalując Narzędzia administracji zdalnej serwera. Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 7 są dostępne do pobrania w witrynie sieci Web firmy Microsoft (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131280). Po zainstalowaniu składnika Narzędzia administracji zdalnej serwera można połączyć konsolę Menedżer serwera ze zdalnym komputerem z systemem Windows Server 2008 R2 i wykonać zadania zarządzania na serwerze docelowym, co omówiono w sekcji Zadania, które można wykonać na serwerze zdalnym za pomocą Menedżera serwera tego tematu.

Po zainstalowaniu składnika Narzędzia administracji zdalnej serwera na komputerze z systemem Windows 7, tak jak na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2, można utworzyć niestandardową konsolę Menedżer serwera programu MMC do zarządzania wieloma komputerami zdalnymi z systemem Windows Server 2008 R2. Aby utworzyć niestandardową konsolę Menedżer serwera programu MMC na komputerze z systemem Windows 7 i składnikiem Narzędzia administracji zdalnej serwera, zobacz sekcję Zarządzanie wieloma komputerami za pomocą Menedżera serwera i programu MMC w tym temacie.

Aby zarządzać zdalnie z komputera z systemem Windows 7
 1. Zainstaluj Narzędzia administracji zdalnej serwera na komputerze z systemem Windows 7.

  Pobierz pakiet Narzędzia administracji zdalnej serwera z witryny firmy Microsoft w sieci Web (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Centrum pobierania, aby zainstalować Narzędzia administracji zdalnej serwera.

  note
  Aby używać właściwych dla roli lub funkcji narzędzi lub przystawek w konsoli Menedżer serwera połączonej z serwerem zdalnym, te narzędzia muszą być zainstalowane na komputerze źródłowym przy użyciu składnika Narzędzia administracji zdalnej serwera.

 2. Po zainstalowaniu składnika Narzędzia administracji zdalnej serwera otwórz program Menedżer serwera. Aby otworzyć Menedżera serwera, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menedżer serwera.

 3. W okienku drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Menedżer serwera, a następnie kliknij polecenie Podłącz do innego komputera.

 4. W oknie dialogowym Łączenie z innym komputerem wpisz nazwę lub adres IP komputera z systemem Windows Server 2008 R2 w polu Inny komputer lub przeglądaj w poszukiwaniu innego komputera w sieci. Kliknij przycisk OK.

  Należy zauważyć, że po połączeniu ze zdalnym komputerem w konsoli Menedżer serwera jest wyświetlana nazwa komputera. Użytkownik może zobaczyć nazwę zdalnego komputera, z którym jest połączony, w węźle Menedżer serwera okienka drzewa, w polu Pełna nazwa komputera w obszarze Podsumowanie serwera konsoli Menedżer serwera i w nagłówku konsoli.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: