Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Uaktualnienie PowerPivot dla programu SharePoint

SQL Server 2012zawiera nowe funkcje PowerPivot for SharePoint. Jeśli zainstalowano SQL Server 2008 R2wersji PowerPivot for SharePoint, można uaktualnić instancję do korzystania z nowych funkcji, które są opisane w Co to jest nowy (Analysis Services).

Jeśli uaktualniasz farmy wieloserwerowe, który ma dwa lub więcej PowerPivot dla wystąpień programu SharePoint, w pełni trzeba uaktualnić każdego serwera przed przejściem do następnego serwera. Pełne uaktualnienie obejmuje, uruchamianie Instalatora serwera SQL, aby uaktualnić pliki programów, następuje działania uaktualniania programu SharePoint, konfigurujących zmodernizowanych usług. Dostępność serwera będzie ograniczony, dopóki uruchomić uaktualnienia działania narzędzia konfiguracji PowerPivot lub PowerShell.

Uaktualnianie serwera niekoniecznie uaktualniaj PowerPivot skoroszytów uruchomić na nim, ale starsze skoroszyty utworzonego w poprzedniej wersji PowerPivot dla programu Excel będą nadal działać jak przed, przy użyciu funkcji dostępnych w tej wersji. Skoroszyty pozostają funkcjonalne, ponieważ serwer uaktualnionej wersji dostawcy analizy usługi OLE DB, który był częścią poprzednią instalację.

Uaktualnienie będzie wpływ operacji odświeżania danych. Odświeżanie danych zaplanowane na serwerze jest dostępna tylko dla skoroszytów, które pasuje do wersji serwera. Jeśli zarządzasz skoroszyty z poprzedniej wersji, odświeżanie danych nie będą działać dla tych skoroszytów. Aby ponownie włączyć odświeżanie danych, musisz uaktualnić skoroszyty. Można uaktualnić każdego skoroszytu ręcznie w PowerPivot do programu Excel lub włączyć automatyczne uaktualnienie do dla funkcji odświeżania danych. Auto uaktualnienia będzie uaktualnić skoroszyt do bieżącej wersji przed do bieżących odświeżanie danych, umożliwiając operacji odświeżania danych na pozostanie na harmonogram. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, zobacz PowerPivot uaktualnienia do programu Excel i danych PowerPivot.

Ten temat zawiera następujące sekcje:

Wymagania wstępne

Kroków upgrade'u

Sprawdzanie wersji PowerPivot serwerach w farmie

Uaktualnianie wielu PowerPivot dla SharePoint Servers w farmie programu SharePoint

Stosowanie QFE do instancji PowerPivot w gospodarstwie

Post-Upgrade zadania weryfikacji

SharePoint 2010 z dodatkiem Service Pack 1 jest wymagana dla SQL Server 2012 PowerPivot for SharePointfunkcje.

SharePoint 2010 sierpnia 2010 roku zbiorcza aktualizacja, lub nowszy jest wymagany podczas uaktualniania z poprzedniej wersji, PowerPivot for SharePointdo SQL Server 2012. Zbiorcza aktualizacja sierpnia 2010 r. lub później powinien być zainstalowany po zainstalowaniu programu SharePoint z dodatkiem Service Pack 1. W przypadku nowych instalacji SQL Server 2012  PowerPivot for SharePointnie wymagają aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sierpnia 2010 roku zbiorcza aktualizacja programu SharePoint została wydana.

Użytkownik musi być administratorem farmy w celu uaktualnienia PowerPivot do instalacji programu SharePoint. Musi być administratora lokalnego na uruchamianie konfiguracji programu SQL Server.

Na bazie danych konfiguracji farmy musi mieć uprawnienia db_owner.

Aby uaktualnić PowerPivot for SharePointserwera, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz dodatek SP1 dla programu SharePoint Server 2010 i stosuje się na wszystkich serwerach w farmie. Przegląd Znane problemy dokument wytyczne dotyczące sposobu przygotowania i wykonać uaktualnienie dodatku SP1.

 2. Upewnij się, że udało się instalowania dodatku SP1 dla programu SharePoint.

  W administracji centralnej na stronie uaktualnienia i migracji, otwórz wyboru produktu i poprawki instalacji statusu strony do wyświetlania komunikatów o stanie związanych z dodatkiem SP1.

 3. Pobierz aktualizację zbiorczą programu SharePoint 2010 sierpnia 2010 lub później Zbiorcza aktualizacja. Zastosowanie aktualizacji zbiorczej na wszystkich serwerach w farmie.

  Po uruchomieniu PowerPivot for SharePointnarzędzia konfiguracji i komunikat o błędzie podobny do następującego, nawet po zainstalowaniu dodatku SP1 dla programu SharePoint Server 2010 i uruchom Kreatora konfiguracji, jest wskazanie Zbiorcza aktualizacja nie została zainstalowana:

  "Zainstalowany dodatek SP1 dla programu SharePoint 2010, ale e bieżącego serwera nie został uaktualniony do dodatku SP1. Należy uruchomić Kreatora konfiguracji programu SharePoint, aby ukończyć uaktualnianie."

 4. Uruchom SQL Server 2012Instalatora na serwerze aplikacji SharePoint, który jest uruchamiany, SQL Server Analysis Services (PowerPivot)usługę, aby uaktualnić wystąpienie POWERPIVOT. Na stronie Instalacja kreatora instalacji wybierz opcję Uaktualnij. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uaktualnienie do programu SQL Server 2012 przy użyciu Kreatora instalacji (ustawienia).

 5. Uruchomienie działania uaktualniania programu SharePoint do uaktualnienia rozwiązań i usług sieci Web w programie SharePoint. Aby wykonać to zadanie, należy użyć narzędzia konfiguracji PowerPivot lub PowerShell cmdlets. Ten krok nie można użyć administracji centralnej. Aby uzyskać instrukcje kliknij jedno z następujących łączy:

 6. Powtórz poprzedni krok dla wszelkich innych wystąpień SQL Server Analysis Services (PowerPivot)usługi w farmie.

 7. Upewnij się, że uaktualnienie powiodło się wykonując kroki w post-upgrade i sprawdzając wersję PowerPivot serwerach w farmie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Po uaktualnieniu weryfikacji zadań w tym temacie i następującą sekcję.

Wszystkie wystąpienia usługi systemu PowerPivot i usług Analysis Services musi być tej samej wersji. Aby sprawdzić, czy wszystkie składniki serwera znajdują się w tej samej wersji, sprawdź informacje o następujących wersji:

 • Plik Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll. Jest to plik, który ma modelu obiektów usługi systemu PowerPivot.

 • Analiza usługi na każdym serwerze aplikacji, która ma instalacji PowerPivot dla programu SharePoint.

Jak sprawdzić wersję PowerPivot rozwiązania i usługi systemu PowerPivot

 1. W \Windows\Assembly Znajdź plik Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll, wybierz właściwości.

 3. Kliknij przycisk Szczegóły.

 4. Wersja pliku należy 11,00.<-dur kompilacji>.<-moll kompilacji>.

Istnieje wiele kopii Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll na PowerPivot for SharePointserwera. Kopii pliku można znaleźć w zestawie globalnego, \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\bin\ i w folderze \Program Files\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies.

Podczas sprawdzania wersji pliku w danej instalacji, należy zawsze używać wersji, który znajduje się w folderze Zgromadzenia. Jest to kopia, że Instalator uaktualnienia. Pozostałe kopie pliku są dodawane przez pakiet rozwiązanie powerpivotwebapp.wsp lub za pomocą Instalatora, po zainstalowaniu składników połączeń. Pakiet rozwiązanie będzie zaktualizować kopię, która zostanie ono dodane. W zależności od tego, gdzie jesteś wieloserwerowe operacji uaktualniania kopia, która znajduje się w \inetpub może być nowsza od wersji, która jest w zestawów globalnych.

Jak sprawdzić wersję usługi Analysis Services

Po uaktualnieniu tylko niektóre z PowerPivot for SharePointserwerach w farmie, wystąpienia usługi Analysis Services na serwerach un-upgraded będzie starsze niż wersja oczekiwane w farmie. Trzeba uaktualnić wszystkie serwery do tej samej wersji w celu ich może być używany. Poniższe instrukcje wyjaśniają jak sprawdzić wersję SQL Server Analysis Services (PowerPivot)usługi na każdym komputerze.

 1. W folderze \Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS11_00.PowerPivot\OLAP\bin Znajdź msmdsrv.exe.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy msmdsrv.exe, wybierz właściwości.

 3. Kliknij przycisk Szczegóły.

 4. Wersja pliku należy 11,00.<-dur kompilacji>.<-moll kompilacji>.

 5. Sprawdź, czy numer ten jest identyczny do pliku Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll.

 6. W przypadku starszych niż Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll msmdsrv.exe, uruchom Instalatora serwera SQL, aby uaktualnić wystąpienie usługi Analysis Services.

Jak sprawdzić wersję dostawcy danych MSOLAP na programu SharePoint

Skorzystaj z poniższych instrukcji, aby sprawdzić, które wersje analizy usług dostawców OLE DB są zaufane przez usługi programu Excel. Musi być gospodarstwa lub usługa administratora aplikacji aby sprawdzić ustawienia dostawcy danych zaufanych usług programu Excel.

 1. W administracji centralnej, w zarządzanie aplikacjami, kliknij przycisk aplikacji usług Zarządzanie.

 2. Kliknij przycisk ExcelServiceApp1.

 3. Kliknij przycisk zaufanych dostawców danych. MSOLAP.5 należy sprawdzić, czy uaktualnienie z PowerPivot for SharePointinstalacji. MSOLAP.4 powinny być również widoczne z poprzedniej wersji.

MSOLAP.4 jest opisany jako dostawcy OLE DB firmy Microsoft dla OLAP Services 10.0. Ta wersja może być domyślnej wersji z SQL Server 2008, jest instalowany z usług programu Excel, lub może być SQL Server 2008 R2wersji. Wersja domyślna, który instaluje programu SharePoint nie obsługuje PowerPivot dostępu do danych. Musisz mieć SQL Server 2008 R2wersji lub później połączyć skoroszyty PowerPivot na SharePoint. Aby sprawdzić masz SQL Server 2008 R2wersji, należy użyć instrukcji w poprzedniej sekcji, które wyjaśniają, jak sprawdzić wersję, wyświetlając właściwości pliku.

W topologii wieloserwerowe, która zawiera więcej niż jeden PowerPivot for SharePointserwera, wszystkie wystąpienia serwera i składników muszą być tej samej wersji. Serwera, na którym działa najwyższej wersji oprogramowania ustawia poziom, na wszystkich serwerach w farmie. Jeśli możesz uaktualnić tylko niektóre serwery, te, które są uruchomione starsze wersje oprogramowania będzie są niedostępne, dopóki nie też są uaktualniane.

Po uaktualnieniu pierwszego serwera, dodatkowe serwery, które nie są jeszcze uaktualnione staną się niedostępne. Dostępność zostanie przywrócony po wszystkich serwerów uruchomione na tym samym poziomie.

Konfiguracji programu SQL Server uaktualnia pliki roztwór PowerPivot w miejscu na komputerze fizycznym, ale aby uaktualnić rozwiązań używany przez gospodarstwa, należy użyć jednej z metod opisanych wcześniej (a mianowicie narzędzia konfiguracji PowerPivot lub PowerShell).

Poprawki PowerPivot dla programu SharePoint server aktualizuje istniejące pliki programu nowszą wersję, która zawiera poprawki dla szczególnego problemu. Stosując QFE wieloserwerowe topologii, nie istnieje żaden podstawowy serwer, który musi zaczynać. Można uruchomić z dowolnego serwera tak długo, jak stosować te same QFE do innych serwerów PowerPivot w gospodarstwie.

Kiedy stosujesz QFE, należy również wykonać krok konfiguracji, który aktualizuje informacje o wersji serwera w bazie danych konfiguracji farmy. Wersja serwera patched staje się nową wersję oczekiwane dla farmy. Dopóki QFE jest stosowane i skonfigurowany na wszystkich komputerach, PowerPivot dla wystąpień programu SharePoint, które nie mają QFE będzie niedostępny i nie mógł obsłużyć żądania PowerPivot danych.

W celu zapewnienia QFE jest stosowane i poprawnie skonfigurowane, wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstalowanie poprawki za pomocą instrukcji, które są dostarczane z QFE.

 2. Uruchom narzędzie konfiguracji PowerPivot.

 3. Kliknij przycisk uaktualnienia funkcji, usług, aplikacje i rozwiązania, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Przejrzyj akcje, które są zawarte w aktualizacji zadań, a następnie kliknij Sprawdź poprawność.

 5. Kliknij przycisk uruchomić do zastosowania działań.

 6. Powtórz dla dodatkowych PowerPivot dla wystąpień programu SharePoint w farmie.

  Ważna informacja Ważne:

  W wieloserwerowym należy upewnić się, że zarówno poprawkami i skonfigurować każde wystąpienie przed przejściem do następnego urządzenia. Narzędzie konfiguracji PowerPivot musi ukończyć zadanie uaktualnienia dla bieżącej instancji, zanim przejdzie do następnego wystąpienia.

Aby sprawdzić informacje o wersji dla usług w gospodarstwie, użyj sprawdzić stan instalacji produktu i poprawka stronę w sekcji uaktualnianie i zarządzanie poprawkami w administracji centralnej.

Po zakończeniu uaktualniania, wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić, czy działa serwer.

Zadanie

Łącze

Sprawdź, czy usługa jest uruchomiona na wszystkich komputerach, które działają PowerPivot dla programu SharePoint.

Uruchamianie i zatrzymywanie PowerPivot dla programu SharePoint Server

Sprawdź, czy funkcja aktywacji na poziomie zbioru witryn.

Uaktywnij funkcję PowerPivot integracji dla zbiorów witryn w administracji centralnej

Sprawdzić, czy poszczególne PowerPivot skoroszytów są prawidłowe załadowanie otwierania skoroszytu i klikając filtry i fragmentatory zainicjować kwerendy.

Sprawdź obecność buforowanych plików na dysku twardym. Plik pamięci podręcznej potwierdza, że plik danych został załadowany na tym serwerze fizycznym. Poszukaj buforowanych plików w folderze \Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS11.POWERPIVOT\OLAP\Backup folderu.

Badanie odświeżanie danych na wybranych skoroszytów, które są skonfigurowane dla odświeżanie danych.

Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia odświeżanie danych jest zmodyfikowanie odświeżanie danych harmonogramu, wybierając również Odśwież tak szybko, jak to możliwe checkbox, tak że odświeżanie danych uruchamia natychmiast. Krok ten będzie określać, czy odświeżanie danych sukces w bieżącym skoroszycie. Powtórz te kroki dla innych często używanych skoroszytów do zapewnienia, że odświeżanie danych jest funkcjonalny. Aby uzyskać więcej informacji o planowaniu danych odświeżania, zobacz Zaplanować odświeżanie danych (PowerPivot dla programu SharePoint).

Odśwież dane według harmonogramu jest uruchamiana na SQL Server 2012PowerPivot dla wystąpienia programu SharePoint, odświeżanie danych w skoroszytach, które zostały albo został uaktualniony, lub utworzone przy użyciu SQL Server 2012wersji PowerPivot dla programu Excel.

Aby zapisać kroki, można włączyć funkcję aktualizacji automatycznych przeprowadza kontrolę wersji i następnie automatycznie uaktualnień w skoroszycie tak, aby odświeżyć danych może być kontynuowana. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, zobacz PowerPivot uaktualnienia do programu Excel i danych PowerPivot.

Z czasem monitorowanie raportów odświeżania danych w PowerPivot zarządzania pulpitu nawigacyjnego do potwierdzenia, nie ma żadnych błędów odowieżania danych.

Widok raportów administracyjnych (PowerPivot dla programu SharePoint)

PowerPivot zarządzanie pulpitu nawigacyjnego

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień PowerPivot i funkcji, zobacz PowerPivot konfiguracji w administracji centralnej.

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, które poprowadzą użytkownika przez wszystkie zadania Konfiguracja poinstalacyjna, zobacz Wstępnej konfiguracji (PowerPivot dla programu SharePoint).

Pokaż: