Jak skonfigurować partycje na dyskach twardych na bazie UEFI/GPT

Opublikowano: luty 2012

Zaktualizowano: maj 2012

Dotyczy: Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

W tym temacie opisano, jak skonfigurować partycje dysków twardych, w tym tradycyjnych dysków twardych (HDD), dysków półprzewodnikowych (SSD) i innych dysków, dla komputera z interfejsem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

W tym temacie:

W przypadku wdrażania systemu Windows(R) na komputerze z interfejsem UEFI musisz sformatować dysk twardy z partycją systemu Windows przy użyciu systemu plików opartego na tabeli partycji GUID (GPT, GUID Partition Table). Dodatkowe dyski mogą korzystać z formatu plików GPT lub formatu opartego na głównym rekordzie rozruchowym (MBR, Master Boot Record).

Dysk GPT może zawierać maksymalnie 128 partycji.

Wymagania dotyczące partycji systemu Windows:

 • Partycja narzędzi środowiska Windows RE

  Rozmiar tej partycji nie może być mniejszy niż 300 MB.

  Na tej partycji musi być przedzielone miejsce na obraz narzędzi środowiska Windows RE (winre.wim - co najmniej 250 MB), a także musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby partycja ta mogła być przechwytywana przez narzędzia do tworzenia kopii zapasowej:

  • Jeśli rozmiar partycji jest mniejszy niż 500 MB, musi ona zawierać co najmniej 50 MB wolnego miejsca.

  • Jeśli rozmiar partycji jest większy lub równy 500 MB, musi ona zawierać co najmniej 320 MB wolnego miejsca.

  • Jeśli rozmiar partycji jest większy niż 1 GB, zalecamy, aby zawierała ona co najmniej 1 GB wolnego miejsca.

  • Dla tej partycji musi być używany następujący identyfikator typu: DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC.

  • Narzędzia środowiska Windows RE powinny się znajdować na oddzielnej partycji innej niż partycja systemu Windows w celu zapewnienia obsługi automatycznego przechodzenia do trybu failover oraz obsługi rozruchu z partycji zaszyfrowanych funkcją Szyfrowanie dysków funkcją Windows(R) BitLocker(TM).

 • Partycja systemowa

  Na komputerze powinna się znajdować jedna partycja systemowa. W systemach z interfejsem EFI (Extensible Firmware Interface) lub UEFI jest ona również nazywana partycją systemową EFI (ESP). Ta partycja jest zwykle przechowywana na podstawowym dysku twardym. Na tej partycji jest przeprowadzany rozruch komputera.

  Minimalny rozmiar tej partycji to 100 MB. Partycja ta musi być sformatowana przy użyciu formatu plików FAT32.

  Partycja ta jest zarządzana przez system operacyjny. Nie powinna ona zawierać żadnych innych plików, w tym narzędzi środowiska Windows RE.

  noteUwaga
  W przypadku dysków Advanced Format 4K Native (4 KB na sektor) minimalny rozmiar tej partycji to 260 MB. Wynika to z ograniczenia formatu plików FAT32. Minimalny rozmiar partycji w przypadku dysków FAT32 jest obliczany w następujący sposób: rozmiar sektora (4 KB) x 65 527 = 256 MB.

  To ograniczenie nie dotyczy dysków Advanced Format 512e, ponieważ emulowany rozmiar sektora tych dysków to 512 bajtów. 512 bajtów x 65 527 = 32 MB, czyli mniej niż minimalny rozmiar (100 MB) tej partycji.

 • Partycja MSR (Microsoft(R) Reserved Partition)

  Rozmiar partycji MSR wynosi 128 MB.

  Dodaj partycję MSR na każdym dysku na potrzeby zarządzania dyskiem. Partycja MSR jest partycją zarezerwowaną, do której nie jest przypisywany identyfikator partycji. Nie można na niej przechowywać danych użytkownika.

 • Inne partycje narzędziowe

  Wszelkie inne partycje narzędziowe muszą się znajdować przed partycjami systemu Windows, danych i obrazu odzyskiwania. Dzięki temu użytkownicy końcowi będą mogli wykonywać akcje, takie jak zmienianie rozmiaru partycji systemu Windows czy odzyskiwanie miejsca na dysku zajętego przez partycję obrazu odzyskiwania bez naruszania narzędzi systemowych.

 • Partycja systemu Windows i inne partycje danych

  • Ta partycja musi mieć co najmniej 20 gigabajtów (GB) miejsca na dysku w przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows lub 16 GB - w przypadku 32-bitowych wersji tego systemu.

  • Ta partycja musi zawierać wystarczającą ilość wolnego miejsca (co najmniej 10 GB) po ukończeniu przez użytkownika konfigurowania trybu OOBE (Out Of Box Experience).

  • Ta partycja musi być sformatowana przy użyciu formatu systemu plików NTFS.

  Rozmiar każdej partycji podstawowej może wynosić do 18 eksabajtów (około 18,8 miliona terabajtów).

 • Partycja obrazu odzyskiwania

  Ta partycja, jeśli jest używana, zawiera obraz odzyskiwania systemu Windows (install.wim).

  Rozmiar tej partycji musi uwzględniać miejsce na obraz odzyskiwania systemu Windows (co najmniej 2 GB), a także wystarczającą ilość wolnego miejsca, która pozwoli na przechwytywanie partycji przez narzędzia do tworzenia kopii zapasowej:

  • Musi ona mieć co najmniej 320 MB wolnego miejsca.

  • Zalecamy, aby miała ona co najmniej 1 GB wolnego miejsca.

  Zalecamy umieszczenie tej partycji za wszystkimi innymi partycjami. Dzięki temu użytkownicy końcowi będą mogli odzyskiwać miejsce zajęte przez partycję obrazu odzyskiwania bez naruszania innych narzędzi systemowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dysków i partycji dysku twardego GPT, zobacz System Windows i dyski GPT - często zadawane pytania.

W tej sekcji opisano domyślną i zalecaną konfigurację partycji.

Konfiguracja domyślna Instalatora systemu Windows zawiera partycję narzędzi środowiska odzyskiwania systemu Windows (Windows RE), partycję systemową, partycję MSR oraz partycję systemu Windows. Tę konfigurację przedstawiono na poniższym diagramie. Ta konfiguracja umożliwia włączenie szyfrowania dysków funkcją BitLocker oraz przechowywanie środowiska Windows RE na ukrytej partycji systemowej.

Diagram domyślnych partycji EFI

Korzystając z tej konfiguracji, można dodawać narzędzia systemowe, takie jak Szyfrowanie dysków funkcją Windows(R) BitLocker(TM) i środowisko Windows RE, do dostosowanej instalacji systemu Windows.

Konfiguracja zalecana zawiera partycję narzędzi środowiska Windows RE, partycję systemową, partycję MSR, partycję systemu Windows oraz partycję obrazu odzyskiwania. Tę konfigurację przedstawiono na poniższym diagramie.

Diagram partycji EFI z możliwością odzyskiwania

Partycję narzędzi środowiska Windows RE i partycję systemową dodaj przed dodaniem partycji systemu Windows. Partycję z obrazem odzyskiwania dodaj na końcu. Taka kolejność zapewnia bezpieczeństwo partycji systemowej i partycji narzędzi środowiska Windows RE podczas usuwania partycji obrazu odzyskiwania lub zmieniania rozmiaru partycji systemu Windows oraz innych działań tego typu.

Domyślnie partycje systemowe nie są wyświetlane w Eksploratorze plików. Zapobiega to nieumyślnemu modyfikowaniu partycji przez użytkowników.

W ten sam sposób można zapobiec nieumyślnemu modyfikowaniu innych partycji przez użytkowników końcowych: oznaczając je jako partycje narzędziowe.

 • Aby podczas wdrażania systemu Windows za pomocą narzędzia DiskPart po utworzeniu partycji ustawić ją jako partycję narzędziową, użyj polecenia attributes volume set GPT_ATTRIBUTE_PLATFORM_REQUIRED. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz w witrynie MSDN temat dotyczący struktury PARTITION_INFORMATION_GPT.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj. Zostanie otwarte okno Zarządzanie komputerem.

 2. Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami. Zostanie wyświetlona lista dostępnych dysków i partycji.

 3. Upewnij się, że na liście dysków i partycji znajdują się partycje systemowe i narzędziowe oraz że nie przypisano do nich liter dysków.

Poniższe pliki zawierają przykładowy kod XML ilustrujący sposób konfigurowania partycji na komputerze z interfejsem UEFI.

 

Przykład: konfigurowanie partycji na dyskach twardych na bazie UEFI/GPT za pomocą Instalatora systemu Windows

W tym przykładzie pokazano, jak dodać ustawienia pliku odpowiedzi w celu automatycznego skonfigurowania partycji na dyskach twardych podczas instalacji systemu Windows.

Przykład: konfigurowanie partycji na dyskach twardych na bazie UEFI/GPT za pomocą środowiska Windows PE i narzędzia DiskPart

W tym przykładzie pokazano, jak skonfigurować partycje za pomocą skryptu narzędzia DiskPart w celu przygotowania procesu wdrażania obrazu systemu Windows na nowym komputerze.

Zobacz też

Pokaż: