Krok 1. Instalowanie usług IIS i modułów platformy ASP.NET

Opublikowano: luty 2012

Zaktualizowano: luty 2012

Dotyczy: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2Pierwszym krokiem tworzenia witryny ASP.NET na platformie IIS 8 jest zainstalowanie programu IIS wraz z modułami ASP.NET. Następnie należy dodać pliki aplikacji ASP.NET do programu IIS.

Na poniższej liście przedstawiono zadania wymagane do ukończenia tego kroku:

Po wykonaniu tych zadań upewnij się, że program IIS i moduły ASP.NET są zainstalowane, a Twoja aplikacja ASP.NET została dodana do witryny sieci web. Następnie przejdź do części Krok 2. Konfigurowanie ustawień platformy ASP.NET.

W tej sekcji opisano sposób instalowania programu IIS i modułów obsługujących aplikacje ASP.NET w dowolny z następujących sposobów:

 • Instalowanie programu IIS w systemie Windows Server® 2012 za pomocą interfejsu użytkownika Menedżera usług IIS.

 • Instalowanie programu IIS w systemie Windows® 8 za pomocą interfejsu użytkownika Menedżera usług IIS.

 • Instalowanie programu IIS przy użyciu wiersza polecenia.

ImportantWażne
Aby zainstalować program IIS w systemie Windows Server 2012 lub Windows 8, musisz zalogować się jako członek grupy Administratorzy.

Możesz też zainstalować program IIS i działające na nim aplikacje innych dostawców przy użyciu Instalatora platformy sieci web (Web PI). Ze względu na to, że instalator Web PI instaluje najnowsze wersje dostępnej platformy sieci web, wystarczy kilka prostych kliknięć, aby pobrać i zainstalować dowolne nowe narzędzia i aktualizacje. Aby dowiedzieć się więcej na temat Instalatora platformy sieci Web, zobacz temat Dowiedz się więcej o Instalatorze platformy sieci Web i zainstaluj go.

Jeśli używasz aplikacji napisanych przy użyciu platformy ASP.NET w wersji od 2 do 3.5, zainstaluj platformę .NET 3.5 przed zainstalowaniem programu IIS i modułów ASP.NET.

 1. Na ekranie startowym kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie: dism /online /enable-feature /featurename:netfx3

 3. Poczekaj na wykonanie polecenia. Może to potrwać kilka minut.

 4. Zamknij okno wiersza polecenia.

 1. Na ekranie startowym kliknij kafelek Menedżer serwera, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. W obszarze Menedżer serwera wybierz opcję Pulpit nawigacyjny, a następnie kliknij polecenie Dodaj role i funkcje.

 3. W Kreatorze dodawania ról i funkcji na stronie Zanim rozpoczniesz kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Wybieranie typu instalacji wybierz opcję Instalacja oparta na rolach lub funkcjach, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie serwera docelowego wybierz opcję Wybierz serwer z puli serwerów, wybierz serwer i kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie ról serwera wybierz Serwer sieci web (IIS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Wybieranie funkcji kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Rola serwera sieci web (IIS) kliknij przycisk Dalej.

 9. Na stronie Wybieranie usług ról zwróć uwagę na wstępnie zaznaczone usługi ról, które są instalowane domyślnie, a następnie rozwiń węzeł Projektowanie aplikacji i zaznacz opcję ASP.NET 4.5. (W przypadku zainstalowania platformy .NET 3.5 zaznacz również opcję ASP.NET 3.5).

 10. Na stronie Podsumowanie funkcji do zainstalowania sprawdź poprawność wybranych opcji, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

 11. W polu Czy dodać funkcje wymagane przez funkcję ASP.NET 4.5? kliknij przycisk Dodaj funkcje.

  Dodane zostaną następujące dodatkowe funkcje:

  • Rozszerzenia architektury .NET 4.5

  • Rozszerzenia ISAPI

  • Filtry ISAPI

  • Rozszerzalność architektury .NET 3.5 (jeśli wybrano funkcję ASP.NET 3.5)

 12. Kliknij przycisk Dalej.

 13. Na stronie Potwierdzanie opcji instalacji kliknij opcję Zainstaluj.

 14. Na stronie Postęp instalacji sprawdź, czy instalacja roli serwera sieci web (IIS) i wymaganych usług ról została ukończona pomyślnie, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 15. Aby sprawdzić, czy usługi IIS zostały pomyślnie zainstalowane, wprowadź w przeglądarce sieci web:

  http://localhost

  Zostanie wyświetlona domyślna strona powitalna programu IIS.

 1. Na ekranie startowym kliknij kafelek Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij opcję Programy, a następnie kliknij opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

 3. W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows kliknij opcję Internet Information Services, by zainstalować funkcje domyślne.

 4. Rozwiń węzeł Funkcje tworzenia aplikacji i kliknij opcję ASP.NET 4.5, by dodać funkcje obsługi aplikacji ASP.NET. (W przypadku zainstalowania platformy .NET 3.5 zaznacz również opcję ASP.NET 3.5).

  Automatycznie zostaną wybrane następujące funkcje dodatkowe:

  • Rozszerzenia architektury .NET 4.5

  • Rozszerzenia ISAPI

  • Filtry ISAPI

  • Rozszerzalność architektury .NET 3.5 (jeśli wybrano funkcję ASP.NET 3.5)

 5. Kliknij przycisk OK, by zamknąć okno dialogowe Funkcje systemu Windows.

 6. Aby sprawdzić, czy usługi IIS zostały pomyślnie zainstalowane, wprowadź w przeglądarce sieci web:

  http://localhost

  Zostanie wyświetlona domyślna strona powitalna programu IIS.

 • Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia lub w skrypcie:

  Start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-Security;IIS-RequestFiltering;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

W tej sekcji opisano dodawanie aplikacji ASP.NET do witryny następującymi sposobami:

 • Dodawanie aplikacji ASP.NET przy użyciu interfejsu użytkownika Menedżera usług IIS

 • Dodawanie aplikacji ASP.NET przy użyciu wiersza polecenia

W sekcji Planowanie witryny sieci Web środowiska ASP .NET na serwerze IIS zostały ustalone następujące kwestie:

 • Ciąg aliasu, który będzie częścią głównego adresu URL aplikacji.

 • Pula aplikacji, w której aplikacja będzie działać.

 • Fizyczna ścieżka do plików aplikacji na serwerze.

 1. Otwórz Menedżer usług IIS.

  • W systemie Windows Server 2012 na ekranie startowym kliknij kafelek Menedżer serwera, a następnie kliknij przycisk OK. W programie Menedżer serwera kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij opcję Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).

  • W systemie Windows 8 na ekranie startowym wpisz Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Panel sterowania w wynikach wyszukiwania. Na ekranie Panel sterowania kliknij opcję System i zabezpieczenia, kliknij opcję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij opcję Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).

 2. W okienku Połączenia rozwiń węzeł Witryny.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę, dla której chcesz utworzyć aplikację, a następnie kliknij polecenie Dodaj aplikację.

 4. W polu tekstowym Alias wpisz adres URL aplikacji, na przykład marketing. Ta wartość zapewnia dostęp do aplikacji przy użyciu adresu URL.

 5. Jeśli chcesz wybrać inną pulę aplikacji, nieznajdującą się na liście w oknie Pula aplikacji, kliknij polecenie Wybierz. W oknie dialogowym Wybieranie puli aplikacji wybierz pulę aplikacji z listy Pula aplikacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W polu tekstowym Ścieżka fizyczna wpisz ścieżkę fizyczną folderu aplikacji lub kliknij przycisk przeglądania (...) i przejdź do folderu w systemie plików.

 7. Opcjonalnie kliknij przycisk Podłącz jako, aby podać poświadczenia zapewniające uprawnienia dostępu do tej ścieżki fizycznej. Jeśli ich nie podajesz, w oknie dialogowym Podłącz jako wybierz opcję Użytkownik aplikacji (uwierzytelnianie przekazywane).

 8. Opcjonalnie kliknij przycisk Testowanie ustawień, aby sprawdzić wprowadzone ustawienia aplikacji.

 9. Kliknij przycisk OK.

 • Aby dodać aplikację do witryny, użyj następującego polecenia:

  appcmd add app /site.name: ciąg /path: ciąg /physicalPath: ciąg

  Zmienna site.nameciąg jest nazwą witryny sieci web, do której chcesz dodać aplikację. Zmienna pathciąg jest ścieżką wirtualną aplikacji, na przykład /aplikacja, a physicalPathciąg to ścieżka fizyczna do zawartości aplikacji w systemie plików.

  Na przykład, aby dodać aplikację o nazwie marketing do witryny o nazwie contoso z zawartością umieszczoną w katalogu c:\aplikacja, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER:

  appcmd add app /site.name: contoso /path:/ marketing /physicalPath:c:\ aplikacja

Zawartość społeczności

Pokaż: