Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V

Mark Galioto|Ostatnia aktualizacja: 07.04.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Data Protection Manager

Program DPM zapewnia ochronę maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V przez tworzenie kopii zapasowych danych maszyn wirtualnych. Możesz wykonać kopię zapasową danych na poziomie hosta funkcji Hyper-V, aby włączyć odzyskiwanie danych na poziomie maszyny wirtualnej i na poziomie pliku, lub wykonać kopię zapasową na poziomie gościa, aby włączyć odzyskiwanie na poziomie aplikacji.

Scenariusze obsługiwane

Program DPM może wykonywać kopie zapasowe maszyn wirtualnych działających na serwerach hostów funkcji Hyper-V w następujących scenariuszach:

 • Maszyny wirtualne z magazynem lokalnym lub podłączonym bezpośrednio — wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych hostowanych na autonomicznych serwerach hosta funkcji Hyper-V mających lokalną lub podłączoną bezpośrednio pamięć masową. Na przykład dysk twardy, urządzenie sieci SAN lub urządzenie sieciowej pamięci masowej (NAS). Agent ochrony programu DPM musi być zainstalowany na wszystkich hostach.

 • Maszyny wirtualne w klastrze z magazynem CSV — wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych hostowanych w klastrze funkcji Hyper-V z woluminem udostępnionym klastra (CSV). W wersji DPM 2012 SP1 wprowadzono ekspresowe pełne kopie zapasowe, równoległe kopie zapasowe i usprawnienia zapytań klastra dla kopii zapasowych woluminów udostępnionych klastra. Agent ochrony DPM jest instalowany na każdym węźle klastra.

 • Maszyny wirtualne z magazynem SMB — wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych hostowanych na serwerze autonomicznym lub klastrze funkcji Hyper-V z serwerem plików SMB 3.0. Obsługiwane są udziały SMB na autonomicznym serwerze plików lub klastrze serwerów plików. Jeśli używasz zewnętrznego serwera plików SMB 3.0, powinien być na nim zainstalowany agent ochrony programu DPM. Jeśli serwer pamięci masowej jest klastrowany, agent powinien być zainstalowany na każdym węźle klastra. Konto machine$ serwera aplikacji musi mieć uprawnienia do całego udziału i na poziomie folderów na udziale SMB.

 • Kopia zapasowa maszyn wirtualnych skonfigurowanych do migracji na żywo — migracja na żywo umożliwia przenoszenie maszyn wirtualnych z jednej lokalizacji do innej, zapewniając jednocześnie niezakłócony dostęp. Możesz przenosić maszyny wirtualne między dwoma serwerami autonomicznymi wewnątrz jednego klastra lub między serwerami autonomicznymi i węzłami klastra. Jednocześnie można uruchomić wiele migracji na żywo. Istnieje również możliwość migracji na żywo magazynu maszyn wirtualnych, aby przenieść maszyny do nowych lokalizacji przechowywania bez przerywania ich działania. Program DPM może wykonywać kopie zapasowe maszyn wirtualnych skonfigurowanych do migracji na żywo. Przeczytaj więcej.

 • Kopia zapasowa maszyn wirtualnych repliki — wykonywanie kopii zapasowej maszyn wirtualnych repliki działających na serwerze pomocniczym (tylko DPM 2012 R2)

Dowiedz się więcej na temat obsługiwanych wersji programu DPM i funkcji Hyper-V w temacie What can DPM back up? (Co program DPM może umieścić w kopii zapasowej?) .

Kopia zapasowa hosta a kopia zapasowa gościa

Program DPM może wykonywać kopie zapasowe maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na poziomie hosta lub gościa. Na poziomie hosta agent ochrony programu DPM jest zainstalowany na serwerze lub klastrze hosta funkcji Hyper-V i chroni wszystkie maszyny wirtualne oraz pliki danych działające na tym hoście. Na poziomie gościa agent jest zainstalowany na każdej maszynie wirtualnej i chroni obciążenie obecne na tej maszynie.

Obie metody mają swoje zalety i wady:

 • Kopie zapasowe na poziomie hosta są elastyczne, ponieważ działają niezależnie od rodzaju systemu operacyjnego funkcjonującego na maszynach gościa i nie wymagają instalacji agenta ochrony programu DPM na każdej maszynie wirtualnej. W przypadku wdrożenia kopii zapasowej na poziomie hosta możliwe będzie odzyskanie całej maszyny wirtualnej lub plików i folderów (odzyskiwanie na poziomie elementu).

 • Kopia zapasowa na poziomie gościa jest przydatna do ochrony konkretnych zadań działających na maszynie wirtualnej, Na poziomie hosta można odzyskać całą maszynę wirtualną lub określone pliki, ale niemożliwe jest odzyskiwanie w kontekście określonej aplikacji. Aby na przykład można było odzyskać określone elementy programu SharePoint z kopii zapasowej maszyny wirtualnej, należy wykonać kopię zapasową tej maszyny wirtualnej na poziomie gościa. Pamiętaj, że do ochrony danych znajdujących się na dyskach przekazujących należy używać kopii zapasowej na poziomie gościa. Przekazywanie umożliwia maszynie wirtualnej bezpośredni dostęp do urządzenia pamięci masowej bez przechowywania danych woluminu wirtualnego w pliku VHD.

Kopia zapasowa w trybie online i w trybie offline

DPM ściśle współpracuje ze składnikiem zapisywania usług kopiowania woluminów w tle (VSS) funkcji Hyper-V, co zapewnia przechwycenie i ochronę spójnych wersji maszyn wirtualnych bez wpływu na dostęp do nich. Możliwość tworzenia kopii zapasowej otwartych plików jest kluczowa dla ciągłości działania. Domyślnie program DPM wykonuje kopie zapasowe online, co nie wpływa na dostępność maszyn wirtualnych. Wykonywanie kopii zapasowych online ma następujące wymagania:

 • Musi być włączona usługa integracji wykonywania kopii zapasowych, więc system operacyjny na maszynie wirtualnej musi obsługiwać usługi integracji funkcji Hyper-V.

 • System operacyjny gościa musi obsługiwać usługi VSS (Windows Server 2003 lub nowszy). Nie jest obsługiwane wykonywanie kopii zapasowej online, gdy na maszynach wirtualnych działa system Linux.

 • Maszyna wirtualna nie powinna mieć żadnych dysków dynamicznych.

 • Wszystkie woluminy muszą mieć system plików NTFS

 • Nie można modyfikować przydziału magazynu usług VSS dla woluminów.

 • Maszyna wirtualna musi być uruchomiona, a jeśli maszyna wirtualna jest w klastrze, grupa zasobów klastra powinna być w trybie online. Przypisanie magazynu kopii w tle woluminu w maszynie wirtualnej nie może być jawnie ustawione na inny wolumin.

Jeśli te warunki nie będą spełnione, program DPM będzie wykonywać kopie zapasowe offline, czyli wstrzymywać maszynę wirtualną i przełączać ją do zapisanego stanu na czas wykonywania migawki, a następnie wznawiać jej działanie. Oznacza to, że maszyna wirtualna jest niedostępna podczas wykonywania kopii zapasowej, zwykle krócej niż minutę w wielu środowiskach.

Jak działa proces tworzenia kopii zapasowej

Program DPM wykonuje kopię zapasową z usługami VSS w następujący sposób. Kroki znajdujące się w tym opisie są ponumerowane w celu zwiększenia przejrzystości.

 1. Aparat synchronizacji opartej na blokach programu DPM tworzy początkową kopię chronionej maszyny wirtualnej i zapewnia kompletność oraz spójność tej kopii.

 2. Po utworzeniu i sprawdzeniu kopii początkowej program DPM korzysta ze składnika zapisywania usługi VSS funkcji Hyper-V do przechwytywania kopii zapasowych. Składnik zapisywania usługi VSS dostarcza zestaw bloków dysków ze spójnymi danymi, które są synchronizowane z serwerem programu DPM. Metoda ta umożliwia tworzenie „pełnej kopii zapasowej” przy użyciu serwera programu DPM, ograniczając jednocześnie ilość danych kopii zapasowej, które muszą zostać przesłane przez sieć.

 3. Agent ochrony programu DPM na serwerze z uruchomioną funkcją Hyper-V ustala przy użyciu interfejsów API funkcji Hyper-V, czy chroniona maszyna wirtualna również obsługuje usługę VSS.

  • Jeśli maszyna wirtualna spełnia wymagania kopii zapasowej online i ma zainstalowany składnik usług integracji funkcji Hyper-V, to element zapisujący usług VSS funkcji Hyper-V rekursywnie przekazuje żądania usług VSS do wszystkich procesów obsługujących takie żądania na maszynie wirtualnej. Ta operacja odbywa się bez konieczności instalowania na maszynie wirtualnej agenta ochrony programu DPM. Dzięki tym cyklicznym żądaniom składnik zapisywania usługi VSS funkcji Hyper-V może się upewnić, że operacje zapisu na dysku są zsynchronizowane, aby przechwycić migawkę usługi VSS bez utraty danych.

   Składnik usług integracji funkcji Hyper-V wywołuje składnik zapisywania usługi VSS funkcji Hyper-V w ramach usług kopiowania woluminów w tle (VSS) w maszynach wirtualnych, aby sprawdzić, czy dane aplikacji są spójne.

  • Jeśli maszyna wirtualna nie spełnia wymagań kopii zapasowej online, program DPM przy użyciu interfejsu API funkcji Hyper-V automatycznie wstrzymuje maszynę wirtualną przed przechwyceniem plików danych.

 4. Po zsynchronizowaniu początkowej, podstawowej kopii maszyny wirtualnej z serwerem programu DPM wszystkie zmiany wprowadzone w zasobach maszyny wirtualnej są przechwytywane do nowego punktu odzyskiwania. Punkt odzyskiwania przedstawia stan spójności maszyny wirtualnej w określonym czasie. Przechwytywanie w ramach punktu odzyskiwania może odbywać się co najmniej raz dziennie. Po utworzeniu nowego punktu odzyskiwania program DPM ustala przy użyciu replikacji na poziomie bloku w połączeniu ze składnikiem zapisywania usługi VSS funkcji Hyper-V, które bloki zostały zmienione na serwerze z uruchomioną funkcją Hyper-V od ostatniego utworzenia punktu odzyskiwania. Te bloki danych zostają następnie przetransferowane na serwer programu DPM i zastosowane do repliki chronionych danych.

 5. Serwer programu DPM korzysta z usług VSS na woluminach hostujących dane odzyskiwania, dzięki czemu dostępnych jest wiele kopii w tle. Każda z tych kopii w tle zapewnia osobne zadania odzyskiwania. Punkty odzyskiwania usługi VSS są przechowywane na serwerze programu DPM. Kopia tymczasowa utworzona na serwerze z uruchomioną funkcją Hyper-V jest przechowywana tylko przez czas synchronizacji z programem DPM.

Wymagania wstępne dotyczące kopii zapasowej

Oto wymagania wstępne dotyczące tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V za pomocą programu DPM.

Wymaganie wstępneSzczegóły
Wymagania wstępne programu DPM— Jeśli chcesz przeprowadzić odzyskiwanie na poziomie elementu dla maszyn wirtualnych (odzyskanie plików, folderów, woluminów), musisz zainstalować rolę funkcji Hyper-V na serwerze programu DPM. Jeśli chcesz tylko odzyskać maszynę wirtualną i nie schodzić do poziomu elementów, ta rola nie jest wymagana.
— Możesz chronić do 800 maszyn wirtualnych (każda z nich może zawierać 100 GB) na jednym serwerze programu DPM i stosować wiele serwerów programu DPM obsługujących większe klastry.
— W celu zwiększenia wydajności tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych program DPM pomija plik stronicowania podczas tworzenia przyrostowych kopii zapasowych.
— Program DPM może wykonywać kopie zapasowe serwera lub klastra funkcji Hyper-V w tej samej domenie, w której znajduje się serwer programu DPM, lub w podrzędnej lub zaufanej domenie. Jeśli chcesz wykonywać kopie zapasowe serwera funkcji Hyper-V w grupie roboczej lub w niezaufanej domenie, musisz skonfigurować uwierzytelnianie. W przypadku pojedynczego serwera funkcji Hyper-V możesz użyć uwierzytelniania NTLM lub uwierzytelniania opartego na certyfikacie. W przypadku klastra możesz użyć tylko uwierzytelniania opartego na certyfikacie.
— Przy tworzeniu kopii zapasowej danych maszyny wirtualnej na dyskach przekazujących nie jest obsługiwane korzystanie z kopii zapasowych na poziomie hosta. W tym scenariuszu firma Microsoft zaleca użycie kopii zapasowej na poziomie hosta do wykonywania kopii zapasowej plików VHD, zaś kopie zapasowe na poziomie gościa powinny być używane do tworzenia kopii zapasowych innych danych, które nie są widoczne na hoście.
— Podczas ochrony klastra funkcji Hyper-V za pomocą skalowanej w poziomie ochrony programu DPM (wiele serwerów DPM chroniących duży klaster funkcji Hyper-V) nie można dodać dodatkowej ochrony dla chronionych obciążeń funkcji Hyper-V.
— Kopię zapasową maszyn wirtualnych repliki można utworzyć tylko wtedy, gdy program DPM działa w programie System Center 2012 R2 i host funkcji Hyper-V jest uruchomiony w systemie Windows Server 2012 R2.
— Można utworzyć kopię zapasową woluminów deduplikowanych.
Wymagania wstępne maszyny wirtualnej funkcji Hyper-V— Wersja składników integracji uruchamiana na maszynie wirtualnej powinna być taka sama jak wersja funkcji Hyper-V na serwerze z działającą funkcją Hyper-V.
— Dla każdej kopii zapasowej maszyny wirtualnej będzie wymagane wolne miejsce na woluminie obsługującym pliki wirtualnego dysku twardego, aby dostarczyć funkcji Hyper-V wystarczającą ilość miejsca na dyski różnicowe (AVHD) podczas wykonywania kopii zapasowej. Ilość miejsca musi wynosić co najmniej tyle, ile wynosi obliczona wartość początkowy rozmiar dysku*tempo zmian*okno czasu wykonywania kopii zapasowej. Jeśli używasz wielu kopii zapasowych w klastrze, konieczna będzie obliczona w ten sposób wystarczająca ilość miejsca do magazynowania dysków AVHD dla poszczególnych maszyn wirtualnych.
— Jeśli chcesz tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych znajdujących się na serwerach hostów funkcji Hyper-V z systemem Windows Server 2012 R2, maszyna wirtualna powinna mieć zdefiniowany kontroler SCSI, nawet jeśli nie jest podłączona do żadnego elementu. Jest tak, ponieważ podczas tworzenia kopii zapasowej online w systemie Windows Server 2012 R2 host funkcji Hyper-V instaluje nowy wirtualny dysk twardy w maszynie wirtualnej i później odinstalowuje go. Te operacje mogą być obsługiwane wyłącznie przez kontroler SCSI i dlatego takie wymaganie obowiązuje w przypadku kopii zapasowej online maszyny wirtualnej. To wyjaśnia, dlaczego jest potrzebny kontroler SCSI. Bez tego ustawienia podczas próby utworzenia kopii zapasowej maszyny wirtualnej wystąpi zdarzenie o identyfikatorze 10103.
Wymagania wstępne systemu Linux— Za pomocą programu DPM 2012 R2 można wykonywać kopie zapasowe maszyn wirtualnych z systemem Linux. Obsługiwane są tylko migawki zgodne z plikami.
Tworzenie kopii zapasowej maszyn wirtualnych z magazynem CSV— Na potrzeby magazynu CSV należy zainstalować na serwerze funkcji Hyper-V dostawcę sprzętowego usługi kopiowania woluminów w tle (VSS). W sprawie dostawcy sprzętowego usługi VSS skontaktuj się z dostawcą swojej sieci magazynowania (SAN).
— Jeśli jeden węzeł w klastrze CSV zostanie nieoczekiwanie zamknięty, program DPM wykona sprawdzenie spójności, uwzględniając maszyny wirtualne uruchomione w tym węźle.
— Jeśli potrzebujesz uruchomić ponownie serwer funkcji Hyper-V z włączoną funkcją szyfrowania dysków BitLocker w klastrze CSV, musisz uruchomić sprawdzenie spójności dla maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V.
Tworzenie kopii zapasowej maszyn wirtualnych z magazynem SMB— Aby włączyć ochronę maszyny wirtualnej, włącz funkcję automatycznej instalacji na serwerze z uruchomioną funkcją Hyper-V.
— Wyłącz odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney.
— Upewnij się, że wszystkie konta machine$ funkcji Hyper-V mają pełne uprawnienia w określonych udziałach zdalnych plików SMB.
— Upewnij się, że ścieżki plików wszystkich składników maszyn wirtualnych podczas odzyskiwania do alternatywnej lokalizacji składają się z maksymalnie 260 znaków. W przeciwnym razie odzyskiwanie może zakończyć się pomyślnie, ale funkcja Hyper-V nie będzie mogła zainstalować maszyny wirtualnej.
— Następujące scenariusze nie są obsługiwane:
Wdrożenia obejmujące niektóre składniki maszyny wirtualnej znajdujące się na woluminach lokalnych, a pozostałe na woluminach zdalnych; adres IPv4 lub IPv6 serwera plików lokalizacji magazynu; odzyskiwanie maszyny wirtualnej na komputerze używającym zdalnych udziałów SMB.
— Musisz włączyć usługę agenta VSS serwera plików na wszystkich serwerach SMB — dodaj ją w obszarze Dodaj role i funkcje > Wybierz role serwera > Usługi plików i magazynowania > Usługi plików > Usługa plików > Usługa agenta VSS serwera plików.

Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych

 1. Skonfiguruj serwer programu DPM i magazyn. Podczas konfigurowania magazynu użyj następujących wytycznych dotyczących pojemności magazynu.

  • Średni rozmiar maszyny wirtualnej — 100 GB
  • Liczba maszyn wirtualnych na serwer programu DPM — 800
  • Całkowity rozmiar 800 maszyn wirtualnych — 80 TB
  • Wymagane miejsce na magazyn kopii zapasowych — 80 TB
 2. Skonfiguruj agenta ochrony programu DPM na serwerze funkcji Hyper-V lub na węzłach klastra funkcji Hyper-V. Jeśli wykonujesz kopię zapasową na poziomie gościa, zainstaluj agenta na maszynach wirtualnych, których kopię zapasową na poziomie gościa chcesz utworzyć.

 3. W konsoli administratora programu DPM kliknij pozycję Ochrona > Utwórz grupę ochrony, aby otworzyć kreatora Tworzenie nowej grupy ochrony.

 4. Na stronie Wybierz członków grupy wybierz maszyny wirtualne, które chcesz chronić za pomocą serwerów hostów funkcji Hyper-V, na których się znajdują. Zalecane jest umieszczenie wszystkich maszyn wirtualnych, które będą miały te same zasady ochrony, w jednej grupie ochrony. W celu efektywnego wykorzystania miejsca włącz wspólną lokalizację. Przekazywanie danych do wspólnej lokalizacji umożliwia umieszczanie danych pochodzących z różnych grup ochrony w tym samym magazynie dyskowym lub taśmowym, tak aby różne źródła danych miały jedną replikę i wolumin punktu odzyskiwania.

 5. Na stronie Wybierz metodę ochrony danych podaj nazwę grupy ochrony. Wybierz opcję Chcę uzyskać krótkoterminową ochronę za pomocą dysku oraz opcję Chcę uzyskać ochronę online, aby tworzyć kopie zapasowe danych na platformie Azure za pomocą usługi Azure Backup. Jeśli ta opcja jest niedostępna, dokończ pracę kreatora, aby utworzyć grupę, a następnie zmodyfikuj ustawienia grupy ochrony, aby wybrać tę opcję. Dane można przechowywać na platformie Azure przez maksymalnie 3360 dni.

  Jeśli do serwera programu DPM jest podłączona taśma autonomiczna lub biblioteka taśm, można wybrać opcję Chcę uzyskać długoterminową ochronę za pomocą taśmy.

 6. Na stronie Określ cele krótkoterminowe > Zakres przechowywania określ, jak długo mają być przechowywane dane dysku. W obszarze Częstotliwość synchronizacji określ, jak często mają być uruchamiane przyrostowe kopie zapasowe danych. Zamiast określać interwał tworzenia przyrostowych kopii zapasowych, możesz włączyć opcję Bezpośrednio przed punktem odzyskiwania. Włączenie tego ustawienia spowoduje uruchomienie ekspresowej pełnej kopii zapasowej przez program DPM bezpośrednio przed każdym zaplanowanym punktem odzyskiwania.

  • W przypadku ochrony obciążeń aplikacji punkty odzyskiwania są tworzone zgodnie z opcją Częstotliwość synchronizacji, przy założeniu, że aplikacja obsługuje przyrostowe kopie zapasowe. W przeciwnym razie program DPM uruchamia ekspresową pełną kopię zapasową zamiast przyrostowej i tworzy punkty odzyskiwania zgodnie z harmonogramem ekspresowej kopii zapasowej.

  • W przypadku włączenia przechowywania długoterminowego na taśmie na stronie Określ cele długoterminowe > Zakres przechowywania określ, jak długo mają być przechowywane dane taśmy (1–99 lat). W obszarze Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych wybierz odpowiednią częstotliwość wykonywania kopii zapasowych.

  • Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych zależy od wybranego zakresu przechowywania. Gdy zakres przechowywania wynosi 1–99 lat, można wybrać tworzenie kopii zapasowej codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, co kwartał, co pół roku lub co rok.

  • Gdy zakres przechowywania wynosi 1–11 miesięcy, można wybrać tworzenie kopii zapasowej codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc. Gdy zakres przechowywania wynosi 1–4 tygodnie, można wybrać tworzenie kopii zapasowej codziennie lub co tydzień.

  • W przypadku korzystania z autonomicznej stacji taśm dla pojedynczej grupy ochrony program DPM używa tej samej taśmy do codziennego wykonywania kopii zapasowych do momentu, gdy zabraknie na niej miejsca. Jeśli włączono wspólną lokalizację, zasoby danych będą wspólnie przechowywane na taśmie.

  • Jeśli skonfigurowano przechowywanie długoterminowe na taśmie, na stronie Określanie szczegółów taśmy i biblioteki określ taśmę i bibliotekę, która będzie używana do tworzenia kopii zapasowych tej grupy ochrony. Można również określić, czy dane kopii zapasowych mają być kompresowane lub szyfrowane.

 7. Na stronie Przejrzyj przydział dysku przejrzyj miejsce na dysku w puli magazynów przydzielone danej grupie ochrony.

  Całkowity rozmiar danych to rozmiar danych, dla których ma zostać utworzona kopia zapasowa, a w obszarze Miejsce na dysku do udostępnienia w programie DPM jest widoczna ilość miejsca zalecana przez program DPM dla grupy ochrony. Program DPM wybierze idealną wielkość kopii zapasowej na podstawie ustawień. Opcje wielkości kopii zapasowej można jednak edytować w obszarze Szczegóły przydziału dysku. W przypadku obciążeń wybierz z menu rozwijanego preferowany magazyn. Edycja zmienia wartości pozycji Całkowita ilość miejsca dla magazynu i Wolne miejsce w magazynie w okienku Dostępny magazyn dyskowy. Miejsce poniżej aprowizacji to ilość miejsca, które program DPM sugeruje dodać do woluminu, aby bezproblemowo wykonywać kopie zapasowe w przyszłości.

 8. Na stronie Wybierz metodę tworzenia repliki określ sposób, w jaki ma zostać wykonana początkowa replikacja danych w grupie ochrony. W przypadku wybrania replikowania za pośrednictwem sieci zaleca się wybranie czasu w godzinach małego obciążenia sieci. W przypadku dużych ilości danych lub nieoptymalnych warunków sieciowych należy wziąć pod uwagę replikację danych w trybie offline za pomocą nośników wymiennych.

 9. Na stronie Opcje sprawdzania spójności wybierz odpowiedni sposób automatyzacji sprawdzania spójności. Można włączyć uruchamianie sprawdzania tylko wtedy, gdy dane są niespójne, lub zgodnie z harmonogramem. Jeśli nie chcesz konfigurować automatycznego sprawdzania spójności, w dowolnym momencie możesz uruchomić sprawdzanie ręczne, klikając prawym przyciskiem myszy grupę ochrony i wybierając polecenie Przeprowadź sprawdzanie spójności.

  Po utworzeniu grupy ochrony następuje replikacja początkowa danych zgodnie z wybraną metodą. Po replikacji początkowej tworzone są poszczególne kopie zapasowe zgodnie z ustawieniami grupy ochrony. Jeśli potrzebujesz odzyskać dane z kopii zapasowej, pamiętaj o następujących kwestiach:

Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych skonfigurowanych do migracji na żywo

Jeśli maszyny wirtualne są związane z migracją na żywo, program DPM nadal będzie je chronić, dopóki agent ochrony programu DPM jest zainstalowany na hoście funkcji Hyper-V. Sposób, w jaki program DPM chroni maszyny wirtualne, zależy od typu odbywającej się migracji na żywo.

Migracja na żywo w ramach klastra — w przypadku migrowania maszyny wirtualnej w ramach klastra program DPM wykrywa ten proces i tworzy kopię zapasową maszyny wirtualnej z nowego węzła klastra bez konieczności żadnej interwencji użytkownika. Ponieważ lokalizacja przechowywania nie została zmieniona, program DPM kontynuuje tworzenie ekspresowych pełnych kopii zapasowych. W ramach skalowanego scenariusza ochrony klastra przy użyciu dwóch serwerów programu DPM maszyna wirtualna chroniona przez serwer 1 programu DPM w dalszym ciągu jest chroniona przez ten serwer niezależnie od lokalizacji, do której jest migrowana.

Migracja na żywo poza klastrem — podczas migracji maszyny wirtualnej między serwerami autonomicznymi, różnymi klastrami lub między serwerem autonomicznym a klastrem program DPM wykrywa ten proces i umożliwia utworzenie kopii zapasowej maszyny wirtualnej bez interwencji użytkownika.

Wymagania dotyczące utrzymania ochrony

Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące utrzymania ochrony podczas migracji na żywo:

 • Hosty funkcji Hyper-V dla maszyn wirtualnych muszą znajdować się w chmurze programu System Center VMM na serwerze VMM, na którym działa co najmniej program System Center 2012 z dodatkiem SP1.

 • Agent ochrony programu DPM musi być zainstalowany na wszystkich hostach funkcji Hyper-V.

 • Serwery programu DPM muszą być podłączone do serwera VMM. Wszystkie serwery hosta funkcji Hyper-V w chmurze programu VMM również muszą być podłączone do serwerów programu DPM. Dzięki temu program DPM może komunikować się z serwerem programu VMM, aby program DPM mógł dowiedzieć się, na którym serwerze hosta funkcji Hyper-V maszyna wirtualna jest aktualnie uruchomiona, i utworzyć nową kopię zapasową z tego serwera funkcji Hyper-V. Jeśli połączenie z serwerem funkcji Hyper-V nie może zostać ustanowione, tworzenie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem i wyświetleniem komunikatu informującego, że agent ochrony programu DPM jest nieosiągalny.

 • Wszystkie serwery programu DPM, serwery VMM i serwery hosta funkcji Hyper-V muszą być w tej samej domenie.

Szczegółowe informacje o migracji na żywo

W przypadku tworzenia kopii zapasowej podczas migracji na żywo należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Ochrona migracji na żywo nie obsługuje wykonywania kopii zapasowej na taśmie.

 • Jeśli magazyn jest transferowany w procesie migracji na żywo, program DPM przeprowadza pełne sprawdzanie spójności maszyny wirtualnej, a następnie kontynuuje tworzenie ekspresowych pełnych kopii zapasowych. Gdy odbywa się migracja magazynu na żywo, funkcja Hyper-V reorganizuje wirtualny dysk twardy (VHD) lub dysk VHDX, co powoduje jednorazowy gwałtowny wzrost rozmiaru danych kopii zapasowej programu DPM.

 • Na hoście maszyny wirtualnej włącz funkcję automatycznego instalowania, aby umożliwić ochronę wirtualną, i wyłącz odciążanie przy użyciu technologii TCP Chimney.

 • Program DPM używa portu 6070 jako portu domyślnego w celu hostowania usługi pomocnika DPM-VMM. Aby zmienić rejestr:

  1. Przejdź do klucza HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Configuration.
  2. Utwórz 32-bitową wartość DWORD: DpmVmmHelperServicePort i zapisz zaktualizowany numer portu jako część klucza rejestru.
  3. Otwórz plik <Install directory>\Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\VmmHelperService\VmmHelperServiceHost.exe.config i zmień numer portu z 6070 na nowy port. Na przykład: <add baseAddress="net.tcp://localhost:6080/VmmHelperService/" />
  4. Uruchom ponownie usługę pomocnika DPM-VMM, a następnie uruchom ponownie usługę programu DPM.

Konfiguracja ochrony migracji na żywo

Aby skonfigurować ochronę migracji na żywo:

 1. Skonfiguruj serwer programu DPM i jego magazyn, a następnie zainstaluj agenta ochrony programu DPM na każdym serwerze hosta funkcji Hyper-V lub w węźle klastra w chmurze programu VMM. Jeśli używasz magazynu SMB w klastrze, zainstaluj agenta ochrony programu DPM na wszystkich węzłach klastra.

 2. Zainstaluj konsolę programu VMM jako składnik klienta na serwerze programu DPM, tak aby program DPM mógł komunikować się z serwerem VMM. Konsola powinna mieć taką samą wersję, jaka działa na serwerze programu VMM.

 3. Przypisz konto DPMMachineName$ na serwerze zarządzania programu VMM jako konto administratora przeznaczone tylko do odczytu.

 4. Połącz wszystkie serwery hostów funkcji Hyper-V ze wszystkimi serwerami programu DPM za pomocą polecenia cmdlet Set-DPMGlobalProperty programu PowerShell. Polecenie cmdlet przyjmuje wiele nazw serwerów programu DPM. Użyj formatu: Set-DPMGlobalProperty -dpmservername <dpmservername> -knownvmmservers <vmmservername>. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Set-DPMGlobalProperty.

 5. Po odnalezieniu w programie VMM wszystkich maszyn wirtualnych uruchomionych na hostach funkcji Hyper-V w chmurach programu VMM skonfiguruj grupę ochrony i dodaj maszyny wirtualne, które chcesz chronić. Zwróć uwagę, że w przypadku scenariuszy z mobilnością maszyny wirtualnej w celu ochrony powinny być włączone automatyczne sprawdzenia spójności na poziomie grupy ochrony.

 6. Po skonfigurowaniu ustawień, gdy maszyna wirtualna jest migrowana z jednego klastra do innego, tworzenie wszystkich kopii zapasowych jest kontynuowane zgodnie z oczekiwaniami. Możesz sprawdzić, czy migracja na żywo jest włączona zgodnie z oczekiwaniami, w następujący sposób:

  1. Sprawdź, czy usługa pomocnika DPM-VMM jest uruchomiona. Jeśli nie, uruchom ją.

  2. Otwórz program Microsoft SQL Server Management Studio i połącz się z wystąpieniem, które hostuje bazę danych programu DPM (DPMDB). W bazie danych DPMDB uruchom następujące zapytanie: SELECT TOP 1000 [PropertyName] ,[PropertyValue] FROM[DPMDB].[dbo].[tbl_DLS_GlobalSetting].

   To zapytanie zawiera właściwość o nazwie KnownVMMServer. Ta wartość powinna być taka sama jak wartość dostarczona z poleceniem cmdlet Set-DPMGlobalProperty.

  3. Uruchom następujące zapytanie, aby zweryfikować parametr VMMIdentifier w lokalizacji PhysicalPathXML dla konkretnej maszyny wirtualnej. Zastąp VMName nazwą maszyny wirtualnej.

   select cast(PhysicalPath as XML) from tbl_IM_ProtectedObject where DataSourceId in (select datasourceid from tbl_IM_DataSource where DataSourceName like '%<VMName>%')

  4. Otwórz plik .xml, który zwraca to zapytanie, i sprawdź, czy w polu *VMMIdentifier znajduje się wartość.

Uruchamianie ręcznej migracji

Po wykonaniu czynności opisanych w poprzednich sekcjach i ukończeniu zadania Menedżera podsumowania programu DPM następuje włączenie migracji. Domyślnie to zadanie jest uruchamiane o północy i wykonywane każdego ranka. Jeśli chcesz uruchomić ręczną migrację w celu sprawdzenia, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program SQL Server Management Studio i połącz się z wystąpieniem, które hostuje bazę danych programu DPM.

 2. Uruchom następujące zapytanie: select * from tbl_SCH_ScheduleDefinition where JobDefinitionID='9B30D213-B836-4B9E-97C2-DB03C3EB39D7'. To zapytanie zwraca identyfikator harmonogramu ScheduleID. Zapisz ten identyfikator, ponieważ użyjesz go w następnym kroku.

 3. W programie SQL Server Management Studio rozwiń pozycję Agent programu SQL Server, a następnie rozwiń pozycję Zadania. Kliknij prawym przyciskiem myszy zapisany identyfikator ScheduleID i wybierz polecenie Uruchom zadanie w kroku.

Należy pamiętać, że na wydajność tworzenia kopii zapasowej ma wpływ wykonywanie zadanie. Czas potrzebny na zakończenie zadania zależy od rozmiaru i skali wdrożenia.

Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych repliki

Jeśli program DPM jest uruchomiony w systemie Windows Server 2012 R2 lub nowszym, możesz wykonać kopie zapasowe maszyn wirtualnych replik na serwerze pomocniczym. Jest to przydatne z kilku powodów:

Ogranicza wpływ tworzenia kopii zapasowej na obciążenie pracą — wykonywanie kopii zapasowej maszyny wirtualnej powoduje pewne nadmiarowe obciążenie podczas tworzenia migawki. Dzięki przeniesieniu procesu tworzenia kopii zapasowej do zdalnej lokalizacji pomocniczej operacja wykonywania kopii zapasowej nie wpływa już na obciążenie pracą. Ma to zastosowanie tylko do wdrożeń, w których kopia zapasowa jest przechowywana w lokalizacji zdalnej. Na przykład możesz korzystać z codziennych kopii zapasowych i przechowywać dane lokalnie w celu zapewnienia szybkiego przywracania, ale co miesiąc lub co kwartał tworzyć kopie zapasowe z maszyn wirtualnych replik przechowywanych zdalnie w celu przechowywania długoterminowego.

Oszczędza przepustowość — w typowych wdrożeniach w zdalnym oddziale lub siedzibie firmy potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości do transferu danych kopii zapasowych między lokacjami. Jeśli tworzysz strategię replikacji i pracy awaryjnej, oprócz opracowania strategii wykonywania kopii zapasowej danych możesz zmniejszyć ilość nadmiarowych danych przesyłanych w sieci. Wykonywanie kopii zapasowych danych maszyny wirtualnej repliki zamiast podstawowej pozwoli zmniejszyć nakłady związane z wysyłaniem danych kopii zapasowej w sieci.

Umożliwia wykonywanie kopii zapasowych dostawcy usług hostingowych — hostowanego centrum danych można użyć jako lokalizacji repliki, co powoduje, że pomocnicze centrum danych nie jest potrzebne. W takim przypadku umowa SLA z dostawcą usług hostingowych wymaga spójnych kopii zapasowych maszyn wirtualnych replik.

Maszyna wirtualna repliki jest wyłączona do momentu zainicjowania trybu failover, a usługa VSS nie może zagwarantować kopii zapasowej maszyny wirtualnej repliki spójnej na poziomie aplikacji. W związku z tym kopia zapasowa repliki maszyny wirtualnej będzie tylko spójna na poziomie awarii. Jeśli nie można zagwarantować spójności na poziomie awarii, tworzenie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem, a taka sytuacja może wystąpić w kilku przypadkach:

 • Maszyna wirtualna repliki nie jest w dobrej kondycji i jest w stanie krytycznym.

 • Maszyna wirtualna repliki jest ponownie synchronizowana (w stanie ponownej synchronizacji w toku lub w stanie konieczności wykonania ponownej synchronizacji).

 • Początkowa replikacja maszyny wirtualnej między lokalizacją główną a pomocniczą jest w toku lub jest oczekiwana.

 • Dzienniki .hrl są stosowane do maszyny wirtualnej repliki lub poprzednia czynność zastosowania dzienników .hrl na dysku wirtualnym nie powiodła się, została anulowana lub przerwana.

 • Trwa migracja lub praca w trybie failover maszyny wirtualnej repliki

Odzyskiwanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych

Gdy możesz odzyskać kopię zapasową maszyny wirtualnej, użyj Kreatora odzyskiwania, aby wybrać maszynę wirtualną i określony punkt odzyskiwania. Aby otworzyć Kreatora odzyskiwania i odzyskać maszynę wirtualną:

 1. W konsoli administratora programu DPM wpisz nazwę maszyny wirtualnej lub rozwiń listę elementów chronionych i wybierz maszynę wirtualną, którą chcesz odzyskać.

 2. W okienku Punkty odzyskiwania dla kliknij w kalendarzu dowolną datę, aby wyświetlić dostępne punkty odzyskiwania. Następnie w okienku Ścieżka wybierz punkt odzyskiwania, którego chcesz użyć w Kreatorze odzyskiwania.

 3. W menu Akcje kliknij pozycję Odzyskaj, aby otworzyć Kreatora odzyskiwania.

  Wybrana maszyna wirtualna i punkt odzyskiwania są wyświetlane na ekranie Przegląd wybranego elementu do odzyskania. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Na ekranie Wybieranie typu odzyskiwania wybierz, dokąd chcesz przywrócić dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Odzyskiwanie do oryginalnego wystąpienia: podczas odzyskiwania do oryginalnego wystąpienia oryginalny dysk VHD jest usuwany. Program DPM odzyskuje dysk VHD i inne pliki konfiguracji do lokalizacji oryginalnej za pomocą składnika zapisywania usługi VSS funkcji Hyper-V. Po zakończeniu procesu odzyskiwania maszyny wirtualne nadal zapewniają dużą dostępność. Aby odzyskiwanie mogło się odbyć, musi być dostępna grupa zasobów. Jeśli grupa nie jest dostępna, wykonaj odzyskiwanie do lokalizacji alternatywnej, a następnie przełącz maszynę wirtualną w tryb wysokiej dostępności.

  • Odzyskiwanie do dowolnego hosta jako maszyna wirtualna: program DPM obsługuje odzyskiwanie do lokalizacji alternatywnej (ALR), które zapewnia bezproblemowe odzyskiwanie chronionej maszyny wirtualnej funkcji Hyper-V do innego hosta funkcji Hyper-V, niezależnie od architektury procesora. Maszyny wirtualne funkcji Hyper-V, które są odzyskiwane do węzła klastra, nie będą mieć wysokiej dostępności. Jeśli wybierzesz tę opcję, Kreator odzyskiwania wyświetli dodatkowy ekran w celu identyfikacji miejsca docelowego i ścieżki docelowej.

  • Kopiowanie do folderu sieciowego: program DPM obsługuje odzyskiwanie na poziomie elementu (ILR), które pozwala na poziomie elementu odzyskiwać pliki, foldery, woluminy i wirtualne dyski twarde (VHD) z kopii zapasowych na poziomie hosta maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V do udziału sieciowego lub woluminu na serwerze chronionym przez program DPM. Do przeprowadzenia odzyskiwania na poziomie elementu nie jest wymagane, aby w systemie gościa był zainstalowany agent ochrony programu DPM. Jeśli wybierzesz tę opcję, Kreator odzyskiwania wyświetli dodatkowy ekran w celu identyfikacji miejsca docelowego i ścieżki docelowej.

 5. W obszarze Określanie opcji odzyskiwania skonfiguruj opcje odzyskiwania i kliknij przycisk Dalej:

  • Jeśli odzyskujesz maszynę wirtualną w warunkach niskiej przepustowości, kliknij pozycję Modyfikuj, aby włączyć pozycję Ograniczenie przepustowości sieci. Po włączeniu opcji ograniczania przepustowości możesz określić przepustowość, którą chcesz udostępnić, i czas, kiedy ta przepustowość jest dostępna.
  • Jeśli sieć jest skonfigurowana, wybierz pozycję Włącz odzyskiwanie na podstawie sieci SAN z użyciem migawek sprzętowych.
  • Wybierz pozycję Wyślij wiadomość e-mail po zakończeniu odzyskiwania, a następnie wprowadź adresy e-mail, jeśli chcesz, aby powiadomienia e-mail były wysyłane po zakończeniu procesu odzyskiwania.
 6. Na ekranie Podsumowanie upewnij się, że wszystkie szczegóły są poprawne. Jeśli szczegóły nie są poprawne lub chcesz wprowadzić zmiany, kliknij przycisk Wstecz. Jeśli ustawienia są poprawne, kliknij przycisk Odzyskaj, aby rozpocząć proces odzyskiwania.

 7. Ekran Stan odzyskiwania zawiera informacje o zadaniu odzyskiwania.

© 2017 Microsoft