Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak zainstalować bazę danych oraz moduł zbierający usług Audit Collection Services (ACS)

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Aby zainstalować bazę danych i moduł zbierający usług Audit Collection Services (ACS) oraz uruchomić usługę dla komputera modułu zbierającego usług ACS, użyj poniższych procedur. Obie procedury są wykonywane na komputerze, który jest wyznaczony jako moduł zbierający usług ACS.

Baza danych usług ACS jest uruchamiana w obsługiwanej wersji programu Microsoft SQL Server. Kreator instalacji modułu zbierającego usług Audit Collection Services tworzy bazę danych usług ACS w istniejącej instalacji programu Microsoft SQL Server. Aby dokończyć procedurę instalacji, musisz być członkiem lokalnej grupy administratorów zarówno na komputerze modułu zbierającego usług ACS, jak i komputerze bazy danych usług ACS, a ponadto musisz być administratorem bazy danych w bazie danych usług ACS. Najlepszym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa jest wykonanie tej procedury przy użyciu opcji Uruchom jako.

Aby zainstalować moduł zbierający usług ACS i bazę danych usług ACS

 1. Zaloguj się do serwera przy użyciu konta z poświadczeniami administratora lokalnego.

 2. Na nośniku instalacyjnym programu Operations Manager uruchom plik Setup.exe, a następnie kliknij pozycję Usługi Audit Collection Services.

  Aby monitorować komputery z systemem UNIX i Linux, kliknij pozycję Usługi Audit Collection Services dla systemu UNIX/Linux.

  Zostanie otwarty kreator konfiguracji modułu zbierającego usług Audit Collection Services.

 3. Na stronie Zapraszamy kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Umowa Licencyjna przeczytaj postanowienia licencji, kliknij pozycję Akceptuję umowę, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Opcje instalacji bazy danych kliknij pozycję Utwórz nową bazę danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Źródło danych w polu Nazwa źródła danych wpisz nazwę, której chcesz używać jako nazwy źródła danych ODBC dla bazy danych usług ACS. Domyślną nazwą jest OpsMgrAC. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Baza danych, jeśli baza danych znajduje się na osobnym serwerze, innym niż serwer modułu zbierającego usług ACS, kliknij opcję Zdalny serwer baz danych, a następnie wpisz nazwę komputera serwera baz danych, który będzie hostem bazy danych dla tej instalacji usług ACS. W przeciwnym razie kliknij pozycję Serwer baz danych działa lokalnie.

 8. W polu Nazwa wystąpienia serwera baz danych wpisz nazwę bazy danych, która zostanie utworzona dla usług ACS. Jeśli to pole pozostanie puste, zostanie użyta nazwa domyślna. W pole nazwy bazy danych zostanie automatycznie wprowadzona domyślna nazwa bazy danych OperationsManagerAC. Możesz zaznaczyć tekst i wpisać inną nazwę lub pozostawić nazwę domyślną. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga

  Aby wyświetlić listę wystąpień programu SQL Server, na komputerze bazy danych kliknij przycisk Start, wskaż Programy, a następnie otwórz pozycję SQL Server (odpowiednia wersja programu SQL Server zależy od wersji programu Operations Manager — zobacz Wymagania systemowe dla programu System Center 2012 — Operations Manager), a następnie kliknij pozycję SQL Server Management Studio. Na liście Nazwa serwera kliknij pozycję Wyszukaj więcej i rozwiń pozycję Aparat bazy danych. Wszystkie bazy danych są wyświetlane jako nazwa serwera\nazwa bazy danych.

 9. Na stronie Uwierzytelnianie bazy danych wybierz jedną z metod uwierzytelniania. Jeśli moduł zbierający usług ACS i baza danych usług ACS należą do tej samej domeny, możesz wybrać opcję Uwierzytelnianie systemu Windows, w przeciwnym razie wybierz opcję Uwierzytelnianie SQL, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga

  Jeśli wybierzesz pozycję Uwierzytelnianie SQL i klikniesz przycisk Dalej, zostanie wyświetlona strona Poświadczenia bazy danych. W polu Nazwa logowania SQL wprowadź nazwę konta użytkownika, które ma dostęp do serwera programu SQL Server, a następnie w polu Hasło SQL wprowadź hasło dla tego konta, po czym kliknij przycisk Dalej.

 10. Na stronie Opcje tworzenia bazy danych kliknij pozycję Użyj domyślnych katalogów danych i plików dziennika programu SQL Server, aby użyć folderów domyślnych programu SQL Server. W przeciwnym razie kliknij pozycję Określ katalogi i wprowadź pełną ścieżkę, łącznie z literą dysku, do wybranej lokalizacji bazy danych usług ACS i pliku dziennika, na przykład C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Na stronie Harmonogram przechowywania zdarzeń kliknij pozycję Godzina czasu lokalnego, o której ma być przeprowadzana codzienna konserwacja bazy danych. Wybierz godzinę, gdy oczekiwana liczba zdarzeń zabezpieczeń jest niska. Konserwacja bazy danych ma wpływ na jej wydajność. W polu Liczba dni przechowywania zdarzeń wpisz liczbę dni, przez które usługi ACS powinny przechowywać zdarzenia w bazie danych usług ACS, zanim zdarzenia zostaną usunięte podczas pielęgnowania bazy danych. Wartość domyślna to 14 dni. Kliknij przycisk Dalej.

 12. Na stronie Format znaczników czasu zapisanych w usługach ACS wybierz pozycję Lokalny lub Skoordynowany czas uniwersalny, wcześniej znany jako czas uniwersalny Greenwich, a następnie kliknij przycisk Dalej

 13. Na stronie Podsumowanie wyświetlana jest lista akcji, które program instalacyjny uruchomi w celu zainstalowania usług ACS. Przejrzyj listę, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację.

  Uwaga

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Logowanie do programu SQL Server, a uwierzytelnianie bazy danych jest ustawione na Uwierzytelnianie systemu Windows, wybierz prawidłową bazę danych, a następnie sprawdź, czy pole wyboru Użyj zaufanego połączenia jest zaznaczone. W przeciwnym razie kliknij, aby usunąć zaznaczenie, a następnie wprowadź nazwę logowania SQL i hasło. Kliknij przycisk OK.

 14. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.

Aby wdrożyć raportowanie usług ACS

 1. Zaloguj się do serwera, który będzie używany do hostowania raportów ACS, jako użytkownik będący administratorem wystąpienia usług SSRS.

 2. Utwórz folder tymczasowy, taki jak C:\acs.

 3. Na nośniku instalacyjnym przejdź do katalogu \ReportModels\acs i skopiuj zawartość katalogu do tymczasowego folderu instalacji.

  Istnieją dwa foldery (Models i Reports) i plik o nazwie UploadAuditReports.cmd.

 4. Na nośniku instalacyjnym przejdź do katalogu \SupportTools i skopiuj plik ReportingConfig.exe do tymczasowego folderu acs.

 5. Otwórz okno wiersza polecenia, korzystając z opcji Uruchom jako administrator, a następnie zmień katalogi na tymczasowy folder acs.

 6. Uruchom następujące polecenie: UploadAuditReports "<AuditDBServer\Instance>" "<Reporting Server URL>" "<path of the copied acs folder>" Na przykład: UploadAuditReports "myAuditDbServer\Instance1" "http://myReportServer/ReportServer$instance1" "C:\acs"

  W tym przykładzie jest tworzone nowe źródło danych o nazwie Db Audit, są przekazywane modele raportowania Audit.smdl i Audit5.smdl i są przekazywane wszystkie raporty do katalogu acs\reports.

  Uwaga

  Adres URL serwera raportowania wymaga katalogu wirtualnego serwera raportowania (ReportingServer_<InstanceName>) zamiast katalogu menedżera raportowania (Reports_<InstanceName>).

 7. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wprowadź następujący adres, aby wyświetlić stronę Strona główna usług raportowania SQL. http://<yourReportingServerName>/Reports_<InstanceName>

 8. W treści strony kliknij pozycję Raporty inspekcji, a następnie kliknij pozycję Pokaż szczegóły w prawej górnej części strony.

 9. Kliknij źródło danych Db Audit.

 10. W sekcji Połącz przy użyciu wybierz pozycję Zintegrowane zabezpieczenia systemu Windows i kliknij przycisk Zastosuj.

Następne kroki

© 2017 Microsoft