Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak skonfigurować subskrypcję łącznika produktu

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Program System Center 2016 — Operations Manager obsługuje synchronizowanie danych alertów z innymi aplikacjami, takimi jak inne systemy zarządzania, przy użyciu łączników produktu. Po zainstalowaniu łącznika produktu, domyślnie wszystkie alerty są przesyłane za pośrednictwem łącznika produktu. W poniższej procedurze jest używany Kreator subskrypcji łącznika produktu w celu określenia, które alerty łącznik produktu ma przekazywać.

Uwaga

Przed rozpoczęciem tej procedury łącznik produktu musi być zainstalowany. Łącznik produktu należy zainstalować zgodnie z instrukcjami instalacji jego dostawcy.

Aby skonfigurować subskrypcję łącznika produktu

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli użytkownika Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Administracja.

 3. W okienku Administracja kliknij pozycję Łączniki produktu. W okienku Łączniki produktu kliknij prawym przyciskiem myszy łącznik produktu, a następnie kliknij pozycję Właściwości. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łącznika produktu. W sekcji Subskrypcje kliknij przycisk Dodaj. Zostanie uruchomiony Kreator subskrypcji łącznika produktu.

  Uwaga

  Wewnętrzne łączniki produktu programu Operations Manager są wymienione w konsoli Operacje. Te łączniki są używane na potrzeby przepływów pracy odnajdywania. Nie należy tworzyć subskrypcji dla tych wewnętrznych łączników produktu.

 4. Na stronie Ogólne wpisz nazwę i krótki opis tworzonej subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Grupy można filtrować alerty, które ten łącznik będzie przekazywać do zewnętrznego systemu zarządzania, w oparciu o grupy. Domyślnie wszystkie pola wyboru są zaznaczone, więc przekazywane będą alerty ze wszystkich grup. Aby włączyć podrzędne pola wyboru, usuń zaznaczenie pola wyboru najwyższego poziomu. Po dokonaniu wyboru ustawień kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Obiekty docelowe można filtrować alerty, które ten łącznik będzie przekazywać, w oparciu o typ obiektu. Domyślnie alerty są akceptowane z wszystkich typów obiektów we wszystkich pakietach administracyjnych. Można wskazać określone pakiety administracyjne lub monitorowane obiekty, z których będą przesyłane alerty. Aby akceptować alerty tylko z określonych typów obiektów, kliknij przycisk Przekazuj tylko alerty o celach dodanych w sposób jawny do tabeli Zatwierdzone cele, a następnie kliknij przycisk Dodaj przycisk, aby wybrać poszczególne obiekty docelowe.

 7. Na stronie Kryteria można filtrować alerty, które ten łącznik będzie przekazywać, w oparciu o ważność, priorytet, stan rozwiązywania i kategorię alertu. Domyślnie wszystkie kryteria są zaznaczone, więc przekazywane będą wszystkie alerty. Istnieje jednak możliwość indywidualnego wyboru alertów, które mają być przekazywane. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć subskrypcję łącznika produktu. Nowo utworzoną subskrypcję można wyświetlić w okienku szczegółów.

Następne kroki

Przejrzyj artykuł Łączenie programu Operations Manager z innymi systemami zarządzania, aby dowiedzieć się, jak zintegrować program Operations Manager z inną platformą monitorowania lub systemem ITSM za pomocą łącznika produktu utworzonego przy użyciu zestawu SDK programu Operations Manager.

© 2017 Microsoft