Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak utworzyć subskrybentów powiadomień

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

W programie System Center 2016 — Operations Manager w przypadku wygenerowania alertu program Operations Manager może powiadamiać wyznaczone osoby za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych lub wiadomości SMS. Powiadomienia mogą również automatycznie uruchamiać polecenia, gdy w monitorowanym systemie zostanie zgłoszony alert. Powiadomienie wymaga kanału, subskrybenta i subskrypcji.

Poniższe procedury zawierają opis tworzenia subskrybentów powiadomień. Subskrybent powiadomienia określa, kiedy i na jakie adresy mają być wysyłane powiadomienia. Subskrybent może być indywidualnym kontem użytkownika lub listą dystrybucyjną.

Przed utworzeniem subskrybentów muszą zostać włączone kanały powiadomień. Po utworzeniu subskrybenta należy utworzyć subskrypcję powiadomień, która definiuje format komunikatu powiadomienia i filtry, takie jak wiek lub ważność alertu.

Aby utworzyć subskrybenta powiadomienia jako administrator

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Administracja.

 3. Na stronie Zaplanuj powiadomienie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Subskrybenci i kliknij pozycję Nowy abonent.

 4. Na stronie Opis wpisz nazwę wyświetlaną dla tego subskrybenta.

 5. Na stronie Harmonogram powiadomień kliknij pozycję Zawsze wysyłaj powiadomienia lub Powiadamiaj tylko w określonych godzinach i określ, kiedy mają być wysyłane powiadomienia do tego subskrybenta. Dostępne opcje umożliwiają:

  • Ograniczenie powiadomień do określonego zakresu dat.

  • Określenie, czy powiadomienia będą wysyłane tylko w określonych godzinach lub z wyjątkiem określonych godzin.

  • Określenie, że powiadomienia będą wysyłane tylko w określonych dniach tygodnia.

  • Ustawienie strefy czasowej do użycia dla subskrybenta.

  Uwaga

  Ustawienia na stronie Harmonogram powiadomień są stosowane globalnie do subskrybenta. Można również określić unikatowe ustawienia harmonogramu dla każdego adresu dodanego do subskrybenta, korzystając z poniższych kroków. Na przykład można dodać jeden adres e-mail, który odbiera powiadomienia w godzinach pracy, i dodać drugi adres e-mail, który odbiera powiadomienia poza godzinami pracy.

 6. Na stronie Adresy abonentów kliknij przycisk Dodaj, aby dodać adres subskrybenta do powiadomienia.

 7. Na stronie Opis adresu abonenta wprowadź nazwę, aby zidentyfikować adres subskrybenta, a następnie kliknij pozycję Dalej.

 8. Na stronie Konfiguracja kanału i adresu docelowego wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Typ kanału wybierz jako metodę powiadomienia pocztę e-mail, wiadomości błyskawiczne, wiadomości SMS lub polecenie.

  2. Jeśli dla typu kanału wybrano polecenie, w obszarze Kanał polecenia wybierz nazwę kanału polecenia. Kanał polecenia musi zostać utworzony przed utworzeniem subskrybenta. Pomiń następny krok, ponieważ nie określono żadnego adresu odbiorcy dla kanału polecenia.

  3. W polu Adres docelowy dla wybranego kanału wprowadź adres, na który mają być wysyłane powiadomienia.

  4. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na stronie Harmonogram powiadomień kliknij pozycję Zawsze wysyłaj powiadomienia lub Powiadamiaj tylko w określonych godzinach, kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć zakres dat, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Kliknij przycisk Dodaj, aby zdefiniować kolejny adres subskrybenta. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 11. Nowy subskrybent zostanie wyświetlony w okienku Subskrybenci.

Następne kroki

 • Utwórz subskrypcję powiadomień, aby zdefiniować kryteria, kanał powiadomień i subskrybentów, którzy będą otrzymywać powiadomienia.
© 2017 Microsoft