Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Jak tworzyć raporty w programie Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Podczas instalacji grupy zarządzania program Operations Manager oferuje różne raporty ułatwiające przeglądanie operacyjnych informacji o telemetrii i konfiguracji,które pomagają rozwiązywać problemy, przeglądanie dziennych danych kondycji usług IT oraz podejmowanie decyzji wpływających na zmiany planowania pojemności lub operacji usługi.

Raport danych operacyjnych

Program poprawy jakości obsługi klienta (Customer Experience Improvement Program, CEIP) firmy Microsoft zbiera informacje o sposobie korzystania z programów firmy Microsoft przez użytkownika i o pewnych problemach, z którymi może on się spotykać. Firma Microsoft posługuje się tymi informacjami dla poprawy jakości tych produktów i funkcji, z których użytkownik korzysta najczęściej, a także w ramach pomocy w rozwiązywaniu problemów. Uczestnictwo w programie ma charakter ściśle dobrowolny.

Podczas instalacji funkcji raportowania programu Operations Manager na stronie Raporty danych operacyjnych jest wyświetlana opcja pozwalająca na dołączenie do Programu poprawy jakości obsługi klienta. Jeśli wybrano opcję dołączenia do tego programu, funkcja raportowania programu Operations Manager gromadzi informacje o instalacji i wysyła cotygodniowe raporty do firmy Microsoft. Zawartość tych raportów danych operacyjnych można wyświetlać, tworząc raport Microsoft ODR.

Tworzenie raportu danych operacyjnych

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta będącego elementem członkowskim roli Operatorzy raportów programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Raportowanie.

 3. W obszarze roboczym Raportowanie rozwiń węzeł Raportowanie, a następnie kliknij pozycję Biblioteka raportów Microsoft ODR.

 4. W okienku Raporty kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z raportów (na przykład Pakiety administracyjne), a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W widoku Raport w obszarze Parametr kliknij strzałkę w dół w polu Od, wskaż opcję Ten tydzień, a następnie kliknij opcję Niedziela.

 6. Kliknij strzałkę w dół w polu Do, wskaż opcję Ten tydzień, a następnie kliknij opcję Sobota.

 7. Kliknij pozycję Uruchom, aby wyświetlić raport ODR.

 8. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć raport.

Tworzenie raportu analizy zdarzeń

Aby utworzyć raport analizy zdarzeń, wykonaj czynności opisane w poniższej procedurze.

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Monitorowanie.

 3. W obszarze roboczym Monitorowanie rozwiń węzeł Monitorowanie, a następnie kliknij pozycję Komputery z systemem Windows.

 4. W okienku Komputery z systemem Windows okienku kliknij wiersz zawierający wystąpienie usługi kondycji.

 5. W okienku Zadania w obszarze Zadania raportów kliknij pozycję Analiza zdarzeń.

 6. W obszarze Parametr raportowania kliknij strzałkę w dół w polu Od, a następnie kliknij opcję Wczoraj.

  Uwaga

  Możesz bardziej szczegółowo określić przedział czasu dla raportu za pomocą dodatkowych opcji w obszarze parametru raportowania.

 7. W obszarze Parametr raportowania w obszarze Obiekt monitorowania kliknij pozycję Dodaj.

 8. W oknie dialogowym Dodawanie obiektu na liście Nazwa obiektu kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Zaczyna się od.

 9. W polu tekstowym Nazwa obiektu wpisz nazwę komputera wybraną w kroku 4, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj.

 10. Na liście Dostępne elementy kliknij komputer z wartością Typ ustawioną na Usługa kondycji, kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 11. W obszarze Parametr raportowania na liście Obiekt monitorowania kliknij wpis typu innego niż Usługa kondycji, a następnie kliknij pozycję Usuń.

 12. Kliknij pozycję Uruchom, aby wyświetlić Raport analizy zdarzeń.

 13. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć raport.

Raport o dostępności

Poniższa procedura to przykład tworzenia raportu o dostępności dotyczącego zarządzanego komputera. Procedura przedstawiona w tym miejscu ma zastosowanie w przypadku tworzenia różnych typów raportów o dostępności. Wykonując kroki tej przykładowej procedury, generujesz raport dotyczący całego tygodnia.

Uwaga

Przed uruchomieniem raportu o dostępności musisz zainstalować funkcję raportowania programu Operations Manager.

Raport dostępności zawiera następujące informacje dotyczące wybranych komputerów:

 • Przestój — komputer w stanie krytycznym (kolor czerwony)

 • Działanie — komputer w stanie dobrym (kolor zielony)

 • Żółty — komputer w stanie ostrzegawczym (kolor żółty)

 • Niemonitorowany — komputer lub monitor nie istniał w okresie raportowania

 • Monitor wyłączony — monitor został wyłączony, np. przez użycie opcji przesłonięcia

 • Monitorowanie niedostępne — usługa System Center Management Health monitorująca komputer jest niedostępna

 • Planowana/nieplanowana konserwacja — komputer jest w trybie konserwacji; ten stan zastępuje inne stany

Tworzenie raportu o dostępności

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Monitorowanie.

 3. W obszarze roboczym Monitorowanie rozwiń węzeł Monitorowanie, a następnie kliknij pozycję Komputery z systemem Windows.

 4. W okienku Komputery z systemem Windows okienku kliknij wiersz lub wiersze, które reprezentują komputer, dla którego chcesz uruchomić raport o dostępności.

 5. W okienku Zadania w obszarze Zadania raportów kliknij pozycję Dostępność.

 6. W widoku Raport w obszarze Parametr kliknij strzałkę w dół w polu Od, wskaż opcję Ten tydzień, a następnie kliknij opcję Niedziela.

 7. Kliknij strzałkę w dół w polu Do, wskaż opcję Ten tydzień, a następnie kliknij opcję Sobota.

 8. Kliknij pozycję Użyj godzin pracy.

  Uwaga

  Możesz bardziej szczegółowo określić przedział czasu dla raportu za pomocą dodatkowych opcji w obszarze Parametr.

 9. Po określeniu przedziału czasu dla raportu kliknij przycisk Uruchom, aby wyświetlić raport o dostępności.

 10. Aby uzyskać bardziej szczegółowy raport, taki jak raport przedstawiający wykres dla każdego dnia, kliknij poziomy wykres słupkowy w ramach pozycji Śledzenie dostępności.

 11. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Widok, wskaż polecenie Przejdź do, a następnie kliknij pozycję Powrót do raportu nadrzędnego, aby powrócić do oryginalnego raportu.

 12. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć raport.

Raport o alertach

Raport o alertach zawiera podsumowanie alertów, które wystąpiły na zarządzanej jednostce. Poniższa procedura to przykład tworzenia raportu o alertach dotyczącego zarządzanego komputera. Procedura przedstawiona w tym miejscu ma zastosowanie w przypadku tworzenia różnych typów raportów o alertach. Wykonując kroki tej przykładowej procedury, generujesz raport dotyczący ostatnich 24 godzin.

Uwaga

Przed uruchomieniem raportu o alertach musisz zainstalować funkcję raportowania programu Operations Manager.

Tworzenie raportów o alertach

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Monitorowanie.

 3. W obszarze roboczym Monitorowanie rozwiń węzeł Monitorowanie, a następnie kliknij pozycję Komputery z systemem Windows.

 4. W okienku Komputery z systemem Windows kliknij wiersz zawierający wystąpienie usługi kondycji.

 5. W okienku Zadania w obszarze Zadania raportów kliknij pozycję Alerty.

 6. W obszarze Parametr raportowania kliknij strzałkę w dół w polu Od, a następnie kliknij opcję Wczoraj.

  Uwaga

  Możesz bardziej szczegółowo określić przedział czasu dla raportu za pomocą dodatkowych opcji w obszarze Parametr raportowania.

 7. Kliknij pozycję Uruchom, aby wyświetlić Raport o alertach.

 8. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć raport.

Raport o opóźnieniu rejestrowania alertów

Poniższa procedura to przykład tworzenia raportu o opóźnieniu rejestrowania alertów dotyczącego zarządzanego komputera. Raport o opóźnieniu rejestrowania alertów przedstawia czas od momentu wygenerowania alertu do zapisania go w bazie danych programu Operations Manager. Alert jest wyświetlany w konsoli operacji dopiero po zapisaniu go w bazie danych programu Operations Manager. Opóźnienie alertów może być funkcją opóźnień w sieci w danym środowisku.

Informacje te są przydatne podczas wybierania umów dotyczących poziomu usług (SLA). Jeśli na przykład zapisywanie alertów w bazie danych programu Operations Manager trwa dłużej niż 2 minuty, zawieranie umowy SLA gwarantującej taki czas jest niewskazane.

Uwaga

Przed uruchomieniem raportu o opóźnieniu rejestrowania alertów musisz zainstalować funkcję raportowania programu Operations Manager.

Tworzenie raportu o opóźnieniu rejestrowania alertów

 1. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta należącego do roli Administratorzy programu Operations Manager.

 2. W konsoli Operacje kliknij pozycję Monitorowanie.

 3. W obszarze roboczym Monitorowanie rozwiń węzeł Monitorowanie, a następnie kliknij pozycję Komputery z systemem Windows.

 4. W okienku Komputery z systemem Windows kliknij wiersz zawierający wystąpienie usługi kondycji.

 5. W okienku Zadania w obszarze Zadania raportów kliknij pozycję Opóźnienie ładowania alertów.

 6. W obszarze Parametr kliknij strzałkę w dół w polu Od, a następnie kliknij opcję Wczoraj.

  Uwaga

  Możesz bardziej szczegółowo określić przedział czasu dla raportu za pomocą dodatkowych opcji w obszarze Parametr.

 7. Kliknij strzałkę w dół na liście Próg, a następnie wybierz próg opóźnienia do zmierzenia.

 8. Kliknij strzałkę w dół na liście Typ agregacji, a następnie kliknij wartość wybraną da raportu.

 9. Kliknij pozycję Uruchom, aby wyświetlić Raport opóźnienia rejestrowania alertów.

 10. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć raport.

Następne kroki

 • W temacie Jak uruchomić, zapisać i wyeksportować raport znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczące wyświetlania podglądu raportów, zapisywania raportów przy użyciu określonych parametrów w celu zminimalizowania ponownego wprowadzania informacji, upraszczania środowiska pracy użytkowników raportu oraz eksportowania raportu do innych formatów plików.

 • W temacie Jak konfigurować i modyfikować harmonogramy raportów znajdziesz informacje dotyczące planowania dostarczania raportów dostępnych w programie Operations Manager.

© 2017 Microsoft