Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Cykl życia pakietu administracyjnego

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Pakiety administracyjne używane w programie System Center 2016 — Operations Manager zawierają ustawienia monitorowania dotyczące aplikacji i usług. Najlepiej, jeśli pakiet administracyjny zapewnia użytkownikowi wszystkie potrzebne mu informacje dotyczące monitorowanej aplikacji lub technologii, a pomija te informacje, których użytkownik nie potrzebuje. Pakiety administracyjne są tak zaprojektowane, aby udostępniać przydatne funkcje monitorowania dla większości środowisk, jednak warto przetestować, dostroić i dostosować każdy pakiet administracyjny w celu zapewnienia optymalnych wyników na potrzeby danej organizacji.

Cykl życia pakietu administracyjnego opisany w poniższej tabeli przedstawia zalecane podejście do korzystania z pakietów administracyjnych. Szczegóły poszczególnych etapów przedstawiono w kolejnych sekcjach pod tabelą.

EtapOpis
Przegląd i ocena pakietów administracyjnych w środowisku przedprodukcyjnymPrzed wdrożeniem pakietu administracyjnego w środowisku produkcyjnym należy zaznajomić się z zawartością pakietu administracyjnego i przewodnika oraz zaimportować pakiet administracyjny w środowisku przedprodukcyjnym lub testowym. Można również wyświetlić pakiet administracyjny w środowisku maszyny wirtualnej.
Dostrojenie ustawień pakietu administracyjnego i zapisanie ich w dostosowanym pakiecie administracyjnymPrzy użyciu przesłonięć należy dostosować ustawienia pakietu administracyjnego (takie jak monitory, zasady, odnajdywanie obiektów i atrybuty), aby lepiej odpowiadały potrzebom organizacji. Zastąpienia należy zapisać w utworzonym własnym pakiecie administracyjnym.
Wdrożenie pakietów administracyjnych w środowisku produkcyjnymNależy wyeksportować pakiet administracyjny z zastąpieniami, który jest skojarzony z pakietem administracyjnym przewidzianym do wdrożenia, i zaimportować pakiety administracyjne w środowisku produkcyjnym.
Konserwacja pakietu administracyjnegoPo wdrożeniu pakiet administracyjny może wymagać dodatkowego dostrojenia, na przykład w następujących sytuacjach:

— Zmiany środowiskowe, takie jak nowy sprzęt lub nowy system operacyjny
— Dodanie nowej aplikacji do środowiska produkcyjnego
— Uaktualnienie wersji aplikacji
— Udostępnienie nowej lub zaktualizowanej wersji pakietu administracyjnego
— Zmiany zasad, które powodują zwiększenie lub zmniejszenie zakresu monitorowania, odpowiednio do potrzeb działalności

Przegląd i ocena

Do każdego pakietu administracyjnego powinien być dołączony przewodnik po pakiecie administracyjnym, instalowany w tym samym folderze, co pakiet. Przewodnik po pakiecie administracyjnym zawiera instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania pakietu oraz informacje o tym pakiecie administracyjnym, na przykład o obiektach odnajdywanych przez ten pakiet administracyjny oraz sposobie określania kondycji zbiorczej. Te informacje mogą pomóc w dostosowaniu pakietu administracyjnego do własnych celów. Przed zaimportowaniem pakietu administracyjnego należy zawsze przejrzeć przewodnik po pakiecie administracyjnym.

Do przeglądania zawartości zapieczętowanego pakietu administracyjnego służy narzędzie MPViewer, które umożliwia wyświetlanie następującej zawartości pakietu administracyjnego: zasad, monitorów, widoków, zadań, zadań konsoli i raportów. W programie MPViewer będą również wyświetlane informacje skojarzone z konkretnym elementem pakietu administracyjnego. Narzędzie MPViewer można zainstalować i korzystać z niego na dowolnym komputerze, na którym jest zainstalowana konsola Operacje programu Operations Manager.

W przypadku nowego pakietu administracyjnego należy zaimportować go do środowiska przedprodukcyjnego. W programie Operations Manager najlepsza praktyką jest posiadanie implementacji produkcyjnej, używanej do monitorowania aplikacji produkcyjnych, oraz implementacji przedprodukcyjnej, która ma minimalne interakcje ze środowiskiem produkcyjnym. Grupa zarządzania środowiska produkcji wstępnej służy do testowania i dostrajania funkcji pakietu administracyjnego przed wdrożeniem go w środowisku produkcyjnym.

Aby dokładnie mierzyć dane gromadzone przez pakiet administracyjny, należy poddać agenta wymaganiom środowiska produkcyjnego. Sprzęt serwera zarządzania w środowisku produkcji wstępnej powinien odzwierciedlać konfigurację sprzętową używaną w środowisku produkcyjnym. Dla grupy zarządzania środowiska produkcji wstępnej należy zaimportować na serwer zarządzania te same pakiety administracyjne, co dla grupy zarządzania środowiska produkcyjnego. Na potrzeby testowania współdziałania środowisko produkcji wstępnej powinno również uwzględniać identyczne typy ról serwera, jak te w środowisku produkcyjnym, tylko na mniejszą skalę.

Agenta programu Operations Manager można przypisać do więcej niż jednej grupy zarządzania, korzystając z funkcji wieloadresowości. W przypadku zastosowania wieloadresowości do reprezentatywnego podzestawu agentów w środowisku produkcyjnym i w środowisku produkcji wstępnej, środowisko produkcji wstępnej powinno dostarczyć wiele informacji potrzebnych do do prawidłowego dostrojenia pakietu administracyjnego. Więcej informacji na temat funkcji wieloadresowości agentów znajduje się w temacie Konfigurowanie agentów systemu Windows.

Dostrojenie i dostosowanie

Przy użyciu zastąpień można sprecyzować ustawienia obiektu monitorowania w programie Operations Manager, w tym monitory, zasady, odnajdywanie obiektów i atrybuty. Należy utworzyć pakiet administracyjny, w którym będą zapisywane wprowadzone dostosowania.

Efektywne dostrojenie konfiguracji monitorowania usług IT może wymagać użycia jednego lub większej liczby pakietów administracyjnych w zależności od poziomu złożoności tej usługi. Ponadto należy zaangażować właściciela usługi lub specjalistów z danej dziedziny, przedstawiciela punktu kontaktu z użytkownikami, członków zespołu operacyjnego, którzy monitorują alerty i zdarzenia oraz podejmują działania, gdy coś wymaga uwagi, oraz członków zespołu technicznego odpowiedzialnego za obsługę infrastruktury programu Operations Manager. W zależności od tego, jaka usługa jest monitorowana przy użyciu pakietów administracyjnych, można również zaangażować przedstawicieli zespołu ds. sieci i zespołu ds. zabezpieczeń. Osoby odpowiedzialne za obsługę infrastruktury programu Operations Manager mogą nie dysponować wystarczającą wiedzą i doświadczeniem dotyczącym danej usługi, co skutkuje koniecznością skorzystania z pomocy specjalistów w celu efektywnego dostrojenia pakietów administracyjnych.

Pracę należy rozpocząć od przejrzenia najbardziej typowych alertów w celu skupienia się na alertach występujących w dużej liczbie, co pozwoli zwiększyć dokładność monitorowania. Należy określić następujące elementy i na podstawie ich znaczenia przypisać im odpowiednie priorytety:

 • Liczba i procent alertów spowodowanych przez istniejące lub znane problemy.
 • Liczba i procent powtórzonych lub zduplikowanych alertów. Informacje te mogą warunkować konieczność przeprowadzenia dodatkowego dostrojenia lub wskazywać na potencjalny problem wymagający głębszego zbadania.
 • Liczba i procent alertów wskazujących na problemy z wydajnością lub dostępnością.
 • Stosunek alertów do wygenerowanych zgłoszeń do pomocy technicznej.
 • Alerty, których stan rozwiązywania został ustawiony na wartość wskazującą na to, że przepływ pracy generuje dużą liczbę alertów, i stan ten został określony jako błędny po zbadaniu go przez funkcje obsługi operacji lub warstwy 2.

Następujące raporty umożliwiają ustalenie, czy jest wymagane dodatkowe dostrojenie:

 • Raport o najbardziej typowych alertach
 • Raport o alertach
 • Ilość danych według pakietu administracyjnego

Poniższe raporty pełnią ważną rolę w weryfikacji skutecznego monitorowania całej usługi i pozwalają upewnić się, że nie występują te czynniki:

 • Zmienność konfiguracji wynikająca ze zbyt częstego uruchamiania zasad odnajdywania albo zbieranie często zmieniającej się właściwości lub atrybutu.
 • Dane wydajności są zbierane zbyt często albo nie ma konieczności ich zbierania, ponieważ nie są one używane przez organizację w raportach, widokach lub pulpitach nawigacyjnych.
 • Zbierane są dane zdarzeń, które nie wnoszą wartości i służą tylko rozwiązywaniu problemów (przez krótki czas).
 • Stan kondycji ciągle się zmienia z powodu niewłaściwej konfiguracji lub usterki albo innej przyczyny.
 • Występuje reguła alertu o wysokiej liczbie powtórzeń

Minimalnym wymaganiem jest ocena każdego przepływu pracy zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Zauważalne wystąpienie — wszystkie elementy nienależące do tej kategorii są wyłączone.
 • Czy wiadomo, jak rozwiązać występujące alerty?
 • Oprócz informacji o zdarzeniach (błędach) wskazujących na zakłócenia w działaniu usługi w centrum operacji sieciowych/punkcie kontaktu z użytkownikami są udostępniane wyjątki (ostrzeżenia), które pełnią rolę proaktywnych powiadomień dotyczących potencjalnego wpływu usługi.
 • Czy odnajdywanie jest uruchamiane zbyt często?
 • Czy zbieranie danych wydajności jest celowe? Czy są one przydatne?
 • Czy alert jest zrozumiały, odpowiedni i aktualny?
 • Czy monitor powinien zostać automatycznie rozwiązany, jeśli objaw lub problem zniknie?

Co dostroić

 • Częstotliwość odnajdywania

 • Progi monitorowania

 • Elementy docelowe

 • Interwały reguł/monitorów opartych na skryptach i reguł zbierania danych wydajności

 • Parametry

Porady

 • Przejrzyj nowe alerty raportowane dla serwerów monitorowanych z zastosowaniem nowego pakietu administracyjnego. Odnalezienie najbardziej typowych alertów ułatwiają raporty Alerty oraz Najbardziej typowe alerty. Przy pierwszej instalacji pakietu administracyjnego podejmowana jest zazwyczaj próba odnalezienia wielu wcześniej nieznanych problemów. Monitoruj alerty, aby ustalić potencjalne obszary, którym trzeba poświęcić więcej uwagi.

 • W razie potrzeby przesłoń monitor lub regułę dla konkretnego obiektu albo wszystkich obiektów należących do określonej klasy lub grupy.

 • Wyłącz monitor lub zasadę, jeśli problem nie jest na tyle poważny, aby jego wystąpienie musiało wzbudzać alert, i nie musisz otrzymywać informacji o określonej monitorowanej sytuacji.

 • Zmień próg monitora generującego alert, jeśli chcesz monitorować dany warunek, ale alert ma być generowany zanim warunek stanie się faktycznym problemem w określonym środowisku.

 • Ustawiane przesłonięcia dla pakietu administracyjnego należy zapisać w pakiecie administracyjnym o nazwie PakietAdministracyjny_Przesłonięcia, gdzie PakietAdministracyjny jest nazwą zapieczętowanego pakietu administracyjnego, do którego odnoszą się przesłonięcia.

Wdróż

Gdy wydajność i wyniki pakietu administracyjnego w środowisku produkcji wstępnej będą zadowalające, można wdrożyć pakiet administracyjny i jego dostosowania w środowisku produkcyjnym. Pakiet administracyjny, w którym zapisano dostosowania, musi zostać wyeksportowany, aby można go było zaimportować do innych komputerów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak importować, eksportować i usuwać pakiety administracyjne. Pakiet administracyjny zawierający skonfigurowane zastąpienia zależy od oryginalnego pakietu administracyjnego i może być importowany tylko do grup zarządzania z zainstalowanym oryginalnym pakietem administracyjnym.

Konserwacja

Po wdrożeniu pakietu administracyjnego należy okresowo przeprowadzać ocenę jego wydajności i wyników w środowisku produkcyjnym w celu upewnienia się, że nadal spełnia wymagania związane z potrzebami działalności. Poniżej znajduje się lista typowych zdarzeń, które mogą wymagać zmian w pakiecie zarządzania:

 • Zmiany środowiskowe, takie jak nowy sprzęt lub nowy system operacyjny

  W przypadku testowania nowego sprzętu lub systemu operacyjnego, które zaplanowano do dodania do środowiska produkcyjnego, należy włączyć istniejące pakiety administracyjne w planie testowym, aby zidentyfikować wszelkie dodatkowe dostrojenia, które mogą być potrzebne. Nowy system operacyjny może wymagać zaimportowania nowych pakietów administracyjnych przeznaczonych dla tego systemu operacyjnego.

 • Dodawanie nowej aplikacji do środowiska produkcyjnego

  Nowa aplikacja może wymagać nowego pakietu administracyjnego lub wprowadzenia korekt istniejących pakietów administracyjnych.

 • Uaktualnianie wersji aplikacji

  Organizacje uaktualniające wersję aplikacji zwykle wybierają albo uaktualnienie przeprowadzane etapami, podczas którego w sieci używane są obie wersje aplikacji, albo decydują się na uaktualnienie wszystkich instalacji aplikacji naraz. Po przetestowaniu pakietów administracyjnych z nową wersją i dokonaniu wszelkich koniecznych korekt należy zastosować te same podejście w celu wdrożenia pakietów administracyjnych używanych do wdrożenia uaktualnień. Jeśli równolegle będą używane obie wersje aplikacji, należy zainstalować odpowiednie pakiety administracyjne dla każdej wersji. W przypadku jednoczesnego uaktualniania wszystkich instalacji aplikacji należy usunąć pakiet administracyjny dla starej wersji aplikacji i zainstalować pakiet administracyjny dla nowej wersji.

 • Gdy jest dostępna nowa lub zaktualizowana wersja pakietu administracyjnego

  Do przeglądania i dostrajania nowych lub zaktualizowanych wersji pakietu administracyjnego powinno być wykorzystywane środowisko produkcji wstępnej.

 • Zmiany zasad

  Zmiany zachodzące w firmie lub organizacji mogą wymagać korekt pakietów administracyjnych w celu zapewnienia większego lub mniejszego zakresu monitorowania.

Najlepsze praktyki w zakresie kontroli zmian

Poniżej przedstawiono kilka najlepszych zasad, których warto przestrzegać podczas zarządzania pakietami administracyjnymi programu Operations Manager:

 • Obsługa archiwum wersji pakietów administracyjnych, aby umożliwić wycofanie zmian w razie potrzeby Efektywną metodą obsługi archiwizacji jest korzystanie z oprogramowania do kontroli wersji, takiego jak program Microsoft Team Foundation Server lub SharePoint Server. Innym sposobem jest użycie sieciowego udziału plików z indywidualnymi folderami dla poszczególnych wersji pakietu administracyjnego.

 • Ustawiane przesłonięcia dla pakietu administracyjnego należy zapisać w pakiecie administracyjnym o nazwie PakietAdministracyjny_Przesłonięcia, gdzie PakietAdministracyjny jest nazwą zapieczętowanego pakietu administracyjnego, do którego odnoszą się przesłonięcia. Na przykład przesłonięcia dla pakietu administracyjnego Microsoft.SQLServer.2012.Monitoring.mp zostaną zapisane w pliku Microsoft.SQLServer.2012.Monitoring_Overrides.xml. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie pakietu administracyjnego dla zastąpień.

 • Po zaktualizowaniu pakietu administracyjnego należy zaktualizować odpowiedni plik _Overrides.xml przy użyciu nowego numeru wersji. W celu zaktualizowania numeru wersji pliku _Overrides.xml należy użyć edytora plików XML. Jeśli plik _Overrides.xml został zmodyfikowany, ale nie zmieniono atrybutu wersji, można zaimportować ten plik, ale ustawienia w nim zawarte nie zostaną zastosowane.

 • Dokumentowanie zastąpień wprowadzonych w pakietach administracyjnych. Po wprowadzeniu przesłonięcia dodaj wyjaśnienie podejmowanej akcji i przyczynę jej podjęcia do pola opisu, klikając opcję Edytuj w okienku Szczegóły okna dialogowego Właściwości zastąpienia. Można także utworzyć arkusz kalkulacyjny lub inny plik w celu dokumentowania własnych modyfikacji pakietów administracyjnych.

Następne kroki

© 2017 Microsoft