Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Operacje skojarzone z profilami ról użytkowników

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Ten temat zawiera listę operacji programu System Center 2016 — Operations Manager skojarzonych z każdym profilem.

Operator raportów

Profil Operator raportów obejmuje zestaw uprawnień przeznaczony dla użytkowników wymagających dostępu do raportów. Rola oparta na profilu operatora raportów daje członkom możliwość wyświetlania raportów zgodnie ze skonfigurowanym zakresem.

 • Pobieranie wystąpienia magazynu danych dla grupy zarządzania

 • Zapisywanie w ulubionych raportach

 • Usuwanie ulubionych raportów

 • Odczyt ulubionych raportów

 • Aktualizowanie ulubionych raportów

 • Odczyt raportów

 • Uruchamianie raportów

 • Dostęp do programu Application Advisor

Operator tylko do odczytu

Profil Operator tylko do odczytu obejmuje zestaw uprawnień przeznaczony dla użytkowników wymagających dostępu tylko do odczytu do alertów i widoków. Rola oparta na profilu operatora z uprawnieniami tylko do odczytu daje członkom możliwość wyświetlania alertów i dostępu do widoków zgodnie ze skonfigurowanym zakresem.

 • Odczyt alertów

 • Pobieranie wystąpienia magazynu danych dla grupy zarządzania

 • Odczyt stanu rozwiązania

 • Odczyt instancji łącznika

 • Odczyt zadań konsoli

 • Wyliczanie obiektów diagnostyki

 • Wyliczanie wyników diagnostyki

 • Wyliczanie obiektów odnajdywania zgodnie z definicją w pakiecie administracyjnym

 • Odczyt zasad odnajdywania

 • Odczyt zdarzeń

 • Zapisywanie w ulubionych zadaniach konsoli

 • Usuwanie ulubionych zadań konsoli

 • Wyliczanie ulubionych zadań konsoli

 • Aktualizowanie ulubionych zadań konsoli

 • Zapisywanie ulubionych widoków

 • Usuwanie ulubionych widoków

 • Wyliczanie ulubionych widoków

 • Aktualizowanie ulubionych widoków

 • Wyliczanie obiektów monitorowania

 • Wyliczanie klas monitorowania

 • Wyliczanie klas relacji monitorowania

 • Wyliczanie pakietów administracyjnych

 • Wyliczanie typów monitorów

 • Wyliczanie typów modułów

 • Wyliczanie monitorów

 • Wyliczanie zastąpień

 • Wyliczanie danych wydajności

 • Wyliczanie obiektów odnajdywania zgodnie z definicją w pakiecie administracyjnym

 • Wyliczanie stanu minionych odzyskiwań

 • Wyliczanie relacji między monitorowanymi obiektami

 • Wyliczanie zasad

 • Wyliczanie zapisanych wyszukiwań

 • Aktualizowanie zapisanych wyszukiwań

 • Zapisywanie w zapisanych wyszukiwaniach

 • Usuwanie zapisanych wyszukiwań

 • Wyliczanie stanu

 • Zezwalanie na dostęp do połączonych grup zarządzania

 • Wyliczanie widoków

 • Wyliczanie typów widoków

 • Przeglądanie alertów monitorowania aplikacji1

1 Zakres uprawnień można dostosować do roli.

Operator

Profil Operator obejmuje zestaw uprawnień przeznaczony dla użytkowników wymagających dostępu do alertów, widoków i zdarzeń. Rola oparta na profilu operatora daje członkom możliwość interakcji z alertami, uruchamiania zadań i dostępu do widoków zgodnie ze skonfigurowanym zakresem. Profil Operator zawiera wszystkie uprawnienia znajdujące się w profilu Operator tylko do odczytu, a ponadto uprawnienia wymienione poniżej.

 • Aktualizowanie alertów

 • Uruchamianie diagnostyki

 • Tworzenie ulubionych zadań.

 • Usuwanie ulubionych zadań

 • Wyliczanie ulubionych zadań

 • Aktualizowanie ulubionych zadań

 • Uruchamianie procedur odzyskiwania

 • Aktualizowanie ustawień trybu konserwacji

 • Wyliczanie działań powiadomień

 • Usuwanie działań powiadomień

 • Aktualizowanie działań powiadomień

 • Wyliczanie punktów końcowych powiadomień

 • Wyliczanie adresatów powiadomień

 • Usuwanie adresatów powiadomień

 • Aktualizowanie adresatów powiadomień

 • Wyliczanie subskrypcji powiadomień

 • Usuwanie subskrypcji powiadomień

 • Aktualizowanie subskrypcji powiadomień

 • Wyliczanie zadań

 • Wyliczanie stanu zadań

 • Uruchamianie zadań

 • Uruchamianie zadania sprawdzania zgodności monitorowania1

  Uwaga

  Dodatkowe uprawnienia są wymagane w przypadku plików/folderów na potrzeby tworzenia plików raportu.

 • Przeglądanie alertów monitorowania aplikacji

 • Zamykanie alertów monitorowania aplikacji1

1 Zakres uprawnień można dostosować do roli.

Operator zaawansowany

Profil Operator zaawansowany obejmuje zestaw uprawnień przeznaczony dla użytkowników wymagających oprócz uprawnień operatora dostępu do ograniczonego dostosowywania konfiguracji monitorowania. Rola oparta na profilu operatora zaawansowanego daje członkom możliwość zastępowania konfiguracji zasad i monitorów określonych elementów docelowych lub grup elementów docelowych należących do skonfigurowanego zakresu. Profil Operator zaawansowany zawiera wszystkie uprawnienia znajdujące się w profilach Operator i Operator tylko do odczytu, a ponadto uprawnienia wymienione poniżej.

 • Aktualizowanie pakietów administracyjnych

 • Wyliczanie szablonów

 • Dostosowywanie konfiguracji APM za pomocą przesłonięć1

 • Uruchamianie zadania sprawdzania zgodności monitorowania1

  Uwaga

  Dodatkowe uprawnienia są wymagane w przypadku plików/folderów na potrzeby tworzenia plików raportu.

 • Przeglądanie alertów monitorowania aplikacji1

 • Zamykanie alertów monitorowania aplikacji1

1 Zakres uprawnień można dostosować do roli.

Operator monitorowania aplikacji

Profil Operator monitorowania aplikacji obejmuje zestaw uprawnień przeznaczony dla użytkowników wymagających dostępu do diagnostyki aplikacji. Rola użytkownika oparta na profilu operatora monitorowania aplikacji daje członkom możliwość sprawdzenia zdarzeń monitorowania aplikacji w konsoli sieci Web diagnostyki aplikacji.

 • Dostęp do diagnostyki aplikacji

Autor

Profil Autor obejmuje zestaw uprawnień przeznaczony do tworzenia konfiguracji monitorowania. Rola oparta na profilu autora daje członkom możliwość tworzenia, edytowania i usuwania konfiguracji monitorowania (zadań, zasad, monitorów i widoków) w skonfigurowanym zakresie. Dla wygody można także skonfigurować autorów tak, aby mieli uprawnienia operatora zaawansowanego w zakresie grupy. Profil Autor zawiera wszystkie uprawnienia znajdujące się w profilach Operator zaawansowany, Operator i Operator tylko do odczytu, a ponadto uprawnienia wymienione poniżej.

 • Tworzenie pakietów administracyjnych

 • Usuwanie pakietów administracyjnych

 • Wyliczanie profilów Uruchom jako

 • Dostosowywanie konfiguracji APM za pomocą przesłonięć1

 • Tworzenie nowych przepływów pracy APM1

 • Uruchamianie zadania sprawdzania zgodności monitorowania1

  Uwaga

  Dodatkowe uprawnienia są wymagane w przypadku plików/folderów na potrzeby tworzenia plików raportu.

 • Przeglądanie alertów monitorowania aplikacji1

 • Zamykanie alertów monitorowania aplikacji1

1 Zakres uprawnień można dostosować do roli.

Administrator

Profil Administrator obejmuje pełne uprawnienia do programu Operations Manager. Określanie zakresu profilu Administrator nie jest obsługiwane. Profil Administrator zawiera wszystkie uprawnienia obecne w profilach Autor, Operator zaawansowany, Operator i Operator tylko do odczytu, a ponadto uprawnienia wymienione poniżej.

 • Tworzenie stanu rozwiązania

 • Usuwanie stanu rozwiązania

 • Aktualizowanie stanu rozwiązania

 • Wdrażanie agenta

 • Naprawa lub aktualizacja zainstalowanego agenta

 • Odinstalowanie agenta

 • Wyliczanie ustawień agenta

 • Aktualizowanie ustawień agenta

 • Wyliczanie agentów

 • Uruchamianie lub zatrzymywanie zarządzania komputerami lub urządzeniami za pomocą usługi kondycji serwera proxy

 • Wyliczanie komputerów lub urządzeń zarządzanych za pośrednictwem usługi kondycji serwera proxy

 • Wstawianie nowego wystąpienia komputera lub urządzenia

 • Usuwanie wystąpienia komputera lub urządzenia

 • Uruchamianie zadania odnajdywania

 • Tworzenie zdarzeń

 • Wyliczanie ustawień globalnych

 • Aktualizowanie ustawień globalnych

 • Eksportowanie pakietów administracyjnych

 • Wyliczanie serwerów zarządzania

 • Usuwanie punktu końcowego powiadomienia

 • Aktualizowanie punktu końcowego powiadomienia

 • Tworzenie danych wydajności

 • Tworzenie kont Uruchom jako

 • Usuwanie kont Uruchom jako

 • Wyliczanie kont Uruchom jako

 • Aktualizowanie kont Uruchom jako

 • Tworzenie mapowań między kontami Uruchom jako i profilami Uruchom jako

 • Usuwanie mapowań między kontami Uruchom jako i profilami Uruchom jako

 • Wyliczanie mapowań między kontami Uruchom jako i profilami Uruchom jako

 • Aktualizowanie mapowań między kontami Uruchom jako i profilami Uruchom jako

 • Tworzenie podłączonych grup zarządzania

 • Usuwanie podłączonych grup zarządzania

 • Wyliczanie ról użytkowników

 • Usuwanie ról użytkowników

 • Aktualizowanie ról użytkowników

 • Zapisywanie ulubionych raportów

 • Usuwanie ulubionych raportów

 • Odczyt ulubionych raportów

 • Aktualizowanie ulubionych raportów

 • Odczyt raportów

 • Uruchamianie raportów

 • Uruchamianie kreatora programu APM lub zmiana ustawień programu APM

 • Dostęp do diagnostyki aplikacji

 • Dostęp do programu Application Advisor

 • Tworzenie nowych przepływów pracy APM

 • Dostosowywanie konfiguracji APM z zastąpieniami

 • Uruchamianie zadania sprawdzania zgodności monitorowania

 • Przeglądanie alertów monitorowania aplikacji

 • Zamykanie alertów monitorowania aplikacji

 • Kontrolowanie uprawnień dostępu do monitorowania aplikacji

 • Tworzenie grupy:

 • Edytowanie grupy

 • Usuwanie grupy:

Administrator zabezpieczeń raportów

Profil Administrator zabezpieczeń raportów obejmuje zestaw uprawnień przeznaczonych do umożliwienia integracji zabezpieczeń usług SQL Server Reporting Services z programem Operations Manager.

 • Eksportowanie pakietów administracyjnych

 • Wyliczanie klas zgodnie z definicją w pakietach administracyjnych

 • Wyliczanie pakietów administracyjnych

 • Uruchamianie raportów

 • Wyliczanie zasad

 • Dostęp do programu Application Advisor

Następne kroki

 • Przejrzyj temat Implementowanie ról użytkowników, aby poznać profile zdefiniowane w programie Operations Manager na potrzeby zarządzania autoryzacją i zabezpieczeniami oraz skonfigurować role użytkownika pod kątem wykonywania operacji administrowania i dostępu do danych operacyjnych w grupie zarządzania.
© 2017 Microsoft